Sri Kali Ekakshari Beeja Mantra (Chintamani) – శ్రీ కాళీ ఏకాక్షరీ (చింతామణి)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీగణేశాయ నమః | శ్రీగురుభ్యో నమః | హరిః ఓమ్ |

శుచిః –
అపవిత్రః పవిత్రోవా సర్వావస్థాం గతోఽపి వా |
యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యంతరః శుచిః ||
పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష ||

ఆచమ్య –
క్రీం | క్రీం | క్రీం | (ఇతి త్రివారం జలం పిబేత్)
ఓం కాళ్యై నమః | (ఓష్టౌ ప్రక్షాళ్య)
ఓం కపాల్యై నమః | (ఓష్టౌ)
ఓం కుల్లయై నమః | (హస్తప్రక్షాళనం)
ఓం కురుకుల్లాయై నమః | (ముఖం)
ఓం విరోధిన్యై నమః | (దక్షిణ నాసికా)
ఓం విప్రచిత్తాయై నమః | (వామ నాసికా)
ఓం ఉగ్రాయై నమః | (దక్షిణ నేత్రం)
ఓం ఉగ్రప్రభాయై నమః | (వామ నేత్రం)
ఓం దీప్తాయై నమః | (దక్షిణ కర్ణం)
ఓం నీలాయై నమః | (వామ కర్ణం)
ఓం ఘనాయై నమః | (నాభిం)
ఓం బలాకాయై నమః | (హృదయం)
ఓం మాత్రాయై నమః | (మస్తకం)
ఓం ముద్రాయై నమః | (దక్షిణ స్కంధం)
ఓం నిత్యాయై నమః | (వామ స్కంధం)

|| ప్రార్థనా ||

గురు ప్రార్థనా –
అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరమ్ |
తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ||
జ్ఞానశక్తిసమారూఢః తత్త్వమాలావిభూషితః |
భుక్తిముక్తిప్రదాతా చ తస్మై శ్రీగురవే నమః ||
గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః |
గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః ||

శ్రీగణేశ ప్రార్థనా –
విఘ్నేశ్వరాయ వరదాయ సురప్రియాయ
లంబోదరాయ సకలాయ జగద్ధితాయ |
నాగాననాయ శ్రుతియజ్ఞవిభూషితాయ
గౌరీసుతాయ గణనాథ నమో నమస్తే ||
వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటిసమప్రభ |
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా ||

శ్రీదక్షిణామూర్తి ప్రార్థనా –
భస్మం వ్యాపాండురాంగ శశిశకలధరో జ్ఞానముద్రాక్షమాలా
వీణాపుస్తేర్విరాజత్కరకమలధరో లోకపట్టాభిరామః |
వ్యాఖ్యాపీఠేనిషణ్ణా మునివరనికరైః సేవ్యమాన ప్రసన్నః
సవ్యాలకృత్తివాసాః సతతమవతు నో దక్షిణామూర్తిమీశః ||

శ్రీమహాకాలభైరవ ప్రార్థనా –
మహాకాలం యజ్జేద్దేవ్యా దక్షిణే ధూమ్రవర్ణకం
బిభ్రతం దండఖట్వాంగౌ దంష్ట్రాభీమముఖం శిశుమ్ |
త్రినేత్రమూర్ధ్వకేశం చ ముండమాలావిభూషితం
జటాభారలసచ్చంద్రఖండముగ్రం జ్వలన్నిభమ్ ||

|| సంకల్పం ||
ఓం విష్ణుర్విష్ణుర్విష్ణుః | ఓం తత్సత్ శ్రీమద్భగవతో మహాపురుషస్య విష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య శ్రీబ్రహ్మణోఽహ్ని ద్వితీయ పరార్ధే శ్రీశ్వేతవారాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే, అష్టావింశతితమే కలియుగే, కలిప్రథమ చరణే జంబూద్వీపే భరతఖండే భారతవర్షే పుణ్యభూప్రదేశే ___ ప్రదేశే ___ సంవత్సరే ___ అయణే ___ ఋతుః ___ మాసే ___ పక్షే ___ తిథౌ, ___ వాసరే ___ గోత్రోత్పన్న ___ నామధేయాహం శ్రీకాళికా దేవీ ప్రీత్యర్థం క్రీమితి ఏకాక్షరీ మంత్రజపం కరిష్యే |

|| ప్రాణానాయమ్య ||
క్రీం (ఇతి బీజేన త్రివారం ప్రాణాయామం కుర్యాత్)

|| అథ కాళీ కవచం ||
శ్రీ దక్షిణకాళికా కవచం పఠతు |

|| అథ కాళీ హృదయం ||
శ్రీ దక్షిణకాళీ హృదయం పఠతు |

|| మంత్ర వినియోగః ||
అస్య శ్రీ కాళీ ఏకాక్షరీ మంత్రస్య భైరవ ఋషిః ఉష్ణిక్ ఛందః శ్రీ దక్షిణకాలికా దేవతా కం బీజం ఈం శక్తిః రం కీలకం సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ఋష్యాది న్యాసః –
ఓం భైరవ ఋషయే నమః శిరసి |
ఉష్ణిక్ ఛందసే నమః ముఖే |
దక్షిణకాళికా దేవతాయై నమః హృది |
కం బీజాయ నమః గుహ్యే |
ఈం శక్తయే నమః పాదయోః |
రం కీలకాయ నమః నాభౌ |
వినియోగాయ నమః సర్వాంగే |

కరన్యాసః –
ఓం క్రాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం క్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం క్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం క్రైం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం క్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం క్రః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హృదయాదిన్యాసః –
ఓం క్రాం హృదయాయ నమః |
ఓం క్రీం శిరసే స్వాహా |
ఓం క్రూం శిఖాయై వషట్ |
ఓం క్రైం కవచాయ హుమ్ |
ఓం క్రౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం క్రః అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం భూర్భువస్సువః ఇతి దిగ్బంధః |

వ్యాపక న్యాసః- క్రీం (ఇతి మంత్రేణ త్రివారం వ్యాపకం కుర్యాత్)

ధ్యానమ్ |
కరాళవదనాం ఘోరాం ముక్తకేశీం చతుర్భుజామ్ |
కాళికాం దక్షిణాం దివ్యాం ముండమాలావిభూషితామ్ || ౧ ||

సద్యశ్ఛిన్నశిరః ఖడ్గవామాధోర్ధ్వకరాంబుజామ్ |
అభయం వరదం చైవ దక్షిణోర్ధ్వాధపాణికామ్ || ౨ ||

మహామేఘప్రభాం శ్యామాం తథా చైవ దిగంబరీమ్ |
కంఠావసక్తముండాలీ గలద్రుధిరచర్చితామ్ || ౩ ||

కర్ణావతంసతానీత శవయుగ్మభయానకామ్ |
ఘోరదంష్ట్రాం కరాళాస్యాం పీనోన్నతపయోధరీమ్ || ౪ ||

శవానాం కరసంఘాతైః కృతకాంచీ హసన్ముఖీమ్ |
సృక్కద్వయగలద్రక్తధారా విస్ఫురితాననామ్ || ౫ ||

ఘోరరావాం మహారౌద్రీం శ్మశానాలయవాసినీమ్ |
బాలార్కమండలాకార లోచనత్రితయాన్వితామ్ || ౬ ||

దంతురాం దక్షిణవ్యాపి ముక్తాలంబిక చోచ్చయామ్ |
శవరూపమహాదేవహృదయోపరిసంస్థితామ్ || ౭ ||

శివాభిర్ఘోరరావాభిశ్చతుర్దిక్షుసమన్వితామ్ |
మహాకాలేన చ సమం విపరీత రతాతురామ్ || ౮ ||

సుఖప్రసన్నవదనాం స్మేరాననసరోరుహామ్ |
ఏవం సంచింతయేత్ కాళీం సర్వకామసమృద్ధిదామ్ || ౯ ||

లమిత్యాది పంచపూజా –
ఓం క్రీం కాళికాయై నమః లం పృథ్వీతత్త్వాత్మకం గంధం కాళికా దేవీ ప్రీతయే సమర్పయామి |
ఓం క్రీం కాళికాయై నమః హం ఆకాశతత్వాత్మకం పుష్పం కాళికా దేవీ ప్రీతయే సమర్పయామి |
ఓం క్రీం కాళికాయై నమః యం వాయుతత్త్వాత్మకం ధూపం కాళికా దేవీ ప్రీతయే ఆఘ్రాపయామి |
ఓం క్రీం కాళికాయై నమః రం వహ్నితత్వాత్మకం దీపం కాళికా దేవీ ప్రీతయే దర్శయామి |
ఓం క్రీం కాళికాయై నమః వం జలతత్త్వాత్మకం నైవేద్యం కాళికా దేవీ ప్రీతయే నివేదయామి |
ఓం క్రీం కాళికాయై నమః సం సర్వతత్త్వాత్మకం సర్వోపచారాణి మనసా పరికల్ప్య కాళికా దేవీ ప్రీతయే సమర్పయామి |

కుల్లుకాది మంత్రాః –
౧. కుల్లుకా – క్రీం హూం స్త్రీం హ్రీం ఫట్ (శిఖా స్థానే ద్వాదశవారం జపేత్)
౨. సేతుః – ఓం (ఇతి హృదయే స్థానే ద్వాదశవారం జపేత్)
౩. మహాసేతుః – క్రీం (ఇతి కంఠస్థానే ద్వాదశవారం జపేత్)
౪. ముఖశోధన – క్రీం క్రీం క్రీం ఓం ఓం ఓం క్రీం క్రీం క్రీం(ఇతి సప్తవారం జపేత్)
౫. నిర్వాణ – ఓం అం క్రీం ఐం | అం ఆం ఇం ఈం ఉం ఊం ఋం ౠం లుం* లూం* ఏం ఐం ఓం ఔం అం అః కం ఖం గం ఘం ఙం చం ఛం జం ఝం ఞం టం ఠం డం ఢం ణం తం థం దం ధం నం పం ఫం బం భం మం యం రం లం వం శం షం సం హం క్షం ఓం (ఇతి నాభిం స్పృశేత్)
౬. ప్రాణయోగ – హ్రీం క్రీం హ్రీం (ఇతి హృదయే సప్తవారం జపేత్)
౭. దీపనీ – ఓం క్రీం ఓం (ఇతి హృదయే సప్తవారం జపేత్)
౮. నిద్రాభంగః – ఈం క్రీం ఈం (ఇతి హృదయే స్థానే దశవారం జపేత్)
౯. అశౌచభంగః – ఓం క్రీం ఓం (ఇతి హృదయే సప్తవారం జపేత్)
౧౦. గాయత్రీ – ఓం కాళికాయై చ విద్మహే శ్మశానవాసిన్యై ధీమహి తన్నోఽఘోరా ప్రచోదయాత్ | (ఇతి హృదయే త్రివారం జపేత్)

ఏకాక్షరీ మంత్రః – క్రీం |

ఉత్తరన్యాసః –
ఓం క్రాం హృదయాయ నమః |
ఓం క్రీం శిరసే స్వాహా |
ఓం క్రూం శిఖాయై వషట్ |
ఓం క్రైం కవచాయ హుమ్ |
ఓం క్రౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం క్రః అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్విమోకః |

జపసమర్పణం –
గుహ్యాతిగుహ్యగోప్త్రీ త్వం గృహాణాస్మత్కృతం జపమ్ |
సిద్ధిర్భవతు మే దేవి త్వత్ప్రసాదాన్మహేశ్వరి ||
సర్వం శ్రీమహాకాళ్యర్పణమస్తు |

క్షమాయాచనా –
అపరాధసహస్రాణి క్రియంతేఽహర్నిశం మయా |
దాసోఽయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వరి || ౧ ||
ఆవాహనం న జానామి న జానామి విసర్జనమ్ |
పూజాం చైవ న జానామి క్షమ్యతాం పరమేశ్వరి || ౨ ||
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం సురేశ్వరి |
యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం తదస్తు మే || ౩ ||

బలి మంత్రః – క్రీం కాళీం నారికేళ/జంబీర బలిం సమర్పయామి నమః |
హోమ మంత్రః – క్రీం స్వాహా |
తర్పణ మంత్రః – క్రీం నమః కాళికాం తర్పయామి స్వాహా |
మార్జన మంత్రః – క్రీం కాళికా దేవీం అభిషించామి నమః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ కాళికా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed