Sri Kali Sahasrakshari – శ్రీ కాళీ సహస్రాక్షరీ


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

ఓం క్రీం క్రీం క్రీం హ్రీం హ్రీం హూం హూం దక్షిణే కాలికే క్రీం క్రీం క్రీం హ్రీం హ్రీం హూం హూం స్వాహా శుచిజాయా మహాపిశాచినీ దుష్టచిత్తనివారిణీ క్రీం కామేశ్వరీ వీం హం వారాహికే హ్రీం మహామాయే ఖం ఖః క్రోధాధిపే శ్రీమహాలక్ష్యై సర్వహృదయరంజని వాగ్వాదినీవిధే త్రిపురే హస్రిం హసకహలహ్రీం హస్రైం ఓం హ్రీం క్లీం మే స్వాహా ఓం ఓం హ్రీం ఈం స్వాహా దక్షిణ కాలికే క్రీం హూం హ్రీం స్వాహా ఖడ్గముండధరే కురుకుల్లే తారే ఓం హ్రీం నమః భయోన్మాదినీ భయం మమ హన హన పచ పచ మథ మథ ఫ్రేం విమోహినీ సర్వదుష్టాన్ మోహయ మోహయ హయగ్రీవే సింహవాహినీ సింహస్థే అశ్వారుఢే అశ్వమురిప విద్రావిణీ విద్రావయ మమ శత్రూన్ యే మాం హింసితుముద్యతాస్తాన్ గ్రస గ్రస మహానీలే బలాకినీ నీలపతాకే క్రేం క్రీం క్రేం కామే సంక్షోభిణీ ఉచ్ఛిష్టచాండాలికే సర్వజగద్వశమానయ వశమానయ మాతంగినీ ఉచ్ఛిష్టచాండాలినీ మాతంగినీ సర్వవశంకరీ నమః స్వాహా విస్ఫారిణీ కపాలధరే ఘోరే ఘోరనాదినీ భూర శత్రూన్ వినాశినీ ఉన్మాదినీ రోం రోం రోం రీం హ్రీం శ్రీం హ్సౌః సౌం వద వద క్లీం క్లీం క్లీం క్రీం క్రీం క్రీం కతి కతి స్వాహా కాహి కాహి కాళికే శంబరఘాతినీ కామేశ్వరీ కామికే హ్రం హ్రం క్రీం స్వాహా హృదయాహయే ఓం హ్రీం క్రీం మే స్వాహా ఠః ఠః ఠః క్రీం హ్రం హ్రీం చాముండే హృదయజనాభి అసూనవగ్రస గ్రస దుష్టజనాన్ అమూన శంఖినీ క్షతజచర్చితస్తనే ఉన్నతస్తనే విష్టంభకారిణి విద్యాధికే శ్మశానవాసినీ కలయ కలయ వికలయ వికలయ కాలగ్రాహికే సింహే దక్షిణకాలికే అనిరుద్ధయే బ్రూహి బ్రూహి జగచ్చిత్రిరే చమత్కారిణి హం కాలికే కరాళికే ఘోరే కహ కహ తడాగే తోయే గహనే కాననే శత్రుపక్షే శరీరే మర్దిని పాహి పాహి అంబికే తుభ్యం కల వికలాయై బలప్రమథనాయై యోగమార్గ గచ్ఛ గచ్ఛ నిదర్శికే, దేహిని, దర్శనం దేహి దేహి మర్దిని మహిషమర్దిన్యై స్వాహా, రిపూన్ దర్శనే దర్శయ దర్శయ సింహపూరప్రవేశిని వీరకారిణి క్రీం క్రీం క్రీం హూం హూం హ్రీం హ్రీం ఫట్ స్వాహా శక్తిరూపాయై రోం వా గణపాయై రోం రోం రోం వ్యామోహిని యంత్రనికే మహాకాయాయై ప్రకటవదనాయై లోలజిహ్వాయై ముండమాలిని మహాకాలరసికాయై నమో నమః బ్రహ్మరంధ్రమేదిన్యై నమో నమః శత్రువిగ్రహకలహాన్ త్రిపురభోగిన్యై విషజ్వాలామాలినీ తంత్రనికే మేఘప్రభే శవావతంసే హంసికే కాలి కపాలిని కుల్లే కురుకుల్లే చైతన్యప్రభే ప్రజ్ఞే తు సామ్రాజ్ఞి జ్ఞాన హ్రీం హ్రీం రక్ష రక్ష జ్వాలాప్రచండచండికేయం శక్తిమార్తండభైరవి విప్రచిత్తికే విరోధిని ఆకర్ణయ ఆకర్ణయ పిశితే పిశితప్రియే నమో నమః ఖః ఖః ఖః మర్దయ మర్దయ శత్రూన్ ఠః ఠః ఠః కాళికాయై నమో నమః బ్రాహ్మ్యై నమో నమః మాహేశ్వర్యై నమో నమః కౌమార్యై నమో నమః వైష్ణవ్యై నమో నమః వారాహ్యై నమో నమః ఇంద్రాణ్యై నమో నమః చాముండాయై నమో నమః అపరాజితాయై నమో నమః నారసింహికాయై నమో నమః కాళి మహాకాళికే అనిరుద్ధకే సరస్వతి ఫట్ స్వాహా పాహి పాహి లలాటం భల్లాటనీ అస్త్రీకలే జీవవహే వాచం రక్ష రక్ష పరవిద్యాం క్షోభయ క్షోభయ ఆకృష్య ఆకృష్య కట కట మహామోహినికే చీరసిద్ధికే కృష్ణరుపిణీ అంజనసిద్ధికే స్తంభిని మోహిని మోక్షమార్గాని దర్శయ దర్శయ స్వాహా ||

ఇతి శ్రీ కాళీ సహస్రాక్షరీ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ కాళికా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed