Sri Kali Ekakshari Beeja Mantra (Chintamani) – ஶ்ரீ காளீ ஏகாக்ஷரீ (சிந்தாமணி)


ஶ்ரீக³ணேஶாய நம꞉ । ஶ்ரீகு³ருப்⁴யோ நம꞉ । ஹரி꞉ ஓம் ।

ஶுசி꞉ –
அபவித்ர꞉ பவித்ரோவா ஸர்வாவஸ்தா²ம் க³தோ(அ)பி வா ।
ய꞉ ஸ்மரேத் புண்ட³ரீகாக்ஷம் ஸ பா³ஹ்யாப்⁴யந்தர꞉ ஶுசி꞉ ॥

புண்ட³ரீகாக்ஷ புண்ட³ரீகாக்ஷ புண்ட³ரீகாக்ஷ ॥

ஆசம்ய –
க்ரீம் । க்ரீம் । க்ரீம் । (இதி த்ரிவாரம் ஜலம் பிபே³த்)
ஓம் கால்யை நம꞉ । (ஓஷ்டௌ ப்ரக்ஷால்ய)
ஓம் கபால்யை நம꞉ । (ஓஷ்டௌ)
ஓம் குல்லயை நம꞉ । (ஹஸ்தப்ரக்ஷாலநம்)
ஓம் குருகுல்லாயை நம꞉ । (முக²ம்)
ஓம் விரோதி⁴ந்யை நம꞉ । (த³க்ஷிண நாஸிகா)
ஓம் விப்ரசித்தாயை நம꞉ । (வாம நாஸிகா)
ஓம் உக்³ராயை நம꞉ । (த³க்ஷிண நேத்ரம்)
ஓம் உக்³ரப்ரபா⁴யை நம꞉ । (வாம நேத்ரம்)
ஓம் தீ³ப்தாயை நம꞉ । (த³க்ஷிண கர்ணம்)
ஓம் நீலாயை நம꞉ । (வாம கர்ணம்)
ஓம் க⁴நாயை நம꞉ । (நாபி⁴ம்)
ஓம் ப³லாகாயை நம꞉ । (ஹ்ருத³யம்)
ஓம் மாத்ராயை நம꞉ । (மஸ்தகம்)
ஓம் முத்³ராயை நம꞉ । (த³க்ஷிண ஸ்கந்த⁴ம்)
ஓம் நித்யாயை நம꞉ । (வாம ஸ்கந்த⁴ம்)

॥ ப்ரார்த²நா ॥

கு³ரு ப்ரார்த²நா –
அக²ண்ட³மண்ட³லாகாரம் வ்யாப்தம் யேந சராசரம் ।
தத்பத³ம் த³ர்ஶிதம் யேந தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ ॥

ஜ்ஞாநஶக்திஸமாரூட⁴꞉ தத்த்வமாலாவிபூ⁴ஷித꞉ ।
பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³தா ச தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ ॥

கு³ருர்ப்³ரஹ்மா கு³ருர்விஷ்ணு꞉ கு³ருர்தே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ।
கு³ருஸ்ஸாக்ஷாத் பரப்³ரஹ்ம தஸ்மை ஶ்ரீ கு³ரவே நம꞉ ॥

ஶ்ரீக³ணேஶ ப்ரார்த²நா –
விக்⁴நேஶ்வராய வரதா³ய ஸுரப்ரியாய
லம்போ³த³ராய ஸகலாய ஜக³த்³தி⁴தாய ।
நாகா³நநாய ஶ்ருதியஜ்ஞவிபூ⁴ஷிதாய
கௌ³ரீஸுதாய க³ணநாத² நமோ நமஸ்தே ॥

வக்ரதுண்ட³ மஹாகாய ஸூர்யகோடிஸமப்ரப⁴ ।
நிர்விக்⁴நம் குரு மே தே³வ ஸர்வகார்யேஷு ஸர்வதா³ ॥

ஶ்ரீத³க்ஷிணாமூர்தி ப்ரார்த²நா –
ப⁴ஸ்மம் வ்யாபாண்டு³ராங்க³ ஶஶிஶகலத⁴ரோ ஜ்ஞாநமுத்³ராக்ஷமாலா
வீணாபுஸ்தேர்விராஜத்கரகமலத⁴ரோ லோகபட்டாபி⁴ராம꞉ ।
வ்யாக்²யாபீடே²நிஷண்ணா முநிவரநிகரை꞉ ஸேவ்யமாந ப்ரஸந்ந꞉
ஸவ்யாளக்ருத்திவாஸா꞉ ஸததமவது நோ த³க்ஷிணாமூர்திமீஶ꞉ ॥

ஶ்ரீமஹாகாலபை⁴ரவ ப்ரார்த²நா –
மஹாகாலம் யஜ்ஜேத்³தே³வ்யா த³க்ஷிணே தூ⁴ம்ரவர்ணகம்
பி³ப்⁴ரதம் த³ண்ட³க²ட்வாங்கௌ³ த³ம்ஷ்ட்ராபீ⁴மமுக²ம் ஶிஶும் ।
த்ரிநேத்ரமூர்த்⁴வகேஶம் ச முண்ட³மாலாவிபூ⁴ஷிதம்
ஜடாபா⁴ரளஸச்சந்த்³ரக²ண்ட³முக்³ரம் ஜ்வலந்நிப⁴ம் ॥

॥ ஸங்கல்பம் ॥

ஓம் விஷ்ணுர்விஷ்ணுர்விஷ்ணு꞉ । ஓம் தத்ஸத் ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வதோ மஹாபுருஷஸ்ய விஷ்ணோராஜ்ஞயா ப்ரவர்தமாநஸ்ய ஶ்ரீப்³ரஹ்மணோ(அ)ஹ்நி த்³விதீய பரார்தே⁴ ஶ்ரீஶ்வேதவாராஹகல்பே வைவஸ்வதமந்வந்தரே, அஷ்டாவிம்ஶதிதமே கலியுகே³, கலிப்ரத²ம சரணே ஜம்பூ³த்³வீபே ப⁴ரதக²ண்டே³ பா⁴ரதவர்ஷே புண்யபூ⁴ப்ரதே³ஶே ___ ப்ரதே³ஶே ___ ஸம்வத்ஸரே ___ அயணே ___ ருது꞉ ___ மாஸே ___ பக்ஷே ___ திதௌ², ___ வாஸரே ___ கோ³த்ரோத்பந்ந ___ நாமதே⁴யாஹம் ஶ்ரீகாளிகா தே³வீ ப்ரீத்யர்த²ம் க்ரீமிதி ஏகாக்ஷரீ மந்த்ரஜபம் கரிஷ்யே ।

॥ ப்ராணாநாயம்ய ॥

க்ரீம் (இதி பீ³ஜேந த்ரிவாரம் ப்ராணாயாமம் குர்யாத்)

॥ அத² காளீ கவசம் ॥

ஶ்ரீ த³க்ஷிணகாளிகா கவசம் பட²து ।

॥ அத² காளீ ஹ்ருத³யம் ॥

ஶ்ரீ த³க்ஷிணகாளீ ஹ்ருத³யம் பட²து ।

॥ மந்த்ர விநியோக³꞉ ॥

அஸ்ய ஶ்ரீ காளீ ஏகாக்ஷரீ மந்த்ரஸ்ய பை⁴ரவ ருஷி꞉ உஷ்ணிக் ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீ த³க்ஷிணகாளிகா தே³வதா கம் பீ³ஜம் ஈம் ஶக்தி꞉ ரம் கீலகம் ஸர்வாபீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।

ருஷ்யாதி³ ந்யாஸ꞉ –
ஓம் பை⁴ரவ ருஷயே நம꞉ ஶிரஸி ।
உஷ்ணிக் ச²ந்த³ஸே நம꞉ முகே² ।
த³க்ஷிணகாளிகா தே³வதாயை நம꞉ ஹ்ருதி³ ।
கம் பீ³ஜாய நம꞉ கு³ஹ்யே ।
ஈம் ஶக்தயே நம꞉ பாத³யோ꞉ ।
ரம் கீலகாய நம꞉ நாபௌ⁴ ।
விநியோகா³ய நம꞉ ஸர்வாங்கே³ ।

கரந்யாஸ꞉ –
ஓம் க்ராம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் க்ரீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் க்ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் க்ரைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் க்ரௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் க்ர꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

ஹ்ருத³யாதி³ந்யாஸ꞉ –
ஓம் க்ராம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் க்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் க்ரூம் ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் க்ரைம் கவசாய ஹும் ।
ஓம் க்ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் க்ர꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் ।
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவ꞉ இதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ।

வ்யாபக ந்யாஸ꞉- க்ரீம் (இதி மந்த்ரேண த்ரிவாரம் வ்யாபகம் குர்யாத்)

த்⁴யாநம் ।
கராளவத³நாம் கோ⁴ராம் முக்தகேஶீம் சதுர்பு⁴ஜாம் ।
காளிகாம் த³க்ஷிணாம் தி³வ்யாம் முண்ட³மாலாவிபூ⁴ஷிதாம் ॥ 1 ॥

ஸத்³யஶ்சி²ந்நஶிர꞉ க²ட்³க³வாமாதோ⁴ர்த்⁴வகராம்பு³ஜாம் ।
அப⁴யம் வரத³ம் சைவ த³க்ஷிணோர்த்⁴வாத⁴பாணிகாம் ॥ 2 ॥

மஹாமேக⁴ப்ரபா⁴ம் ஶ்யாமாம் ததா² சைவ தி³க³ம்ப³ரீம் ।
கண்டா²வஸக்தமுண்டா³லீ க³ளத்³ருதி⁴ரசர்சிதாம் ॥ 3 ॥

கர்ணாவதம்ஸதாநீத ஶவயுக்³மப⁴யாநகாம் ।
கோ⁴ரத³ம்ஷ்ட்ராம் கராளாஸ்யாம் பீநோந்நதபயோத⁴ரீம் ॥ 4 ॥

ஶவாநாம் கரஸங்கா⁴தை꞉ க்ருதகாஞ்சீ ஹஸந்முகீ²ம் ।
ஸ்ருக்கத்³வயக³ளத்³ரக்ததா⁴ரா விஸ்பு²ரிதாநநாம் ॥ 5 ॥

கோ⁴ரராவாம் மஹாரௌத்³ரீம் ஶ்மஶாநாலயவாஸிநீம் ।
பா³லார்கமண்ட³லாகார லோசநத்ரிதயாந்விதாம் ॥ 6 ॥

த³ந்துராம் த³க்ஷிணவ்யாபி முக்தாலம்பி³க சோச்சயாம் ।
ஶவரூபமஹாதே³வஹ்ருத³யோபரிஸம்ஸ்தி²தாம் ॥ 7 ॥

ஶிவாபி⁴ர்கோ⁴ரராவாபி⁴ஶ்சதுர்தி³க்ஷுஸமந்விதாம் ।
மஹாகாலேந ச ஸமம் விபரீத ரதாதுராம் ॥ 8 ॥

ஸுக²ப்ரஸந்நவத³நாம் ஸ்மேராநநஸரோருஹாம் ।
ஏவம் ஸஞ்சிந்தயேத் காளீம் ஸர்வகாமஸம்ருத்³தி⁴தா³ம் ॥ 9 ॥

லமித்யாதி³ பஞ்சபூஜா –
ஓம் க்ரீம் காளிகாயை நம꞉ லம் ப்ருத்²வீதத்த்வாத்மகம் க³ந்த⁴ம் காளிகா தே³வீ ப்ரீதயே ஸமர்பயாமி ।
ஓம் க்ரீம் காளிகாயை நம꞉ ஹம் ஆகாஶதத்வாத்மகம் புஷ்பம் காளிகா தே³வீ ப்ரீதயே ஸமர்பயாமி ।
ஓம் க்ரீம் காளிகாயை நம꞉ யம் வாயுதத்த்வாத்மகம் தூ⁴பம் காளிகா தே³வீ ப்ரீதயே ஆக்⁴ராபயாமி ।
ஓம் க்ரீம் காளிகாயை நம꞉ ரம் வஹ்நிதத்வாத்மகம் தீ³பம் காளிகா தே³வீ ப்ரீதயே த³ர்ஶயாமி ।
ஓம் க்ரீம் காளிகாயை நம꞉ வம் ஜலதத்த்வாத்மகம் நைவேத்³யம் காளிகா தே³வீ ப்ரீதயே நிவேத³யாமி ।
ஓம் க்ரீம் காளிகாயை நம꞉ ஸம் ஸர்வதத்த்வாத்மகம் ஸர்வோபசாராணி மநஸா பரிகல்ப்ய காளிகா தே³வீ ப்ரீதயே ஸமர்பயாமி ।

குல்லுகாதி³ மந்த்ரா꞉ –
1। குல்லுகா – க்ரீம் ஹூம் ஸ்த்ரீம் ஹ்ரீம் ப²ட் (ஶிகா² ஸ்தா²நே த்³வாத³ஶவாரம் ஜபேத்)
2। ஸேது꞉ – ஓம் (இதி ஹ்ருத³யே ஸ்தா²நே த்³வாத³ஶவாரம் ஜபேத்)
3। மஹாஸேது꞉ – க்ரீம் (இதி கண்ட²ஸ்தா²நே த்³வாத³ஶவாரம் ஜபேத்)
4। முக²ஶோத⁴ந – க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஓம் ஓம் ஓம் க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம்(இதி ஸப்தவாரம் ஜபேத்)
5। நிர்வாண – ஓம் அம் க்ரீம் ஐம் । அம் ஆம் இம் ஈம் உம் ஊம் ரும் ரூம் லும்* லூம்* ஏம் ஐம் ஓம் ஔம் அம் அ꞉ கம் க²ம் க³ம் க⁴ம் ஙம் சம் ச²ம் ஜம் ஜ²ம் ஞம் டம் ட²ம் ட³ம் ட⁴ம் ணம் தம் த²ம் த³ம் த⁴ம் நம் பம் ப²ம் ப³ம் ப⁴ம் மம் யம் ரம் லம் வம் ஶம் ஷம் ஸம் ஹம் க்ஷம் ஓம் (இதி நாபி⁴ம் ஸ்ப்ருஶேத்)
6। ப்ராணயோக³ – ஹ்ரீம் க்ரீம் ஹ்ரீம் (இதி ஹ்ருத³யே ஸப்தவாரம் ஜபேத்)
7। தீ³பநீ – ஓம் க்ரீம் ஓம் (இதி ஹ்ருத³யே ஸப்தவாரம் ஜபேத்)
8। நித்³ராப⁴ங்க³꞉ – ஈம் க்ரீம் ஈம் (இதி ஹ்ருத³யே ஸ்தா²நே த³ஶவாரம் ஜபேத்)
9। அஶௌசப⁴ங்க³꞉ – ஓம் க்ரீம் ஓம் (இதி ஹ்ருத³யே ஸப்தவாரம் ஜபேத்)
10। கா³யத்ரீ – ஓம் காளிகாயை ச வித்³மஹே ஶ்மஶாநவாஸிந்யை தீ⁴மஹி தந்நோ(அ)கோ⁴ரா ப்ரசோத³யாத் । (இதி ஹ்ருத³யே த்ரிவாரம் ஜபேத்)

ஏகாக்ஷரீ மந்த்ர꞉ – க்ரீம் ।

உத்தரந்யாஸ꞉ –
ஓம் க்ராம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் க்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் க்ரூம் ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் க்ரைம் கவசாய ஹும் ।
ஓம் க்ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் க்ர꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³விமோக꞉ ।

ஜபஸமர்பணம் –
கு³ஹ்யாதிகு³ஹ்யகோ³ப்த்ரீ த்வம் க்³ருஹாணாஸ்மத்க்ருதம் ஜபம் ।
ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வது மே தே³வி த்வத்ப்ரஸாதா³ந்மஹேஶ்வரி ॥

ஸர்வம் ஶ்ரீமஹாகால்யர்பணமஸ்து ।

க்ஷமாயாசநா –
அபராத⁴ஸஹஸ்ராணி க்ரியந்தே(அ)ஹர்நிஶம் மயா ।
தா³ஸோ(அ)யமிதி மாம் மத்வா க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வரி ॥ 1 ॥

ஆவாஹநம் ந ஜாநாமி ந ஜாநாமி விஸர்ஜநம் ।
பூஜாம் சைவ ந ஜாநாமி க்ஷம்யதாம் பரமேஶ்வரி ॥ 2 ॥

மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் ப⁴க்திஹீநம் ஸுரேஶ்வரி ।
யத்பூஜிதம் மயா தே³வி பரிபூர்ணம் தத³ஸ்து மே ॥ 3 ॥

ப³லி மந்த்ர꞉ – க்ரீம் காளீம் நாரிகேல/ஜம்பீ³ர ப³லிம் ஸமர்பயாமி நம꞉ ।
ஹோம மந்த்ர꞉ – க்ரீம் ஸ்வாஹா ।
தர்பண மந்த்ர꞉ – க்ரீம் நம꞉ காளிகாம் தர்பயாமி ஸ்வாஹா ।
மார்ஜந மந்த்ர꞉ – க்ரீம் காளிகா தே³வீம் அபி⁴ஷிஞ்சாமி நம꞉ ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed