Sri Kalika Argala Stotram – ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಅರ್ಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾರ್ಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಭೈರವ ಋಷಿರನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀಕಾಳಿಕಾ ದೇವತಾ ಮಮ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಸಾಧನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಓಂ ನಮಸ್ತೇ ಕಾಳಿಕೇ ದೇವಿ ಆದ್ಯಬೀಜತ್ರಯ ಪ್ರಿಯೇ |
ವಶಮಾನಯ ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಸದಾ || ೧ ||

ಕೂರ್ಚಯುಗ್ಮಂ ಲಲಾಟೇ ಚ ಸ್ಥಾತು ಮೇ ಶವವಾಹಿನಾ |
ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಸಿದ್ಧಿಂ ಚ ದೇಹಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಳಿಕೇ || ೨ ||

ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಬೀಜಯುಗ್ಮಂ ಭ್ರೂಯುಗೇ ಮುಂಡಮಾಲಿನೀ |
ಕಂದರ್ಪರೂಪಂ ಮೇ ದೇಹಿ ಮಹಾಕಾಲಸ್ಯ ಗೇಹಿನಿ || ೩ ||

ದಕ್ಷಿಣೇ ಕಾಳಿಕೇ ನಿತ್ಯೇ ಪಿತೃಕಾನನವಾಸಿನಿ |
ನೇತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಚ ಮೇ ದೇಹಿ ಜ್ಯೋತಿರಾಲೇಪನಂ ಮಹತ್ || ೪ ||

ಶ್ರವಣೇ ಚ ಪುನರ್ಲಜ್ಜಾಬೀಜಯುಗ್ಮಂ ಮನೋಹರಮ್ |
ಮಹಾಶ್ರುತಿಧರತ್ವಂ ಚ ಮೇ ದೇಹಿ ಮುಕ್ತ ಕುಂತಲೇ || ೫ ||

ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಬೀಜದ್ವಯಂ ದೇವಿ ಪಾತು ನಾಸಾಪುಟೇ ಮಮ |
ದೇಹಿ ನಾನಾವಿಧಿ ಮಹ್ಯಂ ಸುಗಂಧಿಂ ತ್ವಂ ದಿಗಂಬರೇ || ೬ ||

ಪುನಸ್ತ್ರಿಬೀಜಪ್ರಥಮಂ ದಂತೋಷ್ಠರಸನಾದಿಕಮ್ |
ಗದ್ಯಪದ್ಯಮಯೀಂ ವಾಜೀಂ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಾದ್ಯಲಂಕೃತಾಮ್ || ೭ ||

ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣಾನಾಂ ಸ್ಮೃತೀನಾಂ ಘೋರಚಂಡಿಕೇ |
ಕವಿತಾ ಸಿದ್ಧಿಲಹರೀಂ ಮಮ ಜಿಹ್ವಾಂ ನಿವೇಶಯ || ೮ ||

ವಹ್ನಿಜಾಯಾ ಮಹಾದೇವಿ ಘಂಟಿಕಾಯಾಂ ಸ್ಥಿರಾ ಭವ |
ದೇಹಿ ಮೇ ಪರಮೇಶಾನಿ ಬುದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿರಸಾಯಕಮ್ || ೯ ||

ತುರ್ಯಾಕ್ಷರೀ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾ ಕಾಳಿಕಾ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿದಾ |
ಸಾ ಚ ತಿಷ್ಠತು ಹೃತ್ಪದ್ಮೇ ಹೃದಯಾನಂದರೂಪಿಣೀ || ೧೦ ||

ಷಡಕ್ಷರೀ ಮಹಾಕಾಳೀ ಚಂಡಕಾಳೀ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾ |
ರಕ್ತಾಸಿನೀ ಘೋರದಂಷ್ಟ್ರಾ ಭುಜಯುಗ್ಮೇ ಸದಾಽವತು || ೧೧ ||

ಸಪ್ತಾಕ್ಷರೀ ಮಹಾಕಾಳೀ ಮಹಾಕಾಲರತೋದ್ಯತಾ |
ಸ್ತನಯುಗ್ಮೇ ಸೂರ್ಯಕರ್ಣೋ ನರಮುಂಡಸುಕುಂತಲಾ || ೧೨ ||

ತಿಷ್ಠ ಸ್ವಜಠರೇ ದೇವಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರೀ ಶುಭಪ್ರದಾ |
ಪುತ್ರಪೌತ್ರಕಲತ್ರಾದಿ ಸುಹೃನ್ಮಿತ್ರಾಣಿ ದೇಹಿ ಮೇ || ೧೩ ||

ದಶಾಕ್ಷರೀ ಮಹಾಕಾಳೀ ಮಹಾಕಾಲಪ್ರಿಯಾ ಸದಾ |
ನಾಭೌ ತಿಷ್ಠತು ಕಲ್ಯಾಣೀ ಶ್ಮಶಾನಾಲಯವಾಸಿನೀ || ೧೪ ||

ಚತುರ್ದಶಾರ್ಣವಾ ಯಾ ಚ ಜಯಕಾಳೀ ಸುಲೋಚನಾ |
ಲಿಂಗಮಧ್ಯೇ ಚ ತಿಷ್ಠಸ್ವ ರೇತಸ್ವಿನೀ ಮಮಾಂಗಕೇ || ೧೫ ||

ಗುಹ್ಯಮಧ್ಯೇ ಗುಹ್ಯಕಾಳೀ ಮಮ ತಿಷ್ಠ ಕುಲಾಂಗನೇ |
ಸರ್ವಾಂಗೇ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಚ ತಿಷ್ಠ ಮೇ ಪರಮಾತ್ಮಿಕೇ || ೧೬ ||

ಕಾಳಿ ಪಾದಯುಗೇ ತಿಷ್ಠ ಮಮ ಸರ್ವಮುಖೇ ಶಿವೇ |
ಕಪಾಲಿನೀ ಚ ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಖಡ್ಗಮುಂಡಧರಾ ಶಿವಾ || ೧೭ ||

ಪಾದದ್ವಯಾಂಗುಳಿಷ್ವಂಗೇ ತಿಷ್ಠ ಸ್ವಪಾಪನಾಶಿನಿ |
ಕುಲ್ಲಾದೇವೀ ಮುಕ್ತಕೇಶೀ ರೋಮಕೂಪೇಷು ವೈ ಮಮ || ೧೮ ||

ತಿಷ್ಠತು ಉತ್ತಮಾಂಗೇ ಚ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ವಿರೋಧಿನೀ ವಿರೋಧೇ ಚ ಮಮ ತಿಷ್ಠತು ಶಂಕರೀ || ೧೯ ||

ವಿಪ್ರಚಿತ್ತೇ ಮಹೇಶಾನಿ ಮುಂಡಧಾರಿಣಿ ತಿಷ್ಠ ಮಾಮ್ |
ಮಾರ್ಗೇ ದುರ್ಮಾರ್ಗಗಮನೇ ಉಗ್ರಾ ತಿಷ್ಠತು ಸರ್ವದಾ || ೨೦ ||

ಪ್ರಭಾದಿಕ್ಷು ವಿದಿಕ್ಷು ಮಾಮ್ ದೀಪ್ತಾಂ ದೀಪ್ತಂ ಕರೋತು ಮಾಮ್ |
ನೀಲಾಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಪಾತಾಳೇ ಘನಾ ಚಾಕಾಶಮಂಡಲೇ || ೨೧ ||

ಪಾತು ಶಕ್ತಿರ್ಬಲಾಕಾ ಮೇ ಭುವಂ ಮೇ ಭುವನೇಶ್ವರೀ |
ಮಾತ್ರಾ ಮಮ ಕುಲೇ ಪಾತು ಮುದ್ರಾ ತಿಷ್ಠತು ಮಂದಿರೇ || ೨೨ ||

ಮಿತಾ ಮೇ ಯೋಗಿನೀ ಯಾ ಚ ತಥಾ ಮಿತ್ರಕುಲಪ್ರದಾ |
ಸಾ ಮೇ ತಿಷ್ಠತು ದೇವೇಶಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ದೈತ್ಯದಾರಿಣೀ || ೨೩ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲೇ ತಿಷ್ಠ ಮಮ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಿನೀ |
ನಾರಾಯಣೀ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರೇ ಚ ತಿಷ್ಠ ಮೇ || ೨೪ ||

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ವೃಷಾರೂಢಾ ಕಾಶಿಕಾಪುರವಾಸಿನೀ |
ಶಿವತಾಂ ದೇಹಿ ಚಾಮುಂಡೇ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿ ಚಾನಘೇ || ೨೫ ||

ಕೌಮಾರೀ ಚ ಕುಮಾರಾಣಾಂ ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ತಿಷ್ಠ ಮೇ ಸದಾ |
ಅಪರಾಜಿತಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಜಯೇ ತಿಷ್ಠ ಸ್ವಭಾವಿನೀ || ೨೬ ||

ವಾರಾಹೀ ವೇದರೂಪಾ ಚ ಸಾಮವೇದಪರಾಯಣಾ |
ನಾರಸಿಂಹೀ ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲನಿವಾಸಿನೀ || ೨೭ ||

ಸಾ ಮೇ ತಿಷ್ಠತು ದೇವೇಶಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ದೈತ್ಯದಾರಿಣೀ |
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸ್ಥಾವರಾದೀನಾಂ ಜಂಗಮಾನಾಂ ಸುರೇಶ್ವರೀ || ೨೮ ||

ಸ್ವೇದಜೋದ್ಭಿಜಾಂಡಜಾನಾಂ ಚರಾಣಾಂ ಚ ಭಯಾದಿಕಮ್ |
ವಿನಾಶ್ಯಾಪ್ಯಭಿಮತಿಂ ಚ ದೇಹಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಳಿಕೇ || ೨೯ ||

ಯ ಇದಂ ಚಾರ್ಗಳಂ ದೇವಿ ಯಃ ಪಠೇತ್ಕಾಳಿಕಾರ್ಚನೇ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಖೇಚರೋ ಜಾಯತೇ ತು ಸಃ || ೩೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಅರ್ಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed