Sri Kalika Keelaka Stotram – ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಕೀಲಕಸ್ಯ ಸದಾಶಿವ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಕಾಳಿಕಾ ದೇವತಾ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಸಾಧನೇ ಕೀಲಕನ್ಯಾಸೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಅಥಾತಃ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕೀಲಕಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ |
ಕಾಳಿಕಾಯಾಃ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ತ್ರಿಭಿರ್ಮಮಃ || ೧ ||

ದುರ್ವಾಸಾಶ್ಚ ವಶಿಷ್ಠಶ್ಚ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ |
ಸುರೇಶೋ ಧನದಶ್ಚೈವ ಅಂಗಿರಾಶ್ಚ ಭೃಗೂದ್ವಾಹಃ || ೨ ||

ಚ್ಯವನಃ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಶ್ಚ ಕಶ್ಯಪೋಽಥ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ಕೀಲಕಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಮವಾಪ್ನುಯುಃ || ೩ ||

ಓಂಕಾರಂ ತು ಶಿಖಾಪ್ರಾಂತೇ ಲಂಬಿಕಾ ಸ್ಥಾನ ಉತ್ತಮೇ |
ಸಹಸ್ರಾರೇ ಪಂಕಜೇ ತು ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ವಾಗ್ವಿಲಾಸಿನೀ || ೪ ||

ಕೂರ್ಚಬೀಜಯುಗಂ ಭಾಲೇ ನಾಭೌ ಲಜ್ಜಾಯುಗಂ ಪ್ರಿಯೇ |
ದಕ್ಷಿಣೇ ಕಾಳಿಕೇ ಪಾತು ಸ್ವನಾಸಾಪುಟಯುಗ್ಮಕೇ || ೫ ||

ಹೂಂಕಾರದ್ವಂದ್ವಂ ಗಂಡೇ ದ್ವೇ ದ್ವೇಮಾಯೇ ಶ್ರವಣದ್ವಯೇ |
ಆದ್ಯಾತೃತೀಯಂ ವಿನ್ಯಸ್ಯ ಉತ್ತರಾಧರ ಸಂಪುಟೇ || ೬ ||

ಸ್ವಾಹಾ ದಶನಮಧ್ಯೇ ತು ಸರ್ವವರ್ಣನ್ನ್ಯಸೇತ್ ಕ್ರಮಾತ್ |
ಮುಂಡಮಾಲಾ ಅಸಿಕರಾ ಕಾಳೀ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಾ || ೭ ||

ಚತುರಕ್ಷರೀ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಹೃದಯ ಪಂಕಜೇ |
ಓಂ ಹೂಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ತತೋ ಹೂಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ಚ ಕಂಠಕೂಪಕೇ || ೮ ||

ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರೀ ಕಾಳಿಕಾಯಾ ನಾಭೌ ವಿನ್ಯಸ್ಯ ಪಾರ್ವತಿ |
ಕ್ರೀಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಕಾಳಿಕೇ ಕ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹಾಂತೇ ಚ ದಶಾಕ್ಷರೀ || ೯ ||

ಮಮ ಬಾಹುಯುಗೇ ತಿಷ್ಠ ಮಮ ಕುಂಡಲಿಕುಂಡಲೇ |
ಹೂಂ ಹ್ರೀಂ ಮೇ ವಹ್ನಿಜಾಯಾ ಚ ಹೂಂ ವಿದ್ಯಾ ತಿಷ್ಠ ಪೃಷ್ಠಕೇ || ೧೦ ||

ಕ್ರೀಂ ಹೂಂ ಹ್ರೀಂ ವಕ್ಷದೇಶೇ ಚ ದಕ್ಷಿಣೇ ಕಾಳಿಕೇ ಸದಾ |
ಕ್ರೀಂ ಹೂಂ ಹ್ರೀಂ ವಹ್ನಿಜಾಯಾಽಂತೇ ಚತುರ್ದಶಾಕ್ಷರೇಶ್ವರೀ || ೧೧ ||

ಕ್ರೀಂ ತಿಷ್ಠ ಗುಹ್ಯದೇಶೇ ಮೇ ಏಕಾಕ್ಷರೀ ಚ ಕಾಳಿಕಾ |
ಹ್ರೀಂ ಹೂಂ ಫಟ್ ಚ ಮಹಾಕಾಳೀ ಮೂಲಾಧಾರನಿವಾಸಿನೀ || ೧೨ ||

ಸರ್ವರೋಮಾಣಿ ಮೇ ಕಾಳೀ ಕರಾಂಗುಳ್ಯಂಕಪಾಲಿನೀ |
ಕುಲ್ಲಾ ಕಟಿಂ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ತಿಷ್ಠ ತಿಷ್ಠ ಸದಾ ಮಮ || ೧೩ ||

ವಿರೋಧಿನೀ ಜಾನುಯುಗ್ಮೇ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಾ ಪದದ್ವಯೇ |
ತಿಷ್ಠ ಮೇ ಚ ತಥಾ ಚೋಗ್ರಾ ಪಾದಮೂಲೇ ನ್ಯಸೇತ್ ಕ್ರಮಾತ್ || ೧೪ ||

ಪ್ರಭಾ ತಿಷ್ಠತು ಪಾದಾಗ್ರೇ ದೀಪ್ತಾ ಪಾದಾಂಗುಳೀನಪಿ |
ನೀಲಾ ನ್ಯಸೇದ್ಬಿಂದುದೇಶೇ ಘನಾ ನಾದೇ ಚ ತಿಷ್ಠ ಮೇ || ೧೫ ||

ಬಲಾಕಾ ಬಿಂದುಮಾರ್ಗೇ ಚ ನ್ಯಸೇತ್ ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರೀ |
ಮಮ ಪಾತಾಲಕೇ ಮಾತ್ರಾ ತಿಷ್ಠ ಸ್ವಕುಲಕಾಯಿಕೇ || ೧೬ ||

ಮುದ್ರಾ ತಿಷ್ಠ ಸ್ವಮರ್ತ್ಯೇಮಾಂ ಮಿತಾಸ್ವಂಗಾಕುಲೇಷು ಚ |
ಏತಾ ನೃಮುಂಡಮಾಲಾಸ್ರಗ್ಧಾರಿಣ್ಯಃ ಖಡ್ಗಪಾಣಯಃ || ೧೭ ||

ತಿಷ್ಠಂತು ಮಮ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಸಂಧಿಕೂಪಾನಿ ಸರ್ವಶಃ |
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಚ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರೇ ತು ತಿಷ್ಠಸ್ವ ಘಟಿಕಾ ಪರಾ || ೧೮ ||

ನಾರಾಯಣೀ ನೇತ್ರಯುಗೇ ಮುಖೇ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ತಥಾ |
ಚಾಮುಂಡಾ ಶ್ರವಣದ್ವಂದ್ವೇ ಕೌಮಾರೀ ಚಿಬುಕೇ ಶುಭೇ || ೧೯ ||

ತಥಾಮುದರಮಧ್ಯೇ ತು ತಿಷ್ಠ ಮೇ ಚಾಪರಾಜಿತಾ |
ವಾರಾಹೀ ಚಾಸ್ಥಿಸಂಧೌ ಚ ನಾರಸಿಂಹೀ ನೃಸಿಂಹಕೇ || ೨೦ ||

ಆಯುಧಾನಿ ಗೃಹೀತಾನಿ ತಿಷ್ಠಸ್ವೇತಾನಿ ಮೇ ಸದಾ |
ಇತಿ ತೇ ಕೀಲಕಂ ದಿವ್ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಕೀಲಯೇತ್ ಸ್ವಕಮ್ || ೨೧ ||

ಕವಚಾದೌ ಮಹೇಶಾನಿ ತಸ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಿರ್ನ ಸಂಶಯಃ |
ಶ್ಮಶಾನೇ ಪ್ರೇತಯೋರ್ವಾಪಿ ಪ್ರೇತದರ್ಶನತತ್ಪರಃ || ೨೨ ||

ಯಃ ಪಠೇತ್ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ |
ಸವಾಗ್ಮೀ ಧನವಾನ್ ದಕ್ಷಃ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಕುಲೇಶ್ವರಃ || ೨೩ ||

ಪುತ್ರ ಬಾಂಧವ ಸಂಪನ್ನಃ ಸಮೀರ ಸದೃಶೋ ಬಲೇ |
ನ ರೋಗವಾನ್ ಸದಾ ಧೀರಸ್ತಾಪತ್ರಯ ನಿಷೂದನಃ || ೨೪ ||

ಮುಚ್ಯತೇ ಕಾಳಿಕಾ ಪಾಯಾತ್ ತೃಣರಾಶಿಮಿವಾನಲಾ |
ನ ಶತ್ರುಭ್ಯೋ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ದುರ್ಗಮೇಭ್ಯೋ ನ ಬಾಧ್ಯತೇ || ೨೫ ||

ಯಸ್ಯ ದೇಶೇ ಕೀಲಕಂ ತು ಧಾರಣಂ ಸರ್ವದಾಂಬಿಕೇ |
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವರಾನನೇ || ೨೬ ||

ಮಂತ್ರಾಚ್ಛತಗುಣಂ ದೇವಿ ಕವಚಂ ಯನ್ಮಯೋದಿತಮ್ |
ತಸ್ಮಾಚ್ಛತಗುಣಂ ಚೈವ ಕೀಲಕಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ || ೨೭ ||

ತಥಾ ಚಾಪ್ಯಸಿತಾ ಮಂತ್ರಂ ನೀಲಸಾರಸ್ವತೇ ಮನೌ |
ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ವರಾರೋಹೇ ಕೀಲಕಾರ್ಗಳಕೇ ವಿನಾ || ೨೮ ||

ವಿನಾ ಕೀಲಕಾರ್ಗಲಕೇ ಕಾಳೀ ಕವಚಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ |
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಮಂತ್ರಾಣಿ ಸ್ತೋತ್ರಾಣ್ಯಸಿದ್ಧಯೇ ಪ್ರಿಯೇ || ೨೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed