Sri Tripura Bhairavi Kavacham – ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ಕವಚಂ


ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ –
ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ |
ಕೃಪಾಂ ಕುರು ಜಗನ್ನಾಥ ಧರ್ಮಜ್ಞೋಸಿ ಮಹಾಮತೇ || ೧ ||

ಭೈರವೀ ಯಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ವಿದ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರಪೂರ್ವಿಕಾ |
ತಸ್ಯಾಸ್ತು ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಮಹ್ಯಂ ಕಥಯ ತತ್ತ್ವತಃ || ೨ ||

ತಸ್ಯಾಸ್ತು ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಜಗಾದ ಜಗದೀಶ್ವರಃ |
ಅದ್ಭುತಂ ಕವಚಂ ದೇವ್ಯಾ ಭೈರವ್ಯಾ ದಿವ್ಯರೂಪಿ ವೈ || ೩ ||

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ –
ಕಥಯಾಮಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಕವಚಂ ಸರ್ವದುರ್ಲಭಮ್ |
ಶೃಣುಷ್ವ ತ್ವಂ ಚ ವಿಧಿನಾ ಶ್ರುತ್ವಾ ಗೋಪ್ಯಂ ತವಾಪಿ ತತ್ || ೪ ||

ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದಾತ್ಸಕಲಂ ಬಿಭರ್ಮಿ ಭುವನತ್ರಯಮ್ |
ಯಸ್ಯಾಃ ಸರ್ವಂ ಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಯಸ್ಯಾಮದ್ಯಾಪಿ ತಿಷ್ಠತಿ || ೫ ||

ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಜಗದ್ಧನ್ಯಾ ಜಗದ್ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಚ ಸಿದ್ಧಾಸ್ಸ್ಯಾದಸಿದ್ಧಾ ದುಷ್ಟಜಂತುಷು || ೬ ||

ಸರ್ವಭೂತಪ್ರಿಯಂಕರೀ ಸರ್ವಭೂತಸ್ವರೂಪಿಣೀ | [*ಹಿತಂಕರ್ತ್ರೀ*]
ಕಕಾರೀ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವೀ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮದಾಯಿನೀ || ೭ ||

ಏಕಾರೀ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವೀ ಮೂಲಾಧಾರಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಈಕಾರೀ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವೀ ಭೂರಿಸರ್ವಸುಖಪ್ರದಾ || ೮ ||

ಲಕಾರೀ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವೀ ಇಂದ್ರಾಣೀವರವಲ್ಲಭಾ |
ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವೀ ಸರ್ವದಾ ಶಂಭುಸುಂದರೀ || ೯ ||

ಏತೈರ್ವರ್ಣೈರ್ಮಹಾಮಾಯಾ ಶಾಂಭವೀ ಪಾತು ಮಸ್ತಕಮ್ |
ಕಕಾರೀ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವೀ ಶರ್ವಾಣೀ ಹರಗೇಹಿನೀ || ೧೦ ||

ಮಕಾರೀ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವೀ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶಿನೀ |
ಕಕಾರೀ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವೀ ಕಾಮರೂಪಧರಾ ಸದಾ || ೧೧ ||

ಕಾಕಾರೀ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವೀ ಶಂಬರಾರಿಪ್ರಿಯಾ ಸದಾ |
ಪಕಾರೀ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವೀ ಧರಾಧರಣಿರೂಪಧೃಕ್ || ೧೨ ||

ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವೀ ಆಕಾರಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ |
ಏತೈರ್ವರ್ಣೈರ್ಮಹಾಮಾಯಾ ಕಾಮರಾಹುಪ್ರಿಯಾಽವತು || ೧೩ ||

ಮಕಾರಃ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವೀ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸರ್ವದಾಯಿನೀ |
ಕಕಾರಃ ಪಾತು ಸರ್ವತ್ರ ಕಲಾಂಬಾ ಸರ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೪ ||

ಲಕಾರಃ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರ್ವಸುಲಕ್ಷಣಾ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರ್ವತ್ರ ದೇವೀ ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರೀ || ೧೫ ||

ಏತೈರ್ವರ್ಣೈರ್ಮಹಾಮಾಯಾ ಪಾತು ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ವಾಗ್ಭವಾ ಮಸ್ತಕಂ ಪಾತು ವದನಂ ಕಾಮರಾಜಿತಾ || ೧೬ ||

ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಪಾತು ಹೃದಯಂ ಯಂತ್ರಸಿದ್ಧಿದಾ |
ಸುಂದರೀ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ಸುಂದರೀ ಪರಿರಕ್ಷತು || ೧೭ ||

ರಕ್ತವರ್ಣಾ ಸದಾ ಪಾತು ಸುಂದರೀ ಸರ್ವದಾಯಿನೀ |
ನಾನಾಲಂಕಾರಸಂಯುಕ್ತಾ ಸುಂದರೀ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೧೮ ||

ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರೀ ಪಾತು ಸರ್ವತ್ರ ಶಿವದಾಯಿನೀ |
ಜಗದಾಹ್ಲಾದಜನನೀ ಶಂಭುರೂಪಾ ಚ ಮಾಂ ಸದಾ || ೧೯ ||

ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯೀ ಪಾತು ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ |
ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಮಯೀ ದೇವೀ ಪರಮಾನಂದದಾಯಿನೀ || ೨೦ ||

ಪಾತು ಮಾಂ ಸರ್ವದಾ ದೇವೀ ನಾನಾಶಂಖನಿಧಿಃ ಶಿವಾ |
ಪಾತು ಪದ್ಮನಿಧಿರ್ದೇವೀ ಸರ್ವದಾ ಶಿವದಾಯಿನೀ || ೨೧ ||

ಪಾತು ಮಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಋಷಿಃ ಸರ್ವತ್ರ ಮಸ್ತಕೇ |
ಪಂಕ್ತಿಶ್ಛಂದಃ ಸ್ವರೂಪಾ ತು ಮುಖೇ ಪಾತು ಸುರೇಶ್ವರೀ || ೨೨ ||

ಗಂಧಾಷ್ಟಕಾತ್ಮಿಕಾ ಪಾತು ಹೃದಯಂ ಶಂಕರೀ ಸದಾ |
ಸರ್ವಸಂಮೋಹಿನೀ ಪಾತು ಪಾತು ಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಸದಾ || ೨೩ ||

ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ಪಾತು ಸರ್ವಾಕರ್ಷಣಕಾರಿಣೀ |
ಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ವಶಿನೀ ಸರ್ವದಾವತು || ೨೪ ||

ಆಕರ್ಷಿಣೀ ಸದಾ ಪಾತು ಸದಾ ಸಂಮೋಹಿನೀ ತಥಾ |
ರತಿದೇವೀ ಸದಾ ಪಾತು ಭಗಾಂಗಾ ಸರ್ವದಾವತು || ೨೫ ||

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಸದಾ ಪಾತು ಕೌಮಾರೀ ಸರ್ವದಾವತು |
ಸರ್ವಾಹ್ಲಾದನಕಾರೀ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರ್ವವಶಂಕರೀ || ೨೬ ||

ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಸದಾ ಪಾತು ಸರ್ವಾಂಗಂ ಸುಂದರೀ ತಥಾ |
ಸರ್ವಾಂಗಂ ಯುವತೀ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ || ೨೭ ||

ವಾಗ್ದೇವೀ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ವಾಣೀ ಮಾಂ ಸರ್ವದಾವತು |
ವಶಿನೀ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾವತು || ೨೮ ||

ಸರ್ವವಿದ್ರಾವಿಣೀ ಪಾತು ಗಣನಾಥಾ ಸದಾವತು |
ದುರ್ಗಾದೇವೀ ಸದಾ ಪಾತು ವಟುಕಃ ಸರ್ವದಾವತು || ೨೯ ||

ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಃ ಸದಾ ಪಾತು ಪಾತು ಚಾಽಪರಶಾಂತಿದಾ |
ಅನಂತಃ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ವರಾಹಃ ಸರ್ವದಾವತು || ೩೦ ||

ಪೃಥಿವೀ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ಸ್ವರ್ಣಸಿಂಹಾಸನಸ್ತಥಾ |
ರಕ್ತಾಮೃತಶ್ಚ ಸತತಂ ಪಾತು ಮಾಂ ಸರ್ವಕಾಲತಃ || ೩೧ ||

ಸುಧಾರ್ಣವಃ ಸದಾ ಪಾತು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಃ ಸದಾವತು |
ಶ್ವೇತಚ್ಛತ್ರಂ ಸದಾ ಪಾತು ರತ್ನದೀಪಃ ಸದಾವತು || ೩೨ ||

ಸತತಂ ನಂದನೋದ್ಯಾನಂ ಪಾತು ಮಾಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯೇ |
ದಿಕ್ಪಾಲಾಃ ಸರ್ವದಾ ಪಾಂತು ದ್ವಂದ್ವೌಘಾಃ ಸಕಲಾಸ್ತಥಾ || ೩೩ ||

ವಾಹನಾನಿ ಸದಾ ಪಾಂತು ಸರ್ವದಾಽಸ್ತ್ರಾಣಿ ಪಾಂತು ಮಾಂ |
ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಸರ್ವದಾ ಪಾಂತು ಯೋಗಿನ್ಯಃ ಪಾಂತು ಸರ್ವದಾ || ೩೪ ||

ಸಿದ್ಧಾಃ ಪಾಂತು ಸದಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾವತು |
ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರೀ ದೇವೀ ಸರ್ವದಾವತು ಮಾಂ ತಥಾ || ೩೫ ||

ಆನಂದರೂಪಿಣೀ ದೇವೀ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾ ಚಿದಾತ್ಮಿಕಾ |
ಸರ್ವದಾ ಸುಂದರೀ ಪಾತು ಸುಂದರೀ ಭವಸುಂದರೀ || ೩೬ ||

ಪೃಥಗ್ದೇವಾಲಯೇ ಘೋರೇ ಸಂಕಟೇ ದುರ್ಗಮೇ ಗಿರೌ |
ಅರಣ್ಯೇ ಪ್ರಾಂತರೇ ವಾಽಪಿ ಪಾತು ಮಾಂ ಸುಂದರೀ ಸದಾ || ೩೭ ||

ಇದಂ ಕವಚಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ಮಂತ್ರೋದ್ಧಾರಶ್ಚ ಪಾರ್ವತಿ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತೋ ಭೂತ್ವಾ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ || ೩೮ ||

ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾದ್ಯದ್ಯನ್ಮನಸಿ ವರ್ತತೇ |
ಗೋರೋಚನಾಕುಂಕುಮೇನ ರಕ್ತಚಂದನಕೇನ ವಾ || ೩೯ ||

ಸ್ವಯಂಭೂಕುಸುಮೈಶ್ಶುಕ್ಲೈಃ ಭೂಮಿಪುತ್ರೇ ಶನೌ ಸುರೇ |
ಶ್ಮಶಾನೇ ಪ್ರಾಂತರೇ ವಾಪಿ ಶೂನ್ಯಾಗಾರೇ ಶಿವಾಲಯೇ || ೪೦ ||

ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾ ಗುರುಣಾ ಯಂತ್ರಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಕುಮಾರಿಕಾಂ |
ತನ್ಮನುಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಚ ಗುರುಪಂಕ್ತಿಂ ತಥೈವ ಚ || ೪೧ ||

ದೇವ್ಯೈ ಬಲಿಂ ನಿವೇದ್ಯಾಥ ನರಮಾರ್ಜಾರಸೂಕರೈಃ |
ನಕುಲೈರ್ಮಹಿಷೈರ್ಮೇಷೈಃ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ವಿಧಾನತಃ || ೪೨ ||

ಧೃತ್ವಾ ಸುವರ್ಣಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಕಂಠೇ ವಾ ದಕ್ಷಿಣೇ ಭುಜೇ |
ಸುತಿಥೌ ಶುಭನಕ್ಷತ್ರೇ ಸೂರ್ಯಸ್ಯೋದಯನೇ ತಥಾ || ೪೩ ||

ಧಾರಯಿತ್ವಾ ಚ ಕವಚಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಂ ಲಭೇನ್ನರಃ |
ಕವಚಸ್ಯ ಚ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ನಾಹಂ ವರ್ಷಶತೈರಪಿ || ೪೪ ||

ಶಕ್ನೋಮಿ ತು ಮಹೇಶಾನಿ ವಕ್ತುಂ ತಸ್ಯ ಫಲಂ ತು ಯತ್ |
ನ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಫಲಂ ತತ್ರ ನ ಶತ್ರೋಃ ಪೀಡನಂ ತಥಾ || ೪೫ ||

ಸರ್ವವಿಘ್ನಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶನಮ್ |
ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ಜಂತೋಶ್ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಮ್ || ೪೬ ||

ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ನ ದಾತವ್ಯಂ ಕದಾಚನ |
ಮಂತ್ರಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಧಾನೇನ ಪೂಜಯೇತ್ಸತತಂ ಸುಧೀಃ || ೪೭ ||

ತತ್ರಾಪಿ ದುರ್ಲಭಂ ಮನ್ಯೇ ಕವಚಂ ದೇವರೂಪಿಣಮ್ |
ಗುರೋಃ ಪ್ರಸಾದಮಾಸಾದ್ಯ ವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸುಗೋಪಿತಾಮ್ || ೪೮ ||

ತತ್ರಾಪಿ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ದುರ್ಲಭಂ ಭುವನತ್ರಯೇ |
ಶ್ಲೋಕಂ ವಾ ಸ್ತವಮೇಕಂ ವಾ ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತಃ ಶುಚಿಃ || ೪೯ ||

ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾಚ್ಛಂಕರೇಣ ಪ್ರಭಾಷಿತಮ್ |
ಗುರುರ್ದೇವೋ ಹರಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪತ್ನೀ ತಸ್ಯ ಚ ಪಾರ್ವತೀ || ೫೦ ||

ಅಭೇದೇನ ಯಜೇದ್ಯಸ್ತು ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರದೂರತಃ || ೫೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಳೇ ಭೈರವಭೈರವೀಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ಕವಚಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed