Sri Shiva Gadyam (Shivapadana Dandaka Stotram) – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಗದ್ಯಂ (ಶ್ರೀ ಶಿವಾಪದಾನ ದಂಡಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ)


ಶೈಲಾದಿಕೃತನಿಷೇವಣ ಕೈಲಾಸಶಿಖರಭೂಷಣ ತತ್ವಾರ್ಥಗೋಚರ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಶೇಖರ ಪಾಶಾಯುಧಕುಲಾರ್ಥ್ಯಸ್ಮಿತಾಪಾಂಗ ಕೋಪಾರುಣಕಟಾಕ್ಷ ಭಸ್ಮಿತಾನಂಗ ಸಸ್ಮಿತಾಪಾಂಗ ಊರೀಕೃತವಿಭೂತಿ ದಿವ್ಯಾಂಗರಾಗ ಗೌರೀಪರಿಗೃಹೀತಸವ್ಯಾಂಗಭಾಗ ಅಂಗಾನುಷಂಗ ಪಾವಿತನರಾಸ್ಥಿದೇಶ ಗಂಗಾತರಂಗಭಾಸಿತಜಟಾಪ್ರದೇಶ ವಂದನಾಭಿರತಾಖಂಡಲ ಸ್ಯಂದನಾಯಿತಭೂಮಂಡಲ ಆಶ್ರಿತದಾಸತಾಪಸಕದಂಬ ಚಕ್ರೀಕೃತಾರ್ಕಶೀತಕರಬಿಂಬ ಆದೃತಪುರಾಣವೇತಂಡ ಸ್ವೀಕೃತಸುಮೇರುಕೋದಂಡ ಖರ್ವೀಕೃತಾಸುರಮದಾನುಪೂರ್ವೀವಿಕಾಸ-ದರ್ವೀಕರೇಶ್ವರ ಗೃಹೀತಮೌರ್ವೀವಿಲಾಸ-ವೀಣಾಮುನೀಂದ್ರಖ್ಯಾಪಿತ ಗರಿಮ ಪೌರುಷ ಬಾಣಾಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿತಪರಮಪೂರುಷ ಅನಿಲಾಶನವಿಹಿತನೈಪಥ್ಯ ಕಮಲಾಸನವಿಹಿತಸಾರಥ್ಯ ವಿಶ್ವಾಧಿಕತ್ವಪರಿಕಲಿತೋಪಲಂಭ ಅಶ್ವಾಯಿತಾದ್ಯವಚೋಗುಂಭ ಕುಂದಸ್ಮಯಹರ ಕಾಂತಿಪ್ರಕರ ಮಂದಸ್ಮಿತಲವ ಶಾಂತತ್ರಿಪುರ ನಾದಬಿಂದುಕಳಾಭಿಜ್ಞಾಸ್ಪದ ಭೂರಿಭದ್ರ ಸ್ವೇದಬಿಂದುಲವಾವಿರ್ಭಾವಿತ ವೀರಭದ್ರತ್ರಸ್ತರಕ್ಷಾ ಪರತಂತ್ರಧ್ವಸ್ತದಕ್ಷಾಧ್ವರತಂತ್ರ ಕಿರೀಟನೀತವಿವಿಧವೇಧಃಕಪಾಲ ಚಪೇಟಾಘಾತ ಶಿಥಿಲಭಾಸ್ವತ್ಕಪೋಲ ವಿಜೃಂಭಿತವಿಕ್ರಮೋದ್ದಂಡ ಸ್ತಂಭಿತಚಕ್ರಿದೋರ್ದಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತವೋಚಿತಮಹಾಹರ್ಷ ಜಿಹ್ವಸ್ವಭಾವ ಜನದುರಾಧರ್ಷ ವಸುಂಧರಾಧರಸುತೋಪಲಾಲನ ಜರಂದರಾಸುರಶಿರೋನಿಪಾತನ ಕೋಪಾಹತಪತಿತಾಂತಕ ವ್ಯಾಪಾದಿತಸಮದಾಂಧಕ ಪರಸಂಹನನಜಟಾಸಂಭೃತಪರಭಾಗಗೌರ ನರಸಿಂಹನಿಯಮನಾಲಂಬಿತಶರಭಾವತಾರ ಪ್ರಸನ್ನ ಭಯಮೋಚನ ವಿಭಿನ್ನಭಗಲೋಚನ ಪ್ರಪಂಚದಹನಕಾರಕ ವಿರಿಂಚಿವದನಹಾರಕ ಸಂಚಾರಪೂತಮಂದರ ಪಂಚಾಯುಧಾತಿಸುಂದರ ಅಪನೀತದಕ್ಷಾನನ ಅಭಿನೀತ ಭಿಕ್ಷಾಟನ ಧಾರಿತಮೇರುಕಾನನ ಕುಸುಮಮಾಲಿಕಾಲಂಕಾರ ದಾರಿತದಾರುಕಾವನಕುಲಪಾಲಿಕಾಹಂಕಾರ ಸಮಾವರ್ಜಿತಭಕ್ತಮಾನಸಾನುಸಾರ ಪರಾವರ್ತಿತದೃಪ್ತತಾಪಸಾಭಿಚಾರ ವೈಯಾಸಿಕೋಕ್ತಿಗೋಚರ ವೈಯಾಘ್ರಕೃತ್ತಿಭಾಸುರ ಗತಪರಿಕರ್ಮಕೃತಸ್ಪೃಹ ಕೃತಕರಿಚರ್ಮಪರಿಗ್ರಹ ಸ್ವಧ್ಯಾನಶಮಿತಪಾತಕಪ್ರಸಂಗ ವಿಧ್ಯಾದಿವಿಬುಧಪೂಜಿತಸ್ವಲಿಂಗ ಶಾಂತಮಾನಸಾನುರೋಧ ಕ್ಷಾಂತತಾಪಸಾಪರಾಧ ಪಾಲಾನಲವಲನ ಭೀಷಣ ಹಾಲಾಹಲಗರಳಭೂಷಣ ಅರುಣಾಂಶುಕಂದಳಮಣಿಫಣಿಕುಂಡಲ ಚರಣಾಗ್ರಯಂತ್ರಿತ ದಶಕಂಧರಭುಜಮಂಡಲ ಆನಂದತಾಂಡವ ನಟನಾನುಬಂಧ ಗೋವಿಂದಪೂಜಿತಚರಣಾರವಿಂದ ವಿನಯಾನತಾಮೃತಾಶನ ಸಹಸ್ರಾಹಿತಪ್ರಮೋದ ತನಯಾಭಿಲಾಷಿಮಾಧವತಪಸ್ಯಾಕೃತ ಪ್ರಸಾದ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರ ದಾನತೋಷಿತ ಭೃಗುಸೂನುನಮ್ಯ ನವ್ಯಾಭಾಗಭಾವಿತಹರಿರೂಪರಮ್ಯ ವಂದಿತಾಗತಶ್ರುತಿಧರ ನಂದಿಪಾಲಿತ ಪ್ರತೀಹಾರ ಬುದ್ಧನಾನಾರಹಸ್ಯಶತಮನ್ಯುಮುಖಾಮರಭಕ್ತಿಗೋಚರ ದುಗ್ಧಪಾನಾರ್ಥ ತಪಸ್ಯದುಪಮನ್ಯುವಿಶ್ರಾಣಿತದುಗ್ಧಸಾಗರ ಅಧಿಕಚಾಲಿತ ದುಷ್ಟಪೀಡಾಕರಣ ಹರಿವಿರಿಂಚಾಪದೃಷ್ಟ ಚೂಡಾಚರಣ ಅಂಚದ್ಧರ್ಮವೃಷಾಧಾರ ಅಧರ್ಮಪ್ರಕ್ಷಾಳನಾದರ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮಯಾಕಾರ ವೇದಾಶ್ವವರೋಹಿತಸ್ವಾಮ್ಯ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರೋಪನಿಷದ್ಗಮ್ಯ ಚಾಪಲ್ಯರಹಿತ ರಮ್ಯಸ್ವಭಾವ ಕೈವಲ್ಯವಚನಗಮ್ಯಪ್ರಭಾವ ಅಖರ್ವಮಖಾದಿರಾಜ್ಯಪ್ರತಾಪ ಅಧರ್ವಶಿಖಾನುವಾದ್ಯಸ್ವರೂಪ ಅಗರ್ವನರಸ್ತುತಿಮುದಿತ ಅಧರ್ವವರಸ್ತುತಿವಿದಿತ ನಾದಾಂತವಿಭಾವನೀಯ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಸಾರ ಮುಗ್ಧಲಾವಣ್ಯಾಧಾರ ಶುದ್ಧಚೈತನ್ಯಾಕಾರ ಆಶೀವಿಷಧಾರಕ ಕಾಶೀಪುರನಾಯಕ ಹೃದಂಬುಜಕೃತವಿಲಾಸ ಚಿದಂಬರಕೃತನಿವಾಸ ಆಕರ್ಣಚಲಿತಾಪಾಂಗ ಗೋಕರ್ಣರಚಿತಾನಂಗ ಘೋರಾಸುರಪುರ ಧೂಮಕೇತು ಸ್ಮಿತ ವಾರಾಕರಗತ ರಾಮಸೇತುಸ್ಥಿತ ರಕ್ಷಣಲೀಲಾವಿಲಾಸ ದಕ್ಷಿಣಕೈಲಾಸವಾಸ ಆತಾಮ್ರಲೋಲನಯನ ಏಕಾಮ್ರಮೂಲಭವನ ಆಭೀಲವಿಧುಸೇವನ ಶ್ರೀಶೈಲಶಿಖರಪಾವನ ದ್ರಾಕ್ಷಾಮಧುರ ವಾಗ್ಗುಂಭ ರುದ್ರಾಕ್ಷರುಚಿರದೋಸ್ತಂಭ ಕಾಲಕಂಠರುಚಿಘಟಿತಲಾವಣ್ಯನೀಲಕಂಠಮುಖಿ ನಿಹಿತಕಾರುಣ್ಯ ಸೇವಾಪರತಂತ್ರಪಾಲಕ ಶೈವಾಗಮತಂತ್ರಕಾರಕ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಸಂಹೃತಿತ್ರಯಸ್ಥೇಯ ಗರ್ಭಶ್ರುತಿಯಂತ್ರಿತ ಗಾಯತ್ರ್ಯನುಸಂಧೇಯ ಅಧ್ಯಾಸಿತವರನಿಕುಂಜಗೃಹಹಿಮಾಹಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಿತಹರಿವಿರಿಂಚಿಮುಖಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಅರ್ಚಿತಾನಂತವಿಹಾರ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶರೀರ ವಿಜಯೀಭವ ವಿಜಯೀಭವ ||

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕೌಸ್ತುಭಮಪ್ಸರೋಗಣಮಪಿ ಪ್ರಕ್ರಾಂತವಾದಾಮಿಥೋ
ಗೀರ್ವಾಣಾಃ ಕತಿವಾನಸಂತಿ ಭುವನೇ ಭಾರಾ ದಿವಃ ಕೇವಲಮ್ |
ನಿಷ್ಕ್ರಾಂತೇ ಗರಳೇದ್ರುತೇ ಸುರಗಣೇ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟಿತೇ ವಿಷ್ಟಪೇ
ಮಾಭೈಷ್ಟೇತಿ ಗಿರಾವಿರಾಸಧುರಿಯೋ ದೇವಸ್ತಮೇವಸ್ತುಮಃ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠದೀಕ್ಷಿತ ವಿರಚಿತಂ ಶಿವಾಪದಾನಗದ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: