Sri Shiva Gadyam (Shivapadana Dandaka Stotram) – ஶ்ரீ ஶிவ கத்யம் (ஶ்ரீ ஶிவாபதான தண்டக ஸ்தோத்ரம்)


ஶைலாதி³க்ருதநிஷேவண கைலாஸஶிக²ரபூ⁴ஷண தத்வார்த²கோ³சர சந்த்³ரார்த⁴ஶேக²ர பாஶாயுத⁴குலார்த்²யஸ்மிதாபாங்க³ கோபாருணகடாக்ஷ ப⁴ஸ்மிதாநங்க³ ஸஸ்மிதாபாங்க³ ஊரீக்ருதவிபூ⁴தி தி³வ்யாங்க³ராக³ கௌ³ரீபரிக்³ருஹீதஸவ்யாங்க³பா⁴க³ அங்கா³நுஷங்க³ பாவிதநராஸ்தி²தே³ஶ க³ங்கா³தரங்க³பா⁴ஸிதஜடாப்ரதே³ஶ வந்த³நாபி⁴ரதாக²ண்ட³ல ஸ்யந்த³நாயிதபூ⁴மண்ட³ல ஆஶ்ரிததா³ஸதாபஸகத³ம்ப³ சக்ரீக்ருதார்கஶீதகரபி³ம்ப³ ஆத்³ருதபுராணவேதண்ட³ ஸ்வீக்ருதஸுமேருகோத³ண்ட³ க²ர்வீக்ருதாஸுரமதா³நுபூர்வீவிகாஸ-த³ர்வீகரேஶ்வர க்³ருஹீதமௌர்வீவிளாஸ-வீணாமுநீந்த்³ரக்²யாபித க³ரிம பௌருஷ பா³ணாதி⁴கார ஸ்தா²பிதபரமபூருஷ அநிலாஶநவிஹிதநைபத்²ய கமலாஸநவிஹிதஸாரத்²ய விஶ்வாதி⁴கத்வபரிகலிதோபலம்ப⁴ அஶ்வாயிதாத்³யவசோகு³ம்ப⁴ குந்த³ஸ்மயஹர காந்திப்ரகர மந்த³ஸ்மிதலவ ஶாந்தத்ரிபுர நாத³பி³ந்து³கலாபி⁴ஜ்ஞாஸ்பத³ பூ⁴ரிப⁴த்³ர ஸ்வேத³பி³ந்து³ளவாவிர்பா⁴வித வீரப⁴த்³ரத்ரஸ்தரக்ஷா பரதந்த்ரத்⁴வஸ்தத³க்ஷாத்⁴வரதந்த்ர கிரீடநீதவிவித⁴வேத⁴꞉கபால சபேடாகா⁴த ஶிதி²லபா⁴ஸ்வத்கபோல விஜ்ரும்பி⁴தவிக்ரமோத்³த³ண்ட³ ஸ்தம்பி⁴தசக்ரிதோ³ர்த³ண்ட³ ப்³ரஹ்மஸ்தவோசிதமஹாஹர்ஷ ஜிஹ்வஸ்வபா⁴வ ஜநது³ராத⁴ர்ஷ வஸுந்த⁴ராத⁴ரஸுதோபலாலந ஜரந்த³ராஸுரஶிரோநிபாதந கோபாஹதபதிதாந்தக வ்யாபாதி³தஸமதா³ந்த⁴க பரஸம்ஹநநஜடாஸம்ப்⁴ருதபரபா⁴க³கௌ³ர நரஸிம்ஹநியமநாலம்பி³தஶரபா⁴வதார ப்ரஸந்ந ப⁴யமோசந விபி⁴ந்நப⁴க³ளோசந ப்ரபஞ்சத³ஹநகாரக விரிஞ்சிவத³நஹாரக ஸஞ்சாரபூதமந்த³ர பஞ்சாயுதா⁴திஸுந்த³ர அபநீதத³க்ஷாநந அபி⁴நீத பி⁴க்ஷாடந தா⁴ரிதமேருகாநந குஸுமமாலிகாலங்கார தா³ரிததா³ருகாவநகுலபாலிகாஹங்கார ஸமாவர்ஜிதப⁴க்தமாநஸாநுஸார பராவர்திதத்³ருப்ததாபஸாபி⁴சார வையாஸிகோக்திகோ³சர வையாக்⁴ரக்ருத்திபா⁴ஸுர க³தபரிகர்மக்ருதஸ்ப்ருஹ க்ருதகரிசர்மபரிக்³ரஹ ஸ்வத்⁴யாநஶமிதபாதகப்ரஸங்க³ வித்⁴யாதி³விபு³த⁴பூஜிதஸ்வலிங்க³ ஶாந்தமாநஸாநுரோத⁴ க்ஷாந்ததாபஸாபராத⁴ பாலாநலவலந பீ⁴ஷண ஹாலாஹலக³ரளபூ⁴ஷண அருணாம்ஶுகந்த³ளமணிப²ணிகுண்ட³ல சரணாக்³ரயந்த்ரித த³ஶகந்த⁴ரபு⁴ஜமண்ட³ல ஆநந்த³தாண்ட³வ நடநாநுப³ந்த⁴ கோ³விந்த³பூஜிதசரணாரவிந்த³ விநயாநதாம்ருதாஶந ஸஹஸ்ராஹிதப்ரமோத³ தநயாபி⁴லாஷிமாத⁴வதபஸ்யாக்ருத ப்ரஸாத³ தி³வ்யாஸ்த்ர தா³நதோஷித ப்⁴ருகு³ஸூநுநம்ய நவ்யாபா⁴க³பா⁴விதஹரிரூபரம்ய வந்தி³தாக³தஶ்ருதித⁴ர நந்தி³பாலித ப்ரதீஹார பு³த்³த⁴நாநாரஹஸ்யஶதமந்யுமுகா²மரப⁴க்திகோ³சர து³க்³த⁴பாநார்த² தபஸ்யது³பமந்யுவிஶ்ராணிதது³க்³த⁴ஸாக³ர அதி⁴கசாலித து³ஷ்டபீடா³கரண ஹரிவிரிஞ்சாபத்³ருஷ்ட சூடா³சரண அஞ்சத்³த⁴ர்மவ்ருஷாதா⁴ர அத⁴ர்மப்ரக்ஷாலநாத³ர பஞ்சப்³ரஹ்மமயாகார வேதா³ஶ்வவரோஹிதஸ்வாம்ய ஶ்வேதாஶ்வதரோபநிஷத்³க³ம்ய சாபல்யரஹித ரம்யஸ்வபா⁴வ கைவல்யவசநக³ம்யப்ரபா⁴வ அக²ர்வமகா²தி³ராஜ்யப்ரதாப அத⁴ர்வஶிகா²நுவாத்³யஸ்வரூப அக³ர்வநரஸ்துதிமுதி³த அத⁴ர்வவரஸ்துதிவிதி³த நாதா³ந்தவிபா⁴வநீய ப்ரணதார்திஹர ப்ரணவார்த²ஸார முக்³த⁴ளாவண்யாதா⁴ர ஶுத்³த⁴சைதந்யாகார ஆஶீவிஷதா⁴ரக காஶீபுரநாயக ஹ்ருத³ம்பு³ஜக்ருதவிளாஸ சித³ம்ப³ரக்ருதநிவாஸ ஆகர்ணசலிதாபாங்க³ கோ³கர்ணரசிதாநங்க³ கோ⁴ராஸுரபுர தூ⁴மகேது ஸ்மித வாராகரக³த ராமஸேதுஸ்தி²த ரக்ஷணலீலாவிளாஸ த³க்ஷிணகைலாஸவாஸ ஆதாம்ரளோலநயந ஏகாம்ரமூலப⁴வந ஆபீ⁴லவிது⁴ஸேவந ஶ்ரீஶைலஶிக²ரபாவந த்³ராக்ஷாமது⁴ர வாக்³கு³ம்ப⁴ ருத்³ராக்ஷருசிரதோ³ஸ்தம்ப⁴ காலகண்ட²ருசிக⁴டிதலாவண்யநீலகண்ட²முகி² நிஹிதகாருண்ய ஸேவாபரதந்த்ரபாலக ஶைவாக³மதந்த்ரகாரக ஸர்க³ஸ்தி²திஸம்ஹ்ருதித்ரயஸ்தே²ய க³ர்ப⁴ஶ்ருதியந்த்ரித கா³யத்ர்யநுஸந்தே⁴ய அத்⁴யாஸிதவரநிகுஞ்ஜக்³ருஹஹிமாஹார்ய அத்⁴யாபிதஹரிவிரிஞ்சிமுக²ஶிவாசார்ய அர்சிதாநந்தவிஹார ஸச்சிதா³நந்த³ஶரீர விஜயீப⁴வ விஜயீப⁴வ ॥

த்³ருஷ்ட்வா கௌஸ்துப⁴மப்ஸரோக³ணமபி ப்ரக்ராந்தவாதா³மிதோ²
கீ³ர்வாணா꞉ கதிவாநஸந்தி பு⁴வநே பா⁴ரா தி³வ꞉ கேவலம் ।
நிஷ்க்ராந்தே க³ரளேத்³ருதே ஸுரக³ணே நிஶ்சேஷ்டிதே விஷ்டபே
மாபை⁴ஷ்டேதி கி³ராவிராஸது⁴ரியோ தே³வஸ்தமேவஸ்தும꞉ ॥

இதி ஶ்ரீநீலகண்ட²தீ³க்ஷித விரசிதம் ஶிவாபதா³நக³த்³ய ஸ்தோத்ரம் ॥


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed