Shiva Kesadi Padantha Varnana Stotram – ஶ்ரீ ஶிவ கேஶாதி³பாதா³ந்தவர்ணன ஸ்தோத்ரம்


தே³யாஸுர்மூர்த்⁴நி ராஜத்ஸரஸஸுரஸரித்பாரபர்யந்தநிர்ய-
-த்ப்ராம்ஶுஸ்தம்பா³꞉ பிஶங்கா³ஸ்துலிதபரிணதாரக்தஶாலீலதா வ꞉ ।
து³ர்வாராபத்திக³ர்தஶ்ரிதநிகி²லஜநோத்தாரணே ரஜ்ஜுபூ⁴தா
கோ⁴ராகோ⁴ர்வீருஹாலீத³ஹநஶிகி²ஶிகா²꞉ ஶர்ம ஶார்வா꞉ கபர்தா³꞉ ॥ 1 ॥

குர்வந்நிர்வாணமார்க³ப்ரக³மபரிலஸத்³ரூப்யஸோபாநஶங்காம்
ஶக்ராரீணாம் புராணாம் த்ரயவிஜயக்ருதஸ்பஷ்டரேகா²யமாணம் ।
அவ்யாத³வ்யாஜமுச்சைரளிகஹிமத⁴ராதி⁴த்யகாந்தஸ்த்ரிதோ⁴த்³ய-
-ஜ்ஜாஹ்நவ்யாப⁴ம் ம்ருடா³நீகமிதுருடு³பருக்பாண்ட³ரம் வஸ்த்ரிபுண்ட்³ரம் ॥ 2 ॥

க்ருத்⁴யத்³கௌ³ரீப்ரஸாதா³நதிஸமயபதா³ங்கு³ஷ்ட²ஸங்க்ராந்தலாக்ஷா-
-பி³ந்து³ஸ்பர்தி⁴ ஸ்மராரே꞉ ஸ்ப²டிகமணித்³ருஷந்மக்³நமாணிக்யஶோப⁴ம் ।
மூர்த்⁴ந்யுத்³யத்³தி³வ்யஸிந்தோ⁴꞉ பதிதஶப²ரிகாகாரி வோ மஸ்தகம் ஸ்தா-
-த³ஸ்தோகாபத்திக்ருத்யை ஹுதவஹகணிகாமோக்ஷரூக்ஷம் ஸதா³க்ஷி ॥ 3 ॥

பூ⁴த்யை த்³ருக்³பூ⁴தயோ꞉ ஸ்யாத்³யத³ஹிமஹிமருக்³பி³ம்ப³யோ꞉ ஸ்நிக்³த⁴வர்ணோ
தை³த்யௌக⁴த்⁴வம்ஸஶம்ஸீ ஸ்பு²ட இவ பரிவேஷாவஶேஷோ விபா⁴தி ।
ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தவ்ருத்திர்மயி ஸமுபக³தேதீவ நிர்வ்ருத்தக³ர்வம்
ஶர்வாணீப⁴ர்துருச்சைர்யுக³ளமத² த³த⁴த்³விப்⁴ரமம் தத்³ப்⁴ருவோர்வ꞉ ॥ 4 ॥

யுக்³மே ருக்மாப்³ஜபிங்கே³ க்³ரஹ இவ பிஹிதே த்³ராக்³யயோ꞉ ப்ராக்³து³ஹித்ரா
ஶைலஸ்ய த்⁴வாந்தநீலாம்ப³ரரசிதப்³ருஹத்கஞ்சுகோ(அ)பூ⁴த்ப்ரபஞ்ச꞉ ।
தே த்ரைநேத்ரே பவித்ரே த்ரித³ஶவரக⁴டாமித்ரஜைத்ரோக்³ரஶஸ்த்ரே
நேத்ரே நேத்ரே ப⁴வேதாம் த்³ருதமிஹ ப⁴வதாமிந்த்³ரியாஶ்வாந்வியந்தும் ॥ 5 ॥

சண்டீ³வக்த்ரார்பணேச்சோ²ஸ்தத³நு ப⁴க³வத꞉ பாண்டு³ருக்பாண்டு³க³ண்ட³-
-ப்ரோத்³யத்கண்டூ³ம் விநேதும் விதநுத இவ யே ரத்நகோணைர்விக்⁴ருஷ்டிம் ।
சண்டா³ர்சிர்மண்ட³லாபே⁴ ஸததநதஜநத்⁴வாந்தக²ண்டா³திஶௌண்டே³
சாண்டீ³ஶே தே ஶ்ரியேஸ்தாமதி⁴கமவநதாக²ண்ட³லே குண்ட³லே வ꞉ ॥ 6 ॥

க²ட்வாங்கோ³த³க்³ரபாணே꞉ ஸ்பு²டவிகடபுடோ வக்த்ரரந்த்⁴ரப்ரவேஶ-
-ப்ரேப்ஸூத³ஞ்சத்ப²ணோருஶ்வஸத³தித⁴வளாஹீந்த்³ரஶங்காம் த³தா⁴ந꞉ ।
யுஷ்மாகம் க்ரமவக்த்ராம்பு³ருஹபரிலஸத்கர்ணிகாகாரஶோப⁴꞉
ஶஶ்வத்த்ராணாய பூ⁴யாத³ளமதிவிமலோத்துங்க³கோண꞉ ஸ கோ⁴ண꞉ ॥ 7 ॥

க்ருத்⁴யத்யத்³தா⁴ யயோ꞉ ஸ்வாம் தநுமதிலஸதோர்பி³ம்பி³தாம் லக்ஷயந்தீ
ப⁴ர்த்ரே ஸ்பர்தா⁴திநிக்⁴நா முஹுரிதரவதூ⁴ஶங்கயா ஶைலகந்யா ।
யுஷ்மாம்ஸ்தௌ ஶஶ்வது³ச்சைரப³ஹுளத³ஶமீஶர்வரீஶாதிஶுப்⁴ரா-
-வவ்யாஸ்தாம் தி³வ்யஸிந்தோ⁴꞉ கமிதுரவநமல்லோகபாலௌ கபோலௌ ॥ 8 ॥

யோ பா⁴ஸா பா⁴த்யுபாந்தஸ்தி²த இவ நிப்⁴ருதம் கௌஸ்துபோ⁴ த்³ரஷ்டுமிச்ச²-
-ந்ஸோத்த²ஸ்நேஹாந்நிதாந்தம் க³ளக³தக³ரளம் பத்யுருச்சை꞉ பஶூநாம் ।
ப்ரோத்³யத்ப்ரேம்ணா யமார்த்³ரா பிப³தி கி³ரிஸுதா ஸம்பத³꞉ ஸாதிரேகா
லோகா꞉ ஶோணீக்ருதாந்தா யத³த⁴ரமஹஸா ஸோ(அ)த⁴ரோ வோ வித⁴த்தாம் ॥ 9 ॥

அத்யர்த²ம் ராஜதே யா வத³நஶஶத⁴ராது³த்³க³ளச்சாருவாணீ-
-பீயூஷாம்ப⁴꞉ப்ரவாஹப்ரஸரபரிலஸத்பே²நபி³ந்த்³வாவளீவ ।
தே³யாத்ஸா த³ந்தபங்க்திஶ்சிரமிஹ த³நுதா³யாத³தௌ³வாரிகஸ்ய
த்³யுத்யா தீ³ப்தேந்து³குந்த³ச்ச²விரமலதரப்ரோந்நதாக்³ரா முத³ம் வ꞉ ॥ 10 ॥

ந்யக்குர்வந்நுர்வராப்⁴ருந்நிப⁴க⁴நஸமயோத்³து⁴ஷ்டமேகௌ⁴க⁴கோ⁴ஷம்
ஸ்பூ²ர்ஜத்³வார்த்⁴யுத்தி²தோருத்⁴வநிதமபி பரப்³ரஹ்மபூ⁴தோ க³பீ⁴ர꞉ ।
ஸுவ்யக்தோ வ்யக்தமூர்தே꞉ ப்ரகடிதகரண꞉ ப்ராணநாத²ஸ்ய ஸத்யா꞉
ப்ரீத்யா வ꞉ ஸம்வித³த்⁴யாத்ப²லவிகலமலம் ஜந்ம நாத³꞉ ஸ நாத³꞉ ॥ 11 ॥

பா⁴ஸா யஸ்ய த்ரிலோகீ லஸதி பரிலஸத்பே²நபி³ந்த்³வர்ணவாந்த-
-ர்வ்யாமக்³நேவாதிகௌ³ரஸ்துலிதஸுரஸரித்³வாரிபூரப்ரஸார꞉ ।
பீநாத்மா த³ந்தபா⁴பி⁴ர்ப்⁴ருஶமஹஹஹகாராதிபீ⁴ம꞉ ஸதே³ஷ்டாம்
புஷ்டாம் துஷ்டிம் க்ருஷீஷ்ட ஸ்பு²டமிஹ ப⁴வதாமட்டஹாஸோ(அ)ஷ்டமூர்தே꞉ ॥ 12 ॥

ஸத்³யோஜாதாக்²யமாப்யம் யது³விமலமுத³க்³வர்தி யத்³வாமதே³வம்
நாம்நா ஹேம்நா ஸத்³ருக்ஷம் ஜலத³நிப⁴மகோ⁴ராஹ்வயம் த³க்ஷிணம் யத் ।
யத்³பா³லார்கப்ரப⁴ம் தத்புருஷநிக³தி³தம் பூர்வமீஶாநஸஞ்ஜ்ஞம்
யத்³தி³வ்யம் தாநி ஶம்போ⁴ர்ப⁴வத³பி⁴லஷிதம் பஞ்ச த³த்³யுர்முகா²நி ॥ 13 ॥

ஆத்மப்ரேம்ணோ ப⁴வாந்யா ஸ்வயமிவ ரசிதா꞉ ஸாத³ரம் ஸாம்வநந்யா
மஷ்யா திஸ்ர꞉ஸுநீலாஞ்ஜநநிப⁴க³ரரேகா²꞉ ஸமாபா⁴ந்தி யஸ்யாம் ।
அகல்பாநல்பபா⁴ஸா ப்⁴ருஶருசிரதரா கம்பு³கல்பாம்பி³காயா꞉
பத்யு꞉ ஸாத்யந்தமந்தர்விளஸது ஸததம் மந்த²ரா கந்த⁴ரா வ꞉ ॥ 14 ॥

வக்த்ரேந்தோ³ர்த³ந்தலக்ஷ்ம்யாஶ்சிரமத⁴ரமஹாகௌஸ்துப⁴ஸ்யாப்யுபாந்தே
ஸோத்தா²நாம் ப்ரார்த²யந்ய꞉ ஸ்தி²திமசலபு⁴வே வாரயந்த்யை நிவேஶம் ।
ப்ராயுங்க்தேவாஶிஷோ ய꞉ ப்ரதிபத³மம்ருதத்வே ஸ்தி²த꞉ காலஶத்ரோ꞉
காலம் குர்வந்க³ளம் வோ ஹ்ருத³யமயமலம் க்ஷாலயேத்காலகூட꞉ ॥ 15 ॥

ப்ரௌட⁴ப்ரேமாகுலாயா த்³ருட⁴தரபரிரம்பே⁴ஷு பர்வேந்து³முக்²யா꞉
பார்வத்யாஶ்சாருசாமீகரவலயபதை³ரங்கிதம் காந்திஶாலி ।
ரங்க³ந்நாகா³ங்க³தா³ட்⁴யம் ஸததமவிஹிதம் கர்ம நிர்மூலயேத்த-
-த்³தோ³ர்மூலம் நிர்மலம் யத்³த்⁴ருதி³ து³ரிதமபாஸ்யார்ஜிதம் தூ⁴ர்ஜடேர்வ꞉ ॥ 16 ॥

கண்டா²ஶ்லேஷார்த²மாப்தா தி³வ இவ கமிது꞉ ஸ்வர்க³ஸிந்தோ⁴꞉ ப்ரவாஹா꞉
க்ராந்த்யை ஸம்ஸாரஸிந்தோ⁴꞉ ஸ்ப²டிகமணிமஹாஸங்க்ரமாகாரதீ³ர்கா⁴꞉ ।
திர்யக்³விஷ்கம்ப⁴பூ⁴தாஸ்த்ரிபு⁴வநவஸதேர்பி⁴ந்நதை³த்யேப⁴தே³ஹா
பா³ஹா வஸ்தா ஹரஸ்ய த்³ருதமிஹ நிவஹாநம்ஹஸாம் ஸம்ஹரந்து ॥ 17 ॥

வக்ஷோ த³க்ஷத்³விஷோ(அ)லம் ஸ்மரப⁴ரவிநமத்³த³க்ஷஜாக்ஷீணவக்ஷோ-
-ஜாந்தர்நிக்ஷிப்தஶும்ப⁴ந்மலயஜமிலிதோத்³பா⁴ஸி ப⁴ஸ்மோக்ஷிதம் யத் ।
க்ஷிப்ரம் தத்³ரூக்ஷசக்ஷு꞉ ஶ்ருதிக³ணப²ணரத்நௌக⁴பா⁴பீ⁴க்ஷ்ணஶோப⁴ம்
யுஷ்மாகம் ஶஶ்வதே³ந꞉ ஸ்ப²டிகமணிஶிலாமண்ட³லாப⁴ம் க்ஷிணோது ॥ 18 ॥

முக்தாமுக்தே விசித்ராகுலவலிலஹரீஜாலஶாலிந்யவாஞ்ச-
-ந்நாப்⁴யாவர்தே விளோலத்³பு⁴ஜக³வரயுதே காலஶத்ரோர்விஶாலே ।
யுஷ்மச்சித்தத்ரிதா⁴மா ப்ரதிநவருசிரே மந்தி³ரே காந்திலக்ஷ்ம்யா꞉
ஶேதாம் ஶீதாம்ஶுகௌ³ரே சிரதரமுத³ரக்ஷீரஸிந்தௌ⁴ ஸலீலம் ॥ 19 ॥

வையாக்⁴ரீ யத்ர க்ருத்தி꞉ ஸ்பு²ரதி ஹிமகி³ரேர்விஸ்த்ருதோபத்யகாந்த꞉
ஸாந்த்³ராவஶ்யாயமிஶ்ரா பரித இவ வ்ருதா நீலஜீமூதமாலா ।
ஆப³த்³தா⁴ஹீந்த்³ரகாஞ்சீகு³ணமதிப்ருது²லம் ஶைலஜாக்ரீட³பூ⁴மி-
-ஸ்தத்³வோ நி꞉ஶ்ரேயஸே ஸ்யாஜ்ஜக⁴நமதிக⁴நம் பா³லஶீதாம்ஶுமௌளே꞉ ॥ 20 ॥

புஷ்டாவஷ்டம்ப⁴பூ⁴தௌ ப்ருது²தரஜக⁴நஸ்யாபி நித்யம் த்ரிலோக்யா꞉
ஸம்யக்³வ்ருத்தௌ ஸுரேந்த்³ரத்³விரத³வரகரோதா³ரகாந்திம் த³தா⁴நௌ ।
ஸாராவூரூ புராரே꞉ ப்ரஸப⁴மரிக⁴டாக⁴ஸ்மரௌ ப⁴ஸ்மஶுப்⁴ரௌ
ப⁴க்தைரத்யார்த்³ரசித்தைரதி⁴கமவநதௌ வாஞ்சி²தம் வோ வித⁴த்தாம் ॥ 21 ॥

ஆநந்தா³யேந்து³காந்தோபலரசிதஸமுத்³கா³யிதே யே முநீநாம்
சித்தாத³ர்ஶம் நிதா⁴தும் வித³த⁴தி சரணே தாண்ட³வாகுஞ்சநாநி ।
காஞ்சீபோ⁴கீ³ந்த்³ரமூர்த்⁴நாம் ப்ரதிமுஹுருபதா⁴நாயமாநே க்ஷணம் தே
காந்தே ஸ்தாமந்தகாரேர்த்³யுதிவிஜிதஸுதா⁴பா⁴நுநீ ஜாநுநீ வ꞉ ॥ 22 ॥

மஞ்ஜீரீபூ⁴தபோ⁴கி³ப்ரவரக³ணப²ணாமண்ட³லாந்தர்நிதாந்த-
-வ்யாதீ³ர்கா⁴நர்க⁴ரத்நத்³யுதிகிஸலயதே ஸ்தூயமாநே த்³யுஸத்³பி⁴꞉ ।
பி³ப்⁴ரத்யௌ விப்⁴ரமம் வ꞉ ஸ்ப²டிகமணிப்³ருஹத்³த³ண்ட³வத்³பா⁴ஸிதே யே
ஜங்கே⁴ ஶங்கே²ந்து³ஶுப்⁴ரே ப்⁴ருஶமிஹ ப⁴வதாம் மாநஸே ஶூலபாணே꞉ ॥ 23 ॥

அஸ்தோகஸ்தோமஶஸ்த்ரைரபசிதிமமலாம் பூ⁴ரிபா⁴வோபஹாரை꞉
குர்வத்³பி⁴꞉ ஸர்வதோ³ச்சை꞉ ஸததமபி⁴வ்ருதௌ ப்³ரஹ்மவித்³தே³வலாத்³யை꞉ ।
ஸம்யக்ஸம்பூஜ்யமாநாவிஹ ஹ்ருதி³ ஸரஸீவாநிஶம் யுஷ்மதீ³யே
ஶர்வஸ்ய க்ரீட³தாம் தௌ ப்ரபத³வரப்³ருஹத்கச்ச²பாவச்ச²பா⁴ஸௌ ॥ 24 ॥

யா꞉ ஸ்வஸ்யைகாம்ஶபாதாத³திப³ஹலக³ளத்³ரக்தவக்த்ரம் ப்ரணுந்ந-
-ப்ராணம் ப்ராக்ரோஶயந்ப்ராங்நிஜமசலவரம் சாலயந்தம் த³ஶாஸ்யம் ।
பாதா³ங்கு³ல்யோ தி³ஶந்து த்³ருதமயுக³த்³ருஶ꞉ கல்மஷப்லோஷகல்யா꞉
கல்யாணம் பு²ல்லமால்யப்ரகரவிளஸிதா வ꞉ ப்ரணத்³தா⁴ஹிவல்ல்ய꞉ ॥ 25 ॥

ப்ரஹ்வப்ராசீநப³ர்ஹி꞉ப்ரமுக²ஸுரவரப்ரஸ்பு²ரந்மௌளிஸக்த-
-ஜ்யாயோரத்நோத்கரோஸ்ரைரவிரதமமலா பூ⁴ரிநீராஜிதா யா ।
ப்ரோத³க்³ராக்³ரா ப்ரதே³யாத்ததிரிவ ருசிரா தாரகாணாம் நிதாந்தம்
நீலக்³ரீவஸ்ய பாதா³ம்பு³ருஹவிளஸிதா ஸா நகா²லீ ஸுக²ம் வ꞉ ॥ 26 ॥

ஸத்யா꞉ ஸத்யாநநேந்தா³வபி ஸவித⁴க³தே யே விகாஸம் த³தா⁴தே
ஸ்வாந்தே ஸ்வாம் தே லப⁴ந்தே ஶ்ரியமிஹ ஸரஸீவாமரா யே த³தா⁴நா꞉ ।
லோலம் லோலம்ப³காநாம் குலமிவ ஸுதி⁴யாம் ஸேவதே யே ஸதா³ ஸ்தாம்
பூ⁴த்யை பூ⁴த்யைணபாணேர்விமலதரருசஸ்தே பதா³ம்போ⁴ருஹே வ꞉ ॥ 27 ॥

யேஷாம் ராகா³தி³தோ³ஷாக்ஷதமதி யதயோ யாந்தி முக்திம் ப்ரஸாதா³-
-த்³யே வா நம்ராத்மமூர்தித்³யுஸத்³ருஷிபரிஷந்மூர்த்⁴நி ஶேஷாயமாணா꞉ ।
ஶ்ரீகண்ட²ஸ்யாருணோத்³யச்சரணஸரஸிஜப்ரோத்தி²தாஸ்தே பா⁴வாக்²யா-
-த்பாராவாராச்சிரம் வோ து³ரிதஹதிக்ருதஸ்தாரயேயு꞉ பராகா³꞉ ॥ 28 ॥

பூ⁴ம்நா யஸ்யாஸ்தஸீம்நா பு⁴வநமநுஸ்ருதம் யத்பரம் தா⁴ம தா⁴ம்நாம்
ஸாம்நாமாம்நாயதத்த்வம் யத³பி ச பரமம் யத்³கு³ணாதீதமாத்³யம் ।
யச்சாம்ஹோஹந்நிரீஹம் க³ஹநமிதி முஹு꞉ ப்ராஹுருச்சைர்மஹாந்தோ
மாஹேஶம் தந்மஹோ மே மஹிதமஹரஹர்மோஹரோஹம் நிஹந்து ॥ 29 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத꞉ க்ருதௌ ஶ்ரீ ஶிவ கேஶாதி³பாதா³ந்தவர்ணந ஸ்தோத்ரம் ॥


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்ராணி காண்க.


గమనిక : "శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed