Shiva kesadi padantha varnana stotram – శ్రీ శివ కేశాదిపాదాంతవర్ణన స్తోత్రం


దేయాసుర్మూర్ధ్ని రాజత్సరససురసరిత్పారపర్యంతనిర్య-
-త్ప్రాంశుస్తంబాః పిశంగాస్తులితపరిణతారక్తశాలీలతా వః |
దుర్వారాపత్తిగర్తశ్రితనిఖిలజనోత్తారణే రజ్జుభూతా
ఘోరాఘోర్వీరుహాలీదహనశిఖిశిఖాః శర్మ శార్వాః కపర్దాః || ౧ ||

కుర్వన్నిర్వాణమార్గప్రగమపరిలసద్రూప్యసోపానశంకాం
శక్రారీణాం పురాణాం త్రయవిజయకృతస్పష్టరేఖాయమాణమ్ |
అవ్యాదవ్యాజముచ్చైరలికహిమధరాధిత్యకాంతస్త్రిధోద్య-
-జ్జాహ్నవ్యాభం మృడానీకమితురుడుపరుక్పాండరం వస్త్రిపుండ్రమ్ || ౨ ||

క్రుధ్యద్గౌరీప్రసాదానతిసమయపదాంగుష్ఠసంక్రాంతలాక్షా-
-బిందుస్పర్ధి స్మరారేః స్ఫటికమణిదృషన్మగ్నమాణిక్యశోభమ్ |
మూర్ధ్న్యుద్యద్దివ్యసింధోః పతితశఫరికాకారి వో మస్తకం స్తా-
-దస్తోకాపత్తికృత్యై హుతవహకణికామోక్షరూక్షం సదాక్షి || ౩ ||

భూత్యై దృగ్భూతయోః స్యాద్యదహిమహిమరుగ్బింబయోః స్నిగ్ధవర్ణో
దైత్యౌఘధ్వంసశంసీ స్ఫుట ఇవ పరివేషావశేషో విభాతి |
సర్గస్థిత్యంతవృత్తిర్మయి సముపగతేతీవ నిర్వృత్తగర్వం
శర్వాణీభర్తురుచ్చైర్యుగళమథ దధద్విభ్రమం తద్భ్రువోర్వః || ౪ ||

యుగ్మే రుక్మాబ్జపింగే గ్రహ ఇవ పిహితే ద్రాగ్యయోః ప్రాగ్దుహిత్రా
శైలస్య ధ్వాంతనీలాంబరరచితబృహత్కంచుకోఽభూత్ప్రపంచః |
తే త్రైనేత్రే పవిత్రే త్రిదశవరఘటామిత్రజైత్రోగ్రశస్త్రే
నేత్రే నేత్రే భవేతాం ద్రుతమిహ భవతామింద్రియాశ్వాన్వియంతుమ్ || ౫ ||

చండీవక్త్రార్పణేచ్ఛోస్తదను భగవతః పాండురుక్పాండుగండ-
-ప్రోద్యత్కండూం వినేతుం వితనుత ఇవ యే రత్నకోణైర్విఘృష్టిమ్ |
చండార్చిర్మండలాభే సతతనతజనధ్వాంతఖండాతిశౌండే
చాండీశే తే శ్రియేస్తామధికమవనతాఖండలే కుండలే వః || ౬ ||

ఖట్వాంగోదగ్రపాణేః స్ఫుటవికటపుటో వక్త్రరంధ్రప్రవేశ-
-ప్రేప్సూదంచత్ఫణోరుశ్వసదతిధవళాహీంద్రశంకాం దధానః |
యుష్మాకం క్రమవక్త్రాంబురుహపరిలసత్కర్ణికాకారశోభః
శశ్వత్త్రాణాయ భూయాదలమతివిమలోత్తుంగకోణః స ఘోణః || ౭ ||

క్రుధ్యత్యద్ధా యయోః స్వాం తనుమతిలసతోర్బింబితాం లక్షయంతీ
భర్త్రే స్పర్ధాతినిఘ్నా ముహురితరవధూశంకయా శైలకన్యా |
యుష్మాంస్తౌ శశ్వదుచ్చైరబహుళదశమీశర్వరీశాతిశుభ్రా-
-వవ్యాస్తాం దివ్యసింధోః కమితురవనమల్లోకపాలౌ కపోలౌ || ౮ ||

యో భాసా భాత్యుపాంతస్థిత ఇవ నిభృతం కౌస్తుభో ద్రష్టుమిచ్ఛ-
-న్సోత్థస్నేహాన్నితాంతం గళగతగరళం పత్యురుచ్చైః పశూనామ్ |
ప్రోద్యత్ప్రేమ్ణా యమార్ద్రా పిబతి గిరిసుతా సంపదః సాతిరేకా
లోకాః శోణీకృతాంతా యదధరమహసా సోఽధరో వో విధత్తామ్ || ౯ ||

అత్యర్థం రాజతే యా వదనశశధరాదుద్గలచ్చారువాణీ-
-పీయూషాంభఃప్రవాహప్రసరపరిలసత్ఫేనబింద్వావళీవ |
దేయాత్సా దంతపంక్తిశ్చిరమిహ దనుదాయాదదౌవారికస్య
ద్యుత్యా దీప్తేందుకుందచ్ఛవిరమలతరప్రోన్నతాగ్రా ముదం వః || ౧౦ ||

న్యక్కుర్వన్నుర్వరాభృన్నిభఘనసమయోద్ధుష్టమేఘౌఘఘోషం
స్ఫూర్జద్వార్ధ్యుత్థితోరుధ్వనితమపి పరబ్రహ్మభూతో గభీరః |
సువ్యక్తో వ్యక్తమూర్తేః ప్రకటితకరణః ప్రాణనాథస్య సత్యాః
ప్రీత్యా వః సంవిదధ్యాత్ఫలవికలమలం జన్మ నాదః స నాదః || ౧౧ ||

భాసా యస్య త్రిలోకీ లసతి పరిలసత్ఫేనబింద్వర్ణవాంత-
-ర్వ్యామగ్నేవాతిగౌరస్తులితసురసరిద్వారిపూరప్రసారః |
పీనాత్మా దంతభాభిర్భృశమహహహకారాతిభీమః సదేష్టాం
పుష్టాం తుష్టిం కృషీష్ట స్ఫుటమిహ భవతామట్టహాసోఽష్టమూర్తేః || ౧౨ ||

సద్యోజాతాఖ్యమాప్యం యదువిమలముదగ్వర్తి యద్వామదేవం
నామ్నా హేమ్నా సదృక్షం జలదనిభమఘోరాహ్వయం దక్షిణం యత్ |
యద్బాలార్కప్రభం తత్పురుషనిగదితం పూర్వమీశానసంజ్ఞం
యద్దివ్యం తాని శంభోర్భవదభిలషితం పంచ దద్యుర్ముఖాని || ౧౩ ||

ఆత్మప్రేమ్ణో భవాన్యా స్వయమివ రచితాః సాదరం సాంవనన్యా
మష్యా తిస్రఃసునీలాంజననిభగరరేఖాః సమాభాంతి యస్యామ్ |
అకల్పానల్పభాసా భృశరుచిరతరా కంబుకల్పాంబికాయాః
పత్యుః సాత్యంతమంతర్విలసతు సతతం మంథరా కంధరా వః || ౧౪ ||

వక్త్రేందోర్దంతలక్ష్మ్యాశ్చిరమధరమహాకౌస్తుభస్యాప్యుపాంతే
సోత్థానాం ప్రార్థయన్యః స్థితిమచలభువే వారయంత్యై నివేశమ్ |
ప్రాయుంక్తేవాశిషో యః ప్రతిపదమమృతత్వే స్థితః కాలశత్రోః
కాలం కుర్వన్గళం వో హృదయమయమలం క్షాళయేత్కాలకూటః || ౧౫ ||

ప్రౌఢప్రేమాకులాయా దృఢతరపరిరంభేషు పర్వేందుముఖ్యాః
పార్వత్యాశ్చారుచామీకరవలయపదైరంకితం కాంతిశాలి |
రంగన్నాగాంగదాఢ్యం సతతమవిహితం కర్మ నిర్మూలయేత్త-
-ద్దోర్మూలం నిర్మలం యద్ధృది దురితమపాస్యార్జితం ధూర్జటేర్వః || ౧౬ ||

కంఠాశ్లేషార్థమాప్తా దివ ఇవ కమితుః స్వర్గసింధోః ప్రవాహాః
క్రాంత్యై సంసారసింధోః స్ఫటికమణిమహాసంక్రమాకారదీర్ఘాః |
తిర్యగ్విష్కంభభూతాస్త్రిభువనవసతేర్భిన్నదైత్యేభదేహా
బాహా వస్తా హరస్య ద్రుతమిహ నివహానంహసాం సంహరంతు || ౧౭ ||

వక్షో దక్షద్విషోఽలం స్మరభరవినమద్దక్షజాక్షీణవక్షో-
-జాంతర్నిక్షిప్తశుంభన్మలయజమిళితోద్భాసి భస్మోక్షితం యత్ |
క్షిప్రం తద్రూక్షచక్షుః శ్రుతిగణఫణరత్నౌఘభాభీక్ష్ణశోభం
యుష్మాకం శశ్వదేనః స్ఫటికమణిశిలామండలాభం క్షిణోతు || ౧౮ ||

ముక్తాముక్తే విచిత్రాకులవలిలహరీజాలశాలిన్యవాంచ-
-న్నాభ్యావర్తే విలోలద్భుజగవరయుతే కాలశత్రోర్విశాలే |
యుష్మచ్చిత్తత్రిధామా ప్రతినవరుచిరే మందిరే కాంతిలక్ష్మ్యాః
శేతాం శీతాంశుగౌరే చిరతరముదరక్షీరసింధౌ సలీలమ్ || ౧౯ ||

వైయాఘ్రీ యత్ర కృత్తిః స్ఫురతి హిమగిరేర్విస్తృతోపత్యకాంతః
సాంద్రావశ్యాయమిశ్రా పరిత ఇవ వృతా నీలజీమూతమాలా |
ఆబద్ధాహీంద్రకాంచీగుణమతిపృథులం శైలజాక్రీడభూమి-
-స్తద్వో నిఃశ్రేయసే స్యాజ్జఘనమతిఘనం బాలశీతాంశుమౌళేః || ౨౦ ||

పుష్టావష్టంభభూతౌ పృథుతరజఘనస్యాపి నిత్యం త్రిలోక్యాః
సమ్యగ్వృత్తౌ సురేంద్రద్విరదవరకరోదారకాంతిం దధానౌ |
సారావూరూ పురారేః ప్రసభమరిఘటాఘస్మరౌ భస్మశుభ్రౌ
భక్తైరత్యార్ద్రచిత్తైరధికమవనతౌ వాంఛితం వో విధత్తామ్ || ౨౧ ||

ఆనందాయేందుకాంతోపలరచితసముద్గాయితే యే మునీనాం
చిత్తాదర్శం నిధాతుం విదధతి చరణే తాండవాకుంచనాని |
కాంచీభోగీంద్రమూర్ధ్నాం ప్రతిముహురుపధానాయమానే క్షణం తే
కాంతే స్తామంతకారేర్ద్యుతివిజితసుధాభానునీ జానునీ వః || ౨౨ ||

మంజీరీభూతభోగిప్రవరగణఫణామండలాంతర్నితాంత-
-వ్యాదీర్ఘానర్ఘరత్నద్యుతికిసలయతే స్తూయమానే ద్యుసద్భిః |
బిభ్రత్యౌ విభ్రమం వః స్ఫటికమణిబృహద్దండవద్భాసితే యే
జంఘే శంఖేందుశుభ్రే భృశమిహ భవతాం మానసే శూలపాణేః || ౨౩ ||

అస్తోకస్తోమశస్త్రైరపచితిమమలాం భూరిభావోపహారైః
కుర్వద్భిః సర్వదోచ్చైః సతతమభివృతౌ బ్రహ్మవిద్దేవలాద్యైః |
సమ్యక్సంపూజ్యమానావిహ హృది సరసీవానిశం యుష్మదీయే
శర్వస్య క్రీడతాం తౌ ప్రపదవరబృహత్కచ్ఛపావచ్ఛభాసౌ || ౨౪ ||

యాః స్వస్యైకాంశపాతాదతిబహలగలద్రక్తవక్త్రం ప్రణున్న-
-ప్రాణం ప్రాక్రోశయన్ప్రాఙ్నిజమచలవరం చాలయంతం దశాస్యమ్ |
పాదాంగుల్యో దిశంతు ద్రుతమయుగదృశః కల్మషప్లోషకల్యాః
కళ్యాణం ఫుల్లమాల్యప్రకరవిలసితా వః ప్రణద్ధాహివల్ల్యః || ౨౫ ||

ప్రహ్వప్రాచీనబర్హిఃప్రముఖసురవరప్రస్ఫురన్మౌళిసక్త-
-జ్యాయోరత్నోత్కరోస్రైరవిరతమమలా భూరినీరాజితా యా |
ప్రోదగ్రాగ్రా ప్రదేయాత్తతిరివ రుచిరా తారకాణాం నితాంతం
నీలగ్రీవస్య పాదాంబురుహవిలసితా సా నఖాళీ సుఖం వః || ౨౬ ||

సత్యాః సత్యాననేందావపి సవిధగతే యే వికాసం దధాతే
స్వాంతే స్వాం తే లభంతే శ్రియమిహ సరసీవామరా యే దధానాః |
లోలం లోలంబకానాం కులమివ సుధియాం సేవతే యే సదా స్తాం
భూత్యై భూత్యైణపాణేర్విమలతరరుచస్తే పదాంభోరుహే వః || ౨౭ ||

యేషాం రాగాదిదోషాక్షతమతి యతయో యాంతి ముక్తిం ప్రసాదా-
-ద్యే వా నమ్రాత్మమూర్తిద్యుసదృషిపరిషన్మూర్ధ్ని శేషాయమాణాః |
శ్రీకంఠస్యారుణోద్యచ్చరణసరసిజప్రోత్థితాస్తే భావాఖ్యా-
-త్పారావారాచ్చిరం వో దురితహతికృతస్తారయేయుః పరాగాః || ౨౮ ||

భూమ్నా యస్యాస్తసీమ్నా భువనమనుసృతం యత్పరం ధామ ధామ్నాం
సామ్నామామ్నాయతత్త్వం యదపి చ పరమం యద్గుణాతీతమాద్యమ్ |
యచ్చాంహోహన్నిరీహం గహనమితి ముహుః ప్రాహురుచ్చైర్మహాంతో
మాహేశం తన్మహో మే మహితమహరహర్మోహరోహం నిహంతు || ౨౯ ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య శ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ శ్రీ శివ కేశాదిపాదాంతవర్ణన స్తోత్రమ్ ||


మరిన్ని శ్రీ శివ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed