Sri Shiva Kavacham – ஶ்ரீ ஶிவ கவசம்


ருஷப⁴ உவாச ।
நமஸ்க்ருத்ய மஹாதே³வம் விஶ்வவ்யாபிநமீஶ்வரம் ।
வக்ஷ்யே ஶிவமயம் வர்ம ஸர்வரக்ஷாகரம் ந்ருணாம் ॥ 1 ॥

ஶுசௌ தே³ஶே ஸமாஸீநோ யதா²வத்கல்பிதாஸந꞉ ।
ஜிதேந்த்³ரியோ ஜிதப்ராணஶ்சிந்தயேச்சி²வமவ்யயம் ॥ 2 ॥

ஹ்ருத்புண்ட³ரீகாந்தரஸந்நிவிஷ்டம்
ஸ்வதேஜஸா வ்யாப்தநபோ⁴வகாஶம் ।
அதீந்த்³ரியம் ஸூக்ஷ்மமநந்தமாத்³யம்
த்⁴யாயேத்பராநந்த³மயம் மஹேஶம் ॥ 3 ॥

த்⁴யாநாவதூ⁴தாகி²லகர்மப³ந்த⁴-
-ஶ்சிரம் சிதா³நந்த³நிமக்³நசேதா꞉ ।
ஷட³க்ஷரந்யாஸஸமாஹிதாத்மா
ஶைவேந குர்யாத்கவசேந ரக்ஷாம் ॥ 4 ॥

மாம் பாது தே³வோ(அ)கி²லதே³வதாத்மா
ஸம்ஸாரகூபே பதிதம் க³பீ⁴ரே ।
தந்நாம தி³வ்யம் வரமந்த்ரமூலம்
து⁴நோது மே ஸர்வமக⁴ம் ஹ்ருதி³ஸ்த²ம் ॥ 5 ॥

ஸர்வத்ர மாம் ரக்ஷது விஶ்வமூர்தி-
-ர்ஜ்யோதிர்மயாநந்த³க⁴நஶ்சிதா³த்மா ।
அணோரணீயாநுருஶக்திரேக꞉
ஸ ஈஶ்வர꞉ பாது ப⁴யாத³ஶேஷாத் ॥ 6 ॥

யோ பூ⁴ஸ்வரூபேண பி³ப⁴ர்தி விஶ்வம்
பாயாத்ஸ பூ⁴மேர்கி³ரிஶோ(அ)ஷ்டமூர்தி꞉ ।
யோ(அ)பாம் ஸ்வரூபேண ந்ருணாம் கரோதி
ஸஞ்ஜீவநம் ஸோ(அ)வது மாம் ஜலேப்⁴ய꞉ ॥ 7 ॥

கல்பாவஸாநே பு⁴வநாநி த³க்³த்⁴வா
ஸர்வாணி யோ ந்ருத்யதி பூ⁴ரிலீல꞉ ।
ஸ காலருத்³ரோ(அ)வது மாம் த³வாக்³நே-
-ர்வாத்யாதி³பீ⁴தேரகி²லாச்ச தாபாத் ॥ 8 ॥

ப்ரதீ³ப்தவித்³யுத்கநகாவபா⁴ஸோ
வித்³யாவராபீ⁴திகுடா²ரபாணி꞉ ।
சதுர்முக²ஸ்தத்புருஷஸ்த்ரிநேத்ர꞉
ப்ராச்யாம் ஸ்தி²தம் ரக்ஷது மாமஜஸ்ரம் ॥ 9 ॥

குடா²ர கே²டாங்குஶபாஶஶூல
கபாலட⁴க்காக்ஷகு³ணாந்த³தா⁴ந꞉ ।
சதுர்முகோ² நீலருசிஸ்த்ரிநேத்ர꞉
பாயாத³கோ⁴ரோ தி³ஶி த³க்ஷிணஸ்யாம் ॥ 10 ॥

குந்தே³ந்து³ஶங்க²ஸ்ப²டிகாவபா⁴ஸோ
வேதா³க்ஷமாலாவரதா³ப⁴யாங்க꞉ ।
த்ர்யக்ஷஶ்சதுர்வக்த்ர உருப்ரபா⁴வ꞉
ஸத்³யோதி⁴ஜாதோவது மாம் ப்ரதீச்யாம் ॥ 11 ॥

வராக்ஷமாலாப⁴யடங்கஹஸ்த꞉
ஸரோஜகிஞ்ஜல்கஸமாநவர்ண꞉ ।
த்ரிலோசநஶ்சாருசதுர்முகோ² மாம்
பாயாது³தீ³ச்யாம் தி³ஶி வாமதே³வ꞉ ॥ 12 ॥

வேதா³ப⁴யேஷ்டாங்குஶடங்கபாஶ-
-கபாலட⁴க்காக்ஷரஶூலபாணி꞉ ।
ஸிதத்³யுதி꞉ பஞ்சமுகோ²(அ)வதாந்மா-
-மீஶாந ஊர்த்⁴வம் பரமப்ரகாஶ꞉ ॥ 13 ॥

மூர்தா⁴நமவ்யாந்மம சந்த்³ரமௌளி꞉
பா²லம் மமாவ்யாத³த² பா²லநேத்ர꞉ ।
நேத்ரே மமாவ்யாத்³ப⁴க³நேத்ரஹாரீ
நாஸாம் ஸதா³ ரக்ஷது விஶ்வநாத²꞉ ॥ 14 ॥

பாயாச்ச்²ருதீ மே ஶ்ருதிகீ³தகீர்தி꞉
கபோலமவ்யாத்ஸததம் கபாலீ ।
வக்த்ரம் ஸதா³ ரக்ஷது பஞ்சவக்த்ரோ
ஜிஹ்வாம் ஸதா³ ரக்ஷது வேத³ஜிஹ்வ꞉ ॥ 15 ॥

கண்ட²ம் கி³ரீஶோ(அ)வது நீலகண்ட²꞉
பாணித்³வயம் பாது பிநாகபாணி꞉ ।
தோ³ர்மூலமவ்யாந்மம த⁴ர்மபா³ஹு꞉
வக்ஷ꞉ஸ்த²லம் த³க்ஷமகா²ந்தகோ(அ)வ்யாத் ॥ 16 ॥

மமோத³ரம் பாது கி³ரீந்த்³ரத⁴ந்வா
மத்⁴யம் மமாவ்யாந்மத³நாந்தகாரீ ।
ஹேரம்ப³தாதோ மம பாது நாபி⁴ம்
பாயாத்கடிம் தூ⁴ர்ஜடிரீஶ்வரோ மே ॥ 17 ॥

ஊருத்³வயம் பாது குபே³ரமித்ரோ
ஜாநுத்³வயம் மே ஜக³தீ³ஶ்வரோ(அ)வ்யாத் ।
ஜங்கா⁴யுக³ம் புங்க³வகேதுரவ்யா-
-த்பாதௌ³ மமாவ்யாத்ஸுரவந்த்³யபாத³꞉ ॥ 18 ॥

மஹேஶ்வர꞉ பாது தி³நாதி³யாமே
மாம் மத்⁴யயாமே(அ)வது வாமதே³வ꞉ ।
த்ரியம்ப³க꞉ பாது த்ருதீயயாமே
வ்ருஷத்⁴வஜ꞉ பாது தி³நாந்த்யயாமே ॥ 19 ॥

பாயாந்நிஶாதௌ³ ஶஶிஶேக²ரோ மாம்
க³ங்கா³த⁴ரோ ரக்ஷது மாம் நிஶீதே² ।
கௌ³ரீபதி꞉ பாது நிஶாவஸாநே
ம்ருத்யுஞ்ஜயோ ரக்ஷது ஸர்வகாலம் ॥ 20 ॥

அந்த꞉ஸ்தி²தம் ரக்ஷது ஶங்கரோ மாம்
ஸ்தா²ணு꞉ ஸதா³ பாது ப³ஹி꞉ஸ்தி²தம் மாம் ।
தத³ந்தரே பாது பதி꞉ பஶூநாம்
ஸதா³ஶிவோ ரக்ஷது மாம் ஸமந்தாத் ॥ 21 ॥

திஷ்ட²ந்தமவ்யாத்³பு⁴வநைகநாத²꞉
பாயாத்³வ்ரஜந்தம் ப்ரமதா²தி⁴நாத²꞉ ।
வேதா³ந்தவேத்³யோ(அ)வது மாம் நிஷண்ணம்
மாமவ்யய꞉ பாது ஶிவ꞉ ஶயாநம் ॥ 22 ॥

மார்கே³ஷு மாம் ரக்ஷது நீலகண்ட²꞉
ஶைலாதி³து³ர்கே³ஷு புரத்ரயாரி꞉ ।
அரண்யவாஸாதி³மஹாப்ரவாஸே
பாயாந்ம்ருக³வ்யாத⁴ உதா³ரஶக்தி꞉ ॥ 23 ॥

கல்பாந்தகாடோபபடுப்ரகோப꞉ [காலோக்³ர]
ஸ்பு²டாட்டஹாஸோச்சலிதாண்ட³கோஶ꞉ ।
கோ⁴ராரிஸேநார்ணவது³ர்நிவார-
-மஹாப⁴யாத்³ரக்ஷது வீரப⁴த்³ர꞉ ॥ 24 ॥

பத்த்யஶ்வமாதங்க³க⁴டாவரூத²-
-ஸஹஸ்ரளக்ஷாயுதகோடிபீ⁴ஷணம் ।
அக்ஷௌஹிணீநாம் ஶதமாததாயிநாம்
சி²ந்த்³யாந்ம்ருடோ³ கோ⁴ரகுடா²ரதா⁴ரயா ॥ 25 ॥

நிஹந்து த³ஸ்யூந்ப்ரளயாநலார்சி-
-ர்ஜ்வலத்த்ரிஶூலம் த்ரிபுராந்தகஸ்ய ।
ஶார்தூ³ளஸிம்ஹர்க்ஷவ்ருகாதி³ஹிம்ஸ்ரான்
ஸந்த்ராஸயத்வீஶத⁴நு꞉ பிநாகம் ॥ 26 ॥

து³꞉ஸ்வப்ந து³꞉ஶகுந து³ர்க³தி தௌ³ர்மநஸ்ய
து³ர்பி⁴க்ஷ து³ர்வ்யஸந து³꞉ஸஹ து³ர்யஶாம்ஸி ।
உத்பாததாபவிஷபீ⁴திமஸத்³க்³ரஹார்தி-
-வ்யாதீ⁴ம்ஶ்ச நாஶயது மே ஜக³தாமதீ⁴ஶ꞉ ॥ 27 ॥

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஸதா³ஶிவாய ஸகலதத்த்வாத்மகாய ஸகலதத்த்வவிதூ³ராய
ஸகலலோகைககர்த்ரே ஸகலலோகப⁴ர்த்ரே ஸகலலோகைகஹர்த்ரே ஸகலலோகைககு³ரவே ஸகலலோகைகஸாக்ஷிணே ஸகலநிக³மகு³ஹ்யாய ஸகலவரப்ரதா³ய ஸகலது³ரிதார்திப⁴ஞ்ஜநாய ஸகலஜக³த³ப⁴யங்கராய ஸகலலோகைகஶங்கராய ஶஶாங்கஶேக²ராய ஶாஶ்வதநிஜாவாஸாய நிர்கு³ணாய நிருபமாய நீரூபாய நிராபா⁴ஸாய நிராமயாய நிஷ்ப்ரபஞ்சாய நிஷ்களங்காய நிர்த்³வந்த்³வாய நி꞉ஸங்கா³ய நிர்மலாய நிர்க³மாய நித்யரூபவிப⁴வாய நிருபமவிப⁴வாய நிராதா⁴ராய
நித்யஶுத்³த⁴பு³த்³த⁴பரிபூர்ணஸச்சிதா³நந்தா³த்³வயாய பரமஶாந்தப்ரகாஶதேஜோரூபாய
ஜயஜய மஹாருத்³ர மஹாரௌத்³ர ப⁴த்³ராவதார து³꞉க²தா³வதா³ரண மஹாபை⁴ரவ காலபை⁴ரவ கல்பாந்தபை⁴ரவ கபாலமாலாத⁴ர க²ட்வாங்க³ க²ட்³க³ சர்ம பாஶாங்குஶ ட³மரு ஶூல சாப பா³ண க³தா³ ஶக்தி பி⁴ண்டி³ பால தோமர முஸல முத்³க³ர பட்டிஶ பரஶு பரிக⁴ பு⁴ஶுண்டீ³ ஶதக்⁴நீ சக்ராத்³யாயுத⁴பீ⁴ஷணகர ஸஹஸ்ரமுக² த³ம்ஷ்ட்ராகராள விகடாட்டஹாஸ விஸ்ப²ரித ப்³ரஹ்மாமண்ட³ல நாகே³ந்த்³ரகுண்ட³ல நாகே³ந்த்³ரஹார நாகே³ந்த்³ரவலய நாகே³ந்த்³ரசர்மத⁴ர ம்ருத்யுஞ்ஜய த்ர்யம்ப³க த்ரிபுராந்தக விரூபாக்ஷ விஶ்வேஶ்வர விஶ்வரூப வ்ருஷப⁴வாஹந விஷபூ⁴ஷண விஶ்வதோமுக² ஸர்வதோ ரக்ஷரக்ஷ மாம் ஜ்வலஜ்வல மஹாம்ருத்யுப⁴யமபம்ருத்யுப⁴யம் நாஶயநாஶய ரோக³ப⁴யமுத்ஸாத³யோத்ஸாத³ய விஷஸர்பப⁴யம் ஶமயஶமய சோரப⁴யம் மாரயமாரய மம ஶத்ரூநுச்சாடயோச்சாடய ஶூலேந விதா³ரய விதா³ரய குடா²ரேண பி⁴ந்தி⁴பி⁴ந்தி⁴ க²ட்³கே³ந சி²ந்தி⁴சி²ந்தி⁴ க²ட்வாங்கே³ந விபோத²ய விபோத²ய முஸலேந நிஷ்பேஷயநிஷ்பேஷய பா³ணை꞉ஸந்தாட³ய ஸந்தாட³ய ரக்ஷாம்ஸி பீ⁴ஷயபீ⁴ஷய பூ⁴தாநி வித்³ராவயவித்³ராவய கூஷ்மாண்ட³வேதாலமாரீக³ண ப்³ரஹ்மராக்ஷஸான் ஸந்த்ராஸயஸந்த்ராஸய மமாப⁴யம் குருகுரு வித்ரஸ்தம் மாமாஶ்வாஸயாஶ்வாஸய நரகப⁴யாந்மாமுத்³தா⁴ரயோத்³தா⁴ரய ஸஞ்ஜீவயஸஞ்ஜீவய க்ஷுத்ருட்³ப்⁴யாம் மாமாப்யாயயாப்யாயய து³꞉கா²துரம் மாமாநந்த³யாநந்த³ய ஶிவகவசேந மாமாச்சா²த³யாச்சா²த³ய த்ர்யம்ப³க ஸதா³ஶிவ நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே ।

ருஷப⁴ உவாச ।
இத்யேதத்கவசம் ஶைவம் வரத³ம் வ்யாஹ்ருதம் மயா ।
ஸர்வபா³தா⁴ப்ரஶமநம் ரஹஸ்யம் ஸர்வதே³ஹிநாம் ॥ 28 ॥

ய꞉ ஸதா³ தா⁴ரயேந்மர்த்ய꞉ ஶைவம் கவசமுத்தமம் ।
ந தஸ்ய ஜாயதே க்வாபி ப⁴யம் ஶம்போ⁴ரநுக்³ரஹாத் ॥ 29 ॥

க்ஷீணாயுர்ம்ருத்யுமாபந்நோ மஹாரோக³ஹதோ(அ)பி வா ।
ஸத்³ய꞉ ஸுக²மவாப்நோதி தீ³ர்க⁴மாயுஶ்ச விந்த³தி ॥ 30 ॥

ஸர்வதா³ரித்³ர்யஶமநம் ஸௌமாங்க³ல்யவிவர்த⁴நம் ।
யோ த⁴த்தே கவசம் ஶைவம் ஸ தே³வைரபி பூஜ்யதே ॥ 31 ॥

மஹாபாதகஸங்கா⁴தைர்முச்யதே சோபபாதகை꞉ ।
தே³ஹாந்தே ஶிவமாப்நோதி ஶிவவர்மாநுபா⁴வத꞉ ॥ 32 ॥

த்வமபி ஶ்ரத்³த⁴யா வத்ஸ ஶைவம் கவசமுத்தமம் ।
தா⁴ரயஸ்வ மயா த³த்தம் ஸத்³ய꞉ ஶ்ரேயோ ஹ்யவாப்ஸ்யஸி ॥ 33 ॥

ஸூத உவாச ।
இத்யுக்த்வா ருஷபோ⁴ யோகீ³ தஸ்மை பார்தி²வஸூநவே ।
த³தௌ³ ஶங்க²ம் மஹாராவம் க²ட்³க³ம் சாரிநிஷூத³நம் ॥ 34 ॥

புநஶ்ச ப⁴ஸ்ம ஸம்மந்த்ர்ய தத³ங்க³ம் ஸர்வதோ(அ)ஸ்ப்ருஶத் ।
க³ஜாநாம் ஷட்ஸஹஸ்ரஸ்ய த்³விகு³ணம் ச ப³லம் த³தௌ³ ॥ 35 ॥

ப⁴ஸ்மப்ரபா⁴வாத்ஸம்ப்ராப்ய ப³லைஶ்வர்யத்⁴ருதிஸ்ம்ருதி꞉ ।
ஸ ராஜபுத்ர꞉ ஶுஶுபே⁴ ஶரத³ர்க இவ ஶ்ரியா ॥ 36 ॥

தமாஹ ப்ராஞ்ஜலிம் பூ⁴ய꞉ ஸ யோகீ³ ராஜநந்த³நம் ।
ஏஷ க²ட்³கோ³ மயா த³த்தஸ்தபோமந்த்ராநுபா⁴வத꞉ ॥ 37 ॥

ஶிததா⁴ரமிமம் க²ட்³க³ம் யஸ்மை த³ர்ஶயஸி ஸ்பு²டம் ।
ஸ ஸத்³யோ ம்ரியதே ஶத்ரு꞉ ஸாக்ஷாந்ம்ருத்யுரபி ஸ்வயம் ॥ 38 ॥

அஸ்ய ஶங்க²ஸ்ய நிஹ்ராத³ம் யே ஶ்ருண்வந்தி தவாஹிதா꞉ ।
தே மூர்சி²தா꞉ பதிஷ்யந்தி ந்யஸ்தஶஸ்த்ரா விசேதநா꞉ ॥ 39 ॥

க²ட்³க³ஶங்கா²விமௌ தி³வ்யௌ பரஸைந்யவிநாஶிநௌ ।
ஆத்மஸைந்யஸ்வபக்ஷாணாம் ஶௌர்யதேஜோவிவர்த⁴நௌ ॥ 40 ॥

ஏதயோஶ்ச ப்ரபா⁴வேந ஶைவேந கவசேந ச ।
த்³விஷட்ஸஹஸ்ரநாகா³நாம் ப³லேந மஹதாபி ச ॥ 41 ॥

ப⁴ஸ்மதா⁴ரணஸாமர்த்²யாச்ச²த்ருஸைந்யம் விஜேஷ்யஸி ।
ப்ராப்ய ஸிம்ஹாஸநம் பைத்ர்யம் கோ³ப்தாஸி ப்ருதி²வீமிமாம் ॥ 42 ॥

இதி ப⁴த்³ராயுஷம் ஸம்யக³நுஶாஸ்ய ஸமாத்ருகம் ।
தாப்⁴யாம் ஸம்பூஜித꞉ ஸோ(அ)த² யோகீ³ ஸ்வைரக³திர்யயௌ ॥ 43 ॥

இதி ஶ்ரீஸ்காந்த³புராணே த்ருதீயே ப்³ரஹ்மோத்தரக²ண்டே³ ஶிவகவசகத²நம் நாம த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ।


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: