Sri Shiva Gadyam (Shivapadana Dandaka Stotram) – శ్రీ శివ గద్యం (శ్రీ శివాపదాన దండక స్తోత్రం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది.]

శైలాదికృతనిషేవణ కైలాసశిఖరభూషణ తత్వార్థగోచర చంద్రార్ధశేఖర పాశాయుధకులార్థ్యస్మితాపాంగ కోపారుణకటాక్ష భస్మితానంగ సస్మితాపాంగ ఊరీకృతవిభూతి దివ్యాంగరాగ గౌరీపరిగృహీతసవ్యాంగభాగ అంగానుషంగ పావితనరాస్థిదేశ గంగాతరంగభాసితజటాప్రదేశ వందనాభిరతాఖండల స్యందనాయితభూమండల ఆశ్రితదాసతాపసకదంబ చక్రీకృతార్కశీతకరబింబ ఆదృతపురాణవేతండ స్వీకృతసుమేరుకోదండ ఖర్వీకృతాసురమదానుపూర్వీవికాస-దర్వీకరేశ్వర గృహీతమౌర్వీవిలాస-వీణామునీంద్రఖ్యాపిత గరిమ పౌరుష బాణాధికార స్థాపితపరమపూరుష అనిలాశనవిహితనైపథ్య కమలాసనవిహితసారథ్య విశ్వాధికత్వపరికలితోపలంభ అశ్వాయితాద్యవచోగుంభ కుందస్మయహర కాంతిప్రకర మందస్మితలవ శాంతత్రిపుర నాదబిందుకళాభిజ్ఞాస్పద భూరిభద్ర స్వేదబిందులవావిర్భావిత వీరభద్రత్రస్తరక్షా పరతంత్రధ్వస్తదక్షాధ్వరతంత్ర కిరీటనీతవివిధవేధఃకపాల చపేటాఘాత శిథిలభాస్వత్కపోల విజృంభితవిక్రమోద్దండ స్తంభితచక్రిదోర్దండ బ్రహ్మస్తవోచితమహాహర్ష జిహ్వస్వభావ జనదురాధర్ష వసుంధరాధరసుతోపలాలన జరందరాసురశిరోనిపాతన కోపాహతపతితాంతక వ్యాపాదితసమదాంధక పరసంహననజటాసంభృతపరభాగగౌర నరసింహనియమనాలంబితశరభావతార ప్రసన్న భయమోచన విభిన్నభగలోచన ప్రపంచదహనకారక విరించివదనహారక సంచారపూతమందర పంచాయుధాతిసుందర అపనీతదక్షానన అభినీత భిక్షాటన ధారితమేరుకానన కుసుమమాలికాలంకార దారితదారుకావనకులపాలికాహంకార సమావర్జితభక్తమానసానుసార పరావర్తితదృప్తతాపసాభిచార వైయాసికోక్తిగోచర వైయాఘ్రకృత్తిభాసుర గతపరికర్మకృతస్పృహ కృతకరిచర్మపరిగ్రహ స్వధ్యానశమితపాతకప్రసంగ విధ్యాదివిబుధపూజితస్వలింగ శాంతమానసానురోధ క్షాంతతాపసాపరాధ పాలానలవలన భీషణ హాలాహలగరళభూషణ అరుణాంశుకందళమణిఫణికుండల చరణాగ్రయంత్రిత దశకంధరభుజమండల ఆనందతాండవ నటనానుబంధ గోవిందపూజితచరణారవింద వినయానతామృతాశన సహస్రాహితప్రమోద తనయాభిలాషిమాధవతపస్యాకృత ప్రసాద దివ్యాస్త్ర దానతోషిత భృగుసూనునమ్య నవ్యాభాగభావితహరిరూపరమ్య వందితాగతశ్రుతిధర నందిపాలిత ప్రతీహార బుద్ధనానారహస్యశతమన్యుముఖామరభక్తిగోచర దుగ్ధపానార్థ తపస్యదుపమన్యువిశ్రాణితదుగ్ధసాగర అధికచాలిత దుష్టపీడాకరణ హరివిరించాపదృష్ట చూడాచరణ అంచద్ధర్మవృషాధార అధర్మప్రక్షాళనాదర పంచబ్రహ్మమయాకార వేదాశ్వవరోహితస్వామ్య శ్వేతాశ్వతరోపనిషద్గమ్య చాపల్యరహిత రమ్యస్వభావ కైవల్యవచనగమ్యప్రభావ అఖర్వమఖాదిరాజ్యప్రతాప అధర్వశిఖానువాద్యస్వరూప అగర్వనరస్తుతిముదిత అధర్వవరస్తుతివిదిత నాదాంతవిభావనీయ ప్రణతార్తిహర ప్రణవార్థసార ముగ్ధలావణ్యాధార శుద్ధచైతన్యాకార ఆశీవిషధారక కాశీపురనాయక హృదంబుజకృతవిలాస చిదంబరకృతనివాస ఆకర్ణచలితాపాంగ గోకర్ణరచితానంగ ఘోరాసురపుర ధూమకేతు స్మిత వారాకరగత రామసేతుస్థిత రక్షణలీలావిలాస దక్షిణకైలాసవాస ఆతామ్రలోలనయన ఏకామ్రమూలభవన ఆభీలవిధుసేవన శ్రీశైలశిఖరపావన ద్రాక్షామధుర వాగ్గుంభ రుద్రాక్షరుచిరదోస్తంభ కాలకంఠరుచిఘటితలావణ్యనీలకంఠముఖి నిహితకారుణ్య సేవాపరతంత్రపాలక శైవాగమతంత్రకారక సర్గస్థితిసంహృతిత్రయస్థేయ గర్భశ్రుతియంత్రిత గాయత్ర్యనుసంధేయ అధ్యాసితవరనికుంజగృహహిమాహార్య అధ్యాపితహరివిరించిముఖశివాచార్య అర్చితానంతవిహార సచ్చిదానందశరీర విజయీభవ విజయీభవ ||

దృష్ట్వా కౌస్తుభమప్సరోగణమపి ప్రక్రాంతవాదామిథో
గీర్వాణాః కతివానసంతి భువనే భారా దివః కేవలమ్ |
నిష్క్రాంతే గరళేద్రుతే సురగణే నిశ్చేష్టితే విష్టపే
మాభైష్టేతి గిరావిరాసధురియో దేవస్తమేవస్తుమః ||

ఇతి శ్రీనీలకంఠదీక్షిత విరచితం శివాపదానగద్య స్తోత్రమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ శివ స్తోత్రాలు చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

3 thoughts on “Sri Shiva Gadyam (Shivapadana Dandaka Stotram) – శ్రీ శివ గద్యం (శ్రీ శివాపదాన దండక స్తోత్రం)

స్పందించండి

error: Not allowed