Sri Tripura Bhairavi Kavacham – శ్రీ త్రిపురభైరవీ కవచం


శ్రీపార్వత్యువాచ –
దేవదేవ మహాదేవ సర్వశాస్త్రవిశారద |
కృపాం కురు జగన్నాథ ధర్మజ్ఞోసి మహామతే || ౧ ||

భైరవీ యా పురా ప్రోక్తా విద్యా త్రిపురపూర్వికా |
తస్యాస్తు కవచం దివ్యం మహ్యం కథయ తత్త్వతః || ౨ ||

తస్యాస్తు వచనం శ్రుత్వా జగాద జగదీశ్వరః |
అద్భుతం కవచం దేవ్యా భైరవ్యా దివ్యరూపి వై || ౩ ||

ఈశ్వర ఉవాచ –
కథయామి మహావిద్యాకవచం సర్వదుర్లభమ్ |
శృణుష్వ త్వం చ విధినా శ్రుత్వా గోప్యం తవాపి తత్ || ౪ ||

యస్యాః ప్రసాదాత్సకలం బిభర్మి భువనత్రయమ్ |
యస్యాః సర్వం సముత్పన్నం యస్యామద్యాపి తిష్ఠతి || ౫ ||

మాతా పితా జగద్ధన్యా జగద్బ్రహ్మస్వరూపిణీ |
సిద్ధిదాత్రీ చ సిద్ధాస్స్యాదసిద్ధా దుష్టజంతుషు || ౬ ||

సర్వభూతప్రియంకరీ సర్వభూతస్వరూపిణీ | [*హితంకర్త్రీ*]
కకారీ పాతు మాం దేవీ కామినీ కామదాయినీ || ౭ ||

ఏకారీ పాతు మాం దేవీ మూలాధారస్వరూపిణీ |
ఈకారీ పాతు మాం దేవీ భూరిసర్వసుఖప్రదా || ౮ ||

లకారీ పాతు మాం దేవీ ఇంద్రాణీవరవల్లభా |
హ్రీంకారీ పాతు మాం దేవీ సర్వదా శంభుసుందరీ || ౯ ||

ఏతైర్వర్ణైర్మహామాయా శాంభవీ పాతు మస్తకమ్ |
కకారీ పాతు మాం దేవీ శర్వాణీ హరగేహినీ || ౧౦ ||

మకారీ పాతు మాం దేవీ సర్వపాపప్రణాశినీ |
కకారీ పాతు మాం దేవీ కామరూపధరా సదా || ౧౧ ||

కాకారీ పాతు మాం దేవీ శంబరారిప్రియా సదా |
పకారీ పాతు మాం దేవీ ధరాధరణిరూపధృక్ || ౧౨ ||

హ్రీంకారీ పాతు మాం దేవీ ఆకారార్ధశరీరిణీ |
ఏతైర్వర్ణైర్మహామాయా కామరాహుప్రియాఽవతు || ౧౩ ||

మకారః పాతు మాం దేవీ సావిత్రీ సర్వదాయినీ |
కకారః పాతు సర్వత్ర కలాంబా సర్వరూపిణీ || ౧౪ ||

లకారః పాతు మాం దేవీ లక్ష్మీః సర్వసులక్షణా |
ఓం హ్రీం మాం పాతు సర్వత్ర దేవీ త్రిభువనేశ్వరీ || ౧౫ ||

ఏతైర్వర్ణైర్మహామాయా పాతు శక్తిస్వరూపిణీ |
వాగ్భవా మస్తకం పాతు వదనం కామరాజితా || ౧౬ ||

శక్తిస్వరూపిణీ పాతు హృదయం యంత్రసిద్ధిదా |
సుందరీ సర్వదా పాతు సుందరీ పరిరక్షతు || ౧౭ ||

రక్తవర్ణా సదా పాతు సుందరీ సర్వదాయినీ |
నానాలంకారసంయుక్తా సుందరీ పాతు సర్వదా || ౧౮ ||

సర్వాంగసుందరీ పాతు సర్వత్ర శివదాయినీ |
జగదాహ్లాదజననీ శంభురూపా చ మాం సదా || ౧౯ ||

సర్వమంత్రమయీ పాతు సర్వసౌభాగ్యదాయినీ |
సర్వలక్ష్మీమయీ దేవీ పరమానందదాయినీ || ౨౦ ||

పాతు మాం సర్వదా దేవీ నానాశంఖనిధిః శివా |
పాతు పద్మనిధిర్దేవీ సర్వదా శివదాయినీ || ౨౧ ||

పాతు మాం దక్షిణామూర్తి ఋషిః సర్వత్ర మస్తకే |
పంక్తిశ్ఛందః స్వరూపా తు ముఖే పాతు సురేశ్వరీ || ౨౨ ||

గంధాష్టకాత్మికా పాతు హృదయం శంకరీ సదా |
సర్వసంమోహినీ పాతు పాతు సంక్షోభిణీ సదా || ౨౩ ||

సర్వసిద్ధిప్రదా పాతు సర్వాకర్షణకారిణీ |
క్షోభిణీ సర్వదా పాతు వశినీ సర్వదావతు || ౨౪ ||

ఆకర్షిణీ సదా పాతు సదా సంమోహినీ తథా |
రతిదేవీ సదా పాతు భగాంగా సర్వదావతు || ౨౫ ||

మాహేశ్వరీ సదా పాతు కౌమారీ సర్వదావతు |
సర్వాహ్లాదనకారీ మాం పాతు సర్వవశంకరీ || ౨౬ ||

క్షేమంకరీ సదా పాతు సర్వాంగం సుందరీ తథా |
సర్వాంగం యువతీ సర్వం సర్వసౌభాగ్యదాయినీ || ౨౭ ||

వాగ్దేవీ సర్వదా పాతు వాణీ మాం సర్వదావతు |
వశినీ సర్వదా పాతు మహాసిద్ధిప్రదావతు || ౨౮ ||

సర్వవిద్రావిణీ పాతు గణనాథా సదావతు |
దుర్గాదేవీ సదా పాతు వటుకః సర్వదావతు || ౨౯ ||

క్షేత్రపాలః సదా పాతు పాతు చాఽపరశాంతిదా |
అనంతః సర్వదా పాతు వరాహః సర్వదావతు || ౩౦ ||

పృథివీ సర్వదా పాతు స్వర్ణసింహాసనస్తథా |
రక్తామృతశ్చ సతతం పాతు మాం సర్వకాలతః || ౩౧ ||

సుధార్ణవః సదా పాతు కల్పవృక్షః సదావతు |
శ్వేతచ్ఛత్రం సదా పాతు రత్నదీపః సదావతు || ౩౨ ||

సతతం నందనోద్యానం పాతు మాం సర్వసిద్ధయే |
దిక్పాలాః సర్వదా పాంతు ద్వంద్వౌఘాః సకలాస్తథా || ౩౩ ||

వాహనాని సదా పాంతు సర్వదాఽస్త్రాణి పాంతు మాం |
శస్త్రాణి సర్వదా పాంతు యోగిన్యః పాంతు సర్వదా || ౩౪ ||

సిద్ధాః పాంతు సదా దేవీ సర్వసిద్ధిప్రదావతు |
సర్వాంగసుందరీ దేవీ సర్వదావతు మాం తథా || ౩౫ ||

ఆనందరూపిణీ దేవీ చిత్స్వరూపా చిదాత్మికా |
సర్వదా సుందరీ పాతు సుందరీ భవసుందరీ || ౩౬ ||

పృథగ్దేవాలయే ఘోరే సంకటే దుర్గమే గిరౌ |
అరణ్యే ప్రాంతరే వాఽపి పాతు మాం సుందరీ సదా || ౩౭ ||

ఇదం కవచమిత్యుక్తం మంత్రోద్ధారశ్చ పార్వతి |
యః పఠేత్ప్రయతో భూత్వా త్రిసంధ్యం నియతః శుచిః || ౩౮ ||

తస్య సర్వార్థసిద్ధిః స్యాద్యద్యన్మనసి వర్తతే |
గోరోచనాకుంకుమేన రక్తచందనకేన వా || ౩౯ ||

స్వయంభూకుసుమైశ్శుక్లైః భూమిపుత్రే శనౌ సురే |
శ్మశానే ప్రాంతరే వాపి శూన్యాగారే శివాలయే || ౪౦ ||

స్వశక్త్యా గురుణా యంత్రం పూజయిత్వా కుమారికాం |
తన్మనుం పూజయిత్వా చ గురుపంక్తిం తథైవ చ || ౪౧ ||

దేవ్యై బలిం నివేద్యాథ నరమార్జారసూకరైః |
నకులైర్మహిషైర్మేషైః పూజయిత్వా విధానతః || ౪౨ ||

ధృత్వా సువర్ణమధ్యస్థం కంఠే వా దక్షిణే భుజే |
సుతిథౌ శుభనక్షత్రే సూర్యస్యోదయనే తథా || ౪౩ ||

ధారయిత్వా చ కవచం సర్వసిద్ధిం లభేన్నరః |
కవచస్య చ మాహాత్మ్యం నాహం వర్షశతైరపి || ౪౪ ||

శక్నోమి తు మహేశాని వక్తుం తస్య ఫలం తు యత్ |
న దుర్భిక్షఫలం తత్ర న శత్రోః పీడనం తథా || ౪౫ ||

సర్వవిఘ్నప్రశమనం సర్వవ్యాధివినాశనమ్ |
సర్వరక్షాకరం జంతోశ్చతుర్వర్గఫలప్రదమ్ || ౪౬ ||

యత్ర కుత్ర న వక్తవ్యం న దాతవ్యం కదాచన |
మంత్రప్రాప్య విధానేన పూజయేత్సతతం సుధీః || ౪౭ ||

తత్రాపి దుర్లభం మన్యే కవచం దేవరూపిణమ్ |
గురోః ప్రసాదమాసాద్య విద్యాం ప్రాప్య సుగోపితామ్ || ౪౮ ||

తత్రాపి కవచం దివ్యం దుర్లభం భువనత్రయే |
శ్లోకం వా స్తవమేకం వా యః పఠేత్ప్రయతః శుచిః || ౪౯ ||

తస్య సర్వార్థసిద్ధిః స్యాచ్ఛంకరేణ ప్రభాషితమ్ |
గురుర్దేవో హరః సాక్షాత్పత్నీ తస్య చ పార్వతీ || ౫౦ ||

అభేదేన యజేద్యస్తు తస్య సిద్ధిరదూరతః || ౫౧ ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామళే భైరవభైరవీసంవాదే శ్రీ త్రిపురభైరవీ కవచమ్ ||


మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed