Sundarakanda Sarga (Chapter) 34 – సుందరకాండ చతుస్త్రింశః సర్గః (౩౪)


|| రావణశంకానివారణమ్ ||

తస్యాస్తద్వచనం శ్రుత్వా హనుమాన్హరియూథపః |
దుఃఖాద్దుఃఖాభిభూతాయాః సాంత్వముత్తరమబ్రవీత్ || ౧ ||

అహం రామస్య సందేశాద్దేవి దూతస్తవాగతః |
వైదేహి కుశలీ రామస్త్వాం చ కౌశలమబ్రవీత్ || ౨ ||

యో బ్రాహ్మమస్త్రం వేదాంశ్చ వేద వేదవిదాం వరః |
స త్వాం దాశరథీ రామో దేవి కౌశలమబ్రవీత్ || ౩ ||

లక్ష్మణశ్చ మహాతేజా భర్తుస్తేఽనుచరః ప్రియః |
కృతవాన్ శోకసంతప్తః శిరసా తేఽభివాదనమ్ || ౪ ||

సా తయోః కుశలం దేవీ నిశమ్య నరసింహయోః |
ప్రీతిసంహృష్టసర్వాంగీ హనుమంతమథాబ్రవీత్ || ౫ ||

కల్యాణీ బత గాథేయం లౌకికీ ప్రతిభాతి మా |
ఏతి జీవంతమానందో నరం వర్షశతాదపి || ౬ ||

తయా సమాగతే తస్మిన్ప్రీతిరుత్పాదితాఽద్భుతా |
పరస్పరేణ చాలాపం విశ్వస్తౌ తౌ ప్రచక్రతుః || ౭ ||

తస్యాస్తద్వచనం శ్రుత్వా హనుమాన్హరియూథపః |
సీతాయాః శోకదీనాయాః సమీపముపచక్రమే || ౮ ||

యథా యథా సమీపం స హనుమానుపసర్పతి |
తథా తథా రావణం సా తం సీతా పరిశంకతే || ౯ ||

అహో ధిగ్దుష్కృతమిదం కథితం హి యదస్య మే |
రూపాంతరముపాగమ్య స ఏవాయం హి రావణః || ౧౦ ||

తామశోకస్య శాఖాం సా విముక్త్వా శోకకర్శితా |
తస్యామేవానవద్యాంగీ ధరణ్యాం సముపావిశత్ || ౧౧ ||

హనుమానపి దుఃఖార్తాం తాం దృష్ట్వా భయమోహితామ్ |
అవందత మహాబాహుస్తతస్తాం జనకాత్మజామ్ || ౧౨ ||

సా చైనం భయవిత్రస్తా భూయో నైవాభ్యుదైక్షత |
తం దృష్ట్వా వందమానం తు సీతా శశినిభాననా || ౧౩ ||

అబ్రవీద్దీర్ఘముచ్ఛ్వస్య వానరం మధురస్వరా |
మాయాం ప్రవిష్టో మాయావీ యది త్వం రావణః స్వయమ్ || ౧౪ ||

ఉత్పాదయసి మే భూయః సంతాపం తన్న శోభనమ్ |
స్వం పరిత్యజ్య రూపం యః పరివ్రాజకరూపధృత్ || ౧౫ ||

జనస్థానే మయా దృష్టస్త్వం స ఏవాసి రావణః |
ఉపవాసకృశాం దీనాం కామరూప నిశాచర || ౧౬ ||

సంతాపయసి మాం భూయః సంతప్తాం తన్న శోభనమ్ |
అథవా నైతదేవం హి యన్మయా పరిశంకితమ్ || ౧౭ ||

మనసో హి మమ ప్రీతిరుత్పన్నా తవ దర్శనాత్ |
యది రామస్య దూతస్త్వమాగతో భద్రమస్తు తే || ౧౮ ||

పృచ్ఛామి త్వాం హరిశ్రేష్ఠ ప్రియా రామకథా హి మే |
గుణాన్రామస్య కథయ ప్రియస్య మమ వానర || ౧౯ ||

చిత్తం హరసి మే సౌమ్య నదీకూలం యథా రయః |
అహో స్వప్నస్య సుఖతా యాహమేవం చిరాహృతా || ౨౦ ||

ప్రేషితం నామ పశ్యామి రాఘవేణ వనౌకసమ్ |
స్వప్నేఽపి యద్యహం వీరం రాఘవం సహలక్ష్మణమ్ || ౨౧ ||

పశ్యేయం నావసీదేయం స్వప్నోఽపి మమ మత్సరీ |
నాహం స్వప్నమిమం మన్యే స్వప్నే దృష్ట్వా హి వానరమ్ || ౨౨ ||

న శక్యోఽభ్యుదయః ప్రాప్తుం ప్రాప్తశ్చాభ్యుదయో మమ |
కిం ను స్యాచ్చిత్తమోహోఽయం భవేద్వాతగతిస్త్వియమ్ || ౨౩ ||

ఉన్మాదజో వికారో వా స్యాదియం మృగతృష్ణికా |
అథవా నాయమున్మాదో మోహోఽప్యున్మాదలక్షణః || ౨౪ ||

సంబుధ్యే చాహమాత్మానమిమం చాపి వనౌకసమ్ |
ఇత్యేవం బహుధా సీతా సంప్రధార్య బలాబలమ్ || ౨౫ ||

రక్షసాం కామరూపత్వాన్మేనే తం రాక్షసాధిపమ్ |
ఏతాం బుద్ధిం తదా కృత్వా సీతా సా తనుమధ్యమా || ౨౬ ||

న ప్రతివ్యాజహారాథ వానరం జనకాత్మజా |
సీతాయాశ్చింతితం బుద్ధ్వా హనుమాన్మారుతాత్మజః || ౨౭ ||

శ్రోత్రానుకూలైర్వచనైస్తదా తాం సంప్రహర్షయత్ |
ఆదిత్య ఇవ తేజస్వీ లోకకాంతః శశీ యథా || ౨౮ ||

రాజా సర్వస్య లోకస్య దేవో వైశ్రవణో యథా |
విక్రమేణోపపన్నశ్చ యథా విష్ణుర్మహాయశాః || ౨౯ ||

సత్యవాదీ మధురవాగ్దేవో వాచస్పతిర్యథా |
రూపవాన్సుభగః శ్రీమాన్కందర్ప ఇవ మూర్తిమాన్ || ౩౦ ||

స్థానక్రోధః ప్రహర్తా చ శ్రేష్ఠో లోకే మహారథః |
బాహుచ్ఛాయామవష్టబ్ధో యస్య లోకో మహాత్మనః || ౩౧ ||

అపకృష్యాశ్రమపదాన్మృగరూపేణ రాఘవమ్ |
శూన్యే యేనాపనీతాసి తస్య ద్రక్ష్యసి యత్ఫలమ్ || ౩౨ ||

న చిరాద్రావణం సంఖ్యే యో వధిష్యతి వీర్యవాన్ |
రోషప్రముక్తైరిషుభిర్జ్వలద్భిరివ పావకైః || ౩౩ ||

తేనాహం ప్రేషితో దూతస్త్వత్సకాశమిహాగతః |
త్వద్వియోగేన దుఃఖార్తః స త్వాం కౌశలమబ్రవీత్ || ౩౪ ||

లక్ష్మణశ్చ మహాతేజాః సుమిత్రానందవర్ధనః |
అభివాద్య మహాబాహుః స త్వాం కౌశలమబ్రవీత్ || ౩౫ ||

రామస్య చ సఖా దేవి సుగ్రీవో నామ వానరః |
రాజా వానరముఖ్యానాం స త్వాం కౌశలమబ్రవీత్ || ౩౬ ||

నిత్యం స్మరతి రామస్త్వాం ససుగ్రీవః సలక్ష్మణః |
దిష్ట్యా జీవసి వైదేహి రాక్షసీవశమాగతా || ౩౭ ||

న చిరాద్ద్రక్ష్యసే రామం లక్ష్మణం చ మహాబలమ్ |
మధ్యే వానరకోటీనాం సుగ్రీవం చామితౌజసమ్ || ౩౮ ||

అహం సుగ్రీవసచివో హనుమాన్నామ వానరః |
ప్రవిష్టో నగరీం లంకాం లంఘయిత్వా మహోదధిమ్ || ౩౯ ||

కృత్వా మూర్ధ్ని పదన్యాసం రావణస్య దురాత్మనః |
త్వాం ద్రష్టుముపయాతోఽహం సమాశ్రిత్య పరాక్రమమ్ || ౪౦ ||

నాహమస్మి తథా దేవి యథా మామవగచ్ఛసి |
విశంకా త్యజ్యతామేషా శ్రద్ధత్స్వ వదతో మమ || ౪౧ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే చతుస్త్రింశః సర్గః || ౩౪ ||

సుందరకాండ – పంచత్రింశః సర్గః (౩౫) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Sundarakanda Sarga (Chapter) 34 – సుందరకాండ చతుస్త్రింశః సర్గః (౩౪)

  1. సుందరకాండ లో మూలం తో పాటు తెలుగు ప్రతిపదార్థం ను కూడా ఉంటే మీకు ఆ మహాశివుని అనుగ్రహం తో పాటు,పాఠకులు యొక్క ఆనందానికి కారకులు అవుతారు….దయచేసి చేస్తారని ఆ భగవంతుడిని వేడుకుంటున్నాను….స్వస్తి…

స్పందించండి

error: Not allowed