Sundarakanda Sarga (Chapter) 34 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ சதுஸ்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (34)


॥ ராவணஶங்காநிவாரணம் ॥

தஸ்யாஸ்தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ஹநுமாந்ஹரியூத²ப꞉ ।
து³꞉கா²த்³து³꞉கா²பி⁴பூ⁴தாயா꞉ ஸாந்த்வமுத்தரமப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

அஹம் ராமஸ்ய ஸந்தே³ஶாத்³தே³வி தூ³தஸ்தவாக³த꞉ ।
வைதே³ஹி குஶலீ ராமஸ்த்வாம் ச கௌஶலமப்³ரவீத் ॥ 2 ॥

யோ ப்³ராஹ்மமஸ்த்ரம் வேதா³ம்ஶ்ச வேத³ வேத³விதா³ம் வர꞉ ।
ஸ த்வாம் தா³ஶரதீ² ராமோ தே³வி கௌஶலமப்³ரவீத் ॥ 3 ॥

லக்ஷ்மணஶ்ச மஹாதேஜா ப⁴ர்துஸ்தே(அ)நுசர꞉ ப்ரிய꞉ ।
க்ருதவாந் ஶோகஸந்தப்த꞉ ஶிரஸா தே(அ)பி⁴வாத³நம் ॥ 4 ॥

ஸா தயோ꞉ குஶலம் தே³வீ நிஶம்ய நரஸிம்ஹயோ꞉ ।
ப்ரீதிஸம்ஹ்ருஷ்டஸர்வாங்கீ³ ஹநுமந்தமதா²ப்³ரவீத் ॥ 5 ॥

கல்யாணீ ப³த கா³தே²யம் லௌகிகீ ப்ரதிபா⁴தி மா ।
ஏதி ஜீவந்தமாநந்தோ³ நரம் வர்ஷஶதாத³பி ॥ 6 ॥

தயா ஸமாக³தே தஸ்மிந்ப்ரீதிருத்பாதி³தா(அ)த்³பு⁴தா ।
பரஸ்பரேண சாலாபம் விஶ்வஸ்தௌ தௌ ப்ரசக்ரது꞉ ॥ 7 ॥

தஸ்யாஸ்தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ஹநுமாந்ஹரியூத²ப꞉ ।
ஸீதாயா꞉ ஶோகதீ³நாயா꞉ ஸமீபமுபசக்ரமே ॥ 8 ॥

யதா² யதா² ஸமீபம் ஸ ஹநுமாநுபஸர்பதி ।
ததா² ததா² ராவணம் ஸா தம் ஸீதா பரிஶங்கதே ॥ 9 ॥

அஹோ தி⁴க்³து³ஷ்க்ருதமித³ம் கதி²தம் ஹி யத³ஸ்ய மே ।
ரூபாந்தரமுபாக³ம்ய ஸ ஏவாயம் ஹி ராவண꞉ ॥ 10 ॥

தாமஶோகஸ்ய ஶாகா²ம் ஸா விமுக்த்வா ஶோககர்ஶிதா ।
தஸ்யாமேவாநவத்³யாங்கீ³ த⁴ரண்யாம் ஸமுபாவிஶத் ॥ 11 ॥

ஹநுமாநபி து³꞉கா²ர்தாம் தாம் த்³ருஷ்ட்வா ப⁴யமோஹிதாம் ।
அவந்த³த மஹாபா³ஹுஸ்ததஸ்தாம் ஜநகாத்மஜாம் ॥ 12 ॥

ஸா சைநம் ப⁴யவித்ரஸ்தா பூ⁴யோ நைவாப்⁴யுதை³க்ஷத ।
தம் த்³ருஷ்ட்வா வந்த³மாநம் து ஸீதா ஶஶிநிபா⁴நநா ॥ 13 ॥

அப்³ரவீத்³தீ³ர்க⁴முச்ச்²வஸ்ய வாநரம் மது⁴ரஸ்வரா ।
மாயாம் ப்ரவிஷ்டோ மாயாவீ யதி³ த்வம் ராவண꞉ ஸ்வயம் ॥ 14 ॥

உத்பாத³யஸி மே பூ⁴ய꞉ ஸந்தாபம் தந்ந ஶோப⁴நம் ।
ஸ்வம் பரித்யஜ்ய ரூபம் ய꞉ பரிவ்ராஜகரூபத்⁴ருத் ॥ 15 ॥

ஜநஸ்தா²நே மயா த்³ருஷ்டஸ்த்வம் ஸ ஏவாஸி ராவண꞉ ।
உபவாஸக்ருஶாம் தீ³நாம் காமரூப நிஶாசர ॥ 16 ॥

ஸந்தாபயஸி மாம் பூ⁴ய꞉ ஸந்தப்தாம் தந்ந ஶோப⁴நம் ।
அத²வா நைததே³வம் ஹி யந்மயா பரிஶங்கிதம் ॥ 17 ॥

மநஸோ ஹி மம ப்ரீதிருத்பந்நா தவ த³ர்ஶநாத் ।
யதி³ ராமஸ்ய தூ³தஸ்த்வமாக³தோ ப⁴த்³ரமஸ்து தே ॥ 18 ॥

ப்ருச்சா²மி த்வாம் ஹரிஶ்ரேஷ்ட² ப்ரியா ராமகதா² ஹி மே ।
கு³ணாந்ராமஸ்ய கத²ய ப்ரியஸ்ய மம வாநர ॥ 19 ॥

சித்தம் ஹரஸி மே ஸௌம்ய நதீ³கூலம் யதா² ரய꞉ ।
அஹோ ஸ்வப்நஸ்ய ஸுக²தா யாஹமேவம் சிராஹ்ருதா ॥ 20 ॥

ப்ரேஷிதம் நாம பஶ்யாமி ராக⁴வேண வநௌகஸம் ।
ஸ்வப்நே(அ)பி யத்³யஹம் வீரம் ராக⁴வம் ஸஹலக்ஷ்மணம் ॥ 21 ॥

பஶ்யேயம் நாவஸீதே³யம் ஸ்வப்நோ(அ)பி மம மத்ஸரீ ।
நாஹம் ஸ்வப்நமிமம் மந்யே ஸ்வப்நே த்³ருஷ்ட்வா ஹி வாநரம் ॥ 22 ॥

ந ஶக்யோ(அ)ப்⁴யுத³ய꞉ ப்ராப்தும் ப்ராப்தஶ்சாப்⁴யுத³யோ மம ।
கிம் நு ஸ்யாச்சித்தமோஹோ(அ)யம் ப⁴வேத்³வாதக³திஸ்த்வியம் ॥ 23 ॥

உந்மாத³ஜோ விகாரோ வா ஸ்யாதி³யம் ம்ருக³த்ருஷ்ணிகா ।
அத²வா நாயமுந்மாதோ³ மோஹோ(அ)ப்யுந்மாத³ளக்ஷண꞉ ॥ 24 ॥

ஸம்பு³த்⁴யே சாஹமாத்மாநமிமம் சாபி வநௌகஸம் ।
இத்யேவம் ப³ஹுதா⁴ ஸீதா ஸம்ப்ரதா⁴ர்ய ப³லாப³லம் ॥ 25 ॥

ரக்ஷஸாம் காமரூபத்வாந்மேநே தம் ராக்ஷஸாதி⁴பம் ।
ஏதாம் பு³த்³தி⁴ம் ததா³ க்ருத்வா ஸீதா ஸா தநுமத்⁴யமா ॥ 26 ॥

ந ப்ரதிவ்யாஜஹாராத² வாநரம் ஜநகாத்மஜா ।
ஸீதாயாஶ்சிந்திதம் பு³த்³த்⁴வா ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 27 ॥

ஶ்ரோத்ராநுகூலைர்வசநைஸ்ததா³ தாம் ஸம்ப்ரஹர்ஷயத் ।
ஆதி³த்ய இவ தேஜஸ்வீ லோககாந்த꞉ ஶஶீ யதா² ॥ 28 ॥

ராஜா ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய தே³வோ வைஶ்ரவணோ யதா² ।
விக்ரமேணோபபந்நஶ்ச யதா² விஷ்ணுர்மஹாயஶா꞉ ॥ 29 ॥

ஸத்யவாதீ³ மது⁴ரவாக்³தே³வோ வாசஸ்பதிர்யதா² ।
ரூபவாந்ஸுப⁴க³꞉ ஶ்ரீமாந்கந்த³ர்ப இவ மூர்திமாந் ॥ 30 ॥

ஸ்தா²நக்ரோத⁴꞉ ப்ரஹர்தா ச ஶ்ரேஷ்டோ² லோகே மஹாரத²꞉ ।
பா³ஹுச்சா²யாமவஷ்டப்³தோ⁴ யஸ்ய லோகோ மஹாத்மந꞉ ॥ 31 ॥

அபக்ருஷ்யாஶ்ரமபதா³ந்ம்ருக³ரூபேண ராக⁴வம் ।
ஶூந்யே யேநாபநீதாஸி தஸ்ய த்³ரக்ஷ்யஸி யத்ப²லம் ॥ 32 ॥

ந சிராத்³ராவணம் ஸங்க்²யே யோ வதி⁴ஷ்யதி வீர்யவாந் ।
ரோஷப்ரமுக்தைரிஷுபி⁴ர்ஜ்வலத்³பி⁴ரிவ பாவகை꞉ ॥ 33 ॥

தேநாஹம் ப்ரேஷிதோ தூ³தஸ்த்வத்ஸகாஶமிஹாக³த꞉ ।
த்வத்³வியோகே³ந து³꞉கா²ர்த꞉ ஸ த்வாம் கௌஶலமப்³ரவீத் ॥ 34 ॥

லக்ஷ்மணஶ்ச மஹாதேஜா꞉ ஸுமித்ராநந்த³வர்த⁴ந꞉ ।
அபி⁴வாத்³ய மஹாபா³ஹு꞉ ஸ த்வாம் கௌஶலமப்³ரவீத் ॥ 35 ॥

ராமஸ்ய ச ஸகா² தே³வி ஸுக்³ரீவோ நாம வாநர꞉ ।
ராஜா வாநரமுக்²யாநாம் ஸ த்வாம் கௌஶலமப்³ரவீத் ॥ 36 ॥

நித்யம் ஸ்மரதி ராமஸ்த்வாம் ஸஸுக்³ரீவ꞉ ஸலக்ஷ்மண꞉ ।
தி³ஷ்ட்யா ஜீவஸி வைதே³ஹி ராக்ஷஸீவஶமாக³தா ॥ 37 ॥

ந சிராத்³த்³ரக்ஷ்யஸே ராமம் லக்ஷ்மணம் ச மஹாப³லம் ।
மத்⁴யே வாநரகோடீநாம் ஸுக்³ரீவம் சாமிதௌஜஸம் ॥ 38 ॥

அஹம் ஸுக்³ரீவஸசிவோ ஹநுமாந்நாம வாநர꞉ ।
ப்ரவிஷ்டோ நக³ரீம் லங்காம் லங்க⁴யித்வா மஹோத³தி⁴ம் ॥ 39 ॥

க்ருத்வா மூர்த்⁴நி பத³ந்யாஸம் ராவணஸ்ய து³ராத்மந꞉ ।
த்வாம் த்³ரஷ்டுமுபயாதோ(அ)ஹம் ஸமாஶ்ரித்ய பராக்ரமம் ॥ 40 ॥

நாஹமஸ்மி ததா² தே³வி யதா² மாமவக³ச்ச²ஸி ।
விஶங்கா த்யஜ்யதாமேஷா ஶ்ரத்³த⁴த்ஸ்வ வத³தோ மம ॥ 41 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ சதுஸ்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 34 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ பஞ்சத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (35)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: