Devi Vaibhava Ashcharya Ashtottara Shatanama Stotram – ದೇವೀ ವೈಭವಾಶ್ಚರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


[ ದೇವೀವೈಭವಾಶ್ಚರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ >>]

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ದೇವೀವೈಭವಾಶ್ಚರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತದಿವ್ಯನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಆನಂದಭೈರವ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀ ಆನಂದಭೈರವೀ ಶ್ರೀಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ದೇವತಾ, ಐಂ ಬೀಜಂ, ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಶ್ರೀಂ ಕೀಲಕಂ, ಮಮ ಶ್ರೀಆನಂದಭೈರವೀ ಶ್ರೀಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಕುಂಕುಮಪಂಕಸಮಾಭಾ-
-ಮಂಕುಶಪಾಶೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಶರಾಮ್ |
ಪಂಕಜಮಧ್ಯನಿಷಣ್ಣಾಂ
ಪಂಕೇರುಹಲೋಚನಾಂ ಪರಾಂ ವಂದೇ ||

ಪಂಚಪೂಜಾ |
ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಗಂಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ |
ರಂ ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ |
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಅಮೃತಂ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ |
ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ |
ಪರಮಾನಂದಲಹರೀ ಪರಚೈತನ್ಯದೀಪಿಕಾ |
ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಕಿರಣಾ ನಿತ್ಯವೈಭವಶಾಲಿನೀ || ೧ ||

ವಿಶುದ್ಧಕೇವಲಾಖಂಡಸತ್ಯಕಾಲಾತ್ಮರೂಪಿಣೀ |
ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತಾ ಮಹಾಮಾಯಾವಿಲಾಸಿನೀ || ೨ ||

ಗುಣತ್ರಯಪರಿಚ್ಛೇತ್ರೀ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಿನೀ |
ಸ್ತ್ರೀಪುಂಸಭಾವರಸಿಕಾ ಜಗತ್ಸರ್ಗಾದಿಲಂಪಟಾ || ೩ ||

ಅಶೇಷನಾಮರೂಪಾದಿಭೇದಚ್ಛೇದರವಿಪ್ರಭಾ |
ಅನಾದಿವಾಸನಾರೂಪಾ ವಾಸನೋದ್ಯತ್ಪ್ರಪಂಚಿಕಾ || ೪ ||

ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಪ್ರೌಢಾ ಚರಾಚರಜಗನ್ಮಯೀ |
ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಾ ಸರ್ವಸಂಜೀವನೋತ್ಸುಕಾ || ೫ ||

ಭಕ್ತಚೇತೋಮಯಾನಂತಸ್ವಾರ್ಥವೈಭವವಿಭ್ರಮಾ |
ಸರ್ವಾಕರ್ಷಣವಶ್ಯಾದಿಸರ್ವಕರ್ಮಧುರಂಧರಾ || ೬ ||

ವಿಜ್ಞಾನಪರಮಾನಂದವಿದ್ಯಾ ಸಂತಾನಸಿದ್ಧಿದಾ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಸೌಭಾಗ್ಯಬಲಶ್ರೀಕೀರ್ತಿಭಾಗ್ಯದಾ || ೭ ||

ಧನಧಾನ್ಯಮಣೀವಸ್ತ್ರಭೂಷಾಲೇಪನಮಾಲ್ಯದಾ |
ಗೃಹಗ್ರಾಮಮಹಾರಾಜ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸುಖದಾಯಿನೀ || ೮ ||

ಸಪ್ತಾಂಗಶಕ್ತಿಸಂಪೂರ್ಣಸಾರ್ವಭೌಮಫಲಪ್ರದಾ |
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವೇಂದ್ರಾದಿಪದವಿಶ್ರಾಣನಕ್ಷಮಾ || ೯ ||

ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಮಹಾಭಕ್ತಿವಿರಕ್ತ್ಯದ್ವೈತದಾಯಿನೀ |
ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಜ್ಞಾನನಿರ್ದ್ವೈತದಾಯಿನೀ || ೧೦ ||

ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶಾದಿಯೋಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಶಿಷ್ಟಸಂಜೀವನಪ್ರೌಢಾ ದುಷ್ಟಸಂಹಾರಸಿದ್ಧಿದಾ || ೧೧ ||

ಲೀಲಾವಿನಿರ್ಮಿತಾನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ |
ಏಕಾನೇಕಾತ್ಮಿಕಾ ನಾನಾರೂಪಿಣ್ಯರ್ಧಾಂಗನೇಶ್ವರೀ || ೧೨ ||

ಶಿವಶಕ್ತಿಮಯೀ ನಿತ್ಯಶೃಂಗಾರೈಕರಸಪ್ರಿಯಾ |
ತುಷ್ಟಾ ಪುಷ್ಟಾಽಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾ ನಿತ್ಯಯೌವನಮೋಹಿನೀ || ೧೩ ||

ಸಮಸ್ತದೇವತಾರೂಪಾ ಸರ್ವದೇವಾಧಿದೇವತಾ |
ದೇವರ್ಷಿಪಿತೃಸಿದ್ಧಾದಿಯೋಗಿನೀಭೈರವಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೪ ||

ನಿಧಿಸಿದ್ಧಿಮಣೀಮುದ್ರಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಾಯುಧಭಾಸುರಾ |
ಛತ್ರಚಾಮರವಾದಿತ್ರಪತಾಕಾವ್ಯಜನಾಂಚಿತಾ || ೧೫ ||

ಹಸ್ತ್ಯಶ್ವರಥಪಾದಾತಾಮಾತ್ಯಸೇನಾಸುಸೇವಿತಾ |
ಪುರೋಹಿತಕುಲಾಚಾರ್ಯಗುರುಶಿಷ್ಯಾದಿಸೇವಿತಾ || ೧೬ ||

ಸುಧಾಸಮುದ್ರಮಧ್ಯೋದ್ಯತ್ಸುರದ್ರುಮನಿವಾಸಿನೀ |
ಮಣಿದ್ವೀಪಾಂತರಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕದಂಬವನವಾಸಿನೀ || ೧೭ ||

ಚಿಂತಾಮಣಿಗೃಹಾಂತಃಸ್ಥಾ ಮಣಿಮಂಟಪಮಧ್ಯಗಾ |
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಪ್ರೋದ್ಯಚ್ಛಿವಮಂಚಾಧಿಶಾಯಿನೀ || ೧೮ ||

ಸದಾಶಿವಮಹಾಲಿಂಗಮೂಲಸಂಘಟ್ಟಯೋನಿಕಾ |
ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಲಿಂಗಸಂಘರ್ಷಕಂಡೂಸಂಕ್ಷುಬ್ಧಮಾನಸಾ || ೧೯ ||

ಕಳೋದ್ಯದ್ಬಿಂದುಕಾಳಿನ್ಯಾತುರ್ಯನಾದಪರಂಪರಾ |
ನಾದಾಂತಾನಂದಸಂದೋಹಸ್ವಯಂವ್ಯಕ್ತವಚೋಽಮೃತಾ || ೨೦ ||

ಕಾಮರಾಜಮಹಾತಂತ್ರರಹಸ್ಯಾಚಾರದಕ್ಷಿಣಾ |
ಮಕಾರಪಂಚಕೋದ್ಭೂತಪ್ರೌಢಾಂತೋಲ್ಲಾಸಸುಂದರೀ || ೨೧ ||

ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹಾ |
ಅಖಂಡಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯರೂಪಿಣೀ || ೨೨ ||

ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಪುರೇಶಾನೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ |
ತ್ರಿಪುರಾವಾಸರಸಿಕಾ ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೨೩ ||

ಮಹಾಪದ್ಮವನಾಂತಸ್ಥಾ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ |
ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸಿದ್ಧಾಂಬಾ ಶ್ರೀಮಹಾತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾ || ೨೪ ||

ನವಚಕ್ರಕ್ರಮಾದೇವೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ |
ಶ್ರೀಮಾತಾ ಲಲಿತಾ ಬಾಲಾ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಶಿವಾ || ೨೫ ||

ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕ್ರಮಚಕ್ರನಿವಾಸಿನೀ |
ಅರ್ಧಮೇರ್ವಾತ್ಮಚಕ್ರಸ್ಥಾ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರೀ || ೨೬ ||

ವಲ್ಮೀಕಪುರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಜಂಬೂವನನಿವಾಸಿನೀ |
ಅರುಣಾಚಲಶೃಂಗಸ್ಥಾ ವ್ಯಾಘ್ರಾಲಯನಿವಾಸಿನೀ || ೨೭ ||

ಶ್ರೀಕಾಲಹಸ್ತಿನಿಲಯಾ ಕಾಶೀಪುರನಿವಾಸಿನೀ |
ಶ್ರೀಮತ್ಕೈಲಾಸನಿಲಯಾ ದ್ವಾದಶಾಂತಮಹೇಶ್ವರೀ || ೨೮ ||

ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಂತಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಸರ್ವವೇದಾಂತಲಕ್ಷಿತಾ |
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಾಗಮಕಲೇಶ್ವರೀ || ೨೯ ||

ಭೂತಭೌತಿಕತನ್ಮಾತ್ರದೇವತಾಪ್ರಾಣಹೃನ್ಮಯೀ |
ಜೀವೇಶ್ವರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಶ್ರೀಗುಣಾಢ್ಯಾ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ || ೩೦ ||

ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ವಾಗ್ರಮೋಮಾಮಹೀಮಯೀ |
ಗಾಯತ್ರೀಭುವನೇಶಾನೀದುರ್ಗಾಕಾಳ್ಯಾದಿರೂಪಿಣೀ || ೩೧ ||

ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮವರಾಹಾದಿನಾನಾರೂಪವಿಲಾಸಿನೀ |
ಮಹಾಯೋಗೀಶ್ವರಾರಾಧ್ಯಾ ಮಹಾವೀರವರಪ್ರದಾ || ೩೨ ||

ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಕುಲಾರಾಧ್ಯಾ ಶ್ರೀಮಚ್ಚರಣವೈಭವಾ || ೩೩ ||

ಪುನರ್ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಕುಂಕುಮಪಂಕಸಮಾಭಾ-
-ಮಂಕುಶಪಾಶೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಶರಾಮ್ |
ಪಂಕಜಮಧ್ಯನಿಷಣ್ಣಾಂ
ಪಂಕೇರುಹಲೋಚನಾಂ ಪರಾಂ ವಂದೇ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಗರ್ಭಕುಲಾರ್ಣವತಂತ್ರೇ ದೇವೀ ವೈಭವಾಶ್ಚರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: