Devi Vaibhava Ashcharya Ashtottara Shatanamavali – ದೇವೀವೈಭವಾಶ್ಚರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ಪರಮಾನಂದಲಹರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಚೈತನ್ಯದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಕಿರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯವೈಭವಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಕೇವಲಾಖಂಡಸತ್ಯಕಾಲಾತ್ಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯಪರಿಚ್ಛೇತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಸ್ತ್ರೀಪುಂಸಭಾವರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತ್ಸರ್ಗಾದಿಲಂಪಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶೇಷನಾಮರೂಪಾದಿಭೇದಚ್ಛೇದರವಿಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾದಿವಾಸನಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸನೋದ್ಯತ್ಪ್ರಪಂಚಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಪ್ರೌಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರಾಚರಜಗನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಜೀವನೋತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಭಕ್ತಚೇತೋಮಯಾನಂತಸ್ವಾರ್ಥವೈಭವವಿಭ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಕರ್ಷಣವಶ್ಯಾದಿಸರ್ವಕರ್ಮಧುರಂಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಪರಮಾನಂದವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂತಾನಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಸೌಭಾಗ್ಯಬಲಶ್ರೀಕೀರ್ತಿಭಾಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯಮಣೀವಸ್ತ್ರಭೂಷಾಲೇಪನಮಾಲ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೃಹಗ್ರಾಮಮಹಾರಾಜ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸುಖದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತಾಂಗಶಕ್ತಿಸಂಪೂರ್ಣಸಾರ್ವಭೌಮಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವೇಂದ್ರಾದಿಪದವಿಶ್ರಾಣನಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಮಹಾಭಕ್ತಿವಿರಕ್ತ್ಯದ್ವೈತದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನನಿರ್ದ್ವೈತದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶಾದಿಯೋಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಸಂಜೀವನಪ್ರೌಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟಸಂಹಾರಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾವಿನಿರ್ಮಿತಾನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನೇಕಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ನಾನಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಧಾಂಗನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಶಕ್ತಿಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಶೃಂಗಾರೈಕರಸಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಯೌವನಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸ್ತದೇವತಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವರ್ಷಿಪಿತೃಸಿದ್ಧಾದಿಯೋಗಿನೀಭೈರವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಧಿಸಿದ್ಧಿಮಣೀಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಾಯುಧಭಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಛತ್ರಚಾಮರವಾದಿತ್ರಪತಾಕಾವ್ಯಜನಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಸ್ತ್ಯಶ್ವರಥಪಾದಾತಾಮಾತ್ಯಸೇನಾಸುಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರೋಹಿತಕುಲಾಚಾರ್ಯಗುರುಶಿಷ್ಯಾದಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಸಮುದ್ರಮಧ್ಯೋದ್ಯತ್ಸುರದ್ರುಮನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಣಿದ್ವೀಪಾಂತರಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕದಂಬವನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೃಹಾಂತಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಣಿಮಂಟಪಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಪ್ರೋದ್ಯಚ್ಛಿವಮಂಚಾಧಿಶಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಶಿವಮಹಾಲಿಂಗಮೂಲಸಂಘಟ್ಟಯೋನಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಲಿಂಗಸಂಘರ್ಷಕಂಡೂಸಂಕ್ಷುಬ್ಧಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳೋದ್ಯದ್ಬಿಂದುಕಾಳಿನ್ಯಾತುರ್ಯನಾದಪರಂಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದಾಂತಾನಂದಸಂದೋಹಸ್ವಯಂವ್ಯಕ್ತವಚೋಽಮೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮರಾಜಮಹಾತಂತ್ರರಹಸ್ಯಾಚಾರದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಕಾರಪಂಚಕೋದ್ಭೂತಪ್ರೌಢಾಂತೋಲ್ಲಾಸಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಖಂಡಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶಿವಶಕ್ತೈಕ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾವಾಸರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪದ್ಮವನಾಂತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸಿದ್ಧಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಚಕ್ರಕ್ರಮಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕ್ರಮಚಕ್ರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಧಮೇರ್ವಾತ್ಮಚಕ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಮೀಕಪುರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಂಬೂವನನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರುಣಾಚಲಶೃಂಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಾಲಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕಾಲಹಸ್ತಿನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಕಾಶೀಪುರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಕೈಲಾಸನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾಂತಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಂತಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾಂತಲಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಾಗಮಕಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಭೌತಿಕತನ್ಮಾತ್ರದೇವತಾಪ್ರಾಣಹೃನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೀವೇಶ್ವರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಗುಣಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗ್ರಮೋಮಾಮಹೀಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀಭುವನೇಶಾನೀದುರ್ಗಾಕಾಳ್ಯಾದಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮವರಾಹಾದಿನಾನಾರೂಪವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗೀಶ್ವರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಕುಲಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮಚ್ಚರಣವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ದೇವೀವೈಭವಾಶ್ಚರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed