Devi Vaibhava Ashcharya Ashtottara Shatanamavali – దేవీవైభవాశ్చర్యాష్టోత్తరశతనామావళిః


[గమనిక: ఈ నామావళి “శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

ఓం పరమానందలహర్యై నమః |
ఓం పరచైతన్యదీపికాయై నమః |
ఓం స్వయంప్రకాశకిరణాయై నమః |
ఓం నిత్యవైభవశాలిన్యై నమః |
ఓం విశుద్ధకేవలాఖండసత్యకాలాత్మరూపిణ్యై నమః |
ఓం ఆదిమధ్యాంతరహితాయై నమః |
ఓం మహామాయావిలాసిన్యై నమః |
ఓం గుణత్రయపరిచ్ఛేత్ర్యై నమః |
ఓం సర్వతత్త్వప్రకాశిన్యై నమః | ౯

ఓం స్త్రీపుంసభావరసికాయై నమః |
ఓం జగత్సర్గాదిలంపటాయై నమః |
ఓం అశేషనామరూపాదిభేదచ్ఛేదరవిప్రభాయై నమః |
ఓం అనాదివాసనారూపాయై నమః |
ఓం వాసనోద్యత్ప్రపంచికాయై నమః |
ఓం ప్రపంచోపశమప్రౌఢాయై నమః |
ఓం చరాచరజగన్మయ్యై నమః |
ఓం సమస్తజగదాధారాయై నమః |
ఓం సర్వసంజీవనోత్సుకాయై నమః | ౧౮

ఓం భక్తచేతోమయానంతస్వార్థవైభవవిభ్రమాయై నమః |
ఓం సర్వాకర్షణవశ్యాదిసర్వకర్మధురంధరాయై నమః |
ఓం విజ్ఞానపరమానందవిద్యాయై నమః |
ఓం సంతానసిద్ధిదాయై నమః |
ఓం ఆయురారోగ్యసౌభాగ్యబలశ్రీకీర్తిభాగ్యదాయై నమః |
ఓం ధనధాన్యమణీవస్త్రభూషాలేపనమాల్యదాయై నమః |
ఓం గృహగ్రామమహారాజ్యసామ్రాజ్యసుఖదాయిన్యై నమః |
ఓం సప్తాంగశక్తిసంపూర్ణసార్వభౌమఫలప్రదాయై నమః |
ఓం బ్రహ్మవిష్ణుశివేంద్రాదిపదవిశ్రాణనక్షమాయై నమః | ౨౭

ఓం భుక్తిముక్తిమహాభక్తివిరక్త్యద్వైతదాయిన్యై నమః |
ఓం నిగ్రహానుగ్రహాధ్యక్షాయై నమః |
ఓం జ్ఞాననిర్ద్వైతదాయిన్యై నమః |
ఓం పరకాయప్రవేశాదియోగసిద్ధిప్రదాయిన్యై నమః |
ఓం శిష్టసంజీవనప్రౌఢాయై నమః |
ఓం దుష్టసంహారసిద్ధిదాయై నమః |
ఓం లీలావినిర్మితానేకకోటిబ్రహ్మాండమండలాయై నమః |
ఓం ఏకస్యై నమః |
ఓం అనేకాత్మికాయై నమః | ౩౬

ఓం నానారూపిణ్యై నమః |
ఓం అర్ధాంగనేశ్వర్యై నమః |
ఓం శివశక్తిమయ్యై నమః |
ఓం నిత్యశృంగారైకరసప్రియాయై నమః |
ఓం తుష్టాయై నమః |
ఓం పుష్టాయై నమః |
ఓం అపరిచ్ఛిన్నాయై నమః |
ఓం నిత్యయౌవనమోహిన్యై నమః |
ఓం సమస్తదేవతారూపాయై నమః | ౪౫

ఓం సర్వదేవాధిదేవతాయై నమః |
ఓం దేవర్షిపితృసిద్ధాదియోగినీభైరవాత్మికాయై నమః |
ఓం నిధిసిద్ధిమణీముద్రాయై నమః |
ఓం శస్త్రాస్త్రాయుధభాసురాయై నమః |
ఓం ఛత్రచామరవాదిత్రపతాకావ్యజనాంచితాయై నమః |
ఓం హస్త్యశ్వరథపాదాతామాత్యసేనాసుసేవితాయై నమః |
ఓం పురోహితకులాచార్యగురుశిష్యాదిసేవితాయై నమః |
ఓం సుధాసముద్రమధ్యోద్యత్సురద్రుమనివాసిన్యై నమః |
ఓం మణిద్వీపాంతరప్రోద్యత్కదంబవనవాసిన్యై నమః | ౫౪

ఓం చింతామణిగృహాంతఃస్థాయై నమః |
ఓం మణిమంటపమధ్యగాయై నమః |
ఓం రత్నసింహాసనప్రోద్యచ్ఛివమంచాధిశాయిన్యై నమః |
ఓం సదాశివమహాలింగమూలసంఘట్టయోనికాయై నమః |
ఓం అన్యోన్యాలింగసంఘర్షకండూసంక్షుబ్ధమానసాయై నమః |
ఓం కళోద్యద్బిందుకాళిన్యాతుర్యనాదపరంపరాయై నమః |
ఓం నాదాంతానందసందోహస్వయంవ్యక్తవచోఽమృతాయై నమః |
ఓం కామరాజమహాతంత్రరహస్యాచారదక్షిణాయై నమః |
ఓం మకారపంచకోద్భూతప్రౌఢాంతోల్లాససుందర్యై నమః | ౬౩

ఓం శ్రీచక్రరాజనిలయాయై నమః |
ఓం శ్రీవిద్యామంత్రవిగ్రహాయై నమః |
ఓం అఖండసచ్చిదానందశివశక్తైక్యరూపిణ్యై నమః |
ఓం త్రిపురాయై నమః |
ఓం త్రిపురేశాన్యై నమః |
ఓం మహాత్రిపురసుందర్యై నమః |
ఓం త్రిపురావాసరసికాయై నమః |
ఓం త్రిపురాశ్రీస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం మహాపద్మవనాంతస్థాయై నమః | ౭౨

ఓం శ్రీమత్త్రిపురమాలిన్యై నమః |
ఓం మహాత్రిపురసిద్ధాంబాయై నమః |
ఓం శ్రీమహాత్రిపురాంబికాయై నమః |
ఓం నవచక్రక్రమాదేవ్యై నమః |
ఓం మహాత్రిపురభైరవ్యై నమః |
ఓం శ్రీమాత్రే నమః |
ఓం లలితాయై నమః |
ఓం బాలాయై నమః |
ఓం రాజరాజేశ్వర్యై నమః | ౮౧

ఓం శివాయై నమః |
ఓం ఉత్పత్తిస్థితిసంహారక్రమచక్రనివాసిన్యై నమః |
ఓం అర్ధమేర్వాత్మచక్రస్థాయై నమః |
ఓం సర్వలోకమహేశ్వర్యై నమః |
ఓం వల్మీకపురమధ్యస్థాయై నమః |
ఓం జంబూవననివాసిన్యై నమః |
ఓం అరుణాచలశృంగస్థాయై నమః |
ఓం వ్యాఘ్రాలయనివాసిన్యై నమః |
ఓం శ్రీకాలహస్తినిలయాయై నమః | ౯౦

ఓం కాశీపురనివాసిన్యై నమః |
ఓం శ్రీమత్కైలాసనిలయాయై నమః |
ఓం ద్వాదశాంతమహేశ్వర్యై నమః |
ఓం శ్రీషోడశాంతమధ్యస్థాయై నమః |
ఓం సర్వవేదాంతలక్షితాయై నమః |
ఓం శ్రుతిస్మృతిపురాణేతిహాసాగమకలేశ్వర్యై నమః |
ఓం భూతభౌతికతన్మాత్రదేవతాప్రాణహృన్మయ్యై నమః |
ఓం జీవేశ్వరబ్రహ్మరూపాయై నమః |
ఓం శ్రీగుణాఢ్యాయై నమః | ౯౯

ఓం గుణాత్మికాయై నమః |
ఓం అవస్థాత్రయనిర్ముక్తాయై నమః |
ఓం వాగ్రమోమామహీమయ్యై నమః |
ఓం గాయత్రీభువనేశానీదుర్గాకాళ్యాదిరూపిణ్యై నమః |
ఓం మత్స్యకూర్మవరాహాదినానారూపవిలాసిన్యై నమః |
ఓం మహాయోగీశ్వరారాధ్యాయై నమః |
ఓం మహావీరవరప్రదాయై నమః |
ఓం సిద్ధేశ్వరకులారాధ్యాయై నమః |
ఓం శ్రీమచ్చరణవైభవాయై నమః | ౧౦౮

ఇతి దేవీవైభవాశ్చర్యాష్టోత్తరశతనామావళిః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన నామావళి , ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి. మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు  చూడండి. మరిన్ని అష్టోత్తరశతనామావళులు (108) చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: