Devi Vaibhava Ashcharya Ashtottara Shatanama Stotram – దేవీ వైభవాశ్చర్యాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

[ దేవీవైభవాశ్చర్యాష్టోత్తరశతనామావళిః >>]

అస్య శ్రీ దేవీవైభవాశ్చర్యాష్టోత్తరశతదివ్యనామ స్తోత్రమహామంత్రస్య ఆనందభైరవ ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ ఆనందభైరవీ శ్రీమహాత్రిపురసుందరీ దేవతా, ఐం బీజం, హ్రీం శక్తిః, శ్రీం కీలకం, మమ శ్రీఆనందభైరవీ శ్రీమహాత్రిపురసుందరీ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానమ్ |
కుంకుమపంకసమాభా-
-మంకుశపాశేక్షుకోదండశరామ్ |
పంకజమధ్యనిషణ్ణాం
పంకేరుహలోచనాం పరాం వందే ||

పంచపూజా |
లం పృథివ్యాత్మికాయై గంధం సమర్పయామి |
హం ఆకాశాత్మికాయై పుష్పైః పూజయామి |
యం వాయ్వాత్మికాయై ధూపమాఘ్రాపయామి |
రం అగ్న్యాత్మికాయై దీపం దర్శయామి |
వం అమృతాత్మికాయై అమృతం మహానైవేద్యం నివేదయామి |
సం సర్వాత్మికాయై సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి ||

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం |
పరమానందలహరీ పరచైతన్యదీపికా |
స్వయంప్రకాశకిరణా నిత్యవైభవశాలినీ || ౧ ||

విశుద్ధకేవలాఖండసత్యకాలాత్మరూపిణీ |
ఆదిమధ్యాంతరహితా మహామాయావిలాసినీ || ౨ ||

గుణత్రయపరిచ్ఛేత్రీ సర్వతత్త్వప్రకాశినీ |
స్త్రీపుంసభావరసికా జగత్సర్గాదిలంపటా || ౩ ||

అశేషనామరూపాదిభేదచ్ఛేదరవిప్రభా |
అనాదివాసనారూపా వాసనోద్యత్ప్రపంచికా || ౪ ||

ప్రపంచోపశమప్రౌఢా చరాచరజగన్మయీ |
సమస్తజగదాధారా సర్వసంజీవనోత్సుకా || ౫ ||

భక్తచేతోమయానంతస్వార్థవైభవవిభ్రమా |
సర్వాకర్షణవశ్యాదిసర్వకర్మధురంధరా || ౬ ||

విజ్ఞానపరమానందవిద్యా సంతానసిద్ధిదా |
ఆయురారోగ్యసౌభాగ్యబలశ్రీకీర్తిభాగ్యదా || ౭ ||

ధనధాన్యమణీవస్త్రభూషాలేపనమాల్యదా |
గృహగ్రామమహారాజ్యసామ్రాజ్యసుఖదాయినీ || ౮ ||

సప్తాంగశక్తిసంపూర్ణసార్వభౌమఫలప్రదా |
బ్రహ్మవిష్ణుశివేంద్రాదిపదవిశ్రాణనక్షమా || ౯ ||

భుక్తిముక్తిమహాభక్తివిరక్త్యద్వైతదాయినీ |
నిగ్రహానుగ్రహాధ్యక్షా జ్ఞాననిర్ద్వైతదాయినీ || ౧౦ ||

పరకాయప్రవేశాదియోగసిద్ధిప్రదాయినీ |
శిష్టసంజీవనప్రౌఢా దుష్టసంహారసిద్ధిదా || ౧౧ ||

లీలావినిర్మితానేకకోటిబ్రహ్మాండమండలా |
ఏకానేకాత్మికా నానారూపిణ్యర్ధాంగనేశ్వరీ || ౧౨ ||

శివశక్తిమయీ నిత్యశృంగారైకరసప్రియా |
తుష్టా పుష్టాఽపరిచ్ఛిన్నా నిత్యయౌవనమోహినీ || ౧౩ ||

సమస్తదేవతారూపా సర్వదేవాధిదేవతా |
దేవర్షిపితృసిద్ధాదియోగినీభైరవాత్మికా || ౧౪ ||

నిధిసిద్ధిమణీముద్రా శస్త్రాస్త్రాయుధభాసురా |
ఛత్రచామరవాదిత్రపతాకావ్యజనాంచితా || ౧౫ ||

హస్త్యశ్వరథపాదాతామాత్యసేనాసుసేవితా |
పురోహితకులాచార్యగురుశిష్యాదిసేవితా || ౧౬ ||

సుధాసముద్రమధ్యోద్యత్సురద్రుమనివాసినీ |
మణిద్వీపాంతరప్రోద్యత్కదంబవనవాసినీ || ౧౭ ||

చింతామణిగృహాంతఃస్థా మణిమంటపమధ్యగా |
రత్నసింహాసనప్రోద్యచ్ఛివమంచాధిశాయినీ || ౧౮ ||

సదాశివమహాలింగమూలసంఘట్టయోనికా |
అన్యోన్యాలింగసంఘర్షకండూసంక్షుబ్ధమానసా || ౧౯ ||

కళోద్యద్బిందుకాళిన్యాతుర్యనాదపరంపరా |
నాదాంతానందసందోహస్వయంవ్యక్తవచోఽమృతా || ౨౦ ||

కామరాజమహాతంత్రరహస్యాచారదక్షిణా |
మకారపంచకోద్భూతప్రౌఢాంతోల్లాససుందరీ || ౨౧ ||

శ్రీచక్రరాజనిలయా శ్రీవిద్యామంత్రవిగ్రహా |
అఖండసచ్చిదానందశివశక్త్యైక్యరూపిణీ || ౨౨ ||

త్రిపురా త్రిపురేశానీ మహాత్రిపురసుందరీ |
త్రిపురావాసరసికా త్రిపురాశ్రీస్వరూపిణీ || ౨౩ ||

మహాపద్మవనాంతస్థా శ్రీమత్త్రిపురమాలినీ |
మహాత్రిపురసిద్ధాంబా శ్రీమహాత్రిపురాంబికా || ౨౪ ||

నవచక్రక్రమాదేవీ మహాత్రిపురభైరవీ |
శ్రీమాతా లలితా బాలా రాజరాజేశ్వరీ శివా || ౨౫ ||

ఉత్పత్తిస్థితిసంహారక్రమచక్రనివాసినీ |
అర్ధమేర్వాత్మచక్రస్థా సర్వలోకమహేశ్వరీ || ౨౬ ||

వల్మీకపురమధ్యస్థా జంబూవననివాసినీ |
అరుణాచలశృంగస్థా వ్యాఘ్రాలయనివాసినీ || ౨౭ ||

శ్రీకాలహస్తినిలయా కాశీపురనివాసినీ |
శ్రీమత్కైలాసనిలయా ద్వాదశాంతమహేశ్వరీ || ౨౮ ||

శ్రీషోడశాంతమధ్యస్థా సర్వవేదాంతలక్షితా |
శ్రుతిస్మృతిపురాణేతిహాసాగమకలేశ్వరీ || ౨౯ ||

భూతభౌతికతన్మాత్రదేవతాప్రాణహృన్మయీ |
జీవేశ్వరబ్రహ్మరూపా శ్రీగుణాఢ్యా గుణాత్మికా || ౩౦ ||

అవస్థాత్రయనిర్ముక్తా వాగ్రమోమామహీమయీ |
గాయత్రీభువనేశానీదుర్గాకాళ్యాదిరూపిణీ || ౩౧ ||

మత్స్యకూర్మవరాహాదినానారూపవిలాసినీ |
మహాయోగీశ్వరారాధ్యా మహావీరవరప్రదా || ౩౨ ||

సిద్ధేశ్వరకులారాధ్యా శ్రీమచ్చరణవైభవా || ౩౩ ||

పునర్ధ్యానమ్ –
కుంకుమపంకసమాభా-
-మంకుశపాశేక్షుకోదండశరామ్ |
పంకజమధ్యనిషణ్ణాం
పంకేరుహలోచనాం పరాం వందే ||

ఇతి శ్రీగర్భకులార్ణవతంత్రే దేవీ వైభవాశ్చర్యాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed