Sri Surya Panjara Stotram – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಪಂಜರ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಉದಯಗಿರಿಮುಪೇತಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಂ
ಸಕಲಭುವನನೇತ್ರಂ ನೂತ್ನರತ್ನೋಪಮೇಯಮ್ |
ತಿಮಿರಕರಿಮೃಗೇಂದ್ರಂ ಬೋಧಕಂ ಪದ್ಮಿನೀನಾಂ
ಸುರವರಮಭಿವಂದ್ಯಂ ಸುಂದರಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಮ್ || ೧ ||

ಓಂ ಶಿಖಾಯಾಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ |
ಲಲಾಟೇ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಭ್ರೂಮಧ್ಯೇ ಭಾನವೇ ನಮಃ |
ಕರ್ಣಯೋಃ ದಿವಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ನಾಸಿಕಾಯಾಂ ಭಾನವೇ ನಮಃ |
ನೇತ್ರಯೋಃ ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ |
ಮುಖೇ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಷ್ಠಯೋಃ ಪರ್ಜನ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಪಾದಯೋಃ ಪ್ರಭಾಕರಾಯ ನಮಃ || ೨ ||

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ |
ಓಂ ಹಂಸಾಂ ಹಂಸೀಂ ಹಂಸೂಂ ಹಂಸೈಂ ಹಂಸೌಂ ಹಂಸಃ || ೩ ||

ಓಂ ಸತ್ಯತೇಜೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ಮಣಿಕುಂಭಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಸ್ಥಿತಿರೂಪಕಕಾರಣಾಯ ಪೂರ್ವಾದಿಗ್ಭಾಗೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು || ೪ ||

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ಮಣಿಕುಂಭಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ತಾರಕಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಪರಯಂತ್ರ-ಪರತಂತ್ರ-ಪರಮಂತ್ರ-ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶನಾರ್ಥಂ ದಕ್ಷಿಣದಿಗ್ಭಾಗೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು || ೫ ||

ಓಂ ವಿಷ್ಣುತೇಜೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ಮಣಿಕುಂಭಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಪ್ರಚಂಡಮಾರ್ತಾಂಡ ಉಗ್ರತೇಜೋರೂಪಿಣೇ ಮುಕುರವರ್ಣಾಯ ತೇಜೋವರ್ಣಾಯ ಮಮ ಸರ್ವರಾಜಸ್ತ್ರೀಪುರುಷ-ವಶೀಕರಣಾರ್ಥಂ ಪಶ್ಚಿಮದಿಗ್ಭಾಗೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು || ೬ ||

ಓಂ ರುದ್ರತೇಜೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ಮಣಿಕುಂಭಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಭವಾಯ ರುದ್ರರೂಪಿಣೇ ಉತ್ತರದಿಗ್ಭಾಗೇ ಸರ್ವಮೃತ್ಯೋಪಶಮನಾರ್ಥಂ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು || ೭ ||

ಓಂ ಅಗ್ನಿತೇಜೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ಮಣಿಕುಂಭಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ತಿಮಿರತೇಜಸೇ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಣಾಯ ಊರ್ಧ್ವದಿಗ್ಭಾಗೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು || ೮ ||

ಓಂ ಸರ್ವತೇಜೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ಮಣಿಕುಂಭಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರಪ್ರಿಯಾಯ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಾಯ ಅಧೋದಿಗ್ಭಾಗೇ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು || ೯ ||

ಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನಮಃ ಭಾನವೇ ನಮಃ
ಹಂಸಾಯ ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ
ದಿವಾಕರಾಯ ನಮಃ ತಪನಾಯ ನಮಃ
ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು || ೧೦ ||

ಮಿತ್ರ-ರವಿ-ಸೂರ್ಯ-ಭಾನು-ಖಗಪೂಷ-ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ-
ಮರೀಚ್ಯಾದಿತ್ಯ-ಸವಿತ್ರರ್ಕ-ಭಾಸ್ಕರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶಿರಸ್ಥಾನೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು || ೧೧ ||

ಸೂರ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಲಲಾಟಸ್ಥಾನೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು || ೧೨ ||

ಧರಾಯ ನಮಃ ಧೃವಾಯ ನಮಃ
ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ಅಥರ್ವಾಯ ನಮಃ
ಅನಿಲಾಯ ನಮಃ ಅನಲಾಯ ನಮಃ
ಪ್ರತ್ಯೂಷಾಯ ನಮಃ ಪ್ರತಾಪಾಯ ನಮಃ
ಮೂರ್ಧ್ನಿಸ್ಥಾನೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು || ೧೩ ||

ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ಗಿರೀಶಾಯ ನಮಃ
ಶಂಭವೇ ನಮಃ ಅಜೈಕಪದೇ ನಮಃ
ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನೇ ನಮಃ ಪಿನಾಕಿನೇ ನಮಃ
ಭುವನಾಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ದಿಶಾಂತಪತಯೇ ನಮಃ
ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ
ಭವಾಯ ನಮಃ ಲಲಾಟಸ್ಥಾನೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು || ೧೪ ||

ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ಅಂಶುಮತೇ ನಮಃ
ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ ಪರ್ಜನ್ಯಾಯ ನಮಃ
ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ನೇತ್ರಸ್ಥಾನೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು || ೧೫ ||

ಅರುಣಾಯ ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ರವಯೇ ನಮಃ
ಸುವರ್ಣರೇತಸೇ ನಮಃ ಯಮಾಯ ನಮಃ
ದಿವಾಕರಾಯ ನಮಃ ಕರ್ಣಸ್ಥಾನೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು || ೧೬ ||

ಅಸಿತಾಂಗಭೈರವಾಯ ನಮಃ ರುರುಭೈರವಾಯ ನಮಃ
ಚಂಡಭೈರವಾಯ ನಮಃ ಕ್ರೋಧಭೈರವಾಯ ನಮಃ
ಉನ್ಮತ್ತಭೈರವಾಯ ನಮಃ ಭೀಷಣಭೈರವಾಯ ನಮಃ
ಕಾಲಭೈರವಾಯ ನಮಃ ಸಂಹಾರಭೈರವಾಯ ನಮಃ
ಮುಖಸ್ಥಾನೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು || ೧೭ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ
ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ಇಂದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ಕಂಠಸ್ಥಾನೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು || ೧೮ ||

ಇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ
ಯಮಾಯ ನಮಃ ನಿರ‍ೃತಯೇ ನಮಃ
ವರುಣಾಯ ನಮಃ ವಾಯವೇ ನಮಃ
ಕುಬೇರಾಯ ನಮಃ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ
ಬಾಹುಸ್ಥಾನೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು || ೧೯ ||

ಮೇಷಾದಿದ್ವಾದಶರಾಶಿಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹೃದಯಸ್ಥಾನೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು || ೨೦ ||

ವಜ್ರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
ದಂಡಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ಖಡ್ಗಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
ಪಾಶಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ಅಂಕುಶಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
ಗದಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ತ್ರಿಶೂಲಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
ಪದ್ಮಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ಚಕ್ರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
ಕಟಿಸ್ಥಾನೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು || ೨೧ ||

ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣಹಸ್ತೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು |
ರವಯೇ ನಮಃ ವಾಮಹಸ್ತೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು |
ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಹೃದಯೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು |
ಭಾನವೇ ನಮಃ ಮೂರ್ಧ್ನಿಸ್ಥಾನೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು |
ಖಗಾಯ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣಪಾದೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು |
ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ ವಾಮಪಾದೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು |
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ನಾಭಿಸ್ಥಾನೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು |
ಮರೀಚಯೇ ನಮಃ ಕಂಠಸ್ಥಾನೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು |
ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣಚಕ್ಷುಷಿ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು |
ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ ವಾಮಚಕ್ಷುಷಿ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು |
ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ಹಸ್ತೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು |
ಅರ್ಕಾಯ ನಮಃ ಕವಚೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು || ೨೨

ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹದ್ದ್ಯುತಿಕರಾಯ ಧೀಮಹಿ | ತನ್ನೋ ಆದಿತ್ಯಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೨೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಪಂಜರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Surya Panjara Stotram – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಪಂಜರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed