Sri Gayatri Kavacham – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಕವಚಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರೀಕವಚಸ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ, ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ, ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವತಾ, ಭೂಃ ಬೀಜಮ್, ಭುವಃ ಶಕ್ತಿಃ, ಸ್ವಃ ಕೀಲಕಂ, ಗಾಯತ್ರೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಂ –
ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಂ ದಶಭುಜಾಂ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾಮ್ |
ಸಾವಿತ್ರೀಂ ಬ್ರಹ್ಮವರದಾಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಾಮ್ || ೧ ||

ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಸಿತವಕ್ತ್ರಾಂ ಚ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿರಾಜಿತಾಮ್ |
ವರಾಭಯಾಂಕುಶಕಶಾಹೇಮಪಾತ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಿಕಾಮ್ || ೨ ||

ಶಂಖಚಕ್ರಾಬ್ಜಯುಗಳಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ದಧತೀಂ ವರಾಮ್ |
ಸಿತಪಂಕಜಸಂಸ್ಥಾಂ ಚ ಹಂಸಾರೂಢಾಂ ಸುಖಸ್ಮಿತಾಮ್ || ೩ ||

ಧ್ಯಾತ್ವೈವಂ ಮಾನಸಾಂಭೋಜೇ ಗಾಯತ್ರೀಕವಚಂ ಜಪೇತ್ || ೪ ||

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಗಾಯತ್ರೀಕವಚಂ ಶೃಣು |
ಯಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರೇಣ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ವಶಯೇತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ || ೫ ||

ಸಾವಿತ್ರೀ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ಶಿಖಾಯಾಂ ಅಮೃತೇಶ್ವರೀ |
ಲಲಾಟಂ ಬ್ರಹ್ಮದೈವತ್ಯಾ ಭ್ರುವೌ ಮೇ ಪಾತು ವೈಷ್ಣವೀ || ೬ ||

ಕರ್ಣೌ ಮೇ ಪಾತು ರುದ್ರಾಣೀ ಸೂರ್ಯಾ ಸಾವಿತ್ರಿಕಾಽಂಬಿಕಾ |
ಗಾಯತ್ರೀ ವದನಂ ಪಾತು ಶಾರದಾ ದಶನಚ್ಛದೌ || ೭ ||

ದ್ವಿಜಾನ್ ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಪಾತು ರಸನಾಯಾಂ ಸರಸ್ವತೀ |
ಸಾಂಖ್ಯಾಯನೀ ನಾಸಿಕಾಂ ಮೇ ಕಪೋಲೌ ಚಂದ್ರಹಾಸಿನೀ || ೮ ||

ಚಿಬುಕಂ ವೇದಗರ್ಭಾ ಚ ಕಂಠಂ ಪಾತ್ವಘನಾಶಿನೀ |
ಸ್ತನೌ ಮೇ ಪಾತು ಇಂದ್ರಾಣೀ ಹೃದಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ || ೯ ||

ಉದರಂ ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತ್ರೀ ಚ ನಾಭೌ ಪಾತು ಸುರಪ್ರಿಯಾ |
ಜಘನಂ ನಾರಸಿಂಹೀ ಚ ಪೃಷ್ಠಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಧಾರಿಣೀ || ೧೦ ||

ಪಾರ್ಶ್ವೌ ಮೇ ಪಾತು ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಗುಹ್ಯಂ ಗೋಗೋಪ್ತ್ರಿಕಾಽವತು |
ಊರ್ವೋರೋಂಕಾರರೂಪಾ ಚ ಜಾನ್ವೋಃ ಸಂಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಽವತು || ೧೧ ||

ಜಂಘಯೋಃ ಪಾತು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾ ಗುಲ್ಫಯೋರ್ಬ್ರಹ್ಮಶೀರ್ಷಕಾ |
ಸೂರ್ಯಾ ಪದದ್ವಯಂ ಪಾತು ಚಂದ್ರಾ ಪಾದಾಂಗುಳೀಷು ಚ || ೧೨ ||

ಸರ್ವಾಂಗಂ ವೇದಜನನೀ ಪಾತು ಮೇ ಸರ್ವದಾಽನಘಾ |
ಇತ್ಯೇತತ್ಕವಚಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ಸರ್ವಪಾವನಮ್ || ೧೩ ||

ಪುಣ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪಾಪಘ್ನಂ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಣಮ್ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೪ ||

ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಸ ಭವೇದ್ವೇದವಿತ್ತಮಃ |
ಸರ್ವಯಜ್ಞಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂತೇ ಸಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಜಪಮಾತ್ರೇಣ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಂಶ್ಚತುರ್ವಿಧಾನ್ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸಂಹಿತೋಕ್ತಂ ಗಾಯತ್ರೀಕವಚಂ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: