Sri Gayatri Kavacham 1 – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಕವಚಂ 1


ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಉವಾಚ |
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಜಗನ್ನಾಥ ಸಂಶಯೋಽಸ್ತಿ ಮಹಾನ್ಮಮ |
ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾನಾಂ ಚ ಪಾತಕಾನಾಂ ಚ ತದ್ವದ || ೧ ||

ಮುಚ್ಯತೇ ಕೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಕಥಂ ಭವೇತ್ |
ದೇಹಶ್ಚ ದೇವತಾರೂಪೋ ಮಂತ್ರರೂಪೋ ವಿಶೇಷತಃ |
ಕ್ರಮತಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಕವಚಂ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಮ್ || ೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರೀಕವಚಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರಾ ಋಷಯಃ, ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮಾಥರ್ವಾಣಿ ಛಂದಾಂಸಿ, ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವತಾ, ಭೂರ್ಬೀಜಂ, ಭುವಃ ಶಕ್ತಿಃ, ಸ್ವಃ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರೀಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರ ಋಷಿಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶಿರಸಿ |
ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮಾಥರ್ವಚ್ಛಂದೋಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮುಖೇ |
ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಗಾಯತ್ರೀದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಿ |
ಭೂಃ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ |
ಭುವಃ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ |
ಸ್ವಃ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ನಾಭೌ |
ವಿನಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ |
ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ತತ್ಸವಿತುರಿತಿ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ವರೇಣ್ಯಮಿತಿ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯೇತಿ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ಧೀಮಹೀತಿ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಇತಿ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ಪ್ರಚೋದಯಾದಿತಿ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||
ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ತತ್ಸವಿತುರಿತಿ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ವರೇಣ್ಯಮಿತಿ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯೇತಿ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ಧೀಮಹೀತಿ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಇತಿ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ಪ್ರಚೋದಯಾದಿತಿ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ||

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ವರ್ಣಾಸ್ತ್ರಾಂ ಕುಂಡಿಕಾಹಸ್ತಾಂ ಶುದ್ಧನಿರ್ಮಲಜ್ಯೋತಿಷೀಮ್ |
ಸರ್ವತತ್ತ್ವಮಯೀಂ ವಂದೇ ಗಾಯತ್ರೀಂ ವೇದಮಾತರಮ್ ||

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಮುಕ್ತಾವಿದ್ರುಮಹೇಮನೀಲಧವಳಚ್ಛಾಯೈರ್ಮುಖೈಸ್ತ್ರೀಕ್ಷಣೈ-
-ರ್ಯುಕ್ತಾಮಿಂದುನಿಬದ್ಧರತ್ನಮುಕುಟಾಂ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಮ್ |
ಗಾಯತ್ರೀಂ ವರದಾಭಯಾಂಕುಶಕಶಾಂ ಶೂಲಂ ಕಪಾಲಂ ಗುಣಂ
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಮಥಾರವಿಂದಯುಗಳಂ ಹಸ್ತೈರ್ವಹಂತೀಂ ಭಜೇ ||

ಅಥ ಕವಚಮ್ –
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀ ಪೂರ್ವತಃ ಪಾತು ಸಾವಿತ್ರೀ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಚ ಮೇ ಪಶ್ಚಾದುತ್ತರೇ ಮಾಂ ಸರಸ್ವತೀ || ೧ ||

ಪಾವಕೀಂ ಮೇ ದಿಶಂ ರಕ್ಷೇತ್ಪಾವಕೋಜ್ಜ್ವಲಶಾಲಿನೀ |
ಯಾತುಧಾನೀಂ ದಿಶಂ ರಕ್ಷೇದ್ಯಾತುಧಾನಗಣಾರ್ದಿನೀ || ೨ ||

ಪಾವಮಾನೀಂ ದಿಶಂ ರಕ್ಷೇತ್ಪವಮಾನವಿಲಾಸಿನೀ |
ದಿಶಂ ರೌದ್ರೀಮವತು ಮೇ ರುದ್ರಾಣೀ ರುದ್ರರೂಪಿಣೀ || ೩ ||

ಊರ್ಧ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಮೇ ರಕ್ಷೇದಧಸ್ತಾದ್ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ |
ಏವಂ ದಶ ದಿಶೋ ರಕ್ಷೇತ್ ಸರ್ವತೋ ಭುವನೇಶ್ವರೀ || ೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಸ್ಮರಣಾದೇವ ವಾಚಾಂ ಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ |
ಬ್ರಹ್ಮದಂಡಶ್ಚ ಮೇ ಪಾತು ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಭಕ್ಷಕಃ || ೫ ||

ಬ್ರಹ್ಮಶೀರ್ಷಸ್ತಥಾ ಪಾತು ಶತ್ರೂಣಾಂ ವಧಕಾರಕಃ |
ಸಪ್ತ ವ್ಯಾಹೃತಯಃ ಪಾಂತು ಸರ್ವದಾ ಬಿಂದುಸಂಯುತಃ || ೬ ||

ವೇದಮಾತಾ ಚ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಹಸ್ಯಾ ಸದೈವತಾ |
ದೇವೀಸೂಕ್ತಂ ಸದಾ ಪಾತು ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರದೇವತಾ || ೭ ||

ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾ ವಿದ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾದ್ಯಾ ಪಾತು ದೇವತಾ |
ಬೀಜಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಪಾತು ಪಾತು ವಿಕ್ರಮದೇವತಾ || ೮ ||

ತತ್ಪದಂ ಪಾತು ಮೇ ಪಾದೌ ಜಂಘೇ ಮೇ ಸವಿತುಃ ಪದಮ್ |
ವರೇಣ್ಯಂ ಕಟಿದೇಶಂ ತು ನಾಭಿಂ ಭರ್ಗಸ್ತಥೈವ ಚ || ೯ ||

ದೇವಸ್ಯ ಮೇ ತು ಹೃದಯಂ ಧೀಮಹೀತಿ ಗಲಂ ತಥಾ |
ಧಿಯೋ ಮೇ ಪಾತು ಜಿಹ್ವಾಯಾಂ ಯಃ ಪದಂ ಪಾತು ಲೋಚನೇ || ೧೦ ||

ಲಲಾಟೇ ನಃ ಪದಂ ಪಾತು ಮೂರ್ಧಾನಂ ಮೇ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ |
ತದ್ವರ್ಣಃ ಪಾತು ಮೂರ್ಧಾನಂ ಸಕಾರಃ ಪಾತು ಫಾಲಕಮ್ || ೧೧ ||

ಚಕ್ಷುಷೀ ಮೇ ವಿಕಾರಸ್ತು ಶ್ರೋತ್ರಂ ರಕ್ಷೇತ್ತು ಕಾರಕಃ |
ನಾಸಾಪುಟೇ ವಕಾರೋ ಮೇ ರೇಕಾರಸ್ತು ಕಪೋಲಯೋಃ || ೧೨ ||

ಣಿಕಾರಸ್ತ್ವಧರೋಷ್ಠೇ ಚ ಯಕಾರಸ್ತೂರ್ಧ್ವ ಓಷ್ಠಕೇ |
ಆಸ್ಯಮಧ್ಯೇ ಭಕಾರಸ್ತು ರ್ಗೋಕಾರಸ್ತು ಕಪೋಲಯೋಃ || ೧೩ ||

ದೇಕಾರಃ ಕಂಠದೇಶೇ ಚ ವಕಾರಃ ಸ್ಕಂಧದೇಶಯೋಃ |
ಸ್ಯಕಾರೋ ದಕ್ಷಿಣಂ ಹಸ್ತಂ ಧೀಕಾರೋ ವಾಮಹಸ್ತಕಮ್ || ೧೪ ||

ಮಕಾರೋ ಹೃದಯಂ ರಕ್ಷೇದ್ಧಿಕಾರೋ ಜಠರಂ ತಥಾ |
ಧಿಕಾರೋ ನಾಭಿದೇಶಂ ತು ಯೋಕಾರಸ್ತು ಕಟಿದ್ವಯಮ್ || ೧೫ ||

ಗುಹ್ಯಂ ರಕ್ಷತು ಯೋಕಾರ ಊರೂ ಮೇ ನಃ ಪದಾಕ್ಷರಮ್ |
ಪ್ರಕಾರೋ ಜಾನುನೀ ರಕ್ಷೇಚ್ಚೋಕಾರೋ ಜಂಘದೇಶಯೋಃ || ೧೬ ||

ದಕಾರೋ ಗುಲ್ಫದೇಶಂ ತು ಯಾತ್ಕಾರಃ ಪಾದಯುಗ್ಮಕಮ್ |
ಜಾತವೇದೇತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇತಿ ದಶಾಕ್ಷರಾ || ೧೭ ||

ಸರ್ವತಃ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ಆಪೋಜ್ಯೋತೀತಿ ಷೋಡಶೀ |
ಇದಂ ತು ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಬಾಧಾಶತವಿನಾಶಕಮ್ || ೧೮ ||

ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾವಿದ್ಯಾಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯಸಿದ್ಧಿದಮ್ |
ಜಪಾರಂಭೇ ಚ ಹೃದಯಂ ಜಪಾಂತೇ ಕವಚಂ ಪಠೇತ್ || ೧೯ ||

ಸ್ತ್ರೀಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಮಿತ್ರಾದಿದ್ರೋಹಾದ್ಯಖಿಲಪಾತಕೈಃ |
ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಗಚ್ಛತಿ || ೨೦ ||

ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಚ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಮೂಲೇನೈವ ಪಠೇತ್ಸಕೃತ್ |
ಶತಸಾಹಸ್ರವರ್ಷಾಣಾಂ ಪೂಜಾಯಾಃ ಫಲಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೨೧ ||

ಭೂರ್ಜಪತ್ರೇ ಲಿಖಿತ್ವೈತತ್ ಸ್ವಕಂಠೇ ಧಾರಯೇದ್ಯದಿ |
ಶಿಖಾಯಾಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಬಾಹೌ ಕಂಠೇ ವಾ ಧಾರಯೇದ್ಬುಧಃ || ೨೨ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಕ್ಷೋಭಯೇತ್ಸರ್ವಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ದಹತಿ ಕ್ಷಣಾತ್ |
ಪುತ್ರವಾನ್ ಧನವಾನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾನಾವಿದ್ಯಾನಿಧಿರ್ಭವೇತ್ || ೨೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾದೀನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ತದಂಗಸ್ಪರ್ಶನಾತ್ತತಃ |
ಭವಂತಿ ತಸ್ಯ ತುಲ್ಯಾನಿ ಕಿಮನ್ಯತ್ಕಥಯಾಮಿ ತೇ || ೨೪ ||

ಅಭಿಮಂತ್ರಿತಗಾಯತ್ರೀಕವಚಂ ಮಾನಸಂ ಪಠೇತ್ |
ತಜ್ಜಲಂ ಪಿಬತೋ ನಿತ್ಯಂ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾಫಲಂ ಭವೇತ್ || ೨೫ ||

ಲಘುಸಾಮಾನ್ಯಕಂ ಮಂತ್ರಂ ಮಹಾಮಂತ್ರಂ ತಥೈವ ಚ |
ಯೋ ವೇತ್ತಿ ಧಾರಣಾಂ ಯುಂಜನ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ || ೨೬ ||

ಸಪ್ತವ್ಯಾಹೃತಯೋ ವಿಪ್ರ ಸಪ್ತಾವಸ್ಥಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ |
ಸಪ್ತಜೀವಶತಾ ನಿತ್ಯಂ ವ್ಯಾಹೃತೀ ಅಗ್ನಿರೂಪಿಣೀ || ೨೭ ||

ಪ್ರಣವೇ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಸ್ಯ ವ್ಯಾಹೃತೀಷು ಚ ಸಪ್ತಸು |
ಸರ್ವೇಷಾಮೇವ ಪಾಪಾನಾಂ ಸಂಕರೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೇ || ೨೮ ||

ಶತಂ ಸಹಸ್ರಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಗಾಯತ್ರೀ ಪಾವನಂ ಮಹತ್ |
ದಶಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಗಾಯತ್ರೀ ಪಾವನಂ ಮಹತ್ || ೨೯ ||

ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಯೋ ಭವೇದ್ವಿಪ್ರಃ ಸಂಧ್ಯಾಕರ್ಮ ಸಮಾಚರೇತ್ |
ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ತು ಕರ್ತವ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ನಾನ್ಯಥಾ || ೩೦ ||

ಪ್ರಣವಂ ಪೂರ್ವಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವಸ್ತಥೈವ ಚ |
ತುರ್ಯಂ ಸಹೈವ ಗಾಯತ್ರೀಜಪ ಏವಮುದಾಹೃತಮ್ || ೩೧ ||

ತುರೀಯಪಾದಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಗಾಯತ್ರೀಂ ಚ ಜಪೇದ್ದ್ವಿಜಃ |
ಸ ಮೂಢೋ ನರಕಂ ಯಾತಿ ಕಾಲಸೂತ್ರಮಧೋಗತಿಃ || ೩೨ ||

ಮಂತ್ರಾದೌ ಜನನಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಮಂತ್ರಾಂತೇ ಮೃತಸೂತಕಮ್ |
ಉಭಯೋರ್ದೋಷನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಫಲಾ ಭವೇತ್ || ೩೩ ||

ಮಂತ್ರಾದೌ ಪಾಶಬೀಜಂ ಚ ಮಂತ್ರಾಂತೇ ಕುಶಬೀಜಕಮ್ |
ಮಂತ್ರಮಧ್ಯೇ ತು ಯಾ ಮಾಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಫಲಾ ಭವೇತ್ || ೩೪ ||

ವಾಚಿಕಂ ತ್ವೇಕಮೇವ ಸ್ಯಾದುಪಾಂಶು ಶತಮುಚ್ಯತೇ |
ಸಹಸ್ರಂ ಮಾನಸಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತ್ರಿವಿಧಂ ಜಪಲಕ್ಷಣಮ್ || ೩೫ ||

ಅಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಚ ಮುದ್ರಾಂ ಚ ಗುರೋರಪಿ ನ ದರ್ಶಯೇತ್ |
ಜಪಂ ಚಾಕ್ಷಸ್ವರೂಪೇಣಾನಾಮಿಕಾಮಧ್ಯಪರ್ವಣಿ || ೩೬ ||

ಅನಾಮಾ ಮಧ್ಯಯಾ ಹೀನಾ ಕನಿಷ್ಠಾದಿಕ್ರಮೇಣ ತು |
ತರ್ಜನೀಮೂಲಪರ್ಯಂತಂ ಗಾಯತ್ರೀಜಪಲಕ್ಷಣಮ್ || ೩೭ ||

ಪರ್ವಭಿಸ್ತು ಜಪೇದೇವಮನ್ಯತ್ರ ನಿಯಮಃ ಸ್ಮೃತಃ |
ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ವೇದಮೂಲತ್ವಾದ್ವೇದಃ ಪರ್ವಸು ಗೀಯತೇ || ೩೮ ||

ದಶಭಿರ್ಜನ್ಮಜನಿತಂ ಶತೇನೈವ ಪುರಾ ಕೃತಮ್ |
ತ್ರಿಯುಗಂ ತು ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಹಂತಿ ಕಿಲ್ಬಿಷಮ್ || ೩೯ ||

ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲೇಷು ಕರ್ತವ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಪ್ರೋ ಯ ಇಚ್ಛತಿ |
ನಾದಾಲಯೇ ಸಮಾಧಿಶ್ಚ ಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಸಮುಪಾಸತೇ || ೪೦ ||

ಅಂಗುಲ್ಯಗ್ರೇಣ ಯಜ್ಜಪ್ತಂ ಯಜ್ಜಪ್ತಂ ಮೇರುಲಂಘನೇ |
ಅಸಂಖ್ಯಯಾ ಚ ಯಜ್ಜಪ್ತಂ ತಜ್ಜಪ್ತಂ ನಿಷ್ಫಲಂ ಭವೇತ್ || ೪೧ ||

ವಿನಾ ವಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕುರ್ವೀತ ಗಾಯತ್ರೀ ನಿಷ್ಫಲಾ ಭವೇತ್ |
ವಸ್ತ್ರಪುಚ್ಛಂ ನ ಜಾನಾತಿ ವೃಥಾ ತಸ್ಯ ಪರಿಶ್ರಮಃ || ೪೨ ||

ಗಾಯತ್ರೀಂ ತು ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಅನ್ಯಮಂತ್ರಮುಪಾಸತೇ |
ಸಿದ್ಧಾನ್ನಂ ಚ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಭಿಕ್ಷಾಮಟತಿ ದುರ್ಮತಿಃ || ೪೩ ||

ಋಷಿಶ್ಛಂದೋ ದೇವತಾಖ್ಯಾ ಬೀಜಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಕೀಲಕಮ್ |
ವಿನಿಯೋಗಂ ನ ಜಾನಾತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ನಿಷ್ಫಲಾ ಭವೇತ್ || ೪೪ ||

ವರ್ಣಮುದ್ರಾ ಧ್ಯಾನಪದಮಾವಾಹನವಿಸರ್ಜನಮ್ |
ದೀಪಂ ಚಕ್ರಂ ನ ಜಾನಾತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ನಿಷ್ಫಲಾ ಭವೇತ್ || ೪೫ ||

ಶಕ್ತಿನ್ಯಾಸಸ್ತಥಾ ಸ್ಥಾನಂ ಮಂತ್ರಸಂಬೋಧನಂ ಪರಮ್ |
ತ್ರಿವಿಧಂ ಯೋ ನ ಜಾನಾತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ನಿಷ್ಫಲಾ ಭವೇತ್ || ೪೬ ||

ಪಂಚೋಪಚಾರಕಾಂಶ್ಚೈವ ಹೋಮದ್ರವ್ಯಂ ತಥೈವ ಚ |
ಪಂಚಾಂಗಂ ಚ ವಿನಾ ನಿತ್ಯಂ ಗಾಯತ್ರೀ ನಿಷ್ಫಲಾ ಭವೇತ್ || ೪೭ ||

ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇಜ್ಜಾತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೇಣ ಭಾಷಿತಮ್ |
ವ್ಯಾಸೋ ವಾಚಸ್ಪತಿಂ ಜೀವಸ್ತುತಾ ದೇವೀ ತಪಃ ಸ್ಮೃತೌ || ೪೮ ||

ದೇವೀ ಜಪ್ತಾ ಸಹಸ್ರಂ ಸಾ ಹ್ಯುಪಪಾತಕನಾಶಿನೀ |
ಲಕ್ಷಜಾಪ್ಯೇ ತಥಾ ತಚ್ಚ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ || ೪೯ ||

ಕೋಟಿಜಾಪ್ಯೇನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಯದಿಚ್ಛತಿ ತದಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ನ ದೇಯಂ ಪರಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ಹ್ಯಭಕ್ತೇಭ್ಯೋ ವಿಶೇಷತಃ |
ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೇಭ್ಯೋ ಹ್ಯನ್ಯಥಾ ಮೃತ್ಯುಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೫೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಸಿಷ್ಠಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed