Sri Dattatreya Hrudayam 1 – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೃದಯಂ – 1


ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ |
ದೇವ ಶಂಕರ ಸರ್ವೇಶ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದ |
ವಿಜ್ಞಪ್ತಿಂ ಶೃಣು ಮೇ ಶಂಭೋ ನರಾಣಾಂ ಹಿತಕಾರಣಮ್ || ೧ ||

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ವದ ಪ್ರಿಯೇ ಮಹಾಭಾಗೇ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣಿ || ೨ ||

ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ |
ದೇವ ದೇವಸ್ಯ ದತ್ತಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ಬ್ರೂಹಿ ಮೇ ಪ್ರಭೋ |
ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಜನಾನಾಂ ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗದಮ್ || ೩ ||

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವಿ ಮಹಾಭಾಗೇ ಹೃದಯಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ |
ಆದಿನಾಥಸ್ಯ ದತ್ತಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ || ೪ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೃದಯ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ಈಶ್ವರೋ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀಚಿತ್ಸ್ವರೂಪ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ದೇವತಾ, ಆಂ ಬೀಜಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಕ್ರೋಂ ಕೀಲಕಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||
ದ್ರಾಮಿತ್ಯಾದಿ ಕರಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಶ್ರೀಭಾಲಚಂದ್ರಶೋಭಿತಕಿರೀಟಿನಂ
ಪುಷ್ಪಹಾರ ಮಣಿಯುಕ್ತವಕ್ಷಕಮ್ |
ಪೀತವಸ್ತ್ರ ಮಣಿಶೋಭಿತ ಮಧ್ಯಂ
ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯನಸೂಯೋದ್ಭವದತ್ತಮ್ ||

ದತ್ತಂ ಸನಾತನಂ ನಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಮಯಮ್ |
ಹರಂ ಶಿವಂ ಮಹಾದೇವಂ ಸರ್ವಭೂತೋಪಕಾರಕಮ್ || ೧ ||

ನಾರಾಯಣಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕಾರಣಮ್ |
ನಿರಾಕಾರಂ ಚ ಸರ್ವೇಶಂ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯವರಪ್ರದಮ್ || ೨ ||

ಅತ್ರಿಪುತ್ರಂ ಮಹಾತೇಜಂ ಮುನಿವಂದ್ಯಂ ಜನಾರ್ದನಮ್ |
ದ್ರಾಂ ಬೀಜವರದಂ ಶುದ್ಧಂ ಹ್ರೀಂ ಬೀಜೇನ ಸಮನ್ವಿತಮ್ || ೩ ||

ಶರಣ್ಯಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಯುಕ್ತಂ ಮಾಯಯಾ ಚ ಗುಣಾನ್ವಿತಮ್ |
ತ್ರಿಗುಣಂ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತಂ ತ್ರಿಯಾಮಾಪತಿಮೌಳಿಕಮ್ || ೪ ||

ರಾಮಂ ರಮಾಪತಿಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪೀತವಾಸಸಮ್ |
ದಿಗಂಬರಂ ನಾಗಹಾರಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯಕಮ್ || ೫ ||

ಭಸ್ಮಗಂಧಾದಿಲಿಪ್ತಾಂಗಂ ಮಾಯಾಮುಕ್ತಂ ಜಗತ್ಪತಿಮ್ |
ನಿರ್ಗುಣಂ ಚ ಗುಣೋಪೇತಂ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನಮೀಶ್ವರಮ್ || ೬ ||

ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದೇವಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ಪ್ರಭುಂ ಗುರುಮ್ |
ಕಿರೀಟಕುಂಡಲಾಭ್ಯಾಂ ಚ ಯುಕ್ತಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಮ್ || ೭ ||

ಚಂದ್ರಾನುಜಂ ಚಂದ್ರವಕ್ತ್ರಂ ರುದ್ರಮಿಂದ್ರಾದಿವಂದಿತಮ್ |
ಅನಸೂಯಾವಕ್ತ್ರಪದ್ಮದಿನೇಶಮಮರಾಧಿಪಮ್ || ೮ ||

ದೇವದೇವ ಮಹಾಯೋಗಿನ್ ಅಬ್ಜಾಸನಾದಿವಂದಿತ |
ನಾರಾಯಣ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೯ ||

ಅನಂತ ಕಮಲಾಕಾಂತ ಔದುಂಬರಸ್ಥಿತ ಪ್ರಭೋ |
ನಿರಂಜನ ಮಹಾಯೋಗಿನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೦ ||

ಮಹಾಬಾಹೋ ಮುನಿಮಣೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದ |
ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಾನಾಂ ಚ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೧ ||

ಐಂದ್ರ್ಯಾಂ ಪಾತು ಮಹಾವೀರೋ ವಹ್ನ್ಯಾಂ ಪ್ರಣವಪೂರ್ವಕಮ್ |
ಯಾಮ್ಯಾಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ರಕ್ಷೇತ್ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ || ೧೨ || [ದತ್ತಾತ್ರಿಜೋ]

ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಪಾತು ಯೋಗೀಶೋ ಯೋಗೀನಾಂ ಹೃದಯೇ ಸ್ಥಿತಃ |
ಅನಿಲ್ಯಾಂ ವರದಃ ಶಂಭುಃ ಕೌಬೇರ್ಯಾಂ ಚ ಜಗತ್ಪ್ರಭುಃ || ೧೩ ||

ಈಶಾನ್ಯಾಂ ಪಾತು ಮೇ ರಾಮೋ ಊರ್ಧ್ವಂ ಪಾತು ಮಹಾಮುನಿಃ |
ಷಡಕ್ಷರೋ ಮಹಾಮಂತ್ರಃ ಪಾತ್ವಧಸ್ತಾಜ್ಜಗತ್ಪತಿಃ || ೧೪ ||

ಏವಂ ಪಂಕ್ತಿದಶೋ ರಕ್ಷೇದ್ಯಮರಾಜವರಪ್ರದಃ |
ಅಕಾರಾದಿ ಕ್ಷಕಾರಾಂತಂ ಸದಾ ರಕ್ಷೇದ್ವಿಭುಃ ಸ್ವಯಮ್ || ೧೫ ||

ದತ್ತಂ ದತ್ತಂ ಪುನರ್ದತ್ತಂ ಯೋ ವದೇದ್ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ |
ತಸ್ಯ ಪಾಪಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೬ ||

ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ಹೃದಯಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ |
ಪಿಶಾಚ ಶಾಕಿನೀ ಭೂತ ಡಾಕಿನೀ ಕಾಕಿನೀ ತಥಾ || ೧೭ ||

ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ವೇತಾಳಾ ಕ್ಷೋಟಿಂಗಾ ಬಾಲಭೂತಕಾಃ |
ಗಚ್ಛಂತಿ ಪಠನಾದೇವ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ || ೧೮ ||

ಅಪವರ್ಗಪ್ರದಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮನೋರಥಪ್ರಪೂರಕಮ್ |
ಏಕವಾರಂ ದ್ವಿವಾರಂ ಚ ತ್ರಿವಾರಂ ಚ ಪಠೇನ್ನರಃ || ೧೯ ||

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಂ ಚ ದುಃಖಂ ಚ ಸುಖಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ |
ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಜನನೀಜಾರವತ್ ಪ್ರಿಯೇ || ೨೦ ||

ನ ದೇಯಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಹೃದಯಾಖ್ಯಂ ಚ ಭಾಮಿನೀ |
ಗುರುಭಕ್ತಾಯ ದಾತವ್ಯಂ ಅನ್ಯಥಾ ನ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ || ೨೧ ||

ತವ ಸ್ನೇಹಾಚ್ಚ ಕಥಿತಂ ಭಕ್ತಿಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಯಾ ಶುಭೇ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸ್ಯ ಕೃಪಯಾ ಸ ಭವೇದ್ದೀರ್ಘಮಾಯುಕಃ || ೨೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಶಿವಪಾರ್ವತೀಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೃದಯಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದತ್ತತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: