Sri Dattatreya Hrudayam 1 – శ్రీ దత్తాత్రేయ హృదయం 1


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

పార్వత్యువాచ |
దేవ శంకర సర్వేశ భక్తానామభయప్రద |
విజ్ఞప్తిం శృణు మే శంభో నరాణాం హితకారణమ్ || ౧ ||

ఈశ్వర ఉవాచ |
వద ప్రియే మహాభాగే భక్తానుగ్రహకారిణి || ౨ ||

పార్వత్యువాచ |
దేవ దేవస్య దత్తస్య హృదయం బ్రూహి మే ప్రభో |
సర్వారిష్టహరం పుణ్యం జనానాం ముక్తిమార్గదమ్ || ౩ ||

ఈశ్వర ఉవాచ |
శృణు దేవి మహాభాగే హృదయం పరమాద్భుతమ్ |
ఆదినాథస్య దత్తస్య హృదయం సర్వకామదమ్ || ౪ ||

అస్య శ్రీదత్తాత్రేయ హృదయ మహామంత్రస్య శ్రీభగవాన్ ఈశ్వరో ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీచిత్స్వరూప దత్తాత్రేయో దేవతా, ఆం బీజం హ్రీం శక్తిః, క్రోం కీలకం శ్రీదత్తాత్రేయ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||
ద్రామిత్యాది కరహృదయాదిన్యాసః ||

ధ్యానమ్ –
శ్రీభాలచంద్రశోభితకిరీటినం
పుష్పహార మణియుక్తవక్షకమ్ |
పీతవస్త్ర మణిశోభిత మధ్యం
ప్రణమామ్యనసూయోద్భవదత్తమ్ ||

దత్తం సనాతనం నిత్యం నిర్వికల్పం నిరామయమ్ |
హరం శివం మహాదేవం సర్వభూతోపకారకమ్ || ౧ ||

నారాయణం మహావిష్ణుం సర్గస్థిత్యంతకారణమ్ |
నిరాకారం చ సర్వేశం కార్తవీర్యవరప్రదమ్ || ౨ ||

అత్రిపుత్రం మహాతేజం మునివంద్యం జనార్దనమ్ |
ద్రాం బీజవరదం శుద్ధం హ్రీం బీజేన సమన్వితమ్ || ౩ ||

శరణ్యం శాశ్వతం యుక్తం మాయయా చ గుణాన్వితమ్ |
త్రిగుణం త్రిగుణాతీతం త్రియామాపతిమౌళికమ్ || ౪ ||

రామం రమాపతిం కృష్ణం గోవిందం పీతవాససమ్ |
దిగంబరం నాగహారం వ్యాఘ్రచర్మోత్తరీయకమ్ || ౫ ||

భస్మగంధాదిలిప్తాంగం మాయాముక్తం జగత్పతిమ్ |
నిర్గుణం చ గుణోపేతం విశ్వవ్యాపినమీశ్వరమ్ || ౬ ||

ధ్యాత్వా దేవం మహాత్మానం విశ్వవంద్యం ప్రభుం గురుమ్ |
కిరీటకుండలాభ్యాం చ యుక్తం రాజీవలోచనమ్ || ౭ ||

చంద్రానుజం చంద్రవక్త్రం రుద్రమింద్రాదివందితమ్ |
అనసూయావక్త్రపద్మదినేశమమరాధిపమ్ || ౮ ||

దేవదేవ మహాయోగిన్ అబ్జాసనాదివందిత |
నారాయణ విరూపాక్ష దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే || ౯ ||

అనంత కమలాకాంత ఔదుంబరస్థిత ప్రభో |
నిరంజన మహాయోగిన్ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే || ౧౦ ||

మహాబాహో మునిమణే సర్వవిద్యావిశారద |
స్థావరం జంగమానాం చ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే || ౧౧ ||

ఐంద్ర్యాం పాతు మహావీరో వహ్న్యాం ప్రణవపూర్వకమ్ |
యామ్యాం దత్తాత్రేయో రక్షేత్ నైరృత్యాం భక్తవత్సలః || ౧౨ || [దత్తాత్రిజో]

ప్రతీచ్యాం పాతు యోగీశో యోగీనాం హృదయే స్థితః |
అనిల్యాం వరదః శంభుః కౌబేర్యాం చ జగత్ప్రభుః || ౧౩ ||

ఈశాన్యాం పాతు మే రామో ఊర్ధ్వం పాతు మహామునిః |
షడక్షరో మహామంత్రః పాత్వధస్తాజ్జగత్పతిః || ౧౪ ||

ఏవం పంక్తిదశో రక్షేద్యమరాజవరప్రదః |
అకారాది క్షకారాంతం సదా రక్షేద్విభుః స్వయమ్ || ౧౫ ||

దత్తం దత్తం పునర్దత్తం యో వదేద్భక్తిసంయుతః |
తస్య పాపాని సర్వాణి క్షయం యాంతి న సంశయః || ౧౬ ||

య ఇదం పఠతే నిత్యం హృదయం సర్వకామదమ్ |
పిశాచ శాకినీ భూత డాకినీ కాకినీ తథా || ౧౭ ||

బ్రహ్మరాక్షస వేతాళా క్షోటింగా బాలభూతకాః |
గచ్ఛంతి పఠనాదేవ నాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౮ ||

అపవర్గప్రదం సాక్షాత్ మనోరథప్రపూరకమ్ |
ఏకవారం ద్వివారం చ త్రివారం చ పఠేన్నరః || ౧౯ ||

జన్మమృత్యుం చ దుఃఖం చ సుఖం ప్రాప్నోతి భక్తిమాన్ |
గోపనీయం ప్రయత్నేన జననీజారవత్ ప్రియే || ౨౦ ||

న దేయమిదం స్తోత్రం హృదయాఖ్యం చ భామినీ |
గురుభక్తాయ దాతవ్యం అన్యథా న ప్రకాశయేత్ || ౨౧ ||

తవ స్నేహాచ్చ కథితం భక్తిం జ్ఞాత్వా మయా శుభే |
దత్తాత్రేయస్య కృపయా స భవేద్దీర్ఘమాయుకః || ౨౨ ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే శివపార్వతీసంవాదే శ్రీ దత్తాత్రేయ హృదయమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Dattatreya Hrudayam 1 – శ్రీ దత్తాత్రేయ హృదయం 1

స్పందించండి

error: Not allowed