Sri Sita Kavacham – ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಕವಚಂ


ಅಗಸ್ತಿರುವಾಚ |
ಯಾ ಸೀತಾಽವನಿಸಂಭವಾಽಥ ಮಿಥಿಲಾಪಾಲೇನ ಸಂವರ್ಧಿತಾ
ಪದ್ಮಾಕ್ಷಾವನಿಭುಕ್ಸುತಾಽನಲಗತಾ ಯಾ ಮಾತುಲುಂಗೋದ್ಭವಾ |
ಯಾ ರತ್ನೇ ಲಯಮಾಗತಾ ಜಲನಿಧೌ ಯಾ ವೇದಪಾರಂ ಗತಾ
ಲಂಕಾಂ ಸಾ ಮೃಗಲೋಚನಾ ಶಶಿಮುಖೀ ಮಾಂ ಪಾತು ರಾಮಪ್ರಿಯಾ || ೧ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸೀತಾಕವಚಮಂತ್ರಸ್ಯ ಅಗಸ್ತಿರೃಷಿಃ ಶ್ರೀಸೀತಾ ದೇವತಾ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ರಮೇತಿ ಬೀಜಂ ಜನಕಜೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಅವನಿಜೇತಿ ಕೀಲಕಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಸುತೇತ್ಯಸ್ತ್ರಂ ಮಾತುಲುಂಗೀತಿ ಕವಚಂ ಮೂಲಕಾಸುರಘಾತಿನೀತಿ ಮಂತ್ರಃ ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸಕಲಕಾಮನಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಚ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಸೀತಾಯೈ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ರಮಾಯೈ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಜನಕಜಾಯೈ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಅವನಿಜಾಯೈ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಸುತಾಯೈ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರಃ ಮಾತುಲುಂಗ್ಯೈ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಥ ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಸೀತಾಯೈ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ರಮಾಯೈ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಜನಕಜಾಯೈ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಅವನಿಜಾಯೈ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಸುತಾಯೈ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಹ್ರಃ ಮಾತುಲುಂಗ್ಯೈ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಸೀತಾಂ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷೀಂ ವಿದ್ಯುತ್ಪುಂಜಸಮಪ್ರಭಾಮ್ |
ದ್ವಿಭುಜಾಂ ಸುಕುಮಾರಾಂಗೀಂ ಪೀತಕೌಶೇಯವಾಸಿನೀಮ್ || ೧ ||

ಸಿಂಹಾಸನೇ ರಾಮಚಂದ್ರವಾಮಭಾಗಸ್ಥಿತಾಂ ವರಾಮ್ |
ನಾನಾಲಂಕಾರಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಕುಂಡಲದ್ವಯಧಾರಿಣೀಮ್ || ೨ ||

ಚೂಡಾಕಂಕಣಕೇಯೂರರಶನಾನೂಪುರಾನ್ವಿತಾಮ್ |
ಸೀಮಂತೇ ರವಿಚಂದ್ರಾಭ್ಯಾಂ ನಿಟಿಲೇ ತಿಲಕೇನ ಚ || ೩ ||

ನೂಪುರಾಭರಣೇನಾಪಿ ಘ್ರಾಣೇಽತಿಶೋಭಿತಾಂ ಶುಭಾಮ್ |
ಹರಿದ್ರಾಂ ಕಜ್ಜಲಂ ದಿವ್ಯಂ ಕುಂಕುಮಂ ಕುಸುಮಾನಿ ಚ || ೪ ||

ಬಿಭ್ರತೀಂ ಸುರಭಿದ್ರವ್ಯಂ ಸುಗಂಧಸ್ನೇಹಮುತ್ತಮಮ್ |
ಸ್ಮಿತಾನನಾಂ ಗೌರವರ್ಣಾಂ ಮಂದಾರಕುಸುಮಂ ಕರೇ || ೫ ||

ಬಿಭ್ರತೀಮಪರೇ ಹಸ್ತೇ ಮಾತುಲುಂಗಮನುತ್ತಮಮ್ |
ರಮ್ಯಹಾಸಾಂ ಚ ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀಂ ಚಂದ್ರವಾಹನಲೋಚನಾಮ್ || ೬ ||

ಕಲಾನಾಥಸಮಾನಾಸ್ಯಾಂ ಕಲಕಂಠಮನೋರಮಾಮ್ |
ಮಾತುಲುಂಗೋದ್ಭವಾಂ ದೇವೀಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷದುಹಿತಾಂ ಶುಭಾಮ್ || ೭ ||

ಮೈಥಿಲೀಂ ರಾಮದಯಿತಾಂ ದಾಸೀಭಿಃ ಪರಿವೀಜಿತಾಮ್ |
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜನಕಜಾಂ ಹೇಮಕುಂಭಪಯೋಧರಾಮ್ || ೮ ||

ಅಥ ಕವಚಮ್ |
ಶ್ರೀಸೀತಾ ಪೂರ್ವತಃ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣೇಽವತು ಜಾನಕೀ |
ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಪಾತು ವೈದೇಹೀ ಪಾತೂದೀಚ್ಯಾಂ ಚ ಮೈಥಿಲೀ || ೯ ||

ಅಧಃ ಪಾತು ಮಾತುಲುಂಗೀ ಊರ್ಧ್ವಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಜಾಽವತು |
ಮಧ್ಯೇಽವನಿಸುತಾ ಪಾತು ಸರ್ವತಃ ಪಾತು ಮಾಂ ರಮಾ || ೧೦ ||

ಸ್ಮಿತಾನನಾ ಶಿರಃ ಪಾತು ಪಾತು ಭಾಲಂ ನೃಪಾತ್ಮಜಾ |
ಪದ್ಮಾಽವತು ಭ್ರುವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ನಯನೇಽವತು || ೧೧ ||

ಕಪೋಲೇ ಕರ್ಣಮೂಲೇ ಚ ಪಾತು ಶ್ರೀರಾಮವಲ್ಲಭಾ |
ನಾಸಾಗ್ರಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ಪಾತು ಪಾತು ವಕ್ತ್ರಂ ತು ರಾಜಸೀ || ೧೨ ||

ತಾಮಸೀ ಪಾತು ಮದ್ವಾಣೀಂ ಪಾತು ಜಿಹ್ವಾಂ ಪತಿವ್ರತಾ |
ದಂತಾನ್ ಪಾತು ಮಹಾಮಾಯಾ ಚಿಬುಕಂ ಕನಕಪ್ರಭಾ || ೧೩ ||

ಪಾತು ಕಂಠಂ ಸೌಮ್ಯರೂಪಾ ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಸುರಾರ್ಚಿತಾ |
ಭುಜೌ ಪಾತು ವರಾರೋಹಾ ಕರೌ ಕಂಕಣಮಂಡಿತಾ || ೧೪ ||

ನಖಾನ್ ರಕ್ತನಖಾ ಪಾತು ಕುಕ್ಷೌ ಪಾತು ಲಘೂದರಾ |
ವಕ್ಷಃ ಪಾತು ರಾಮಪತ್ನೀ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ರಾವಣಮೋಹಿನೀ || ೧೫ ||

ಪೃಷ್ಠದೇಶೇ ವಹ್ನಿಗುಪ್ತಾಽವತು ಮಾಂ ಸರ್ವದೈವ ಹಿ |
ದಿವ್ಯಪ್ರದಾ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಕಟಿಂ ರಾಕ್ಷಸಮೋಹಿನೀ || ೧೬ ||

ಗುಹ್ಯಂ ಪಾತು ರತ್ನಗುಪ್ತಾ ಲಿಂಗಂ ಪಾತು ಹರಿಪ್ರಿಯಾ |
ಊರೂ ರಕ್ಷತು ರಂಭೋರೂರ್ಜಾನುನೀ ಪ್ರಿಯಭಾಷಿಣೀ || ೧೭ ||

ಜಂಘೇ ಪಾತು ಸದಾ ಸುಭ್ರೂರ್ಗುಲ್ಫೌ ಚಾಮರವೀಜಿತಾ |
ಪಾದೌ ಲವಸುತಾ ಪಾತು ಪಾತ್ವಂಗಾನಿ ಕುಶಾಂಬಿಕಾ || ೧೮ ||

ಪಾದಾಂಗುಳೀಃ ಸದಾ ಪಾತು ಮಮ ನೂಪುರನಿಃಸ್ವನಾ |
ರೋಮಾಣ್ಯವತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಪೀತಕೌಶೇಯವಾಸಿನೀ || ೧೯ ||

ರಾತ್ರೌ ಪಾತು ಕಾಲರೂಪಾ ದಿನೇ ದಾನೈಕತತ್ಪರಾ |
ಸರ್ವಕಾಲೇಷು ಮಾಂ ಪಾತು ಮೂಲಕಾಸುರಘಾತಿನೀ || ೨೦ ||

ಏವಂ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣ ಸೀತಾಯಾಃ ಕವಚಂ ತೇ ಮಯೇರಿತಮ್ |
ಇದಂ ಪ್ರಾತಃ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಸ್ನಾತ್ವಾ ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇತ್ಪುನಃ || ೨೧ ||

ಜಾನಕೀಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಸ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಧನಾರ್ಥೀ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದ್ದ್ರವ್ಯಂ ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಪುತ್ರಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೨೨ ||

ಸ್ತ್ರೀಕಾಮಾರ್ಥೀ ಶುಭಾಂ ನಾರೀಂ ಸುಖಾರ್ಥೀ ಸೌಖ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಅಷ್ಟವಾರಂ ಜಪನೀಯಂ ಸೀತಾಯಾಃ ಕವಚಂ ಸದಾ || ೨೩ ||

ಅಷ್ಟಭೂಸುರಸೀತಾಯೈ ನರೈಃ ಪ್ರೀತ್ಯಾರ್ಪಯೇತ್ಸದಾ |
ಫಲಪುಷ್ಪಾದಿಕಾದೀನಿ ಯಾನಿ ತಾನಿ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ || ೨೪ ||

ಸೀತಾಯಾಃ ಕವಚಂ ಚೇದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾತಕನಾಶನಮ್ |
ಯೇ ಪಠಂತಿ ನರಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತೇ ಧನ್ಯಾ ಮಾನವಾ ಭುವಿ || ೨೫ ||

ಪಠಂತಿ ರಾಮಕವಚಂ ಸೀತಾಯಾಃ ಕವಚಂ ವಿನಾ |
ತಥಾ ವಿನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ಯ ಕವಚೇನ ವೃಥಾ ಸ್ಮೃತಮ್ || ೨೬ ||

[*ಅಧಿಕಶ್ಲೋಕಾಃ –
ತಸ್ಮಾತ್ ಸದಾ ನರೈರ್ಜಾಪ್ಯಂ ಕವಚಾನಾಂ ಚತುಷ್ಟಯಮ್ |
ಆದೌ ತು ವಾಯುಪುತ್ರಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ಯ ತತಃ ಪರಮ್ ||
ತತಃ ಪಠೇಚ್ಚ ಸೀತಾಯಾಃ ಶ್ರೀರಾಮಸ್ಯ ತತಃ ಪರಮ್ |
ಏವಂ ಸದಾ ಜಪನೀಯಂ ಕವಚಾನಾಂ ಚತುಷ್ಟಯಮ್ ||
*]

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದರಾಮಾಯಣೇ ಮನೋಹರಕಾಂಡೇ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಾಗಸ್ತ್ಯಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀಸೀತಾಯಾಃ ಕವಚಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed