Sri Devi Khadgamala Namavali – ದೇವೀ ಖಡ್ಗಮಾಲಾ ನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದಯದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿರೋದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಖಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕವಚದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೇತ್ರದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸ್ತ್ರದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೇರುಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಹ್ನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವಜ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ವರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಪತಾಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ | ೨೦

ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಿತ್ರೀಶಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಷ್ಠೀಶಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಡ್ಡೀಶಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರ್ಯಾನಾಥಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗಸ್ತ್ಯಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲತಾಪನಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಾಚಾರ್ಯಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಕೇಶೀಶ್ವರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀಪಕಲಾನಾಥಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುದೇವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭಾಕರದೇವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತೇಜೋದೇವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋಜದೇವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣದೇವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನದೇವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೦

ಓಂ ವಾಸುದೇವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಾನಂದಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಣಿಮಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಘಿಮಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಿಮಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶಿತ್ವಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಶಿತ್ವಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಹೇಂದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೦

ಓಂ ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ರಾವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋನ್ಮಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಹಾಂಕುಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಖೇಚರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಬೀಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತ್ರಿಖಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಕಟಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುದ್ಧ್ಯಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹಂಕಾರಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಬ್ದಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಪರ್ಶಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೂಪಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಸಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೦

ಓಂ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೈರ್ಯಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮೃತ್ಯಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಮಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೀಜಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರೀರಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಶಾಪರಿಪೂರಕಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಪ್ತಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂಗಕುಸುಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂಗಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂಗಮದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂಗಮದನಾತುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂಗರೇಖಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂಗವೇಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂಗಾಂಕುಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಣಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಪ್ತತರಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೦

ಓಂ ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ರಾವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಹ್ಲಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸ್ತಂಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜೃಂಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವರಂಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋನ್ಮಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿಪೂರಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದ್ವಂದ್ವಕ್ಷಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಪ್ರದಾಯಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೨೦

ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮೃತ್ಯುಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಧಾರಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪಾಪಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾನಂದಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಪ್ಸಿತಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಗರ್ಭಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೪೦

ಓಂ ವಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವರೋಗಹರಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಹಸ್ಯಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಣಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಕುಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವಜ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತಿರಹಸ್ಯಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ರೀಮಹಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ೧೬೦

ಓಂ ಸರ್ವಾನಂದಮಯಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಪರರಹಸ್ಯಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಹಾರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಹಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಹಾಗುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಹಾಜ್ಞಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಹಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಹಾಸ್ಪಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಹಾಶಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಹಾಶ್ರೀಚಕ್ರನಗರಸಾಮ್ರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೮೦

ಇತಿ ದೇವೀ ಖಡ್ಗಮಾಲಾ ನಾಮಾವಳಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed