Sri Sita Kavacham – ஶ்ரீ ஸீதா கவசம்


அக³ஸ்திருவாச ।
யா ஸீதா(அ)வநிஸம்ப⁴வா(அ)த² மிதி²லாபாலேந ஸம்வர்தி⁴தா
பத்³மாக்ஷாவநிபு⁴க்ஸுதா(அ)நலக³தா யா மாதுலுங்கோ³த்³ப⁴வா ।
யா ரத்நே லயமாக³தா ஜலநிதௌ⁴ யா வேத³பாரம் க³தா
லங்காம் ஸா ம்ருக³ளோசநா ஶஶிமுகீ² மாம் பாது ராமப்ரியா ॥ 1 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீஸீதாகவசமந்த்ரஸ்ய அக³ஸ்திர்ருஷி꞉ ஶ்ரீஸீதா தே³வதா அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ரமேதி பீ³ஜம் ஜநகஜேதி ஶக்தி꞉ அவநிஜேதி கீலகம் பத்³மாக்ஷஸுதேத்யஸ்த்ரம் மாதுலுங்கீ³தி கவசம் மூலகாஸுரகா⁴திநீதி மந்த்ர꞉ ஶ்ரீஸீதாராமசந்த்³ரப்ரீத்யர்த²ம் ஸகலகாமநா ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ச ஜபே விநியோக³꞉ ।

அத² கரந்யாஸ꞉ ।
ஓம் ஹ்ராம் ஸீதாயை அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் ரமாயை தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரூம் ஜநகஜாயை மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரைம் அவநிஜாயை அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரௌம் பத்³மாக்ஷஸுதாயை கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ர꞉ மாதுலுங்க்³யை கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

அத² அங்க³ந்யாஸ꞉ ।
ஓம் ஹ்ராம் ஸீதாயை ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் ரமாயை ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் ஹ்ரூம் ஜநகஜாயை ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் ஹ்ரைம் அவநிஜாயை கவசாய ஹும் ।
ஓம் ஹ்ரௌம் பத்³மாக்ஷஸுதாயை நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் ஹ்ர꞉ மாதுலுங்க்³யை அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ।

அத² த்⁴யாநம் ।
ஸீதாம் கமலபத்ராக்ஷீம் வித்³யுத்புஞ்ஜஸமப்ரபா⁴ம் ।
த்³விபு⁴ஜாம் ஸுகுமாராங்கீ³ம் பீதகௌஶேயவாஸிநீம் ॥ 1 ॥

ஸிம்ஹாஸநே ராமசந்த்³ரவாமபா⁴க³ஸ்தி²தாம் வராம் ।
நாநாலங்காரஸம்யுக்தாம் குண்ட³லத்³வயதா⁴ரிணீம் ॥ 2 ॥

சூடா³கங்கணகேயூரரஶநாநூபுராந்விதாம் ।
ஸீமந்தே ரவிசந்த்³ராப்⁴யாம் நிடிலே திலகேந ச ॥ 3 ॥

நூபுராப⁴ரணேநாபி க்⁴ராணே(அ)திஶோபி⁴தாம் ஶுபா⁴ம் ।
ஹரித்³ராம் கஜ்ஜலம் தி³வ்யம் குங்குமம் குஸுமாநி ச ॥ 4 ॥

பி³ப்⁴ரதீம் ஸுரபி⁴த்³ரவ்யம் ஸுக³ந்த⁴ஸ்நேஹமுத்தமம் ।
ஸ்மிதாநநாம் கௌ³ரவர்ணாம் மந்தா³ரகுஸுமம் கரே ॥ 5 ॥

பி³ப்⁴ரதீமபரே ஹஸ்தே மாதுலுங்க³மநுத்தமம் ।
ரம்யஹாஸாம் ச பி³ம்போ³ஷ்டீ²ம் சந்த்³ரவாஹநலோசநாம் ॥ 6 ॥

கலாநாத²ஸமாநாஸ்யாம் கலகண்ட²மநோரமாம் ।
மாதுலுங்கோ³த்³ப⁴வாம் தே³வீம் பத்³மாக்ஷது³ஹிதாம் ஶுபா⁴ம் ॥ 7 ॥

மைதி²லீம் ராமத³யிதாம் தா³ஸீபி⁴꞉ பரிவீஜிதாம் ।
ஏவம் த்⁴யாத்வா ஜநகஜாம் ஹேமகும்ப⁴பயோத⁴ராம் ॥ 8 ॥

அத² கவசம் ।
ஶ்ரீஸீதா பூர்வத꞉ பாது த³க்ஷிணே(அ)வது ஜாநகீ ।
ப்ரதீச்யாம் பாது வைதே³ஹீ பாதூதீ³ச்யாம் ச மைதி²லீ ॥ 9 ॥

அத⁴꞉ பாது மாதுலுங்கீ³ ஊர்த்⁴வம் பத்³மாக்ஷஜா(அ)வது ।
மத்⁴யே(அ)வநிஸுதா பாது ஸர்வத꞉ பாது மாம் ரமா ॥ 10 ॥

ஸ்மிதாநநா ஶிர꞉ பாது பாது பா⁴லம் ந்ருபாத்மஜா ।
பத்³மா(அ)வது ப்⁴ருவோர்மத்⁴யே ம்ருகா³க்ஷீ நயநே(அ)வது ॥ 11 ॥

கபோலே கர்ணமூலே ச பாது ஶ்ரீராமவல்லபா⁴ ।
நாஸாக்³ரம் ஸாத்த்விகீ பாது பாது வக்த்ரம் து ராஜஸீ ॥ 12 ॥

தாமஸீ பாது மத்³வாணீம் பாது ஜிஹ்வாம் பதிவ்ரதா ।
த³ந்தாந் பாது மஹாமாயா சிபு³கம் கநகப்ரபா⁴ ॥ 13 ॥

பாது கண்ட²ம் ஸௌம்யரூபா ஸ்கந்தௌ⁴ பாது ஸுரார்சிதா ।
பு⁴ஜௌ பாது வராரோஹா கரௌ கங்கணமண்டி³தா ॥ 14 ॥

நகா²ந் ரக்தநகா² பாது குக்ஷௌ பாது லகூ⁴த³ரா ।
வக்ஷ꞉ பாது ராமபத்நீ பார்ஶ்வே ராவணமோஹிநீ ॥ 15 ॥

ப்ருஷ்ட²தே³ஶே வஹ்நிகு³ப்தா(அ)வது மாம் ஸர்வதை³வ ஹி ।
தி³வ்யப்ரதா³ பாது நாபி⁴ம் கடிம் ராக்ஷஸமோஹிநீ ॥ 16 ॥

கு³ஹ்யம் பாது ரத்நகு³ப்தா லிங்க³ம் பாது ஹரிப்ரியா ।
ஊரூ ரக்ஷது ரம்போ⁴ரூர்ஜாநுநீ ப்ரியபா⁴ஷிணீ ॥ 17 ॥

ஜங்கே⁴ பாது ஸதா³ ஸுப்⁴ரூர்கு³ள்பௌ² சாமரவீஜிதா ।
பாதௌ³ லவஸுதா பாது பாத்வங்கா³நி குஶாம்பி³கா ॥ 18 ॥

பாதா³ங்கு³ளீ꞉ ஸதா³ பாது மம நூபுரநி꞉ஸ்வநா ।
ரோமாண்யவது மே நித்யம் பீதகௌஶேயவாஸிநீ ॥ 19 ॥

ராத்ரௌ பாது காலரூபா தி³நே தா³நைகதத்பரா ।
ஸர்வகாலேஷு மாம் பாது மூலகாஸுரகா⁴திநீ ॥ 20 ॥

ஏவம் ஸுதீக்ஷ்ண ஸீதாயா꞉ கவசம் தே மயேரிதம் ।
இத³ம் ப்ராத꞉ ஸமுத்தா²ய ஸ்நாத்வா நித்யம் படே²த்புந꞉ ॥ 21 ॥

ஜாநகீம் பூஜயித்வா ஸ ஸர்வாந்காமாநவாப்நுயாத் ।
த⁴நார்தீ² ப்ராப்நுயாத்³த்³ரவ்யம் புத்ரார்தீ² புத்ரமாப்நுயாத் ॥ 22 ॥

ஸ்த்ரீகாமார்தீ² ஶுபா⁴ம் நாரீம் ஸுகா²ர்தீ² ஸௌக்²யமாப்நுயாத் ।
அஷ்டவாரம் ஜபநீயம் ஸீதாயா꞉ கவசம் ஸதா³ ॥ 23 ॥

அஷ்டபூ⁴ஸுரஸீதாயை நரை꞉ ப்ரீத்யார்பயேத்ஸதா³ ।
ப²லபுஷ்பாதி³காதீ³நி யாநி தாநி ப்ருத²க் ப்ருத²க் ॥ 24 ॥

ஸீதாயா꞉ கவசம் சேத³ம் புண்யம் பாதகநாஶநம் ।
யே பட²ந்தி நரா ப⁴க்த்யா தே த⁴ந்யா மாநவா பு⁴வி ॥ 25 ॥

பட²ந்தி ராமகவசம் ஸீதாயா꞉ கவசம் விநா ।
ததா² விநா லக்ஷ்மணஸ்ய கவசேந வ்ருதா² ஸ்ம்ருதம் ॥ 26 ॥

[*அதி⁴கஶ்லோகா꞉ –
தஸ்மாத் ஸதா³ நரைர்ஜாப்யம் கவசாநாம் சதுஷ்டயம் ।
ஆதௌ³ து வாயுபுத்ரஸ்ய லக்ஷ்மணஸ்ய தத꞉ பரம் ॥

தத꞉ படே²ச்ச ஸீதாயா꞉ ஶ்ரீராமஸ்ய தத꞉ பரம் ।
ஏவம் ஸதா³ ஜபநீயம் கவசாநாம் சதுஷ்டயம் ॥

*]

இதி ஶ்ரீமதா³நந்த³ராமாயணே மநோஹரகாண்டே³ ஸுதீக்ஷ்ணாக³ஸ்த்யஸம்வாதே³ ஶ்ரீஸீதாயா꞉ கவசம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ராம ஸ்தோத்ரங்களை படிக்கவும்.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed