Dakaradi Sri Datta Sahasranama Stotram – ದಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ದಯಾಪೂರ್ಣೋ ದತ್ತೋ ದತ್ತಕಧರ್ಮಕೃತ್ |
ದತ್ತಾಭಯೋ ದತ್ತಧೈರ್ಯೋ ದತ್ತಾರಾಮೋ ದರಾರ್ದನಃ || ೧ ||

ದವೋ ದವಘ್ನೋ ದಕದೋ ದಕಪೋ ದಕದಾಧಿಪಃ |
ದಕವಾಸೀ ದಕಧರೋ ದಕಶಾಯೀ ದಕಪ್ರಿಯಃ || ೨ ||

ದತ್ತಾತ್ಮಾ ದತ್ತಸರ್ವಸ್ವೋ ದತ್ತಭದ್ರೋ ದಯಾಘನಃ |
ದರ್ಪಕೋ ದರ್ಪಕರುಚಿರ್ದರ್ಪಕಾತಿಶಯಾಕೃತಿಃ || ೩ ||

ದರ್ಪಕೀ ದರ್ಪಕಕಲಾಭಿಜ್ಞೋ ದರ್ಪಕಪೂಜಿತಃ |
ದರ್ಪಕೋನೋ ದರ್ಪಕೋಕ್ಷವೇಗಹೃದ್ದರ್ಪಕಾರ್ದನಃ || ೪ ||

ದರ್ಪಕಾಕ್ಷೀಡ್ ದರ್ಪಕಾಕ್ಷೀಪೂಜಿತೋ ದರ್ಪಕಾಧಿಭೂಃ |
ದರ್ಪಕೋಪರಮೋ ದರ್ಪಮಾಲೀ ದರ್ಪಕದರ್ಪಕಃ || ೫ ||

ದರ್ಪಹಾ ದರ್ಪದೋ ದರ್ಪತ್ಯಾಗೀ ದರ್ಪಾತಿಗೋ ದಮೀ |
ದರ್ಭಧೃಗ್ದರ್ಭಕೃದ್ದರ್ಭೀ ದರ್ಭಸ್ಥೋ ದರ್ಭಪೀಠಗಃ || ೬ ||

ದನುಪ್ರಿಯೋ ದನುಸ್ತುತ್ಯೋ ದನುಜಾತ್ಮಜಮೋಹಹೃತ್ |
ದನುಜಘ್ನೋ ದನುಜಜಿದ್ದನುಜಶ್ರೀವಿಭಂಜನಃ || ೭ ||

ದಮೋ ದಮೀಡ್ ದಮಕರೋ ದಮಿವಂದ್ಯೋ ದಮಿಪ್ರಿಯಃ |
ದಮಾದಿಯೋಗವಿದ್ದಮ್ಯೋ ದಮ್ಯಲೀಲೋ ದಮಾತ್ಮಕಃ || ೮ ||

ದಮಾರ್ಥೀ ದಮಸಂಪನ್ನಲಭ್ಯೋ ದಮನಪೂಜಿತಃ |
ದಮದೋ ದಮಸಂಭಾವ್ಯೋ ದಮಮೂಲೋ ದಮೀಷ್ಟದಃ || ೯ ||

ದಮಿತೋ ದಮಿತಾಕ್ಷಶ್ಚ ದಮಿತೇಂದ್ರಿಯವಲ್ಲಭಃ |
ದಮೂನಾ ದಮುನಾಭಶ್ಚ ದಮದೇವೋ ದಮಾಲಯಃ || ೧೦ ||

ದಯಾಕರೋ ದಯಾಮೂಲೋ ದಯಾವಶ್ಯೋ ದಯಾವ್ರತಃ |
ದಯಾವಾನ್ ದಯನೀಯೇಶೋ ದಯಿತೋ ದಯಿತಪ್ರಿಯಃ || ೧೧ ||

ದಯನೀಯಾನಸೂಯಾಭೂರ್ದಯನೀಯಾತ್ರಿನಂದನಃ |
ದಯನೀಯಪ್ರಿಯಕರೋ ದಯಾತ್ಮಾ ಚ ದಯಾನಿಧಿಃ || ೧೨ ||

ದಯಾರ್ದ್ರೋ ದಯಿತಾಶ್ವತ್ಥೋ ದಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟೋ ದಯಾಘನಃ |
ದಯಾವಿಷ್ಟೋ ದಯಾಭೀಷ್ಟೋ ದಯಾಪ್ತೋ ದಯನೀಯದೃಕ್ || ೧೩ ||

ದಯಾವೃತೋ ದಯಾಪೂರ್ಣೋ ದಯಾಯುಕ್ತಾಂತರಸ್ಥಿತಃ |
ದಯಾಲುರ್ದಯನೀಯೇಕ್ಷೋ ದಯಾಸಿಂಧುರ್ದಯೋದಯಃ || ೧೪ ||

ದರದ್ರಾವಿತವಾತಶ್ಚ ದರದ್ರಾವಿತಭಾಸ್ಕರಃ |
ದರದ್ರಾವಿತವಹ್ನಿಶ್ಚ ದರದ್ರಾವಿತವಾಸವಃ || ೧೫ ||

ದರದ್ರಾವಿತಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ದರದ್ರಾವಿತಚಂದ್ರಮಾಃ |
ದರದ್ರಾವಿತಭೂತೌಘೋ ದರದ್ರಾವಿತದೈವತಃ || ೧೬ ||

ದರಾಸ್ತ್ರಧೃಗ್ದರದರೋ ದರಾಕ್ಷೋ ದರಹೇತುಕಃ |
ದರದೂರೋ ದರಾತೀತೋ ದರಮೂಲೋ ದರಪ್ರಿಯಃ || ೧೭ ||

ದರವಾದ್ಯೋ ದರದವೋ ದರಧೃಗ್ದರವಲ್ಲಭಃ |
ದಕ್ಷಿಣಾವರ್ತದರಪೋ ದರೋದಸ್ನಾನತತ್ಪರಃ || ೧೮ ||

ದರಪ್ರಿಯೋ ದಸ್ರವಂದ್ಯೋ ದಸ್ರೇಷ್ಟೋ ದಸ್ರದೈವತಃ |
ದರಕಂಠೋ ದರಾಭಶ್ಚ ದರಹಂತಾ ದರಾನುಗಃ || ೧೯ ||

ದರರಾವದ್ರಾವಿತಾರಿರ್ದರರಾವಾರ್ದಿತಾಸುರಃ |
ದರರಾವಮಹಾಮಂತ್ರೋ ದರರಾವಾರ್ಪಿತಧೀರ್ದರೀಟ್ || ೨೦ ||

ದರಧೃಗ್ದರವಾಸೀ ಚ ದರಶಾಯೀ ದರಾಸನಃ |
ದರಕೃದ್ದರಹೃಚ್ಚಾಪಿ ದರಗರ್ಭೋ ದರಾತಿಗಃ || ೨೧ ||

ದರಿದ್ರಪೋ ದರಿದ್ರೀ ಚ ದರಿದ್ರಜನಶೇವಧಿಃ |
ದರೀಚರೋ ದರೀಸಂಸ್ಥೋ ದರೀಕ್ರೀಡೋ ದರೀಪ್ರಿಯಃ || ೨೨ ||

ದರೀಲಭ್ಯೋ ದರೀದೇವೋ ದರೀಕೇತನಹೃತ್ಸ್ಥಿತಿಃ |
ದರಾರ್ತಿಹೃದ್ದಲನಕೃದ್ದಲಪ್ರೀತಿರ್ದಲೋದರಃ || ೨೩ ||

ದಲಾದರ್ಷ್ಯನುಗ್ರಾಹೀ ಚ ದಲಾದನಸುಪೂಜಿತಃ |
ದಲಾದಗೀತಮಹಿಮಾ ದಲಾದಲಹರೀಪ್ರಿಯಃ || ೨೪ ||

ದಲಾಶನೋ ದಲಚತುಷ್ಟಯಚಕ್ರಗತೋ ದಲೀ |
ದ್ವಿತ್ರ್ಯಸ್ರಪದ್ಮಗತಿವಿದ್ದಶಾಸ್ರಾಜ್ಜೀವಭೇದಕಃ || ೨೫ ||

ದ್ವಿಷಡ್ದಲಾಬ್ಜಭೇತ್ತಾ ಚ ದ್ವ್ಯಷ್ಟಾಸ್ರಾಬ್ಜವಿಭೇದಕಃ |
ದ್ವಿದಲಸ್ಥೋ ದಶಶತಪತ್ರಪದ್ಮಗತಿಪ್ರದಃ || ೨೬ ||

ದ್ವ್ಯಕ್ಷರಾವೃತ್ತಿಕೃದ್ದ್ವ್ಯಕ್ಷೋ ದಶಾಸ್ಯವರದರ್ಪಹಾ |
ದವಪ್ರಿಯೋ ದವಚರೋ ದವಶಾಯೀ ದವಾಲಯಃ || ೨೭ ||

ದವೀಯಾನ್ ದವವಕ್ತ್ರಶ್ಚ ದವಿಷ್ಠಾಯನಪಾರಕೃತ್ |
ದವಮಾಲೀ ದವದವೋ ದವದೋಷನಿಶಾತನಃ || ೨೮ ||

ದವಸಾಕ್ಷೀ ದವತ್ರಾಣೋ ದವಾರಾಮೋ ದವಸ್ಥಗಃ |
ದಶಹೇತುರ್ದಶಾತೀತೋ ದಶಾಧಾರೋ ದಶಾಕೃತಿಃ || ೨೯ ||

ದಶಷಡ್ಬಂಧಸಂವಿದ್ಧೋ ದಶಷಡ್ಬಂಧಭೇದನಃ |
ದಶಾಪ್ರದೋ ದಶಾಭಿಜ್ಞೋ ದಶಾಸಾಕ್ಷೀ ದಶಾಹರಃ || ೩೦ ||

ದಶಾಯುಧೋ ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾರ್ಚ್ಯೋ ದಶಪಂಚದೃಕ್ |
ದಶಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷ್ಯಾತ್ಮಾ ದಶಷಡ್ವಾಕ್ಯಲಕ್ಷಿತಃ || ೩೧ ||

ದರ್ದುರವ್ರಾತವಿಹಿತಧ್ವನಿಜ್ಞಾಪಿತವೃಷ್ಟಿಕಃ |
ದಶಪಾಲೋ ದಶಬಲೋ ದಶೇಂದ್ರಿಯವಿಹಾರಕೃತ್ || ೩೨ ||

ದಶೇಂದ್ರಿಯಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ದಶೇಂದ್ರಿಯದೃಗೂರ್ಧ್ವಗಃ |
ದಶೈಕಗುಣಗಮ್ಯಶ್ಚ ದಶೇಂದ್ರಿಯಮಲಾಪಹಾ || ೩೩ ||

ದಶೇಂದ್ರಿಯಪ್ರೇರಕಶ್ಚ ದಶೇಂದ್ರಿಯನಿಬೋಧನಃ |
ದಶೈಕಮಾಮಮೇಯಶ್ಚ ದಶೈಕಗುಣಚಾಲಕಃ || ೩೪ ||

ದಶಭೂರ್ದರ್ಶನಾಭಿಜ್ಞೋ ದರ್ಶನಾದರ್ಶಿತಾತ್ಮಕಃ |
ದಶಾಶ್ವಮೇಧತೀರ್ಥೇಷ್ಟೋ ದಶಾಸ್ಯರಥಚಾಲಕಃ || ೩೫ ||

ದಶಾಸ್ಯಗರ್ವಹರ್ತಾ ಚ ದಶಾಸ್ಯಪುರಭಂಜನಃ |
ದಶಾಸ್ಯಕುಲವಿಧ್ವಂಸೀ ದಶಾಸ್ಯಾನುಜಪೂಜಿತಃ || ೩೬ ||

ದರ್ಶನಪ್ರೀತಿದೋ ದರ್ಶಯಜನೋ ದರ್ಶನಾದರಃ |
ದರ್ಶನೀಯೋ ದಶಬಲಪಕ್ಷಭಿಚ್ಚ ದಶಾರ್ತಿಹಾ || ೩೭ ||

ದಶಾತಿಗೋ ದಶಾಶಾಪೋ ದಶಗ್ರಂಥವಿಶಾರದಃ |
ದಶಪ್ರಾಣವಿಹಾರೀ ಚ ದಶಪ್ರಾಣಗತಿರ್ದೃಶಿಃ || ೩೮ ||

ದಶಾಂಗುಲಾಧಿಕಾತ್ಮಾ ಚ ದಾಶಾರ್ಹೋ ದಶಷಟ್ಸುಭುಕ್ |
ದಶಪ್ರಾಗಾದ್ಯಂಗುಲೀಕಕರನಮ್ರದ್ವಿಡಂತಕಃ || ೩೯ ||

ದಶಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೇದಜ್ಞೋ ದಶಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೇದಕೃತ್ |
ದಶಬ್ರಾಹ್ಮಣಸಂಪೂಜ್ಯೋ ದಶನಾರ್ತಿನಿವಾರಣಃ || ೪೦ ||

ದೋಷಜ್ಞೋ ದೋಷದೋ ದೋಷಾಧಿಪಬಂಧುರ್ದ್ವಿಷದ್ಧರಃ |
ದೋಷೈಕದೃಕ್ಪಕ್ಷಘಾತೀ ದಷ್ಟಸರ್ಪಾರ್ತಿಶಾಮಕಃ || ೪೧ ||

ದಧಿಕ್ರಾಶ್ಚ ದಧಿಕ್ರಾವಗಾಮೀ ದಧ್ಯಙ್ಮುನೀಷ್ಟದಃ |
ದಧಿಪ್ರಿಯೋ ದಧಿಸ್ನಾತೋ ದಧಿಪೋ ದಧಿಸಿಂಧುಗಃ || ೪೨ ||

ದಧಿಭೋ ದಧಿಲಿಪ್ತಾಂಗೋ ದಧ್ಯಕ್ಷತವಿಭೂಷಣಃ |
ದಧಿದ್ರಪ್ಸಪ್ರಿಯೋ ದಭ್ರವೇದ್ಯವಿಜ್ಞಾತವಿಗ್ರಹಃ || ೪೩ ||

ದಹನೋ ದಹನಾಧಾರೋ ದಹರೋ ದಹರಾಲಯಃ |
ದಹ್ರದೃಗ್ದಹರಾಕಾಶೋ ದಹರಾಚ್ಛಾದನಾಂತಕಃ || ೪೪ ||

ದಗ್ಧಭ್ರಮೋ ದಗ್ಧಕಾಮೋ ದಗ್ಧಾರ್ತಿರ್ದಗ್ಧಮತ್ಸರಃ |
ದಗ್ಧಭೇದೋ ದಗ್ಧಮದೋ ದಗ್ಧಾಧಿರ್ದಗ್ಧವಾಸನಃ || ೪೫ ||

ದಗ್ಧಾರಿಷ್ಟೋ ದಗ್ಧಕಷ್ಟೋ ದಗ್ಧಾರ್ತಿರ್ದಗ್ಧದುಷ್ಕ್ರಿಯಃ |
ದಗ್ಧಾಸುರಪುರೋ ದಗ್ಧಭುವನೋ ದಗ್ಧಸತ್ಕ್ರಿಯಃ || ೪೬ ||

ದಕ್ಷೋ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಧ್ವಂಸೀ ದಕ್ಷಪೋ ದಕ್ಷಪೂಜಿತಃ |
ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯಾರ್ಚಿತಪದೋ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯಸುಭಾವಗಃ || ೪೭ ||

ದಕ್ಷಿಣಾಶೋ ದಕ್ಷಿಣೇಶೋ ದಕ್ಷಿಣಾಸಾದಿತಾಧ್ವರಃ |
ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಪಿತಸಲ್ಲೋಕೋ ದಕ್ಷವಾಮಾದಿವರ್ಜಿತಃ || ೪೮ ||

ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರಮಾರ್ಗಜ್ಞೋ ದಕ್ಷಿಣ್ಯೋ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಹಕಃ |
ದ್ರುಮಾಶ್ರಯೋ ದ್ರುಮಾವಾಸೋ ದ್ರುಮಶಾಯೀ ದ್ರುಮಪ್ರಿಯಃ || ೪೯ ||

ದ್ರುಮಜನ್ಮಪ್ರದೋ ದ್ರುಸ್ಥೋ ದ್ರುರೂಪಭವಶಾತನಃ |
ದ್ರುಮತ್ವಗಂಬರೋ ದ್ರೋಣೋ ದ್ರೋಣೀಸ್ಥೋ ದ್ರೋಣಪೂಜಿತಃ || ೫೦ ||

ದ್ರುಘಣೀ ದ್ರುದ್ಯಣಾಸ್ತ್ರಶ್ಚ ದ್ರುಶಿಷ್ಯೋ ದ್ರುಧರ್ಮಧೃಕ್ |
ದ್ರವಿಣಾರ್ಥೋ ದ್ರವಿಣದೋ ದ್ರಾವಣೋ ದ್ರಾವಿಡಪ್ರಿಯಃ || ೫೧ ||

ದ್ರಾವಿತಪ್ರಣತಾಘೋ ದ್ರಾಕ್ಫಲೋ ದ್ರಾಕ್ಕೇಂದ್ರಮಾರ್ಗವಿತ್ |
ದ್ರಾಘೀಯ ಆಯುರ್ದಧಾನೋ ದ್ರಾಘೀಯಾನ್ ದ್ರಾಕ್ಪ್ರಸಾದಕೃತ್ || ೫೨ ||

ದ್ರುತತೋಷೋ ದ್ರುತಗತಿವ್ಯತೀತೋ ದ್ರುತಭೋಜನಃ |
ದ್ರುಫಲಾಶೀ ದ್ರುದಲಭುಗ್ದೃಷದ್ವತ್ಯಾಪ್ಲವಾದರಃ || ೫೩ ||

ದ್ರುಪದೇಡ್ಯೋ ದ್ರುತಮತಿರ್ದ್ರುತೀಕರಣಕೋವಿದಃ |
ದ್ರುತಪ್ರಮೋದೋ ದ್ರುತಿದೃಗ್ದ್ರುತಿಕ್ರೀಡಾವಿಚಕ್ಷಣಃ || ೫೪ ||

ದೃಢೋ ದೃಢಾಕೃತಿರ್ದಾರ್ಢ್ಯೋ ದೃಢಸತ್ತ್ವೋ ದೃಢವ್ರತಃ |
ದೃಢಚ್ಯುತೋ ದೃಢಬಲೋ ದೃಢಾರ್ಥಾಸಕ್ತಿದಾರಣಃ || ೫೫ ||

ದೃಢಧೀರ್ದೃಢಭಕ್ತಿದೃಗ್ದೃಢಭಕ್ತಿವರಪ್ರದಃ |
ದೃಢದೃಗ್ದೃಢಭಕ್ತಿಜ್ಞೋ ದೃಢಭಕ್ತೋ ದೃಢಾಶ್ರಯಃ || ೫೬ ||

ದೃಢದಂಡೋ ದೃಢಯಮೋ ದೃಢಪ್ರದೋ ದೃಢಾಂಗಕೃತ್ |
ದೃಢಕಾಯೋ ದೃಢಧ್ಯಾನೋ ದೃಢಾಭ್ಯಾಸೋ ದೃಢಾಸನಃ || ೫೭ ||

ದೃಗ್ದೋ ದೃಗ್ದೋಷಹರಣೋ ದೃಷ್ಟಿದ್ವಂದ್ವವಿರಾಜಿತಃ |
ದೃಕ್ಪೂರ್ವೋ ದೃಙ್ಮನೋಽತೀತೋ ದೃಕ್ಪೂತಗಮನೋ ದೃಗೀಟ್ || ೫೮ ||

ದೃಗಿಷ್ಟೋ ದೃಷ್ಟ್ಯವಿಷಮೋ ದೃಷ್ಟಿಹೇತುರ್ದೃಷತ್ತನುಃ |
ದೃಗ್ಲಭ್ಯೋ ದೃಕ್ತ್ರಯಯುತೋ ದೃಗ್ಬಾಹುಲ್ಯವಿರಾಜಿತಃ || ೫೯ ||

ದ್ಯುಪತಿರ್ದ್ಯುಪದೃಗ್ದ್ಯುಸ್ಥೋ ದ್ಯುಮಣಿರ್ದ್ಯುಪ್ರವರ್ತಕಃ |
ದ್ಯುದೇಹೋ ದ್ಯುಗಮೋ ದ್ಯುಸ್ಥೋ ದ್ಯುಭೂರ್ದ್ಯುರ್ದ್ಯುಲಯೋ ದ್ಯುಮಾನ್ || ೬೦ ||

ದ್ಯುನಿಡ್ಗತಿ ದ್ಯುತಿ ದ್ಯೂನಸ್ಥಾನದೋಷಹರೋ ದ್ಯುಭುಕ್ |
ದ್ಯೂತಕೃದ್ದ್ಯೂತಹೃದ್ದ್ಯೂತದೋಷಹೃದ್ದ್ಯೂತದೂರಗಃ || ೬೧ ||

ದೃಪ್ತೋ ದೃಪ್ತಾರ್ದನೋ ದ್ಯೋಸ್ಥೋ ದ್ಯೋಪಾಲೋ ದ್ಯೋನಿವಾಸಕೃತ್ |
ದ್ರಾವಿತಾರಿರ್ದ್ರಾವಿತಾಲ್ಪಮೃತ್ಯುರ್ದ್ರಾವಿತರೈತವಃ || ೬೨ ||

ದ್ಯಾವಾಭೂಮಿಸಂಧಿದರ್ಶೀ ದ್ಯಾವಾಭೂಮಿಧರೋ ದ್ಯುದೃಕ್ |
ದ್ಯೋತಕೃದ್ದ್ಯೋತಹೃದ್ದ್ಯೋತೀ ದ್ಯೋತಾಕ್ಷೋ ದ್ಯೋತದೀಪನಃ || ೬೩ ||

ದ್ಯೋತಮೂಲೋ ದ್ಯೋತಿತಾತ್ಮಾ ದ್ಯೋತೋದ್ಯೌರ್ದ್ಯೋತಿತಾಖಿಲಃ |
ದ್ವಯವಾದಿಮತದ್ವೇಷೀ ದ್ವಯವಾದಿಮತಾಂತಕಃ || ೬೪ ||

ದ್ವಯವಾದಿಜಯೀ ದೀಕ್ಷಾದ್ವಯವಾದಿನಿವೃಂತನಃ |
ದ್ವ್ಯಷ್ಟವರ್ಷವಯಾ ದ್ವ್ಯಷ್ಟನೃಪವಂದ್ಯೋ ದ್ವಿಷಟ್ಕ್ರಿಯಃ || ೬೫ ||

ದ್ವಿಷತ್ಕಲಾನಿಧಿರ್ದ್ವೀಪಿಚರ್ಮಧೃಗ್ದ್ವ್ಯಷ್ಟಜಾತಿಕೃತ್ |
ದ್ವ್ಯಷ್ಟೋಪಚಾರದಯಿತೋ ದ್ವ್ಯಷ್ಟಸ್ವರತನುರ್ದ್ವಿಭಿತ್ || ೬೬ ||

ದ್ವ್ಯಕ್ಷರಾಖ್ಯೋ ದ್ವ್ಯಷ್ಟಕೋಟಿಸ್ವಜಪೀಷ್ಟಾರ್ಥಪೂರಕಃ |
ದ್ವಿಪಾದ್ದ್ವ್ಯಾತ್ಮಾ ದ್ವಿಗುರ್ದ್ವೀಶೋ ದ್ವ್ಯತೀತೋ ದ್ವಿಪ್ರಕಾಶಕಃ || ೬೭ ||

ದ್ವೈತೀಭೂತಾತ್ಮಕೋ ದ್ವೈತೀಭೂತಚಿದ್ದ್ವೈಧಶಾಮಕಃ |
ದ್ವಿಸಪ್ತಭುವನಾಧಾರೋ ದ್ವಿಸಪ್ತಭುವನೇಶ್ವರಃ || ೬೮ ||

ದ್ವಿಸಪ್ತಭುವನಾಂತಸ್ಥೋ ದ್ವಿಸಪ್ತಭುವನಾತ್ಮಕಃ |
ದ್ವಿಸಪ್ತಲೋಕಕರ್ತಾ ದ್ವಿಸಪ್ತಲೋಕಾಧಿಪೋ ದ್ವಿಷಃ || ೬೯ ||

ದ್ವಿಸಪ್ತವಿದ್ಯಾಭಿಜ್ಞೋ ದ್ವಿಸಪ್ತವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಕಃ |
ದ್ವಿಸಪ್ತವಿದ್ಯಾವಿಭವೋ ದ್ವಿಸಪ್ತೇಂದ್ರಪದಪ್ರದಃ || ೭೦ ||

ದ್ವಿಸಪ್ತಮನುಮಾನ್ಯಶ್ಚ ದ್ವಿಸಪ್ತಮನುಪೂಜಿತಃ |
ದ್ವಿಸಪ್ತಮನುದೇವೋ ದ್ವಿಸಪ್ತಮನ್ವಂತರರ್ಥಿಕೃತ್ || ೭೧ ||

ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶದುದ್ಧರ್ತಾ ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಕಲಾಸ್ತುತಃ |
ದ್ವಿಸ್ತನೀಗೋರಸಾಸ್ಪೃಗ್ದ್ವಿಹಾಯನೀಪಾಲಕೋ ದ್ವಿಭುಕ್ || ೭೨ ||

ದ್ವಿಸೃಷ್ಟಿರ್ದ್ವಿವಿಧೋ ದ್ವೀಡ್ಯೋ ದ್ವಿಪಥೋ ದ್ವಿಜಧರ್ಮಕೃತ್ |
ದ್ವಿಜೋ ದ್ವಿಜಾತಿಮಾನ್ಯಶ್ಚ ದ್ವಿಜದೇವೋ ದ್ವಿಜಾತಿಕೃತ್ || ೭೩ ||

ದ್ವಿಜಪ್ರೇಷ್ಠೋ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠೋ ದ್ವಿಜರಾಜಸುಭೂಷಣಃ |
ದ್ವಿಜರಾಜಾಗ್ರಜೋ ದ್ವಿಡ್ದ್ವೀಡ್ದ್ವಿಜಾನನಸುಭೋಜನಃ || ೭೪ ||

ದ್ವಿಜಾಸ್ಯೋ ದ್ವಿಜಭಕ್ತೋ ದ್ವಿಜಾತಭೃದ್ದ್ವಿಜಸತ್ಕೃತಃ |
ದ್ವಿವಿಧೋ ದ್ವ್ಯಾವೃತಿರ್ದ್ವಂದ್ವವಾರಣೋ ದ್ವಿಮುಖಾಧನಃ || ೭೫ ||

ದ್ವಿಜಪಾಲೋ ದ್ವಿಜಗುರುರ್ದ್ವಿಜರಾಜಾಸನೋ ದ್ವಿಪಾತ್ |
ದ್ವಿಜಿಹ್ವಸೂತ್ರೋ ದ್ವಿಜಿಹ್ವಫಣಚ್ಛತ್ರೋ ದ್ವಿಜಿಹ್ವಭೃತ್ || ೭೬ ||

ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ ದ್ವಾಪರದೃಗ್ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರೂಪಕಃ |
ದ್ವಾದಶೀಶೋ ದ್ವಾದಶಾರಚಕ್ರದೃಗ್ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಃ || ೭೭ ||

ದ್ವಾದಶೀಪಾರಣೋ ದ್ವಾದಚ್ಚರ್ಯೋ ದ್ವಾದಶಷಡ್ಬಲಃ |
ದ್ವಾಸಪ್ತತಿಸಹಸ್ರಾಂಗನಾಡೀಗತಿವಿಚಕ್ಷಣಃ || ೭೮ ||

ದ್ವಂದ್ವದೋ ದ್ವಂದ್ವದೋ ದ್ವಂದ್ವಬೀಭತ್ಸೋ ದ್ವಂದ್ವತಾಪನಃ |
ದ್ವಂದ್ವಾರ್ತಿಹೃದ್ದ್ವಂದ್ವಸಹೋ ದ್ವಯಾ ದ್ವಂದ್ವಾತಿಗೋ ದ್ವಿಗಃ || ೭೯ ||

ದ್ವಾರದೋ ದ್ವಾರವಿದ್ದ್ವಾ(ರ)ಸ್ಥೋ ದ್ವಾರಧೃಗ್ದ್ವಾರಿಕಾಪ್ರಿಯಃ |
ದ್ವಾರಕೃದ್ದ್ವಾರಗೋ ದ್ವಾರನಿರ್ಗಮಕ್ರಮಮುಕ್ತಿದಃ || ೮೦ ||

ದ್ವಾರಭೃದ್ದ್ವಾರನವಕಗತಿಸಂಸ್ಕೃತಿದರ್ಶಕಃ |
ದ್ವೈಮಾತುರೋ ದ್ವೈತಹೀನೋ ದ್ವೈತಾರಣ್ಯವಿನೋದನಃ || ೮೧ ||

ದ್ವೈತಾಸ್ಪೃಗ್ದ್ವೈತಗೋ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಮಾರ್ಗವಿಶಾರದಃ |
ದಾತಾ ದಾತೃಪ್ರಿಯೋ ದಾವೋ ದಾರುಣೋ ದಾರದಾಶನಃ || ೮೨ ||

ದಾನದೋ ದಾರುವಸತಿರ್ದಾಸ್ಯಜ್ಞೋ ದಾಸಸೇವಿತಃ |
ದಾನಪ್ರಿಯೋ ದಾನತೋಷೋ ದಾನಜ್ಞೋ ದಾನವಿಗ್ರಹಃ || ೮೩ ||

ದಾಸ್ಯಪ್ರಿಯೋ ದಾಸಪಾಲೋ ದಾಸ್ಯದೋ ದಾಸತೋಷಣಃ |
ದಾವೋಷ್ಣಹೃದ್ದಾಂತಸೇವ್ಯೋ ದಾಂತಜ್ಞೋ ದಾಂತವಲ್ಲಭಃ || ೮೪ ||

ದಾತದೋಷೋ ದಾತಕೇಶೋ ದಾವಚಾರೀ ಚ ದಾವಪಃ |
ದಾಯಕೃದ್ದಾಯಭುಗ್ದಾರಸ್ವೀಕಾರವಿಧಿದರ್ಶಕಃ || ೮೫ ||

ದಾರಮಾನ್ಯೋ ದಾರಹೀನೋ ದಾರಮೇಧಿಸುಪೂಜಿತಃ |
ದಾನವಾನ್ ದಾನವಾರಾತಿರ್ದಾನವಾಭಿಜನಾಂತಕಃ || ೮೬ ||

ದಾಮೋದರೋ ದಾಮಕರೋ ದಾರಸ್ನೇಹಾತ್ತಚೇತನಃ |
ದರ್ವೀಲೇಪೋ ದಾರಮೋಹೋ ದಾರಿಕಾಕೌತುಕಾನ್ವಿತಃ || ೮೭ ||

ದಾರಿಕಾದೋದ್ಧಾರಕಶ್ಚ ದಾತದಾರುಕಸಾರಥಿಃ |
ದಾಹಕೃದ್ದಾಹಶಾಂತಿಜ್ಞೋ ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯಧಿದೈವತಃ || ೮೮ ||

ದ್ರಾಂಬೀಜೋ ದ್ರಾಂಮನುರ್ದಾಂತಶಾಂತೋಪರತವೀಕ್ಷಿತಃ |
ದಿವ್ಯಕೃದ್ದಿವ್ಯವಿದ್ದಿವ್ಯೋ ದಿವಿಸ್ಪೃಗ್ದಿವಿಜಾರ್ಥತಃ || ೮೯ ||

ದಿಕ್ಪೋ ದಿಕ್ಪತಿಪೋ ದಿಗ್ವಿದ್ದಿಗಂತರಲುಠದ್ಯಶಃ |
ದಿಗ್ದರ್ಶನಕರೋ ದಿಷ್ಟೋ ದಿಷ್ಟಾತ್ಮಾ ದಿಷ್ಟಭಾವನಃ || ೯೦ ||

ದೃಷ್ಟೋ ದೃಷ್ಟಾಂತದೋ ದೃಷ್ಟಾತಿಗೋ ದೃಷ್ಟಾಂತವರ್ಜಿತಃ |
ದಿಷ್ಟಂ ದಿಷ್ಟಪರಿಚ್ಛೇದಹೀನೋ ದಿಷ್ಟನಿಯಾಮಕಃ || ೯೧ ||

ದಿಷ್ಟಾಸ್ಪೃಷ್ಟಗತಿರ್ದಿಷ್ಟೇಡ್ದಿಷ್ಟಕೃದ್ದಿಷ್ಟಚಾಲಕಃ |
ದಿಷ್ಟದಾತಾ ದಿಷ್ಟಹಂತಾ ದುರ್ದಿಷ್ಟಫಲಶಾಮಕಃ || ೯೨ ||

ದಿಷ್ಟವ್ಯಾಪ್ತಜಗದ್ದಿಷ್ಟಶಂಸಕೋ ದಿಷ್ಟಯತ್ನವಾನ್ |
ದಿತಿಪ್ರಿಯೋ ದಿತಿಸ್ತುತ್ಯೋ ದಿತಿಪೂಜ್ಯೋ ದಿತೀಷ್ಟದಃ || ೯೩ ||

ದಿತಿಪಾಖಂಡದಾವೋ ದಿಗ್ದಿನಚರ್ಯಾಪರಾಯಣಃ |
ದಿಗಂಬರೋ ದಿವ್ಯಕಾಂತಿರ್ದಿವ್ಯಗಂಧೋಽಪಿ ದಿವ್ಯಭುಕ್ || ೯೪ ||

ದಿವ್ಯಭಾವೋ ದೀದಿವಿಕೃದ್ದೋಷಹೃದ್ದೀಪ್ತಲೋಚನಃ |
ದೀರ್ಘಜೀವೀ ದೀರ್ಘದೃಷ್ಟಿರ್ದೀರ್ಘಾಂಗೋ ದೀರ್ಘಬಾಹುಕಃ || ೯೫ ||

ದೀರ್ಘಶ್ರವಾ ದೀರ್ಘಗತಿರ್ದೀರ್ಘವಕ್ಷಾಶ್ಚ ದೀರ್ಘಪಾತ್ |
ದೀನಸೇವ್ಯೋ ದೀನಬಂಧುರ್ದೀನಪೋ ದೀಪಿತಾಂತರಃ || ೯೬ ||

ದೀನೋದ್ಧರ್ತಾ ದೀಪ್ತಕಾಂತಿರ್ದೀಪ್ರಕ್ಷುರಸಮಾಯನಃ |
ದೀವ್ಯದ್ದೀಕ್ಷಿತಸಂಪೂಜ್ಯೋ ದೀಕ್ಷಾದೋ ದೀಕ್ಷಿತೋತ್ತಮಃ || ೯೭ ||

ದೀಕ್ಷಣೀಯೇಷ್ಟಿಕೃದ್ದೀಕ್ಷಾಽದೀಕ್ಷಾದ್ವಯವಿಚಕ್ಷಣಃ |
ದೀಕ್ಷಾಶೀ ದೀಕ್ಷಿತಾನ್ನಾಶೀ ದೀಕ್ಷಾಕೃದ್ದೀಕ್ಷಿತಾದರಃ || ೯೮ ||

ದೀಕ್ಷಿತಾರ್ಥ್ಯೋ ದೀಕ್ಷಿತಾದ್ಯೋ ದೀಕ್ಷಿತಾಭೀಷ್ಟಪೂರಕಃ |
ದೀಕ್ಷಾಪಟುರ್ದೀಕ್ಷಿತಾತ್ಮಾ ದೀದ್ಯದ್ದೀಕ್ಷಿತಗರ್ವಹೃತ್ || ೯೯ ||

ದುಷ್ಕರ್ಮಹಾ ದುಷ್ಕೃತಜ್ಞೋ ದುಷ್ಕೃದ್ದುಷ್ಕೃತಿಪಾವನಃ |
ದುಷ್ಕೃತ್ಸಾಕ್ಷೀ ದುಷ್ಕೃತಹೃದ್ದುಷ್ಕೃದ್ಧಾ ದುಷ್ಕೃದಾರ್ತಿದಃ || ೧೦೦ ||

ದುಷ್ಕ್ರಿಯಾಂತೋ ದುಷ್ಕರಕೃದ್ದುಷ್ಕ್ರಿಯಾಘನಿವಾರಕಃ |
ದುಷ್ಕುಲತ್ಯಾಜಕೋ ದುಷ್ಕೃತ್ಪಾವನೋ ದುಷ್ಕುಲಾಂತಕಃ || ೧೦೧ ||

ದುಷ್ಕುಲಾಷುಹರೋ ದುಷ್ಕೃದ್ಗತಿದೋ ದುಷ್ಕರಕ್ರಿಯಃ |
ದುಷ್ಕಲಂಕವಿನಾಶೀ ದುಷ್ಕೋಪೋ ದುಷ್ಕಂಟಕಾರ್ದನಃ || ೧೦೨ ||

ದುಷ್ಕಾರೀ ದುಷ್ಕರತಪಾ ದುಃಖದೋ ದುಃಖಹೇತುಕಃ |
ದುಃಖತ್ರಯಹರೋ ದುಃಖತ್ರಯದೋ ದುಃಖದುಃಖದಃ || ೧೦೩ ||

ದುಃಖತ್ರಯಾರ್ತಿವಿದ್ದುಃಖಿಪೂಜಿತೋ ದುಃಖಶಾಮಕಃ |
ದುಃಖಹೀನೋ ದುಃಖಹೀನಭಕ್ತೋ ದುಃಖವಿಶೋಧನಃ || ೧೦೪ ||

ದುಃಖಕೃದ್ದುಃಖದಮನೋ ದುಃಖಿತಾರಿಶ್ಚ ದುಃಖನುತ್ |
ದುಃಖಾತಿಗೋ ದುಃಖಲಹಾ ದುಃಖೇಟಾರ್ತಿನಿವಾರಣಃ || ೧೦೫ ||

ದುಃಖೇಟದೃಷ್ಟಿದೋಷಘ್ನೋ ದುಃಖಗಾರಿಷ್ಟನಾಶಕಃ |
ದುಃಖೇಚರದಶಾರ್ತಿಘ್ನೋ ದುಷ್ಟಖೇಟಾನುಕೂಲ್ಯಕೃತ್ || ೧೦೬ ||

ದುಃಖೋದರ್ಕಾಚ್ಛಾದಕೋ ದುಃಖೋದರ್ಕಗತಿಸೂಚಕಃ |
ದುಃಖೋದರ್ಕಾರ್ಥಸಂತ್ಯಾಗೀ ದುಃಖೋದರ್ಕಾರ್ಥದೋಷದೃಕ್ || ೧೦೭ ||

ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾರ್ತಿಹೃದ್ದುರ್ಗೀ ದುರ್ಗೇಶೋ ದುರ್ಗಸಂಸ್ಥಿತಃ |
ದುರ್ಗಮೋ ದುರ್ಗಮಗತಿರ್ದುರ್ಗಾರಾಮಶ್ಚ ದುರ್ಗಭೂಃ || ೧೦೮ ||

ದುರ್ಗಾನವಕಸಂಪೂಜ್ಯೋ ದುರ್ಗಾನವಕಸಂಸ್ತುತಃ |
ದುರ್ಗಭಿದ್ದುರ್ಗತಿರ್ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಗೋ ದುರ್ಗಮಾರ್ಥದಃ || ೧೦೯ ||

ದುರ್ಗತಿಘ್ನೋ ದುರ್ಗತಿದೋ ದುರ್ಗ್ರಹೋ ದುರ್ಗ್ರಹಾರ್ತಿಹೃತ್ |
ದುರ್ಗ್ರಹಾವೇಶಹೃದ್ದುಷ್ಟಗ್ರಹನಿಗ್ರಹಕಾರಕಃ || ೧೧೦ ||

ದುರ್ಗ್ರಹೋಚ್ಚಾಟಕೋ ದುಷ್ಟಗ್ರಹಜಿದ್ದುರ್ಗಮಾದರಃ |
ದುರ್ದೃಷ್ಟಿಬಾಧಾಶಮನೋ ದುರ್ದೃಷ್ಟಿಭಯಹಾಪಕಃ || ೧೧೧ ||

ದುರ್ಗುಣೋ ದುರ್ಗುಣಾತೀತೋ ದುರ್ಗುಣಾತೀತವಲ್ಲಭಃ |
ದುರ್ಗಂಧನಾಶೋ ದುರ್ಘಾತೋ ದುರ್ಘಟೋ ದುರ್ಘಟಕ್ರಿಯಃ || ೧೧೨ ||

ದುಶ್ಚರ್ಯೋ ದುಶ್ಚರಿತ್ರಾರಿರ್ದುಶ್ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯಗದಾಂತಕಃ |
ದುಶ್ಚಿತ್ತಾಹ್ಲಾದಕೋ ದುಶ್ಚಿಚ್ಛಾಸ್ತಾ ದುಶ್ಚೇಷ್ಟಶಿಕ್ಷಕಃ || ೧೧೩ ||

ದುಶ್ಚಿಂತಾಶಮನೋ ದುಶ್ಚಿದ್ದುಶ್ಛಂದವಿನಿವರ್ತಕಃ |
ದುರ್ಜಯೋ ದುರ್ಜರೋ ದುರ್ಜಿಜ್ಜಯೀ ದುರ್ಜೇಯಚಿತ್ತಜಿತ್ || ೧೧೪ ||

ದುರ್ಜಾಪ್ಯಹರ್ತಾ ದುರ್ವಾರ್ತಾಶಾಂತಿರ್ದುರ್ಜಾತಿದೋಷಹೃತ್ |
ದುರ್ಜನಾರಿರ್ದುಶ್ಚವನೋ ದುರ್ಜನಪ್ರಾಂತಹಾಪಕಃ || ೧೧೫ ||

ದುರ್ಜನಾರ್ತೋ ದುರ್ಜನಾರ್ತಿಹರೋ ದುರ್ಜಲದೋಷಹೃತ್ |
ದುರ್ಜೀವಹಾ ದುಷ್ಟಹಂತಾ ದುಷ್ಟಾರ್ತಪರಿಪಾಲಕಃ || ೧೧೬ ||

ದುಷ್ಟವಿದ್ರಾವಣೋ ದುಷ್ಟಮಾರ್ಗಭಿದ್ದುಷ್ಟಸಂಗಹೃತ್ |
ದುರ್ಜೀವಹತ್ಯಾಸಂತೋಷೋ ದುರ್ಜನಾನನಕೀಲನಃ || ೧೧೭ ||

ದುರ್ಜೀವವೈರಹೃದ್ದುಷ್ಟೋಚ್ಚಾಟಕೋ ದುಸ್ತರೋದ್ಧರಃ |
ದುಷ್ಟದಂಡೋ ದುಷ್ಟಖಂಡೋ ದುಷ್ಟಧೃಗ್ದುಷ್ಟಮುಂಡನಃ || ೧೧೮ ||

ದುಷ್ಟಭಾವೋಪಶಮನೋ ದುಷ್ಟವಿದ್ದುಷ್ಟಶೋಧನಃ |
ದುಸ್ತರ್ಕಹೃದ್ದುಸ್ತರ್ಕಾರಿರ್ದುಸ್ತಾಪಪರಿಶಾಂತಿಕೃತ್ || ೧೧೯ ||

ದುರ್ದೈವಹೃದ್ದುಂದುಭಿಘ್ನೋ ದುಂದುಭ್ಯಾಘಾತಹರ್ಷಕೃತ್ |
ದುರ್ಧೀಹರೋ ದುರ್ನಯಹೃದ್ದುಃಪಕ್ಷಿಧ್ವನಿದೋಷಹೃತ್ || ೧೨೦ ||

ದುಷ್ಪ್ರಯೋಗೋಪಶಮನೋ ದುಷ್ಪ್ರತಿಗ್ರಹದೋಷಹೃತ್ |
ದುರ್ಬಲಾಪ್ತೋ ದುರ್ಬೋಧಾತ್ಮಾ ದುರ್ಬಂಧಚ್ಛಿದ್ದುರತ್ಯಯಃ || ೧೨೧ ||

ದುರ್ಬಾಧಾಹೃದ್ದುರ್ಭಯಹೃದ್ದುರ್ಭ್ರದೋಪಶಮಾತ್ಮಕಃ |
ದುರ್ಭಿಕ್ಷಹೃದ್ದುರ್ಯಶೋಹೃದ್ದುರುತ್ಪಾತೋಪಶಾಮಕಃ || ೧೨೨ ||

ದುರ್ಮಂತ್ರಯಂತ್ರತಂತ್ರಚ್ಛಿದ್ದುರ್ಮಿತ್ರಪರಿತಾಪನಃ |
ದುರ್ಯೋಗಹೃದ್ದುರಾಧರ್ಷೋ ದುರಾರಾಧ್ಯೋ ದುರಾಸದಃ || ೧೨೩ ||

ದುರತ್ಯಯಸ್ವಮಾಯಾಬ್ಧಿತಾರಕೋ ದುರವಗ್ರಹಃ |
ದುರ್ಲಭೋ ದುರ್ಲಭತಮೋ ದುರಾಲಾಪಾಘಶಾಮಕಃ || ೧೨೪ ||

ದುರ್ನಾಮಹೃದ್ದುರಾಚಾರಪಾವನೋ ದುರಪೋಹನಃ |
ದುರಾಶ್ರಮಾಘಹೃದ್ದುರ್ಗಪಥಲಭ್ಯಚಿದಾತ್ಮಕಃ || ೧೨೫ ||

ದುರಧ್ವಪಾರದೋ ದುರ್ಭುಕ್ಪಾವನೋ ದುರಿತಾರ್ತಿಹಾ |
ದುರಾಶ್ಲೇಷಾಘಹರ್ತಾ ದುರ್ಮೈಥುನೈನೋನಿಬರ್ಹಣಃ || ೧೨೬ ||

ದುರಾಮಯಾಂತೋ ದುರ್ವೈರಹರ್ತಾ ದುರ್ವ್ಯಸನಾಂತಕೃತ್ |
ದುಃಸಹೋ ದುಃಶಕುನಹೃದ್ದುಃಶೀಲಪರಿವರ್ತನಃ || ೧೨೭ ||

ದುಃಶೋಕಹೃದ್ದುಃಶಂಕಾಹೃದ್ದುಃಸಂಗಭಯವಾರಣಃ |
ದುಃಸಹಾಭೋ ದುಃಸಹದೃಗ್ದುಃಸ್ವಪ್ನಭಯನಾಶನಃ || ೧೨೮ ||

ದುಃಸಂಗದೋಷಸಂಜಾತದುರ್ಮನೀಷಾವಿಶೋಧನಃ |
ದುಃಸಂಗಿಪಾಪದಹನೋ ದುಃಕ್ಷಣಾಘನಿವರ್ತನಃ || ೧೨೯ ||

ದುಃಕ್ಷೇತ್ರಪಾವನೋ ದುಃಕ್ಷುದ್ಭಯಹೃದ್ದುಃಕ್ಷಯಾರ್ತಿಹೃತ್ |
ದುಃಕ್ಷತ್ರಹೃಚ್ಚ ದುರ್ಜ್ಞೇಯೋ ದುರ್ಜ್ಞಾನಪರಿಶೋಧನಃ || ೧೩೦ ||

ದೂತೋ ದೂತೇರಕೋ ದೂತಪ್ರಿಯೋ ದೂರಶ್ಚ ದೂರದೃಕ್ |
ದೂನಚಿತ್ತಾಹ್ಲಾದಕಶ್ಚ ದೂರ್ವಾಭೋ ದೂಷ್ಯಪಾವನಃ || ೧೩೧ ||

ದೇದೀಪ್ಯಮಾನನಯನೋ ದೇವೋ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಭಃ |
ದೇದೀಪ್ಯಮಾನರದನೋ ದೇಶ್ಯೋ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಧೀಃ || ೧೩೨ ||

ದೇವೇಷ್ಟೋ ದೇವಗೋ ದೇವೀ ದೇವತಾ ದೇವತಾರ್ಚಿತಃ |
ದೇವಮಾತೃಪ್ರಿಯೋ ದೇವಪಾಲಕೋ ದೇವವರ್ಧಕಃ || ೧೩೩ ||

ದೇವಮಾನ್ಯೋ ದೇವವಂದ್ಯೋ ದೇವಲೋಕಪ್ರಿಯಂವದಃ |
ದೇವಾರಿಷ್ಟಹರೋ ದೇವಾಭೀಷ್ಟದೋ ದೇವತಾತ್ಮಕಃ || ೧೩೪ ||

ದೇವಭಕ್ತಪ್ರಿಯೋ ದೇವಹೋತಾ ದೇವಕುಲಾದೃತಃ |
ದೇವತಂತುರ್ದೇವಸಂಸದ್ದೇವದ್ರೋಹಿಸುಶಿಕ್ಷಕಃ || ೧೩೫ ||

ದೇವಾತ್ಮಕೋ ದೇವಮಯೋ ದೇವಪೂರ್ವಶ್ಚ ದೇವಭೂಃ |
ದೇವಮಾರ್ಗಪ್ರದೋ ದೇವಶಿಕ್ಷಕೋ ದೇವಗರ್ವಹೃತ್ || ೧೩೬ ||

ದೇವಮಾರ್ಗಾಂತರಾಯಘ್ನೋ ದೇವಯಜ್ಞಾದಿಧರ್ಮಧೃಕ್ |
ದೇವಪಕ್ಷೀ ದೇವಸಾಕ್ಷೀ ದೇವದೇವೇಶಭಾಸ್ಕರಃ || ೧೩೭ ||

ದೇವಾರಾತಿಹರೋ ದೇವದೂತೋ ದೈವತದೈವತಃ |
ದೇವಭೀತಿಹರೋ ದೇವಗೇಯೋ ದೇವಹವಿರ್ಭುಜಃ || ೧೩೮ ||

ದೇವಶ್ರಾವ್ಯೋ ದೇವದೃಶ್ಯೋ ದೇವರ್ಣೀ ದೇವಭೋಗ್ಯಭುಕ್ |
ದೇವೀಶೋ ದೇವ್ಯಭೀಷ್ಟಾರ್ಥೋ ದೇವೀಡ್ಯೋ ದೇವ್ಯಭೀಷ್ಟಕೃತ್ || ೧೩೯ ||

ದೇವೀಪ್ರಿಯೋ ದೇವಕೀಜೋ ದೇಶಿಕೋ ದೇಶಿಕಾರ್ಚಿತಃ |
ದೇಶಿಕೇಡ್ಯೋ ದೇಶಿಕಾತ್ಮಾ ದೇವಮಾತೃಕದೇಶಪಃ || ೧೪೦ ||

ದೇಹಕೃದ್ದೇಹಧೃಗ್ದೇಹೀ ದೇಹಗೋ ದೇಹಭಾವನಃ |
ದೇಹಪೋ ದೇಹದೋ ದೇಹಚತುಷ್ಟಯವಿಹಾರಕೃತ್ || ೧೪೧ ||

ದೇಹೀತಿಪ್ರಾರ್ಥನೀಯಶ್ಚ ದೇಹಬೀಜನಿಕೃಂತನಃ |
ದೇವನಾಸ್ಪೃಗ್ದೇವನಕೃದ್ದೇಹಾಸ್ಪೃಗ್ದೇಹಭಾವನಃ || ೧೪೨ ||

ದೇವದತ್ತೋ ದೇವದೇವೋ ದೇಹಾತೀತೋಽಪಿ ದೇಹಭೃತ್ |
ದೇಹದೇವಾಲಯೋ ದೇಹಾಸಂಗೋ ದೇಹರಥೇಷ್ಟಗಃ || ೧೪೩ ||

ದೇಹಧರ್ಮಾ ದೇಹಕರ್ಮಾ ದೇಹಸಂಬಂಧಪಾಲಕಃ |
ದೇಯಾತ್ಮಾ ದೇಯವಿದ್ದೇಶಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಶ್ಚ ದೇಶಕೃತ್ || ೧೪೪ ||

ದೇಶಪೋ ದೇಶವಾನ್ ದೇಶೀ ದೇಶಜ್ಞೋ ದೇಶಿಕಾಗಮಃ |
ದೇಶಭಾಷಾಪರಿಜ್ಞಾನೀ ದೇಶಭೂರ್ದೇಶಪಾವನಃ || ೧೪೫ ||

ದೇಶ್ಯಪೂಜ್ಯೋ ದೇವಕೃತೋಪಸರ್ಗನಿವರ್ತಕಃ |
ದಿವಿಷದ್ವಿಹಿತಾವರ್ಷಾತಿವೃಷ್ಟ್ಯಾದೀತಿಶಾಮಕಃ || ೧೪೬ ||

ದೈವೀಗಾಯತ್ರಿಕಾಜಾಪೀ ದೈವಸಂಪತ್ತಿಪಾಲಕಃ |
ದೈವೀಸಂಪತ್ತಿಸಂಪನ್ನಮುಕ್ತಿಕೃದ್ದೈವಭಾವಗಃ || ೧೪೭ ||

ದೈವಸಂಪತ್ತ್ಯಸಂಪನ್ನಛಾಯಾಸ್ಪೃಗ್ದೈತ್ಯಭಾವಹೃತ್ |
ದೈವದೋ ದೈವಫಲದೋ ದೈವಾದಿತ್ರಿಕ್ರಿಯೇಶ್ವರಃ || ೧೪೮ ||

ದೈವಾನುಮೋದನೋ ದೈನ್ಯಹರೋ ದೈವಜ್ಞದೇವತಃ |
ದೈವಜ್ಞೋ ದೈವವಿತ್ಪೂಜ್ಯೋ ದೈವಿಕೋ ದೈನ್ಯಕಾರಣಃ || ೧೪೯ ||

ದೈನ್ಯಾಂಜನಹೃತಸ್ತಂಭೋ ದೋಷತ್ರಯಶಮಪ್ರದಃ |
ದೋಷಹರ್ತಾ ದೈವಭಿಷಗ್ದೋಷದೋ ದೋರ್ದ್ವಯಾನ್ವಿತಃ || ೧೫೦ ||

ದೋಷಜ್ಞೋ ದೋಹದಾಶಂಸೀ ದೋಗ್ಧಾ ದೋಷ್ಯಂತಿತೋಷಿತಃ |
ದೌರಾತ್ಮ್ಯದೂರೋ ದೌರಾತ್ಮ್ಯಹೃದ್ದೌರಾತ್ಮ್ಯಾರ್ತಿಶಾಂತಿಕೃತ್ || ೧೫೧ ||

ದೌರಾತ್ಮ್ಯದೋಷಸಂಹರ್ತಾ ದೌರಾತ್ಮ್ಯಪರಿಶೋಧನಃ |
ದೌರ್ಮನಸ್ಯಹರೋ ದೌತ್ಯಕೃದ್ದೌತ್ಯೋಪಾಸ್ತಶಕ್ತಿಕಃ || ೧೫೨ ||

ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದೋಽಪಿ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಹೃದ್ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಾರ್ತಿಶಾಂತಿಕೃತ್ |
ದೌಷ್ಟ್ಯತ್ರ್ಯೋ ದೌಷ್ಕುಲ್ಯದೋಷಹೃದ್ದೌಷ್ಕುಲ್ಯಾಧಿಶಾಮಕಃ || ೧೫೩ ||

ದಂದಶೂಕಪರಿಷ್ಕಾರೋ ದಂದಶೂಕಕೃತಾಯುಧಃ |
ದಂತಿಚರ್ಮಪರಿಧಾನೋ ದಂತುರೋ ದಂತುರಾರಿಹೃತ್ || ೧೫೪ ||

ದಂತುರಘ್ನೋ ದಂಡಧಾರೀ ದಂಡನೀತಿಪ್ರಕಾಶಕಃ |
ದಾಂಪತ್ಯಾರ್ಥಪ್ರದೋ ದಂಪತ್ಯರ್ಚ್ಯೋ ದಂಪತ್ಯಭೀಷ್ಟದಃ || ೧೫೫ ||

ದಂಪತಿದ್ವೇಷಶಮನೋ ದಂಪತಿಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ |
ದಂತೋಲೂಖಲಕೋ ದಂಷ್ಟ್ರೀ ದಂತ್ಯಾಸ್ಯೋ ದಂತಿಪೂರ್ವಗಃ || ೧೫೬ ||

ದಂಭೋಲಿಭೃದ್ದಂಭಹರ್ತಾ ದಂಡ್ಯವಿದ್ದಂಶವಾರಣಃ |
ದಂದ್ರಮ್ಯಮಾಣಶರಣೋ ದಂತ್ಯಶ್ವರಥಪತ್ತಿದಃ || ೧೫೭ ||

ದಂದ್ರಮ್ಯಮಾಣಲೋಕಾರ್ತಿಕರೋ ದಂಡತ್ರಯಾಶ್ರಿತಃ |
ದಂಡಪಾಣ್ಯರ್ಚಪದ್ದಂಡಿವಾಸುದೇವಸ್ತುತೋಽವತು || ೧೫೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ದಕಾರಾದಿ ದತ್ತನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ವಾಽಪಿ ಪರಾನಂದಪದಪ್ರದಮ್ || ೧೫೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ
ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾನಂದಸರಸ್ವತೀ ವಿರಚಿತಂ ದಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದತ್ತತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed