Dakaradi Sri Datta Sahasranama Stotram – దకారాది శ్రీ దత్త సహస్రనామ స్తోత్రం


ఓం దత్తాత్రేయో దయాపూర్ణో దత్తో దత్తకధర్మకృత్ |
దత్తాభయో దత్తధైర్యో దత్తారామో దరార్దనః || ౧ ||

దవో దవఘ్నో దకదో దకపో దకదాధిపః |
దకవాసీ దకధరో దకశాయీ దకప్రియః || ౨ ||

దత్తాత్మా దత్తసర్వస్వో దత్తభద్రో దయాఘనః |
దర్పకో దర్పకరుచిర్దర్పకాతిశయాకృతిః || ౩ ||

దర్పకీ దర్పకకలాభిజ్ఞో దర్పకపూజితః |
దర్పకోనో దర్పకోక్షవేగహృద్దర్పకార్దనః || ౪ ||

దర్పకాక్షీడ్ దర్పకాక్షీపూజితో దర్పకాధిభూః |
దర్పకోపరమో దర్పమాలీ దర్పకదర్పకః || ౫ ||

దర్పహా దర్పదో దర్పత్యాగీ దర్పాతిగో దమీ |
దర్భధృగ్దర్భకృద్దర్భీ దర్భస్థో దర్భపీఠగః || ౬ ||

దనుప్రియో దనుస్తుత్యో దనుజాత్మజమోహహృత్ |
దనుజఘ్నో దనుజజిద్దనుజశ్రీవిభంజనః || ౭ ||

దమో దమీడ్ దమకరో దమివంద్యో దమిప్రియః |
దమాదియోగవిద్దమ్యో దమ్యలీలో దమాత్మకః || ౮ ||

దమార్థీ దమసంపన్నలభ్యో దమనపూజితః |
దమదో దమసంభావ్యో దమమూలో దమీష్టదః || ౯ ||

దమితో దమితాక్షశ్చ దమితేంద్రియవల్లభః |
దమూనా దమునాభశ్చ దమదేవో దమాలయః || ౧౦ ||

దయాకరో దయామూలో దయావశ్యో దయావ్రతః |
దయావాన్ దయనీయేశో దయితో దయితప్రియః || ౧౧ ||

దయనీయానసూయాభూర్దయనీయాత్రినందనః |
దయనీయప్రియకరో దయాత్మా చ దయానిధిః || ౧౨ ||

దయార్ద్రో దయితాశ్వత్థో దయాశ్లిష్టో దయాఘనః |
దయావిష్టో దయాభీష్టో దయాప్తో దయనీయదృక్ || ౧౩ ||

దయావృతో దయాపూర్ణో దయాయుక్తాంతరస్థితః |
దయాలుర్దయనీయేక్షో దయాసింధుర్దయోదయః || ౧౪ ||

దరద్రావితవాతశ్చ దరద్రావితభాస్కరః |
దరద్రావితవహ్నిశ్చ దరద్రావితవాసవః || ౧౫ ||

దరద్రావితమృత్యుశ్చ దరద్రావితచంద్రమాః |
దరద్రావితభూతౌఘో దరద్రావితదైవతః || ౧౬ ||

దరాస్త్రధృగ్దరదరో దరాక్షో దరహేతుకః |
దరదూరో దరాతీతో దరమూలో దరప్రియః || ౧౭ ||

దరవాద్యో దరదవో దరధృగ్దరవల్లభః |
దక్షిణావర్తదరపో దరోదస్నానతత్పరః || ౧౮ ||

దరప్రియో దస్రవంద్యో దస్రేష్టో దస్రదైవతః |
దరకంఠో దరాభశ్చ దరహంతా దరానుగః || ౧౯ ||

దరరావద్రావితారిర్దరరావార్దితాసురః |
దరరావమహామంత్రో దరరావార్పితధీర్దరీట్ || ౨౦ ||

దరధృగ్దరవాసీ చ దరశాయీ దరాసనః |
దరకృద్దరహృచ్చాపి దరగర్భో దరాతిగః || ౨౧ ||

దరిద్రపో దరిద్రీ చ దరిద్రజనశేవధిః |
దరీచరో దరీసంస్థో దరీక్రీడో దరీప్రియః || ౨౨ ||

దరీలభ్యో దరీదేవో దరీకేతనహృత్స్థితిః |
దరార్తిహృద్దలనకృద్దలప్రీతిర్దలోదరః || ౨౩ ||

దలాదర్ష్యనుగ్రాహీ చ దలాదనసుపూజితః |
దలాదగీతమహిమా దలాదలహరీప్రియః || ౨౪ ||

దలాశనో దలచతుష్టయచక్రగతో దలీ |
ద్విత్ర్యస్రపద్మగతివిద్దశాస్రాజ్జీవభేదకః || ౨౫ ||

ద్విషడ్దలాబ్జభేత్తా చ ద్వ్యష్టాస్రాబ్జవిభేదకః |
ద్విదలస్థో దశశతపత్రపద్మగతిప్రదః || ౨౬ ||

ద్వ్యక్షరావృత్తికృద్ద్వ్యక్షో దశాస్యవరదర్పహా |
దవప్రియో దవచరో దవశాయీ దవాలయః || ౨౭ ||

దవీయాన్ దవవక్త్రశ్చ దవిష్ఠాయనపారకృత్ |
దవమాలీ దవదవో దవదోషనిశాతనః || ౨౮ ||

దవసాక్షీ దవత్రాణో దవారామో దవస్థగః |
దశహేతుర్దశాతీతో దశాధారో దశాకృతిః || ౨౯ ||

దశషడ్బంధసంవిద్ధో దశషడ్బంధభేదనః |
దశాప్రదో దశాభిజ్ఞో దశాసాక్షీ దశాహరః || ౩౦ ||

దశాయుధో దశమహావిద్యార్చ్యో దశపంచదృక్ |
దశలక్షణలక్ష్యాత్మా దశషడ్వాక్యలక్షితః || ౩౧ ||

దర్దురవ్రాతవిహితధ్వనిజ్ఞాపితవృష్టికః |
దశపాలో దశబలో దశేంద్రియవిహారకృత్ || ౩౨ ||

దశేంద్రియగణాధ్యక్షో దశేంద్రియదృగూర్ధ్వగః |
దశైకగుణగమ్యశ్చ దశేంద్రియమలాపహా || ౩౩ ||

దశేంద్రియప్రేరకశ్చ దశేంద్రియనిబోధనః |
దశైకమామమేయశ్చ దశైకగుణచాలకః || ౩౪ ||

దశభూర్దర్శనాభిజ్ఞో దర్శనాదర్శితాత్మకః |
దశాశ్వమేధతీర్థేష్టో దశాస్యరథచాలకః || ౩౫ ||

దశాస్యగర్వహర్తా చ దశాస్యపురభంజనః |
దశాస్యకులవిధ్వంసీ దశాస్యానుజపూజితః || ౩౬ ||

దర్శనప్రీతిదో దర్శయజనో దర్శనాదరః |
దర్శనీయో దశబలపక్షభిచ్చ దశార్తిహా || ౩౭ ||

దశాతిగో దశాశాపో దశగ్రంథవిశారదః |
దశప్రాణవిహారీ చ దశప్రాణగతిర్దృశిః || ౩౮ ||

దశాంగులాధికాత్మా చ దాశార్హో దశషట్సుభుక్ |
దశప్రాగాద్యంగులీకకరనమ్రద్విడంతకః || ౩౯ ||

దశబ్రాహ్మణభేదజ్ఞో దశబ్రాహ్మణభేదకృత్ |
దశబ్రాహ్మణసంపూజ్యో దశనార్తినివారణః || ౪౦ ||

దోషజ్ఞో దోషదో దోషాధిపబంధుర్ద్విషద్ధరః |
దోషైకదృక్పక్షఘాతీ దష్టసర్పార్తిశామకః || ౪౧ ||

దధిక్రాశ్చ దధిక్రావగామీ దధ్యఙ్మునీష్టదః |
దధిప్రియో దధిస్నాతో దధిపో దధిసింధుగః || ౪౨ ||

దధిభో దధిలిప్తాంగో దధ్యక్షతవిభూషణః |
దధిద్రప్సప్రియో దభ్రవేద్యవిజ్ఞాతవిగ్రహః || ౪౩ ||

దహనో దహనాధారో దహరో దహరాలయః |
దహ్రదృగ్దహరాకాశో దహరాచ్ఛాదనాంతకః || ౪౪ ||

దగ్ధభ్రమో దగ్ధకామో దగ్ధార్తిర్దగ్ధమత్సరః |
దగ్ధభేదో దగ్ధమదో దగ్ధాధిర్దగ్ధవాసనః || ౪౫ ||

దగ్ధారిష్టో దగ్ధకష్టో దగ్ధార్తిర్దగ్ధదుష్క్రియః |
దగ్ధాసురపురో దగ్ధభువనో దగ్ధసత్క్రియః || ౪౬ ||

దక్షో దక్షాధ్వరధ్వంసీ దక్షపో దక్షపూజితః |
దాక్షిణాత్యార్చితపదో దాక్షిణాత్యసుభావగః || ౪౭ ||

దక్షిణాశో దక్షిణేశో దక్షిణాసాదితాధ్వరః |
దక్షిణార్పితసల్లోకో దక్షవామాదివర్జితః || ౪౮ ||

దక్షిణోత్తరమార్గజ్ఞో దక్షిణ్యో దక్షిణార్హకః |
ద్రుమాశ్రయో ద్రుమావాసో ద్రుమశాయీ ద్రుమప్రియః || ౪౯ ||

ద్రుమజన్మప్రదో ద్రుస్థో ద్రురూపభవశాతనః |
ద్రుమత్వగంబరో ద్రోణో ద్రోణీస్థో ద్రోణపూజితః || ౫౦ ||

ద్రుఘణీ ద్రుద్యణాస్త్రశ్చ ద్రుశిష్యో ద్రుధర్మధృక్ |
ద్రవిణార్థో ద్రవిణదో ద్రావణో ద్రావిడప్రియః || ౫౧ ||

ద్రావితప్రణతాఘో ద్రాక్ఫలో ద్రాక్కేంద్రమార్గవిత్ |
ద్రాఘీయ ఆయుర్దధానో ద్రాఘీయాన్ ద్రాక్ప్రసాదకృత్ || ౫౨ ||

ద్రుతతోషో ద్రుతగతివ్యతీతో ద్రుతభోజనః |
ద్రుఫలాశీ ద్రుదలభుగ్దృషద్వత్యాప్లవాదరః || ౫౩ ||

ద్రుపదేడ్యో ద్రుతమతిర్ద్రుతీకరణకోవిదః |
ద్రుతప్రమోదో ద్రుతిదృగ్ద్రుతిక్రీడావిచక్షణః || ౫౪ ||

దృఢో దృఢాకృతిర్దార్ఢ్యో దృఢసత్త్వో దృఢవ్రతః |
దృఢచ్యుతో దృఢబలో దృఢార్థాసక్తిదారణః || ౫౫ ||

దృఢధీర్దృఢభక్తిదృగ్దృఢభక్తివరప్రదః |
దృఢదృగ్దృఢభక్తిజ్ఞో దృఢభక్తో దృఢాశ్రయః || ౫౬ ||

దృఢదండో దృఢయమో దృఢప్రదో దృఢాంగకృత్ |
దృఢకాయో దృఢధ్యానో దృఢాభ్యాసో దృఢాసనః || ౫౭ ||

దృగ్దో దృగ్దోషహరణో దృష్టిద్వంద్వవిరాజితః |
దృక్పూర్వో దృఙ్మనోఽతీతో దృక్పూతగమనో దృగీట్ || ౫౮ ||

దృగిష్టో దృష్ట్యవిషమో దృష్టిహేతుర్దృషత్తనుః |
దృగ్లభ్యో దృక్త్రయయుతో దృగ్బాహుల్యవిరాజితః || ౫౯ ||

ద్యుపతిర్ద్యుపదృగ్ద్యుస్థో ద్యుమణిర్ద్యుప్రవర్తకః |
ద్యుదేహో ద్యుగమో ద్యుస్థో ద్యుభూర్ద్యుర్ద్యులయో ద్యుమాన్ || ౬౦ ||

ద్యునిడ్గతి ద్యుతి ద్యూనస్థానదోషహరో ద్యుభుక్ |
ద్యూతకృద్ద్యూతహృద్ద్యూతదోషహృద్ద్యూతదూరగః || ౬౧ ||

దృప్తో దృప్తార్దనో ద్యోస్థో ద్యోపాలో ద్యోనివాసకృత్ |
ద్రావితారిర్ద్రావితాల్పమృత్యుర్ద్రావితరైతవః || ౬౨ ||

ద్యావాభూమిసంధిదర్శీ ద్యావాభూమిధరో ద్యుదృక్ |
ద్యోతకృద్ద్యోతహృద్ద్యోతీ ద్యోతాక్షో ద్యోతదీపనః || ౬౩ ||

ద్యోతమూలో ద్యోతితాత్మా ద్యోతోద్యౌర్ద్యోతితాఖిలః |
ద్వయవాదిమతద్వేషీ ద్వయవాదిమతాంతకః || ౬౪ ||

ద్వయవాదిజయీ దీక్షాద్వయవాదినివృంతనః |
ద్వ్యష్టవర్షవయా ద్వ్యష్టనృపవంద్యో ద్విషట్క్రియః || ౬౫ ||

ద్విషత్కలానిధిర్ద్వీపిచర్మధృగ్ద్వ్యష్టజాతికృత్ |
ద్వ్యష్టోపచారదయితో ద్వ్యష్టస్వరతనుర్ద్విభిత్ || ౬౬ ||

ద్వ్యక్షరాఖ్యో ద్వ్యష్టకోటిస్వజపీష్టార్థపూరకః |
ద్విపాద్ద్వ్యాత్మా ద్విగుర్ద్వీశో ద్వ్యతీతో ద్విప్రకాశకః || ౬౭ ||

ద్వైతీభూతాత్మకో ద్వైతీభూతచిద్ద్వైధశామకః |
ద్విసప్తభువనాధారో ద్విసప్తభువనేశ్వరః || ౬౮ ||

ద్విసప్తభువనాంతస్థో ద్విసప్తభువనాత్మకః |
ద్విసప్తలోకకర్తా ద్విసప్తలోకాధిపో ద్విషః || ౬౯ ||

ద్విసప్తవిద్యాభిజ్ఞో ద్విసప్తవిద్యాప్రకాశకః |
ద్విసప్తవిద్యావిభవో ద్విసప్తేంద్రపదప్రదః || ౭౦ ||

ద్విసప్తమనుమాన్యశ్చ ద్విసప్తమనుపూజితః |
ద్విసప్తమనుదేవో ద్విసప్తమన్వంతరర్థికృత్ || ౭౧ ||

ద్విచత్వారింశదుద్ధర్తా ద్విచత్వారికలాస్తుతః |
ద్విస్తనీగోరసాస్పృగ్ద్విహాయనీపాలకో ద్విభుక్ || ౭౨ ||

ద్విసృష్టిర్ద్వివిధో ద్వీడ్యో ద్విపథో ద్విజధర్మకృత్ |
ద్విజో ద్విజాతిమాన్యశ్చ ద్విజదేవో ద్విజాతికృత్ || ౭౩ ||

ద్విజప్రేష్ఠో ద్విజశ్రేష్ఠో ద్విజరాజసుభూషణః |
ద్విజరాజాగ్రజో ద్విడ్ద్వీడ్ద్విజాననసుభోజనః || ౭౪ ||

ద్విజాస్యో ద్విజభక్తో ద్విజాతభృద్ద్విజసత్కృతః |
ద్వివిధో ద్వ్యావృతిర్ద్వంద్వవారణో ద్విముఖాధనః || ౭౫ ||

ద్విజపాలో ద్విజగురుర్ద్విజరాజాసనో ద్విపాత్ |
ద్విజిహ్వసూత్రో ద్విజిహ్వఫణచ్ఛత్రో ద్విజిహ్వభృత్ || ౭౬ ||

ద్వాదశాత్మా ద్వాపరదృగ్ద్వాదశాదిత్యరూపకః |
ద్వాదశీశో ద్వాదశారచక్రదృగ్ద్వాదశాక్షరః || ౭౭ ||

ద్వాదశీపారణో ద్వాదచ్చర్యో ద్వాదశషడ్బలః |
ద్వాసప్తతిసహస్రాంగనాడీగతివిచక్షణః || ౭౮ ||

ద్వంద్వదో ద్వంద్వదో ద్వంద్వబీభత్సో ద్వంద్వతాపనః |
ద్వంద్వార్తిహృద్ద్వంద్వసహో ద్వయా ద్వంద్వాతిగో ద్విగః || ౭౯ ||

ద్వారదో ద్వారవిద్ద్వా(ర)స్థో ద్వారధృగ్ద్వారికాప్రియః |
ద్వారకృద్ద్వారగో ద్వారనిర్గమక్రమముక్తిదః || ౮౦ ||

ద్వారభృద్ద్వారనవకగతిసంస్కృతిదర్శకః |
ద్వైమాతురో ద్వైతహీనో ద్వైతారణ్యవినోదనః || ౮౧ ||

ద్వైతాస్పృగ్ద్వైతగో ద్వైతాద్వైతమార్గవిశారదః |
దాతా దాతృప్రియో దావో దారుణో దారదాశనః || ౮౨ ||

దానదో దారువసతిర్దాస్యజ్ఞో దాససేవితః |
దానప్రియో దానతోషో దానజ్ఞో దానవిగ్రహః || ౮౩ ||

దాస్యప్రియో దాసపాలో దాస్యదో దాసతోషణః |
దావోష్ణహృద్దాంతసేవ్యో దాంతజ్ఞో దాంతవల్లభః || ౮౪ ||

దాతదోషో దాతకేశో దావచారీ చ దావపః |
దాయకృద్దాయభుగ్దారస్వీకారవిధిదర్శకః || ౮౫ ||

దారమాన్యో దారహీనో దారమేధిసుపూజితః |
దానవాన్ దానవారాతిర్దానవాభిజనాంతకః || ౮౬ ||

దామోదరో దామకరో దారస్నేహాత్తచేతనః |
దర్వీలేపో దారమోహో దారికాకౌతుకాన్వితః || ౮౭ ||

దారికాదోద్ధారకశ్చ దాతదారుకసారథిః |
దాహకృద్దాహశాంతిజ్ఞో దాక్షాయణ్యధిదైవతః || ౮౮ ||

ద్రాంబీజో ద్రాంమనుర్దాంతశాంతోపరతవీక్షితః |
దివ్యకృద్దివ్యవిద్దివ్యో దివిస్పృగ్దివిజార్థతః || ౮౯ ||

దిక్పో దిక్పతిపో దిగ్విద్దిగంతరలుఠద్యశః |
దిగ్దర్శనకరో దిష్టో దిష్టాత్మా దిష్టభావనః || ౯౦ ||

దృష్టో దృష్టాంతదో దృష్టాతిగో దృష్టాంతవర్జితః |
దిష్టం దిష్టపరిచ్ఛేదహీనో దిష్టనియామకః || ౯౧ ||

దిష్టాస్పృష్టగతిర్దిష్టేడ్దిష్టకృద్దిష్టచాలకః |
దిష్టదాతా దిష్టహంతా దుర్దిష్టఫలశామకః || ౯౨ ||

దిష్టవ్యాప్తజగద్దిష్టశంసకో దిష్టయత్నవాన్ |
దితిప్రియో దితిస్తుత్యో దితిపూజ్యో దితీష్టదః || ౯౩ ||

దితిపాఖండదావో దిగ్దినచర్యాపరాయణః |
దిగంబరో దివ్యకాంతిర్దివ్యగంధోఽపి దివ్యభుక్ || ౯౪ ||

దివ్యభావో దీదివికృద్దోషహృద్దీప్తలోచనః |
దీర్ఘజీవీ దీర్ఘదృష్టిర్దీర్ఘాంగో దీర్ఘబాహుకః || ౯౫ ||

దీర్ఘశ్రవా దీర్ఘగతిర్దీర్ఘవక్షాశ్చ దీర్ఘపాత్ |
దీనసేవ్యో దీనబంధుర్దీనపో దీపితాంతరః || ౯౬ ||

దీనోద్ధర్తా దీప్తకాంతిర్దీప్రక్షురసమాయనః |
దీవ్యద్దీక్షితసంపూజ్యో దీక్షాదో దీక్షితోత్తమః || ౯౭ ||

దీక్షణీయేష్టికృద్దీక్షాఽదీక్షాద్వయవిచక్షణః |
దీక్షాశీ దీక్షితాన్నాశీ దీక్షాకృద్దీక్షితాదరః || ౯౮ ||

దీక్షితార్థ్యో దీక్షితాద్యో దీక్షితాభీష్టపూరకః |
దీక్షాపటుర్దీక్షితాత్మా దీద్యద్దీక్షితగర్వహృత్ || ౯౯ ||

దుష్కర్మహా దుష్కృతజ్ఞో దుష్కృద్దుష్కృతిపావనః |
దుష్కృత్సాక్షీ దుష్కృతహృద్దుష్కృద్ధా దుష్కృదార్తిదః || ౧౦౦ ||

దుష్క్రియాంతో దుష్కరకృద్దుష్క్రియాఘనివారకః |
దుష్కులత్యాజకో దుష్కృత్పావనో దుష్కులాంతకః || ౧౦౧ ||

దుష్కులాషుహరో దుష్కృద్గతిదో దుష్కరక్రియః |
దుష్కలంకవినాశీ దుష్కోపో దుష్కంటకార్దనః || ౧౦౨ ||

దుష్కారీ దుష్కరతపా దుఃఖదో దుఃఖహేతుకః |
దుఃఖత్రయహరో దుఃఖత్రయదో దుఃఖదుఃఖదః || ౧౦౩ ||

దుఃఖత్రయార్తివిద్దుఃఖిపూజితో దుఃఖశామకః |
దుఃఖహీనో దుఃఖహీనభక్తో దుఃఖవిశోధనః || ౧౦౪ ||

దుఃఖకృద్దుఃఖదమనో దుఃఖితారిశ్చ దుఃఖనుత్ |
దుఃఖాతిగో దుఃఖలహా దుఃఖేటార్తినివారణః || ౧౦౫ ||

దుఃఖేటదృష్టిదోషఘ్నో దుఃఖగారిష్టనాశకః |
దుఃఖేచరదశార్తిఘ్నో దుష్టఖేటానుకూల్యకృత్ || ౧౦౬ ||

దుఃఖోదర్కాచ్ఛాదకో దుఃఖోదర్కగతిసూచకః |
దుఃఖోదర్కార్థసంత్యాగీ దుఃఖోదర్కార్థదోషదృక్ || ౧౦౭ ||

దుర్గా దుర్గార్తిహృద్దుర్గీ దుర్గేశో దుర్గసంస్థితః |
దుర్గమో దుర్గమగతిర్దుర్గారామశ్చ దుర్గభూః || ౧౦౮ ||

దుర్గానవకసంపూజ్యో దుర్గానవకసంస్తుతః |
దుర్గభిద్దుర్గతిర్దుర్గమార్గగో దుర్గమార్థదః || ౧౦౯ ||

దుర్గతిఘ్నో దుర్గతిదో దుర్గ్రహో దుర్గ్రహార్తిహృత్ |
దుర్గ్రహావేశహృద్దుష్టగ్రహనిగ్రహకారకః || ౧౧౦ ||

దుర్గ్రహోచ్చాటకో దుష్టగ్రహజిద్దుర్గమాదరః |
దుర్దృష్టిబాధాశమనో దుర్దృష్టిభయహాపకః || ౧౧౧ ||

దుర్గుణో దుర్గుణాతీతో దుర్గుణాతీతవల్లభః |
దుర్గంధనాశో దుర్ఘాతో దుర్ఘటో దుర్ఘటక్రియః || ౧౧౨ ||

దుశ్చర్యో దుశ్చరిత్రారిర్దుశ్చికిత్స్యగదాంతకః |
దుశ్చిత్తాహ్లాదకో దుశ్చిచ్ఛాస్తా దుశ్చేష్టశిక్షకః || ౧౧౩ ||

దుశ్చింతాశమనో దుశ్చిద్దుశ్ఛందవినివర్తకః |
దుర్జయో దుర్జరో దుర్జిజ్జయీ దుర్జేయచిత్తజిత్ || ౧౧౪ ||

దుర్జాప్యహర్తా దుర్వార్తాశాంతిర్దుర్జాతిదోషహృత్ |
దుర్జనారిర్దుశ్చవనో దుర్జనప్రాంతహాపకః || ౧౧౫ ||

దుర్జనార్తో దుర్జనార్తిహరో దుర్జలదోషహృత్ |
దుర్జీవహా దుష్టహంతా దుష్టార్తపరిపాలకః || ౧౧౬ ||

దుష్టవిద్రావణో దుష్టమార్గభిద్దుష్టసంగహృత్ |
దుర్జీవహత్యాసంతోషో దుర్జనాననకీలనః || ౧౧౭ ||

దుర్జీవవైరహృద్దుష్టోచ్చాటకో దుస్తరోద్ధరః |
దుష్టదండో దుష్టఖండో దుష్టధృగ్దుష్టముండనః || ౧౧౮ ||

దుష్టభావోపశమనో దుష్టవిద్దుష్టశోధనః |
దుస్తర్కహృద్దుస్తర్కారిర్దుస్తాపపరిశాంతికృత్ || ౧౧౯ ||

దుర్దైవహృద్దుందుభిఘ్నో దుందుభ్యాఘాతహర్షకృత్ |
దుర్ధీహరో దుర్నయహృద్దుఃపక్షిధ్వనిదోషహృత్ || ౧౨౦ ||

దుష్ప్రయోగోపశమనో దుష్ప్రతిగ్రహదోషహృత్ |
దుర్బలాప్తో దుర్బోధాత్మా దుర్బంధచ్ఛిద్దురత్యయః || ౧౨౧ ||

దుర్బాధాహృద్దుర్భయహృద్దుర్భ్రదోపశమాత్మకః |
దుర్భిక్షహృద్దుర్యశోహృద్దురుత్పాతోపశామకః || ౧౨౨ ||

దుర్మంత్రయంత్రతంత్రచ్ఛిద్దుర్మిత్రపరితాపనః |
దుర్యోగహృద్దురాధర్షో దురారాధ్యో దురాసదః || ౧౨౩ ||

దురత్యయస్వమాయాబ్ధితారకో దురవగ్రహః |
దుర్లభో దుర్లభతమో దురాలాపాఘశామకః || ౧౨౪ ||

దుర్నామహృద్దురాచారపావనో దురపోహనః |
దురాశ్రమాఘహృద్దుర్గపథలభ్యచిదాత్మకః || ౧౨౫ ||

దురధ్వపారదో దుర్భుక్పావనో దురితార్తిహా |
దురాశ్లేషాఘహర్తా దుర్మైథునైనోనిబర్హణః || ౧౨౬ ||

దురామయాంతో దుర్వైరహర్తా దుర్వ్యసనాంతకృత్ |
దుఃసహో దుఃశకునహృద్దుఃశీలపరివర్తనః || ౧౨౭ ||

దుఃశోకహృద్దుఃశంకాహృద్దుఃసంగభయవారణః |
దుఃసహాభో దుఃసహదృగ్దుఃస్వప్నభయనాశనః || ౧౨౮ ||

దుఃసంగదోషసంజాతదుర్మనీషావిశోధనః |
దుఃసంగిపాపదహనో దుఃక్షణాఘనివర్తనః || ౧౨౯ ||

దుఃక్షేత్రపావనో దుఃక్షుద్భయహృద్దుఃక్షయార్తిహృత్ |
దుఃక్షత్రహృచ్చ దుర్జ్ఞేయో దుర్జ్ఞానపరిశోధనః || ౧౩౦ ||

దూతో దూతేరకో దూతప్రియో దూరశ్చ దూరదృక్ |
దూనచిత్తాహ్లాదకశ్చ దూర్వాభో దూష్యపావనః || ౧౩౧ ||

దేదీప్యమాననయనో దేవో దేదీప్యమానభః |
దేదీప్యమానరదనో దేశ్యో దేదీప్యమానధీః || ౧౩౨ ||

దేవేష్టో దేవగో దేవీ దేవతా దేవతార్చితః |
దేవమాతృప్రియో దేవపాలకో దేవవర్ధకః || ౧౩౩ ||

దేవమాన్యో దేవవంద్యో దేవలోకప్రియంవదః |
దేవారిష్టహరో దేవాభీష్టదో దేవతాత్మకః || ౧౩౪ ||

దేవభక్తప్రియో దేవహోతా దేవకులాదృతః |
దేవతంతుర్దేవసంసద్దేవద్రోహిసుశిక్షకః || ౧౩౫ ||

దేవాత్మకో దేవమయో దేవపూర్వశ్చ దేవభూః |
దేవమార్గప్రదో దేవశిక్షకో దేవగర్వహృత్ || ౧౩౬ ||

దేవమార్గాంతరాయఘ్నో దేవయజ్ఞాదిధర్మధృక్ |
దేవపక్షీ దేవసాక్షీ దేవదేవేశభాస్కరః || ౧౩౭ ||

దేవారాతిహరో దేవదూతో దైవతదైవతః |
దేవభీతిహరో దేవగేయో దేవహవిర్భుజః || ౧౩౮ ||

దేవశ్రావ్యో దేవదృశ్యో దేవర్ణీ దేవభోగ్యభుక్ |
దేవీశో దేవ్యభీష్టార్థో దేవీడ్యో దేవ్యభీష్టకృత్ || ౧౩౯ ||

దేవీప్రియో దేవకీజో దేశికో దేశికార్చితః |
దేశికేడ్యో దేశికాత్మా దేవమాతృకదేశపః || ౧౪౦ ||

దేహకృద్దేహధృగ్దేహీ దేహగో దేహభావనః |
దేహపో దేహదో దేహచతుష్టయవిహారకృత్ || ౧౪౧ ||

దేహీతిప్రార్థనీయశ్చ దేహబీజనికృంతనః |
దేవనాస్పృగ్దేవనకృద్దేహాస్పృగ్దేహభావనః || ౧౪౨ ||

దేవదత్తో దేవదేవో దేహాతీతోఽపి దేహభృత్ |
దేహదేవాలయో దేహాసంగో దేహరథేష్టగః || ౧౪౩ ||

దేహధర్మా దేహకర్మా దేహసంబంధపాలకః |
దేయాత్మా దేయవిద్దేశాపరిచ్ఛిన్నశ్చ దేశకృత్ || ౧౪౪ ||

దేశపో దేశవాన్ దేశీ దేశజ్ఞో దేశికాగమః |
దేశభాషాపరిజ్ఞానీ దేశభూర్దేశపావనః || ౧౪౫ ||

దేశ్యపూజ్యో దేవకృతోపసర్గనివర్తకః |
దివిషద్విహితావర్షాతివృష్ట్యాదీతిశామకః || ౧౪౬ ||

దైవీగాయత్రికాజాపీ దైవసంపత్తిపాలకః |
దైవీసంపత్తిసంపన్నముక్తికృద్దైవభావగః || ౧౪౭ ||

దైవసంపత్త్యసంపన్నఛాయాస్పృగ్దైత్యభావహృత్ |
దైవదో దైవఫలదో దైవాదిత్రిక్రియేశ్వరః || ౧౪౮ ||

దైవానుమోదనో దైన్యహరో దైవజ్ఞదేవతః |
దైవజ్ఞో దైవవిత్పూజ్యో దైవికో దైన్యకారణః || ౧౪౯ ||

దైన్యాంజనహృతస్తంభో దోషత్రయశమప్రదః |
దోషహర్తా దైవభిషగ్దోషదో దోర్ద్వయాన్వితః || ౧౫౦ ||

దోషజ్ఞో దోహదాశంసీ దోగ్ధా దోష్యంతితోషితః |
దౌరాత్మ్యదూరో దౌరాత్మ్యహృద్దౌరాత్మ్యార్తిశాంతికృత్ || ౧౫౧ ||

దౌరాత్మ్యదోషసంహర్తా దౌరాత్మ్యపరిశోధనః |
దౌర్మనస్యహరో దౌత్యకృద్దౌత్యోపాస్తశక్తికః || ౧౫౨ ||

దౌర్భాగ్యదోఽపి దౌర్భాగ్యహృద్దౌర్భాగ్యార్తిశాంతికృత్ |
దౌష్ట్యత్ర్యో దౌష్కుల్యదోషహృద్దౌష్కుల్యాధిశామకః || ౧౫౩ ||

దందశూకపరిష్కారో దందశూకకృతాయుధః |
దంతిచర్మపరిధానో దంతురో దంతురారిహృత్ || ౧౫౪ ||

దంతురఘ్నో దండధారీ దండనీతిప్రకాశకః |
దాంపత్యార్థప్రదో దంపత్యర్చ్యో దంపత్యభీష్టదః || ౧౫౫ ||

దంపతిద్వేషశమనో దంపతిప్రీతివర్ధనః |
దంతోలూఖలకో దంష్ట్రీ దంత్యాస్యో దంతిపూర్వగః || ౧౫౬ ||

దంభోలిభృద్దంభహర్తా దండ్యవిద్దంశవారణః |
దంద్రమ్యమాణశరణో దంత్యశ్వరథపత్తిదః || ౧౫౭ ||

దంద్రమ్యమాణలోకార్తికరో దండత్రయాశ్రితః |
దండపాణ్యర్చపద్దండివాసుదేవస్తుతోఽవతు || ౧౫౮ ||

ఇతి శ్రీమద్దకారాది దత్తనామసహస్రకమ్ |
పఠతాం శృణ్వతాం వాఽపి పరానందపదప్రదమ్ || ౧౫౯ ||

ఇతి శ్రీపరమహంస పరివ్రాజకాచార్య
శ్రీవాసుదేవానందసరస్వతీ విరచితం దకారాది శ్రీ దత్త సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ||


మరిన్ని శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed