Sri Dattatreya Shanti Stotram – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಶಾಂತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ನಮಸ್ತೇ ಭಗವನ್ದೇವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜಗತ್ಪ್ರಭೋ |
ಸರ್ವಬಾಧಾಪ್ರಶಮನಂ ಕುರು ಶಾಂತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಮೇ || ೧ ||

ಅನಸೂಯಾಸುತ ಶ್ರೀಶಃ ಜನಪಾತಕನಾಶನ |
ದಿಗಂಬರ ನಮೋ ನಿತ್ಯಂ ತುಭ್ಯಂ ಮೇ ವರದೋ ಭವ || ೨ ||

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾಃ ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರತಃ |
ದೂರಾದೇವ ಪಲಾಯಂತೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮಿ ತಮ್ || ೩ ||

ಯನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಾದ್ದೈನ್ಯಂ ಪಾಪಂ ತಾಪಂ ಚ ನಶ್ಯತಿ |
ಭೀತರ್ಗ್ರಹಾರ್ತಿ ದುಸ್ಸ್ವಪ್ನಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮಿ ತಮ್ || ೪ ||

ದದ್ರುಸ್ಫೋಟಕ ಕುಷ್ಟಾದಿ ಮಹಾಮಾರೀ ವಿಷೂಚಿಕಾಃ |
ನಶ್ಯಂತ್ಯನ್ಯೇಪಿ ರೋಗಾಶ್ಚ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮಿ ತಮ್ || ೫ ||

ಸಂಗಜಾ ದೇಶಕಾಲೋತ್ಥಾಃ ತಾಪತ್ರಯ ಸಮುದ್ದಿತಾಃ |
ಶಾಮ್ಯಂತಿ ಯತ್ಸ್ಮರಣತೋ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮಿ ತಮ್ || ೬ ||

ಸರ್ಪವೃಶ್ಚಿಕ ದಷ್ಟಾಣಾಂ ವಿಷಾರ್ತಾನಾಂ ಶರೀರಿಣಾಮ್ |
ಯನ್ನಾಮ ಶಾಂತಿದಂ ಶೀಘ್ರಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮಿ ತಮ್ || ೭ ||

ತ್ರಿವಿಧೋತ್ಪಾತಶಮನಂ ವಿವಿಧಾರಿಷ್ಟನಾಶನಮ್ |
ಯನ್ನಾಮ ಕ್ರೂರಭೀತಿಘ್ನಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮಿ ತಮ್ || ೮ ||

ವೈರ್ಯಾದಿಕೃತಮಂತ್ರಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಾ ಯಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಾತ್ |
ನಶ್ಯಂತಿ ದೇಹಬಾಧಾಶ್ಚ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮಿ ತಮ್ || ೯ ||

ಯಚ್ಛಿಷ್ಯಸ್ಮರಣಾತ್ಸದ್ಯೋ ಗತನಷ್ಟಾದಿ ಲಭ್ಯತೇ |
ಯಶ್ಚಮೇ ಸರ್ವತಸ್ತ್ರಾತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮಿ ತಮ್ || ೧೦ ||

ಜಯ ಲಾಭ ಯಶಃ ಕಾಮ ದಾತುರ್ದತ್ತಸ್ಯ ಯಃ ಸ್ತವಮ್ |
ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಸ್ಯೇಮಂ ಪಠೇದ್ದತ್ತಪ್ರಿಯೋ ಭವೇತ್ || ೧೧ ||

ದೇವನಾಥಗುರೋ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೇಶಿಕ ಸ್ವಾತ್ಮನಾಯಕ |
ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಕೃಪಾಸಿಂಧೋ ಪೂರ್ಣಪಾರಾಯಣಂ ಕುರು ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀವಿರಚಿತ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಶಾಂತಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಶಾಂತಿಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣೇನ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಂ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು |


గమనిక: "శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి" ప్రచురించబోవుచున్నాము.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: