Sri Datta Prabodha – ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಪ್ರಬೋಧಃ


ನಿತ್ಯೋ ಹಿ ಯಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ನ ಹಿ ಮಾನಮೇತಿ
ಸ ತ್ವಂ ಮಹೇಶ ಭಗವನ್ಮಘವನ್ಮುಖೇಡ್ಯ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ತಿಷ್ಠದಮೃತೈರಮೃತೈರಿವೋಕ್ತೈ-
-ರ್ಗೀತಾಗಮೈಶ್ಚ ಪುರುಧಾ ಪುರುಧಾಮಶಾಲಿನ್ || ೧ ||

ಭಕ್ತೇಷು ಜಾಗೃಹಿ ಮುದಾಽಹಿಮುದಾರಭಾವಂ
ತಲ್ಪಂ ವಿಧಾಯ ಸವಿಶೇಷವಿಶೇಷಹೇತೋ |
ಯಃ ಶೇಷ ಏಷ ಸಕಲಃ ಸಕಲಃ ಸ್ವಗೀತೈ-
-ಸ್ತ್ವಂ ಜಾಗೃಹಿ ಶ್ರಿತಪತೇ ತಪತೇ ನಮಸ್ತೇ || ೨ ||

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜನಾನ್ ವಿವಿಧಕಷ್ಟವಶಾನ್ ದಯಾಲು-
-ಸ್ತ್ರ್ಯಾತ್ಮಾ ಬಭೂವ ಸಕಲಾರ್ತಿಹರೋಽತ್ರ ದತ್ತಃ |
ಅತ್ರೇರ್ಮುನೇಃ ಸುತಪಸೋಽಪಿ ಫಲಂ ಚ ದಾತುಂ
ಬುದ್ಧ್ಯಸ್ವ ಸ ತ್ವಮಿಹ ಯನ್ಮಹಿಮಾನಿಯತ್ತಃ || ೩ ||

ಆಯಾತ್ಯಶೇಷವಿನುತೋಽಪ್ಯವಗಾಹನಾಯ
ದತ್ತೋಽಧುನೇತಿ ಸುರಸಿಂಧುರಪೇಕ್ಷತೇ ತ್ವಾಮ್ |
ಕ್ಷೇತ್ರೇ ತಥೈವ ಕುರುಸಂಜ್ಞಕ ಏತ್ಯ ಸಿದ್ಧಾ-
-ಸ್ತಸ್ಥುಸ್ತವಾಚಮನದೇಶ ಇನೋದಯಾತ್ಪ್ರಾಕ್ || ೪ ||

ಸಂಧ್ಯಾಮುಪಾಸಿತಮಜೋಽಪ್ಯಧುನಾಽಽಗಮಿಷ್ಯ-
-ತ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷತೇ ಕೃತಿಜನಃ ಪ್ರತಿವೀಕ್ಷತೇ ತ್ವಾಮ್ |
ಕೃಷ್ಣಾತಟೇಽಪಿ ನರಸಿಂಹಸುವಾಟಿಕಾಯಾಂ
ಸಾರಾರ್ತಿಕಃ ಕೃತಿಜನಃ ಪ್ರತಿವೀಕ್ಷತೇ ತ್ವಾಮ್ || ೫ ||

ಗಾಂಧರ್ವಸಂಜ್ಞಕಪುರೇಽಪಿ ಸುಭಾವಿಕಾಸ್ತೇ
ಧ್ಯಾನಾರ್ಥಮತ್ರ ಭಗವಾನ್ ಸಮುಪೈಷ್ಯತೀತಿ |
ಮತ್ವಾಸ್ಥುರಾಚರಿತಸನ್ನಿಯತಾಪ್ಲವಾದ್ಯಾ
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ದೇವ ಭಗವನ್ನತ ಏವ ಶೀಘ್ರಮ್ || ೬ ||

ಪುತ್ರೀ ದಿವಃ ಖಗಗಣಾನ್ ಸುಚಿರಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾನ್
ಉತ್ಪಾತಯತ್ಯರುಣಗಾ ಅಧಿರುಹ್ಯ ತೂಷಾಃ |
ಕಾಷಾಯವಸ್ತ್ರಮಪಿಧಾನಮಪಾವೃಣೂದ್ಯನ್
ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾಗ್ರಜೋಽಯಮವಲೋಕಯ ತಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ || ೭ ||

ಶಾಟೀನಿಭಾಭ್ರಪಟಲಾನಿ ತವೇಂದ್ರಕಾಷ್ಠಾ-
-ಭಾಗಂ ಯತೀಂದ್ರ ರುರುಧುರ್ಗರುಡಾಗ್ರಜೋಽತಃ |
ಅಸ್ಮಾಭಿರೀಶ ವಿದಿತೋ ಹ್ಯುದಿತೋಽಯಮೇವಂ
ಚಂದ್ರೋಽಪಿ ತೇ ಮುಖರುಚಿಂ ಚಿರಗಾಂ ಜಹಾತಿ || ೮ ||

ದ್ವಾರೇಽರ್ಜುನಸ್ತವ ಚ ತಿಷ್ಠತಿ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಃ
ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಏಷ ಯದುರೇಷ ಮದಾಲಸಾಜಃ |
ತ್ವಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಕಾಮ ಇತರೇ ಮುನಯೋಽಪಿ ಚಾಹಂ
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ದರ್ಶಯ ನಿಜಂ ಸುಮುಖಂ ಪ್ರಸೀದ || ೯ ||

ಏವಂ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಇವ ಸಂಸ್ತವನಾದಭೂತ್ಸ
ಮಾಲಾಂ ಕಮಂಡಲುಮಧೋ ಡಮರುಂ ತ್ರಿಶೂಲಮ್ |
ಚಕ್ರಂ ಚ ಶಂಖಮುಪರಿ ಸ್ವಕರೈರ್ದಧಾನೋ
ನಿತ್ಯಂ ಸ ಮಾಮವತು ಭಾವಿತವಾಸುದೇವಃ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾನಂದಸರಸ್ವತೀ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಪ್ರಬೋಧಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದತ್ತತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed