Bhrigu Kruta Sri Dattatreya Stotram – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಭೃಗು ಕೃತಂ)


ಬಾಲಾರ್ಕಪ್ರಭಮಿಂದ್ರನೀಲಜಟಿಲಂ ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಶಾಂತಂ ನಾದವಿಲೀನಚಿತ್ತಪವನಂ ಶಾರ್ದೂಲಚರ್ಮಾಂಬರಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೈಃ ಸನಕಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತಂ ಸಿದ್ಧೈಃ ಸಮಾರಾಧಿತಂ
ಆತ್ರೇಯಂ ಸಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಹೃದಿ ಮುದಾ ಧ್ಯೇಯಂ ಸದಾ ಯೋಗಿಭಿಃ || ೧ ||

ದಿಗಂಬರಂ ಭಸ್ಮವಿಲೇಪಿತಾಂಗಂ
ಚಕ್ರಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಡಮರುಂ ಗದಾಂ ಚ |
ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ಶಶಿಸೂರ್ಯನೇತ್ರಂ
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಧ್ಯೇಯಮಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯೈ || ೨ ||

ಓಂ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಂ ದತ್ತಂ ದತ್ತದೇವಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ |
ನಿಷ್ಕಲಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ವಂದೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕೇಶ ಭೂತೇಶ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಮ್ |
ಪಾಣಿಪಾತ್ರಧರಂ ದೇವಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೪ ||

ಸುರೇಶವಂದಿತಂ ದೇವಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಲೋಕವಂದಿತಮ್ |
ಹರಿಹರಾತ್ಮಕಂ ದೇವಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೫ ||

ನಿರ್ಮಲಂ ನೀಲವರ್ಣಂ ಚ ಸುಂದರಂ ಶ್ಯಾಮಶೋಭಿತಮ್ |
ಸುಲೋಚನಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೬ ||

ತ್ರಿಶೂಲಂ ಡಮರುಂ ಮಾಲಾಂ ಜಟಾಮುಕುಟಮಂಡಿತಮ್ |
ಮಂಡಿತಂ ಕುಂಡಲಂ ಕರ್ಣೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೭ ||

ವಿಭೂತಿಭೂಷಿತದೇಹಂ ಹಾರಕೇಯೂರಶೋಭಿತಮ್ |
ಅನಂತಪ್ರಣವಾಕಾರಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೮ ||

ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ದೇವಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಜನಾರ್ದನಂ ಜಗತ್ತ್ರಾಣಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೯ ||

ರಾಜರಾಜಂ ಮಿತಾಚಾರಂ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯವರಪ್ರದಮ್ |
ಸುಭದ್ರಂ ಭದ್ರಕಲ್ಯಾಣಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೦ ||

ಅನಸೂಯಾಪ್ರಿಯಕರಂ ಅತ್ರಿಪುತ್ರಂ ಸುರೇಶ್ವರಮ್ |
ವಿಖ್ಯಾತಯೋಗಿನಾಂ ಮೋಕ್ಷಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೧ ||

ದಿಗಂಬರತನುಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವ್ರತೇ ಸ್ಥಿತಮ್ |
ಹಂಸಂ ಹಂಸಾತ್ಮಕಂ ನಿತ್ಯಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೨ ||

ಕದಾ ಯೋಗೀ ಕದಾ ಭೋಗೀ ಬಾಲಲೀಲಾವಿನೋದಕಃ |
ದಶನೈಃ ರತ್ನಸಂಕಾಶೈಃ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೩ ||

ಭೂತಬಾಧಾ ಭವತ್ರಾಸಃ ಗ್ರಹಪೀಡಾ ತಥೈವ ಚ |
ದರಿದ್ರವ್ಯಸನಧ್ವಂಸೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೪ ||

ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ಬುಧೇ ವಾರೇ ಜನ್ಮಮಾರ್ಗಶಿರೇ ಶುಭೇ |
ತಾರಕಂ ವಿಪುಲಂ ವಂದೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೫ ||

ರಕ್ತೋತ್ಪಲದಳಪಾದಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಸಮುದ್ಭವಮ್ |
ವಂದಿತಂ ಯೋಗಿಭಿಃ ಸರ್ವೈಃ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೬ ||

ಜ್ಞಾನದಾತಾ ಪ್ರಭುಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಗತಿರ್ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಕಃ |
ಆತ್ಮಭೂರೀಶ್ವರಃ ಕೃಷ್ಣಃ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೭ ||

ಭೃಗುವಿರಚಿತಮಿದಂ ದತ್ತಪಾರಾಯಣಾನ್ವಿತಮ್ |
ಸಾಕ್ಷಾದ್ದದ್ಯಾತ್ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೮ ||

ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಸರ್ವಜಂತೂನಾಂ ಕರ್ಮಪಾಶಪ್ರಭಂಜನಮ್ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಗುರುಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೯ ||

ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಧನಧಾನ್ಯಸಮನ್ವಿತಃ |
ರಾಜಮಾನ್ಯೋ ಭವೇಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾನ್ನರಃ || ೨೦ ||

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಜಪಮಾನಸ್ತು ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸ್ತುತಿಂ ಸದಾ |
ತಸ್ಯ ರೋಗಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ದೀರ್ಘಾಯುರ್ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || ೨೧ ||

ಕೂಷ್ಮಾಂಡಡಾಕಿನೀಪಕ್ಷಪಿಶಾಚಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಾಃ |
ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರುತಮಾತ್ರೇಣ ಗಚ್ಛಂತ್ಯತ್ರ ನ ಸಂಶಯಃ || ೨೨ ||

ಏತದ್ವಿಂಶತಿಶ್ಲೋಕಾನಾಮಾವೃತ್ತಿಂ ಕುರು ವಿಂಶತಿಮ್ |
ತಸ್ಯಾವೃತ್ತಿಸಹಸ್ರೇಣ ದರ್ಶನಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೨೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಭೃಗುವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದತ್ತತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed