Sri Datta Bhava Sudha Rasa Stotram – ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಭಾವಸುಧಾರಸ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಪರಮಸುಖಮಯಂ ವೇದಗೇಯಂ ಹ್ಯಮೇಯಂ
ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಂ ಹೃತನಿಜಭಯಂ ಸ್ವೀಕೃತಾನೇಕಕಾಯಮ್ |
ದುಷ್ಟಾಽಗಮ್ಯಂ ವಿತತವಿಜಯಂ ದೇವದೈತ್ಯರ್ಷಿವಂದ್ಯಂ
ವಂದೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿಹಿತವಿನಯಂ ಚಾವ್ಯಯಂ ಭಾವಗಮ್ಯಮ್ || ೧ ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಭಗವತೇ ಪಾಪಕ್ಷಯಂ ಕುರ್ವತೇ
ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಹರತೇ ಭಯಂ ಶಮಯತೇ ಕಾರುಣ್ಯಮಾತನ್ವತೇ |
ಭಕ್ತಾನುದ್ಧರತೇ ಶಿವಂ ಚ ದದತೇ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಮಾತನ್ವತೇ
ಭೂತಾನ್ ದ್ರಾವಯತೇ ವರಂ ಪ್ರದದತೇ ಶ್ರೇಯಃ ಪತೇ ಸದ್ಗತೇ || ೨ ||

ಏಕಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಜನಕಂ ತಾರಕಂ ಲೋಕನಾಯಕಮ್ |
ವಿಶೋಕಂ ತ್ರಾತಭಜಕಂ ನಮಸ್ಯೇ ಕಾಮಪೂರಕಮ್ || ೩ ||

ನಿತ್ಯಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ತೇ ಪಾದೇ ಹತಖೇದೇ ಸುಖಪ್ರದೇ |
ಪ್ರದೇಹಿ ಮೇ ಶುದ್ಧಭಾವಂ ಭಾವಂ ಯೋ ವಾರಯೇದ್ದ್ರುತಮ್ || ೪ ||

ಸಮಸ್ತಸಂಪತ್ಪ್ರದಮಾರ್ತಬಂಧುಂ
ಸಮಸ್ತಕಲ್ಯಾಣದಮಸ್ತಬಂಧುಮ್ |
ಕಾರುಣ್ಯಸಿಂಧುಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ದತ್ತಂ
ಯಃ ಶೋಧಯತ್ಯಾಶು ಮಲೀನಚಿತ್ತಮ್ || ೫ ||

ಸಮಸ್ತಭೂತಾಂತರಬಾಹ್ಯವರ್ತೀ
ಯಶ್ಚಾತ್ರಿಪುತ್ರೋ ಯತಿಚಕ್ರವರ್ತೀ |
ಸುಕೀರ್ತಿಸಂವ್ಯಾಪ್ತದಿಗಂತರಾಲಃ
ಸ ಪಾತು ಮಾಂ ನಿರ್ಜಿತಭಕ್ತಕಾಲಃ || ೬ ||

ವ್ಯಾಧ್ಯಾಧಿದಾರಿದ್ರ್ಯಭಯಾರ್ತಿಹರ್ತಾ
ಸ್ವಗುಪ್ತಯೇಽನೇಕಶರೀರಧರ್ತಾ |
ಸ್ವದಾಸಭರ್ತಾ ಬಹುಧಾ ವಿಹರ್ತಾ
ಕರ್ತಾಪ್ಯಕರ್ತಾ ಸ್ವವಶೋಽರಿಹರ್ತಾ || ೭ ||

ಸ ಚಾನಸೂಯಾತನಯೋಽಭವದ್ಯೋ
ವಿಷ್ಣುಃ ಸ್ವಯಂ ಭಾವಿಕರಕ್ಷಣಾಯ |
ಗುಣಾ ಯದೀಯಾ ಮ ಹಿ ಬುದ್ಧಿಮದ್ಭಿ-
-ರ್ಗಣ್ಯಂತ ಆಕಲ್ಪಮಪೀಹ ಧಾತ್ರಾ || ೮ ||

ನ ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷಾಮೃತವೃಷ್ಟಿತೋಽತ್ರ
ತಿಷ್ಠಂತಿ ತಾಪಾಃ ಸಕಲಾಃ ಪರತ್ರ |
ಯಃ ಸದ್ಗತಿಂ ಸಂಪ್ರದದಾತಿ ಭೂಮಾ
ಸ ಮೇಽಂತರೇ ತಿಷ್ಠತು ದಿವ್ಯಧಾಮಾ || ೯ ||

ಸ ತ್ವಂ ಪ್ರಸೀದಾತ್ರಿಸುತಾರ್ತಿಹಾರಿನ್
ದಿಗಂಬರ ಸ್ವೀಯಮನೋವಿಹಾರಿನ್ |
ದುಷ್ಟಾ ಲಿಪಿರ್ಯಾ ಲಿಖಿತಾತ್ರ ಧಾತ್ರಾ
ಕಾರ್ಯಾ ತ್ವಯಾ ಸಾಽತಿಶುಭಾ ವಿಧಾತ್ರಾ || ೧೦ ||

ಸರ್ವಮಂಗಲಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಸಮನ್ವಿತ |
ಪ್ರಸನ್ನೇ ತ್ವಯಿ ಸರ್ವೇಶೇ ಕಿಂ ಕೇಷಾಂ ದುರ್ಲಭಂ ಕುಹ || ೧೧ ||

ಹಾರ್ದಾಂಧತಿಮಿರಂ ಹಂತುಂ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶಕ |
ತ್ವದಂಘ್ರಿನಖಮಾಣಿಕ್ಯದ್ಯುತಿರೇವಾಲಮೀಶ ನಃ || ೧೨ ||

ಸ್ವಕೃಪಾರ್ದ್ರಕಟಾಕ್ಷೇಣ ವೀಕ್ಷಸೇ ಚೇತ್ಸಕೃದ್ಧಿ ಮಾಮ್ |
ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ಕೃತಾರ್ಥೋಽತ್ರ ಪಾತ್ರಂ ಚಾಪಿ ಸ್ಥಿತೇಸ್ತವ || ೧೩ ||

ಕ್ವ ಚ ಮಂದೋ ವರಾಕೋಽಹಂ ಕ್ವ ಭವಾನ್ಭಗವಾನ್ಪ್ರಭುಃ |
ಅಥಾಪಿ ಭವದಾವೇಶ ಭಾಗ್ಯವಾನಸ್ಮಿ ತೇ ದೃಶಾ || ೧೪ ||

ವಿಹಿತಾನಿ ಮಯಾ ನಾನಾ ಪಾತಕಾನಿ ಚ ಯದ್ಯಪಿ |
ಅಥಾಪಿ ತೇ ಪ್ರಸಾದೇನ ಪವಿತ್ರೋಽಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೫ ||

ಸ್ವಲೀಲಯಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಜನಾನ್ಪುನಾಸಿ
ತನ್ಮೇ ಸ್ವಲೀಲಾಶ್ರವಣಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ |
ತಸ್ಯಾಃ ಶ್ರುತೇಃ ಸಾಂದ್ರವಿಲೋಚನೋಽಹಂ
ಪುನಾಮಿ ಚಾತ್ಮಾನಮತೀವ ದೇವ || ೧೬ ||

ಪುರತಸ್ತೇ ಸ್ಫುಟಂ ವಚ್ಮಿ ದೋಷರಾಶಿರಹಂ ಕಿಲ |
ದೋಷಾ ಮಮಾಮಿತಾಃ ಪಾಂಸುವೃಷ್ಟಿಬಿಂದುಸಮಾ ವಿಭೋಃ || ೧೭ ||

ಪಾಪೀಯಸಾಮಹಂ ಮುಖ್ಯಸ್ತ್ವಂ ತು ಕಾರುಣಿಕಾಗ್ರಣೀಃ |
ದಯನೀಯೋ ನ ಹಿ ಕ್ವಾಪಿ ಮದನ್ಯ ಇತಿ ಭಾತಿ ಮೇ || ೧೮ ||

ಈದೃಶಂ ಮಾಂ ವಿಲೋಕ್ಯಾಪಿ ಕೃಪಾಲೋ ತೇ ಮನೋ ಯದಿ |
ನ ದ್ರವೇತ್ತರ್ಹಿ ಕಿಂ ವಾಚ್ಯಮದೃಷ್ಟಂ ಮೇ ತವಾಗ್ರತಃ || ೧೯ ||

ತ್ವಮೇವ ಸೃಷ್ಟವಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದಯಾನಿಧೇ |
ವಯಂ ದೀನತರಾಃ ಪುತ್ರಾಸ್ತವಾಕಲ್ಪಾಃ ಸ್ವರಕ್ಷಣೇ || ೨೦ ||

ಜಯತು ಜಯತು ದತ್ತೋ ದೇವಸಂಘಾಭಿಪೂಜ್ಯೋ
ಜಯತು ಜಯತು ಭದ್ರೋ ಭದ್ರದೋ ಭಾವುಕೇಜ್ಯಃ |
ಜಯತು ಜಯತು ನಿತ್ಯೋ ನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನವೇದ್ಯೋ
ಜಯತು ಜಯತು ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಸಂಧೋಽನವದ್ಯಃ || ೨೧ ||

ಯದ್ಯಹಂ ತವ ಪುತ್ರಃ ಸ್ಯಾಂ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ತ್ವಮೇವ ಮೇ |
ದಯಾಸ್ತನ್ಯಾಮೃತೇನಾಶು ಮಾತಸ್ತ್ವಮಭಿಷಿಂಚ ಮಾಮ್ || ೨೨ ||

ಈಶಾಭಿನ್ನನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನತ್ವಾತ್ಸ್ರಷ್ಟುರಸ್ಯ ತೇ |
ಜಗದ್ಯೋನೇ ಸುತೋ ನಾಹಂ ದತ್ತ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಹ್ಯತಃ || ೨೩ ||

ತವ ವತ್ಸಸ್ಯ ಮೇ ವಾಕ್ಯಂ ಸೂಕ್ತಂ ವಾಽಸೂಕ್ತಮಪ್ಯಹೋ |
ಕ್ಷಂತವ್ಯಂ ಮೇಽಪರಾಧಶ್ಚ ತ್ವತ್ತೋಽನ್ಯಾ ನ ಗತಿರ್ಹಿ ಮೇ || ೨೪ ||

ಅನನ್ಯಗತಿಕಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬಾಲಸ್ಯ ಮಮ ತೇ ಪಿತಃ |
ನ ಸರ್ವಥೋಚಿತೋಪೇಕ್ಷಾ ದೋಷಾಣಾಂ ಗಣನಾಪಿ ಚ || ೨೫ ||

ಅಜ್ಞಾನಿತ್ವಾದಕಲ್ಪತ್ವಾದ್ದೋಷಾ ಮಮ ಪದೇ ಪದೇ |
ಭವಂತಿ ಕಿಂ ಕರೋಮೀಶ ಕರುಣಾವರುಣಾಲಯ || ೨೬ ||

ಅಥಾಪಿ ಮೇಽಪರಾಧೈಶ್ಚೇದಾಯಾಸ್ಯಂತರ್ವಿಷಾದತಾಮ್ |
ಪದಾಹತಾರ್ಭಕೇಣಾಪಿ ಮಾತಾ ರುಷ್ಯತಿ ಕಿಂ ಭುವಿ || ೨೭ ||

ರಂಕಮಂಕಗತಂ ದೀನಂ ತಾಡಯಂತಂ ಪದೇನ ಚ |
ಮಾತಾ ತ್ಯಜತಿ ಕಿಂ ಬಾಲಂ ಪ್ರತ್ಯುತಾಶ್ವಾಸಯತ್ಯಹೋ || ೨೮ ||

ತಾದೃಶಂ ಮಾಮಕಲ್ಪಂ ಚೇನ್ನಾಶ್ವಾಸಯಸಿ ಭೋ ಪ್ರಭೋ |
ಅಹಹಾ ಬತ ದೀನಸ್ಯ ತ್ವಾಂ ವಿನಾ ಮಮ ಕಾ ಗತಿಃ || ೨೯ ||

ಶಿಶುರ್ನಾಯಂ ಶಠಃ ಸ್ವಾರ್ಥೀತ್ಯಪಿ ನಾಯಾತು ತೇಽಂತರಮ್ |
ಲೋಕೇ ಹಿ ಕ್ಷುಧಿತಾ ಬಾಲಾಃ ಸ್ಮರಂತಿ ನಿಜಮಾತರಮ್ || ೩೦ ||

ಜೀವನಂ ಭಿನ್ನಯೋಃ ಪಿತ್ರೋರ್ಲೋಕ ಏಕತರಾಚ್ಛಿಶೋಃ |
ತ್ವಂ ತೂಭಯಂ ದತ್ತ ಮಮ ಮಾಽಸ್ತು ನಿರ್ದಯತಾ ಮಯಿ || ೩೧ ||

ಸ್ತವನೇನ ನ ಶಕ್ತೋಽಸ್ಮಿ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಸಾದಯಿತುಂ ಪ್ರಭೋ |
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಶ್ಚಕಿತಾಸ್ತತ್ರ ಮಂದೋಽಹಂ ಶಕ್ನುಯಾಂ ಕಥಮ್ || ೩೨ ||

ದತ್ತ ತ್ವದ್ಬಾಲವಾಕ್ಯಾನಿ ಸೂಕ್ತಾಸೂಕ್ತಾನಿ ಯಾನಿ ಚ |
ತಾನಿ ಸ್ವೀಕುರು ಸರ್ವಜ್ಞ ದಯಾಲೋ ಭಕ್ತಭಾವನ || ೩೩ ||

ಯೇ ತ್ವಾಂ ಶರಣಮಾಪನ್ನಾಃ ಕೃತಾರ್ಥಾ ಅಭವನ್ಹಿ ತೇ |
ಏತದ್ವಿಚಾರ್ಯ ಮನಸಾ ದತ್ತ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೩೪ ||

ತ್ವನ್ನಿಷ್ಠಾಸ್ತ್ವತ್ಪರಾ ಭಕ್ತಾಸ್ತವ ತೇ ಸುಖಭಾಗಿನಃ |
ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುರೋಧೇನ ದತ್ತ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೩೫ ||

ಸ್ವಭಕ್ತಾನನುಗೃಹ್ಣಾತಿ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ |
ಇತಿ ಸಂಚಿತ್ಯ ಸಂಚಿತ್ಯ ಕಥಂಚಿದ್ಧಾರಯಾಮ್ಯಸೂನ್ || ೩೬ ||

ತ್ವದ್ಭಕ್ತಸ್ತ್ವದಧೀನೋಽಹಮಸ್ಮಿ ತುಭ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಿತಮ್ |
ತನುಂ ಮನೋ ಧನಂ ಚಾಪಿ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ಮಮೋಪರಿ || ೩೭ ||

ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿಂ ನೈವ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇಽರ್ಚನಪದ್ಧತಿಮ್ |
ಕೃತಂ ನ ದಾನಧರ್ಮಾದಿ ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರು ಕೇವಲಮ್ || ೩೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದಿ ನಾಚೀರ್ಣಂ ನಾಧೀತಾ ವಿಧಿತಃ ಶ್ರುತಿಃ |
ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯಂ ವಿಧಿನಾ ದತ್ತ ನ ಕೃತಂ ತತ್ಪ್ರಸೀದ ಮೇ || ೩೯ ||

ನ ಸಾಧುಸಂಗಮೋ ಮೇಽಸ್ತಿ ನ ಕೃತಂ ವೃದ್ಧಸೇವನಮ್ |
ನ ಶಾಸ್ತ್ರಶಾಸನಂ ದತ್ತ ಕೇವಲಂ ತ್ವಂ ದಯಾಂ ಕುರು || ೪೦ ||

ಜ್ಞಾತೇಽಪಿ ಧರ್ಮೇ ನ ಹಿ ಮೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ
ಜ್ಞಾತೇಽಪ್ಯಧರ್ಮೇ ನ ತತೋ ನಿವೃತ್ತಿಃ |
ಶ್ರೀದತ್ತನಾಥೇನ ಹೃದಿ ಸ್ಥಿತೇನ
ತ್ವಯಾ ನಿಯುಕ್ತೋಽಸ್ಮಿ ತಥಾ ಕರೋಮಿ || ೪೧ ||

ಕೃತಿಃ ಸೇವಾ ಗತಿರ್ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಮೃತಿಶ್ಚಿಂತಾ ಸ್ತುತಿರ್ವಚಃ |
ಭವಂತು ದತ್ತ ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ತ್ವದೀಯಾ ಏವ ಸರ್ವಥಾ || ೪೨ ||

ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ತೇ ನ ಭಕ್ತಾ ಮೇ ನಶ್ಯಂತೀತಿ ಸುನಿಶ್ಚಿತಮ್ |
ಶ್ರೀದತ್ತ ಚಿತ್ತ ಆನೀಯ ಜೀವನಂ ಧಾರಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ೪೩ ||

ದತ್ತೋಽಹಂ ತೇ ಮಯೇತೀಶ ಆತ್ಮದಾನೇನ ಯೋಽಭವತ್ |
ಅನಸೂಯಾತ್ರಿಪುತ್ರಃ ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೪೪ ||

ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನಾಯಾದಾದ್ಯೋಗರ್ಧಿಮುಭಯೀಂ ಪ್ರಭುಃ |
ಅವ್ಯಾಹತಗತಿಂ ಚಾಸೌ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೪೫ ||

ಆನ್ವೀಕ್ಷಿಕೀಮಲರ್ಕಾಯ ವಿಕಲ್ಪತ್ಯಾಗಪೂರ್ವಕಮ್ |
ಯೋ ದದಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಃ ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೪೬ ||

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಗುರ್ವಾಪ್ತಂ ಹೇಯೋಪಾದೇಯಲಕ್ಷಣಮ್ |
ಜ್ಞಾನಂ ಯೋ ಯದವೇಽದಾತ್ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೪೭ ||

ಮದಾಲಸಾಗರ್ಭರತ್ನಾಲರ್ಕಾಯ ಪ್ರಾಹಿಣೋಚ್ಚ ಯಃ |
ಯೋಗಪೂರ್ವಾತ್ಮವಿಜ್ಞಾನಂ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೪೮ ||

ಆಯುರಾಜಾಯ ಸತ್ಪುತ್ರಂ ಸೇವಾಧರ್ಮಪರಾಯ ಯಃ |
ಪ್ರದದೌ ಸದ್ಗತಿಂ ಚೈಷ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೪೯ ||

ಲೋಕೋಪಕೃತಯೇ ವಿಷ್ಣುದತ್ತವಿಪ್ರಾಯ ಯೋಽರ್ಪಯತ್ |
ವಿದ್ಯಾಸ್ತಚ್ಛ್ರಾದ್ಧಭುಗ್ಯಃ ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೫೦ ||

ಭರ್ತ್ರಾ ಸಹಾನುಗಮನವಿಧಿಂ ಯಃ ಪ್ರಾಹ ಸರ್ವವಿತ್ |
ರಾಮಮಾತ್ರೇ ರೇಣುಕಾಯೈ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೫೧ ||

ಸಮೂಲಮಾಹ್ನಿಕಂ ಕರ್ಮ ಸೋಮಕೀರ್ತಿನೃಪಾಯ ಯಃ |
ಮೋಕ್ಷೋಪಯೋಗಿ ಸಕಲಂ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೫೨ ||

ನಾಮಧಾರಕ ಭಕ್ತಾಯ ನಿರ್ವಿಣ್ಣಾಯ ವ್ಯದರ್ಶಯತ್ |
ತುಷ್ಟಃ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಂ ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೫೩ ||

ಯಃ ಕಲಿಬ್ರಹ್ಮಸಂವಾದಮಿಷೇಣಾಹ ಯುಗಸ್ಥಿತೀಃ |
ಗುರುಸೇವಾಂ ಚ ಸಿದ್ಧಾಽಽಸ್ಯಾಚ್ಛ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೫೪ ||

ದೂರ್ವಾಸಃಶಾಪಮಾಶ್ರುತ್ಯ ಯೋಽಂಬರೀಷಾರ್ಥಮವ್ಯಯಃ |
ನಾನಾವತಾರಧಾರೀ ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೫೫ ||

ಅನಸೂಯಾಸತೀದುಗ್ಧಾಸ್ವಾದಾಯೇವ ತ್ರಿರೂಪತಃ |
ಅವಾತರದಜೋ ಯೋಽಪಿ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೫೬ ||

ಪೀಠಾಪುರೇ ಯಃ ಸುಮತಿಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಭಕ್ತಿತೋಽಭವತ್ |
ಶ್ರೀಪಾದಸ್ತತ್ಸುತಸ್ತ್ರಾತಾ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೫೭ ||

ಪ್ರಕಾಶಯಾಮಾಸ ಸಿದ್ಧಮುಖಾತ್ ಸ್ಥಾಪನಮಾದಿತಃ |
ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಸ್ಯೈಷ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೫೮ ||

ಚಂಡಾಲ್ಯಪಿ ಯತೋ ಮುಕ್ತಾ ಗೋಕರ್ಣೇ ತತ್ರ ಯೋಽವಸತ್ |
ಲಿಂಗತೀರ್ಥಮಯೇ ತ್ರ್ಯಬ್ದಂ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೫೯ ||

ಕೃಷ್ಣಾದ್ವೀಪೇ ಕುರುಪುರೇ ಕುಪುತ್ರಂ ಜನನೀಯುತಮ್ |
ಯೋ ಹಿ ಮೃತ್ಯೋರಪಾಚ್ಛ್ರೀಪಾಚ್ಛ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೬೦ ||

ರಜಕಾಯಾಪಿ ದಾಸ್ಯನ್ಯೋ ರಾಜ್ಯಂ ಕುರುಪುರೇ ಪ್ರಭುಃ |
ತಿರೋಽಭೂದಜ್ಞದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೬೧ ||

ವಿಶ್ವಾಸಘಾತಿನಶ್ಚೋರಾನ್ ಸ್ವಭಕ್ತಘ್ನಾನ್ನಿಹತ್ಯ ಯಃ |
ಜೀವಯಾಮಾಸ ಭಕ್ತಂ ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೬೨ ||

ಕರಂಜನಗರೇಽಂಬಾಯಾಃ ಪ್ರದೋಷವ್ರತಸಿದ್ಧಯೇ |
ಯೋಽಭೂತ್ಸುತೋ ನೃಹರ್ಯಾಖ್ಯಃ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೬೩ ||

ಮೂಕೋ ಭೂತ್ವಾ ವ್ರತಾತ್ ಪಶ್ಚಾದ್ವದನ್ವೇದಾನ್ ಸ್ವಮಾತರಮ್ |
ಪ್ರವ್ರಜನ್ ಬೋಧಯಾಮಾಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೬೪ ||

ಕಾಶೀವಾಸೀ ಸ ಸಂನ್ಯಾಸೀ ನಿರಾಶೀಷ್ಟ್ವಪ್ರದೋ ವೃಷಮ್ |
ವೈದಿಕಂ ವಿಶದೀಕುರ್ವನ್ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೬೫ ||

ಭೂಮಿಂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೀಕೃತ್ಯ ಸಶಿಷ್ಯೋ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಮಾತರಮ್ |
ಜಹಾರ ದ್ವಿಜಶೂಲಾರ್ತಿಂ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೬೬ ||

ಶಿಷ್ಯತ್ವೇನೋರರೀಕೃತ್ಯ ಸಾಯಂದೇವಂ ರರಕ್ಷ ಯಃ |
ಭೀತಂ ಚ ಕ್ರೂರಯವನಾಚ್ಛ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೬೭ ||

ಪ್ರೇರಯತ್ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾಯೈ ತೀರ್ಥರೂಪೋಽಪಿ ಯಃ ಸ್ವಕಾನ್ |
ಸಮ್ಯಗ್ಧರ್ಮಮುಪಾದಿಶ್ಯ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೬೮ ||

ಸಶಿಷ್ಯಃ ಪರ್ಯಲೀಕ್ಷೇತ್ರೇ ವೈದ್ಯನಾಥಸಮೀಪತಃ |
ಸ್ಥಿತ್ವೋದ್ದಧಾರ ಮೂಢಂ ಯಃ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೬೯ ||

ವಿದ್ವತ್ಸುತಮವಿದ್ಯಂ ಯ ಆಗತಂ ಲೋಕನಿಂದಿತಮ್ |
ಛಿನ್ನಜಿಹ್ವಂ ಬುಧಂ ಚಕ್ರೇ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೭೦ ||

ನೃಸಿಂಹವಾಟಿಕಸ್ಥೋ ಯಃ ಪ್ರದದೌ ಶಾಕಭುಙ್ನಿಧಿಮ್ |
ದರಿದ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯಾಸೌ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೭೧ ||

ಭಕ್ತಾಯ ತ್ರಿಸ್ಥಲೀಯಾತ್ರಾಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಯಃ ಕ್ಷಣಾತ್ |
ಚಕಾರ ವರದಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೭೨ ||

ಪ್ರೇತಾರ್ತಿಂ ವಾರಯಿತ್ವಾ ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೈ ಭಕ್ತಿಭಾವಿತಃ |
ದದೌ ಪುತ್ರೌ ಸ ಗತಿದಃ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೭೩ ||

ತತ್ತ್ವಂ ಯೋ ಮೃತಪುತ್ರಾಯೈ ಬೋಧಯಿತ್ವಾಪ್ಯಜೀವಯತ್ |
ಮೃತಂ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಸ್ಥಃ ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೭೪ ||

ದೋಹಯಾಮಾಸ ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಯೋ ವಂಧ್ಯಾಂ ಮಹಿಷೀಂ ಪ್ರಭುಃ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯದಾವದಾವಃ ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೭೫ ||

ರಾಜಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಏತ್ಯಾಸ್ಥಾನ್ಮಠೇ ಯೋ ಗಾಣಗಾಪುರೇ |
ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಃ ಸಮುದ್ಧರ್ತಾ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೭೬ ||

ವಿಶ್ವರೂಪಂ ನಿಂದಕಾಯ ಶಿಬಿಕಾಸ್ಥಃ ಸ್ವಲಂಕೃತಃ |
ಗರ್ವಹಾದರ್ಶಯದ್ಯಃ ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೭೭ ||

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೇಣ ಚಾನೀತೌ ಗರ್ವಿತೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ್ವಿಷೌ |
ಬೋಧಯಾಮಾಸ ತೌ ಯಃ ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೭೮ ||

ಉಕ್ತ್ವಾ ಚತುರ್ವೇದಶಾಖಾತದಂಗಾದಿಕಮೀಶ್ವರಃ |
ವಿಪ್ರಗರ್ವಹರೋ ಯಃ ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೭೯ ||

ಸಪ್ತಜನ್ಮವಿದಂ ಸಪ್ತರೇಖೋಲ್ಲಂಘನತೋ ದದೌ |
ಯೋ ಹೀನಾಯ ಶ್ರುತಿಸ್ಫೂರ್ತಿಃ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೮೦ ||

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯಾಹ ಕರ್ಮಗತಿಂ ದತ್ತವಿದಾ ಪುನಃ |
ವಿಯುಕ್ತಂ ಪತಿತಂ ಚಕ್ರೇ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೮೧ ||

ರಕ್ಷಸೇ ವಾಮದೇವೇನ ಭಸ್ಮಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮುದ್ಗತಿಮ್ |
ಉಕ್ತಾಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯಾಹ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೮೨ ||

ಗೋಪೀನಾಥಸುತೋ ರುಗ್ಣೋ ಮೃತಸ್ತತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಶುಶೋಚ ತಾಮ್ |
ಬೋಧಯಾಮಾಸ ಯೋ ಯೋಗೀ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೮೩ ||

ಗುರ್ವಗಸ್ತ್ಯರ್ಷಿಸಂವಾದರೂಪಂ ಸ್ತ್ರೀಧರ್ಮಮಾಹ ಯಃ |
ರೂಪಾಂತರೇಣ ಸ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೮೪ ||

ವಿಧವಾಧರ್ಮಮಾದಿಶ್ಯಾನುಗಮಂ ಚಾಕ್ಷಭಸ್ಮದಃ |
ಅಜೀವಯನ್ಮೃತಂ ವಿಪ್ರಂ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೮೫ ||

ವೇಶ್ಯಾಸತ್ಯೈ ತು ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯುತಮೀಟ್ ಕೃತಮ್ |
ಪ್ರಸಾದಂ ಪ್ರಾಹ ಯಃ ಸತ್ಯೈ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೮೬ ||

ಶತರುದ್ರೀಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಮೃತರಾಟ್ ಸುತಜೀವನಮ್ |
ಸತ್ಯೈ ಶಶಂಸ ಸ ಗುರುಃ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೮೭ ||

ಕಚಾಖ್ಯಾನಂ ಸ್ತ್ರಿಯೋ ಮಂತ್ರಾನರ್ಹತಾರ್ಥಸುಭಾಗ್ಯದಮ್ |
ಸೋಮವ್ರತಂ ಚ ಯಃ ಪ್ರಾಹ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೮೮ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಾ ದುಃಸ್ವಭಾವಂ ಯೋ ನಿವಾರ್ಯಾಹ್ನಿಕಮುತ್ತಮಮ್ |
ಶಶಂಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯಾಸೌ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೮೯ ||

ಗಾರ್ಹಸ್ಥಧರ್ಮಂ ವಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರತ್ಯವಾಯಜಿಹಾಸಯಾ |
ಕ್ರಮಮುಕ್ತ್ಯೈ ಯ ಊಚೇ ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೯೦ ||

ತ್ರಿಪುಂಪರ್ಯಾಪ್ತಪಾಕೇನ ಭೋಜಯಾಮಾಸ ಯೋ ನೃಣಾಮ್ |
ಸಿದ್ಧಶ್ಚತುಃಸಹಸ್ರಾಣಿ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೯೧ ||

ಅಶ್ವತ್ಥಸೇವಾಮಾದಿಶ್ಯ ಪುತ್ರೌ ಯೋದಾತ್ಫಲಪ್ರದಃ |
ಚಿತ್ರಕೃದ್ವೃದ್ಧವಂಧ್ಯಾಯೈ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೯೨ ||

ಕಾರಯಿತ್ವಾ ಶುಷ್ಕಕಾಷ್ಠಸೇವಾಂ ತದ್ವೃಕ್ಷತಾಂ ನಯನ್ |
ವಿಪ್ರಕುಷ್ಠಂ ಜಹಾರಾಸೌ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೯೩ ||

ಭಜಂತಂ ಕಷ್ಟತೋಽಪ್ಯಾಹ ಸಾಯಂದೇವಂ ಪರೀಕ್ಷ್ಯ ಯಃ |
ಗುರುಸೇವಾವಿಧಾನಂ ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೯೪ ||

ಶಿವತೋಷಕರೀಂ ಕಾಶೀಯಾತ್ರಾಂ ಭಕ್ತಾಯ ಯೋಽವದತ್ |
ಸವಿಧಿಂ ವಿಹಿತಾಂ ತ್ವಷ್ಟ್ರಾ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೯೫ ||

ಕೌಂಡಿಣ್ಯಧರ್ಮವಿಹಿತಮನಂತವ್ರತಮಾಹ ಯಃ |
ಕಾರಯಾಮಾಸ ತದ್ಯೋಽಪಿ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೯೬ ||

ಶ್ರೀಶೈಲಂ ತಂತುಕಾಯಾಸೌ ಯೋಗಗತ್ಯಾ ವ್ಯದರ್ಶಯತ್ |
ಶಿವರಾತ್ರಿವ್ರತಾಹೇ ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೯೭ ||

ಜ್ಞಾಪಯಿತ್ವಾಪ್ಯಮರ್ತ್ಯತ್ವಂ ಸ್ವಸ್ಯ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಚಕಾರ ಯಃ |
ವಿಕುಷ್ಠಂ ನಂದಿಶರ್ಮಾಣಂ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೯೮ ||

ನರಕೇಸರಿಣೇ ಸ್ವಪ್ನೇ ಸ್ವಂ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರಲಿಂಗಗಮ್ |
ದರ್ಶಯಿತ್ವಾನುಜಗ್ರಾಹ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೯೯ ||

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಧರೋಽಪ್ಯಷ್ಟಗ್ರಾಮಗೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ |
ದೀಪಾವಲ್ಯುತ್ಸವೇಽಭೂತ್ ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೦೦ ||

ಅಪಕ್ವಂ ಛೇದಯಿತ್ವಾಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಶತಗುಣಂ ತತಃ |
ಧಾನ್ಯಂ ಶೂದ್ರಾಯ ಯೋಽದಾತ್ ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೦೧ ||

ಗಾಣಗಾಪುರಕೇ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಯೋಽಷ್ಟತೀರ್ಥಾನ್ಯದರ್ಶಯತ್ |
ಭಕ್ತೇಭ್ಯೋ ಭೀಮರಥ್ಯಾಂ ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೦೨ ||

ಪೂರ್ವದತ್ತವರಾಯಾದಾದ್ರಾಜ್ಯಂ ಸ್ಫೋಟಕರುಗ್ಘರಃ |
ಮ್ಲೇಚ್ಛಾಯ ದೃಷ್ಟಿಂ ಚೇಷ್ಟಂ ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೦೩ ||

ಶ್ರೀಶೈಲಯಾತ್ರಾಮಿಷೇಣ ವರದಃ ಪುಷ್ಪಪೀಠಗಃ |
ಕಲೌ ತಿರೋಽಭವದ್ಯಃ ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೦೪ ||

ನಿದ್ರಾ ಮಾತೃಪುರೇಽಸ್ಯ ಸಹ್ಯಶಿಖರೇ ಪೀಠಂ ಮಿಮಂಕ್ಷಾಪುರೇ
ಕಾಶ್ಯಾಖ್ಯೇ ಕರಹಾಟಕೇಽರ್ಘ್ಯಮವರೇ ಭಿಕ್ಷಾಸ್ಯ ಕೋಲಾಪುರೇ |
ಪಾಂಚಾಲೇ ಭುಜಿರಸ್ಯ ವಿಠ್ಠಲಪುರೇ ಪತ್ರಂ ವಿಚಿತ್ರಂ ಪುರೇ
ಗಾಂಧರ್ವೇ ಯುಜಿರಾಚಮಃ ಕುರುಪುರೇ ದೂರೇ ಸ್ಮೃತೋ ನಾಂತರೇ || ೧೦೫ ||

ಅಮಲಕಮಲವಕ್ತ್ರಃ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಭನೇತ್ರಃ
ಪರವಿರತಿಕಲತ್ರಃ ಸರ್ವಥಾ ಯಃ ಸ್ವತಂತ್ರಃ |
ಸ ಚ ಪರಮಪವಿತ್ರಃ ಸತ್ಕಮಂಡಲ್ವಮತ್ರಃ
ಪರಮರುಚಿರಗಾತ್ರೋ ಯೋಽನಸೂಯಾತ್ರಿಪುತ್ರಃ || ೧೦೬ ||

ನಮಸ್ತೇ ಸಮಸ್ತೇಷ್ಟದಾತ್ರೇ ವಿಧಾತ್ರೇ
ನಮಸ್ತೇ ಸಮಸ್ತೇಡಿತಾಘೌಘಹರ್ತ್ರೇ |
ನಮಸ್ತೇ ಸಮಸ್ತೇಂಗಿತಜ್ಞಾಯ ಭರ್ತ್ರೇ
ನಮಸ್ತೇ ಸಮಸ್ತೇಷ್ಟಕರ್ತ್ರೇಽಕಹರ್ತ್ರೇ || ೧೦೭ ||

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಪುರಾಂತಕಾಯ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತ್ವಸುರಾಂತಕಾಯ |
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಖಲಾಂತಕಾಯ
ದತ್ತಾಯ ಭಕ್ತಾರ್ತಿವಿನಾಶಕಾಯ || ೧೦೮ ||

ಶ್ರೀದತ್ತದೇವೇಶ್ವರ ಮೇ ಪ್ರಸೀದ
ಶ್ರೀದತ್ತಸರ್ವೇಶ್ವರ ಮೇ ಪ್ರಸೀದ |
ಪ್ರಸೀದ ಯೋಗೇಶ್ವರ ದೇಹಿ ಯೋಗಂ
ತ್ವದೀಯಭಕ್ತೇಃ ಕುರು ಮಾ ವಿಯೋಗಮ್ || ೧೦೯ ||

ಶ್ರೀದತ್ತೋ ಜಯತೀಹ ದತ್ತಮನಿಶಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ದತ್ತೇನ ಮೇ
ಹೃಚ್ಛುದ್ಧಿರ್ವಿಹಿತಾ ತತೋಽಸ್ತು ಸತತಂ ದತ್ತಾಯ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ |
ದತ್ತಾನ್ನಾಸ್ತಿ ಪರಾಯಣಂ ಶ್ರುತಿಮತಂ ದತ್ತಸ್ಯ ದಾಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ
ಶ್ರೀದತ್ತೇ ಪರಭಕ್ತಿರಸ್ತು ಮಮ ಭೋ ದತ್ತ ಪ್ರಸೀದೇಶ್ವರ || ೧೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾನಂದಸರಸ್ವತೀ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಭಾವಸುಧಾರಸ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದತ್ತತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed