Sri Datta Bhava Sudha Rasa Stotram – శ్రీ దత్త భావసుధారస స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

దత్తాత్రేయం పరమసుఖమయం వేదగేయం హ్యమేయం
యోగిధ్యేయం హృతనిజభయం స్వీకృతానేకకాయమ్ |
దుష్టాఽగమ్యం వితతవిజయం దేవదైత్యర్షివంద్యం
వందే నిత్యం విహితవినయం చావ్యయం భావగమ్యమ్ || ౧ ||

దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే భగవతే పాపక్షయం కుర్వతే
దారిద్ర్యం హరతే భయం శమయతే కారుణ్యమాతన్వతే |
భక్తానుద్ధరతే శివం చ దదతే సత్కీర్తిమాతన్వతే
భూతాన్ ద్రావయతే వరం ప్రదదతే శ్రేయః పతే సద్గతే || ౨ ||

ఏకం సౌభాగ్యజనకం తారకం లోకనాయకమ్ |
విశోకం త్రాతభజకం నమస్యే కామపూరకమ్ || ౩ ||

నిత్యం స్మరామి తే పాదే హతఖేదే సుఖప్రదే |
ప్రదేహి మే శుద్ధభావం భావం యో వారయేద్ద్రుతమ్ || ౪ ||

సమస్తసంపత్ప్రదమార్తబంధుం
సమస్తకల్యాణదమస్తబంధుమ్ |
కారుణ్యసింధుం ప్రణమామి దత్తం
యః శోధయత్యాశు మలీనచిత్తమ్ || ౫ ||

సమస్తభూతాంతరబాహ్యవర్తీ
యశ్చాత్రిపుత్రో యతిచక్రవర్తీ |
సుకీర్తిసంవ్యాప్తదిగంతరాలః
స పాతు మాం నిర్జితభక్తకాలః || ౬ ||

వ్యాధ్యాధిదారిద్ర్యభయార్తిహర్తా
స్వగుప్తయేఽనేకశరీరధర్తా |
స్వదాసభర్తా బహుధా విహర్తా
కర్తాప్యకర్తా స్వవశోఽరిహర్తా || ౭ ||

స చానసూయాతనయోఽభవద్యో
విష్ణుః స్వయం భావికరక్షణాయ |
గుణా యదీయా మ హి బుద్ధిమద్భి-
-ర్గణ్యంత ఆకల్పమపీహ ధాత్రా || ౮ ||

న యత్కటాక్షామృతవృష్టితోఽత్ర
తిష్ఠంతి తాపాః సకలాః పరత్ర |
యః సద్గతిం సంప్రదదాతి భూమా
స మేఽంతరే తిష్ఠతు దివ్యధామా || ౯ ||

స త్వం ప్రసీదాత్రిసుతార్తిహారిన్
దిగంబర స్వీయమనోవిహారిన్ |
దుష్టా లిపిర్యా లిఖితాత్ర ధాత్రా
కార్యా త్వయా సాఽతిశుభా విధాత్రా || ౧౦ ||

సర్వమంగలసంయుక్త సర్వైశ్వర్యసమన్విత |
ప్రసన్నే త్వయి సర్వేశే కిం కేషాం దుర్లభం కుహ || ౧౧ ||

హార్దాంధతిమిరం హంతుం శుద్ధజ్ఞానప్రకాశక |
త్వదంఘ్రినఖమాణిక్యద్యుతిరేవాలమీశ నః || ౧౨ ||

స్వకృపార్ద్రకటాక్షేణ వీక్షసే చేత్సకృద్ధి మామ్ |
భవిష్యామి కృతార్థోఽత్ర పాత్రం చాపి స్థితేస్తవ || ౧౩ ||

క్వ చ మందో వరాకోఽహం క్వ భవాన్భగవాన్ప్రభుః |
అథాపి భవదావేశ భాగ్యవానస్మి తే దృశా || ౧౪ ||

విహితాని మయా నానా పాతకాని చ యద్యపి |
అథాపి తే ప్రసాదేన పవిత్రోఽహం న సంశయః || ౧౫ ||

స్వలీలయా త్వం హి జనాన్పునాసి
తన్మే స్వలీలాశ్రవణం ప్రయచ్ఛ |
తస్యాః శ్రుతేః సాంద్రవిలోచనోఽహం
పునామి చాత్మానమతీవ దేవ || ౧౬ ||

పురతస్తే స్ఫుటం వచ్మి దోషరాశిరహం కిల |
దోషా మమామితాః పాంసువృష్టిబిందుసమా విభోః || ౧౭ ||

పాపీయసామహం ముఖ్యస్త్వం తు కారుణికాగ్రణీః |
దయనీయో న హి క్వాపి మదన్య ఇతి భాతి మే || ౧౮ ||

ఈదృశం మాం విలోక్యాపి కృపాలో తే మనో యది |
న ద్రవేత్తర్హి కిం వాచ్యమదృష్టం మే తవాగ్రతః || ౧౯ ||

త్వమేవ సృష్టవాన్ సర్వాన్ దత్తాత్రేయ దయానిధే |
వయం దీనతరాః పుత్రాస్తవాకల్పాః స్వరక్షణే || ౨౦ ||

జయతు జయతు దత్తో దేవసంఘాభిపూజ్యో
జయతు జయతు భద్రో భద్రదో భావుకేజ్యః |
జయతు జయతు నిత్యో నిర్మలజ్ఞానవేద్యో
జయతు జయతు సత్యః సత్యసంధోఽనవద్యః || ౨౧ ||

యద్యహం తవ పుత్రః స్యాం పితా మాతా త్వమేవ మే |
దయాస్తన్యామృతేనాశు మాతస్త్వమభిషించ మామ్ || ౨౨ ||

ఈశాభిన్ననిమిత్తోపాదానత్వాత్స్రష్టురస్య తే |
జగద్యోనే సుతో నాహం దత్త మాం పరిపాహ్యతః || ౨౩ ||

తవ వత్సస్య మే వాక్యం సూక్తం వాఽసూక్తమప్యహో |
క్షంతవ్యం మేఽపరాధశ్చ త్వత్తోఽన్యా న గతిర్హి మే || ౨౪ ||

అనన్యగతికస్యాస్య బాలస్య మమ తే పితః |
న సర్వథోచితోపేక్షా దోషాణాం గణనాపి చ || ౨౫ ||

అజ్ఞానిత్వాదకల్పత్వాద్దోషా మమ పదే పదే |
భవంతి కిం కరోమీశ కరుణావరుణాలయ || ౨౬ ||

అథాపి మేఽపరాధైశ్చేదాయాస్యంతర్విషాదతామ్ |
పదాహతార్భకేణాపి మాతా రుష్యతి కిం భువి || ౨౭ ||

రంకమంకగతం దీనం తాడయంతం పదేన చ |
మాతా త్యజతి కిం బాలం ప్రత్యుతాశ్వాసయత్యహో || ౨౮ ||

తాదృశం మామకల్పం చేన్నాశ్వాసయసి భో ప్రభో |
అహహా బత దీనస్య త్వాం వినా మమ కా గతిః || ౨౯ ||

శిశుర్నాయం శఠః స్వార్థీత్యపి నాయాతు తేఽంతరమ్ |
లోకే హి క్షుధితా బాలాః స్మరంతి నిజమాతరమ్ || ౩౦ ||

జీవనం భిన్నయోః పిత్రోర్లోక ఏకతరాచ్ఛిశోః |
త్వం తూభయం దత్త మమ మాఽస్తు నిర్దయతా మయి || ౩౧ ||

స్తవనేన న శక్తోఽస్మి త్వాం ప్రసాదయితుం ప్రభో |
బ్రహ్మాద్యాశ్చకితాస్తత్ర మందోఽహం శక్నుయాం కథమ్ || ౩౨ ||

దత్త త్వద్బాలవాక్యాని సూక్తాసూక్తాని యాని చ |
తాని స్వీకురు సర్వజ్ఞ దయాలో భక్తభావన || ౩౩ ||

యే త్వాం శరణమాపన్నాః కృతార్థా అభవన్హి తే |
ఏతద్విచార్య మనసా దత్త త్వాం శరణం గతః || ౩౪ ||

త్వన్నిష్ఠాస్త్వత్పరా భక్తాస్తవ తే సుఖభాగినః |
ఇతి శాస్త్రానురోధేన దత్త త్వాం శరణం గతః || ౩౫ ||

స్వభక్తాననుగృహ్ణాతి భగవాన్ భక్తవత్సలః |
ఇతి సంచిత్య సంచిత్య కథంచిద్ధారయామ్యసూన్ || ౩౬ ||

త్వద్భక్తస్త్వదధీనోఽహమస్మి తుభ్యం సమర్పితమ్ |
తనుం మనో ధనం చాపి కృపాం కురు మమోపరి || ౩౭ ||

త్వయి భక్తిం నైవ జానే న జానేఽర్చనపద్ధతిమ్ |
కృతం న దానధర్మాది ప్రసాదం కురు కేవలమ్ || ౩౮ ||

బ్రహ్మచర్యాది నాచీర్ణం నాధీతా విధితః శ్రుతిః |
గార్హస్థ్యం విధినా దత్త న కృతం తత్ప్రసీద మే || ౩౯ ||

న సాధుసంగమో మేఽస్తి న కృతం వృద్ధసేవనమ్ |
న శాస్త్రశాసనం దత్త కేవలం త్వం దయాం కురు || ౪౦ ||

జ్ఞాతేఽపి ధర్మే న హి మే ప్రవృత్తిః
జ్ఞాతేఽప్యధర్మే న తతో నివృత్తిః |
శ్రీదత్తనాథేన హృది స్థితేన
త్వయా నియుక్తోఽస్మి తథా కరోమి || ౪౧ ||

కృతిః సేవా గతిర్యాత్రా స్మృతిశ్చింతా స్తుతిర్వచః |
భవంతు దత్త మే నిత్యం త్వదీయా ఏవ సర్వథా || ౪౨ ||

ప్రతిజ్ఞా తే న భక్తా మే నశ్యంతీతి సునిశ్చితమ్ |
శ్రీదత్త చిత్త ఆనీయ జీవనం ధారయామ్యహమ్ || ౪౩ ||

దత్తోఽహం తే మయేతీశ ఆత్మదానేన యోఽభవత్ |
అనసూయాత్రిపుత్రః స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౪౪ ||

కార్తవీర్యార్జునాయాదాద్యోగర్ధిముభయీం ప్రభుః |
అవ్యాహతగతిం చాసౌ శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౪౫ ||

ఆన్వీక్షికీమలర్కాయ వికల్పత్యాగపూర్వకమ్ |
యో దదాచార్యవర్యః స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౪౬ ||

చతుర్వింశతిగుర్వాప్తం హేయోపాదేయలక్షణమ్ |
జ్ఞానం యో యదవేఽదాత్స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౪౭ ||

మదాలసాగర్భరత్నాలర్కాయ ప్రాహిణోచ్చ యః |
యోగపూర్వాత్మవిజ్ఞానం శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౪౮ ||

ఆయురాజాయ సత్పుత్రం సేవాధర్మపరాయ యః |
ప్రదదౌ సద్గతిం చైష శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౪౯ ||

లోకోపకృతయే విష్ణుదత్తవిప్రాయ యోఽర్పయత్ |
విద్యాస్తచ్ఛ్రాద్ధభుగ్యః స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౫౦ ||

భర్త్రా సహానుగమనవిధిం యః ప్రాహ సర్వవిత్ |
రామమాత్రే రేణుకాయై శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౫౧ ||

సమూలమాహ్నికం కర్మ సోమకీర్తినృపాయ యః |
మోక్షోపయోగి సకలం శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౫౨ ||

నామధారక భక్తాయ నిర్విణ్ణాయ వ్యదర్శయత్ |
తుష్టః స్తుత్యా స్వరూపం స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౫౩ ||

యః కలిబ్రహ్మసంవాదమిషేణాహ యుగస్థితీః |
గురుసేవాం చ సిద్ధాఽఽస్యాచ్ఛ్రీదత్తః శరణం మమ || ౫౪ ||

దూర్వాసఃశాపమాశ్రుత్య యోఽంబరీషార్థమవ్యయః |
నానావతారధారీ స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౫౫ ||

అనసూయాసతీదుగ్ధాస్వాదాయేవ త్రిరూపతః |
అవాతరదజో యోఽపి శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౫౬ ||

పీఠాపురే యః సుమతిబ్రాహ్మణీభక్తితోఽభవత్ |
శ్రీపాదస్తత్సుతస్త్రాతా శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౫౭ ||

ప్రకాశయామాస సిద్ధముఖాత్ స్థాపనమాదితః |
మహాబలేశ్వరస్యైష శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౫౮ ||

చండాల్యపి యతో ముక్తా గోకర్ణే తత్ర యోఽవసత్ |
లింగతీర్థమయే త్ర్యబ్దం శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౫౯ ||

కృష్ణాద్వీపే కురుపురే కుపుత్రం జననీయుతమ్ |
యో హి మృత్యోరపాచ్ఛ్రీపాచ్ఛ్రీదత్తః శరణం మమ || ౬౦ ||

రజకాయాపి దాస్యన్యో రాజ్యం కురుపురే ప్రభుః |
తిరోఽభూదజ్ఞదృష్ట్యా స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౬౧ ||

విశ్వాసఘాతినశ్చోరాన్ స్వభక్తఘ్నాన్నిహత్య యః |
జీవయామాస భక్తం స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౬౨ ||

కరంజనగరేఽంబాయాః ప్రదోషవ్రతసిద్ధయే |
యోఽభూత్సుతో నృహర్యాఖ్యః శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౬౩ ||

మూకో భూత్వా వ్రతాత్ పశ్చాద్వదన్వేదాన్ స్వమాతరమ్ |
ప్రవ్రజన్ బోధయామాస శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౬౪ ||

కాశీవాసీ స సంన్యాసీ నిరాశీష్ట్వప్రదో వృషమ్ |
వైదికం విశదీకుర్వన్ శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౬౫ ||

భూమిం ప్రదక్షిణీకృత్య సశిష్యో వీక్ష్య మాతరమ్ |
జహార ద్విజశూలార్తిం శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౬౬ ||

శిష్యత్వేనోరరీకృత్య సాయందేవం రరక్ష యః |
భీతం చ క్రూరయవనాచ్ఛ్రీదత్తః శరణం మమ || ౬౭ ||

ప్రేరయత్తీర్థయాత్రాయై తీర్థరూపోఽపి యః స్వకాన్ |
సమ్యగ్ధర్మముపాదిశ్య శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౬౮ ||

సశిష్యః పర్యలీక్షేత్రే వైద్యనాథసమీపతః |
స్థిత్వోద్దధార మూఢం యః శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౬౯ ||

విద్వత్సుతమవిద్యం య ఆగతం లోకనిందితమ్ |
ఛిన్నజిహ్వం బుధం చక్రే శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౭౦ ||

నృసింహవాటికస్థో యః ప్రదదౌ శాకభుఙ్నిధిమ్ |
దరిద్రబ్రాహ్మణాయాసౌ శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౭౧ ||

భక్తాయ త్రిస్థలీయాత్రాం దర్శయామాస యః క్షణాత్ |
చకార వరదం క్షేత్రం శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౭౨ ||

ప్రేతార్తిం వారయిత్వా యో బ్రాహ్మణ్యై భక్తిభావితః |
దదౌ పుత్రౌ స గతిదః శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౭౩ ||

తత్త్వం యో మృతపుత్రాయై బోధయిత్వాప్యజీవయత్ |
మృతం కల్పద్రుమస్థః స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౭౪ ||

దోహయామాస భిక్షార్థం యో వంధ్యాం మహిషీం ప్రభుః |
దారిద్ర్యదావదావః స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౭౫ ||

రాజప్రార్థిత ఏత్యాస్థాన్మఠే యో గాణగాపురే |
బ్రహ్మరక్షః సముద్ధర్తా శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౭౬ ||

విశ్వరూపం నిందకాయ శిబికాస్థః స్వలంకృతః |
గర్వహాదర్శయద్యః స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౭౭ ||

త్రివిక్రమేణ చానీతౌ గర్వితౌ బ్రాహ్మణద్విషౌ |
బోధయామాస తౌ యః స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౭౮ ||

ఉక్త్వా చతుర్వేదశాఖాతదంగాదికమీశ్వరః |
విప్రగర్వహరో యః స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౭౯ ||

సప్తజన్మవిదం సప్తరేఖోల్లంఘనతో దదౌ |
యో హీనాయ శ్రుతిస్ఫూర్తిః శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౮౦ ||

త్రివిక్రమాయాహ కర్మగతిం దత్తవిదా పునః |
వియుక్తం పతితం చక్రే శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౮౧ ||

రక్షసే వామదేవేన భస్మమాహాత్మ్యముద్గతిమ్ |
ఉక్తాం త్రివిక్రమాయాహ శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౮౨ ||

గోపీనాథసుతో రుగ్ణో మృతస్తత్ స్త్రీ శుశోచ తామ్ |
బోధయామాస యో యోగీ శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౮౩ ||

గుర్వగస్త్యర్షిసంవాదరూపం స్త్రీధర్మమాహ యః |
రూపాంతరేణ స ప్రాజ్ఞః శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౮౪ ||

విధవాధర్మమాదిశ్యానుగమం చాక్షభస్మదః |
అజీవయన్మృతం విప్రం శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౮౫ ||

వేశ్యాసత్యై తు రుద్రాక్షమాహాత్మ్యయుతమీట్ కృతమ్ |
ప్రసాదం ప్రాహ యః సత్యై శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౮౬ ||

శతరుద్రీయమాహాత్మ్యం మృతరాట్ సుతజీవనమ్ |
సత్యై శశంస స గురుః శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౮౭ ||

కచాఖ్యానం స్త్రియో మంత్రానర్హతార్థసుభాగ్యదమ్ |
సోమవ్రతం చ యః ప్రాహ శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౮౮ ||

బ్రాహ్మణ్యా దుఃస్వభావం యో నివార్యాహ్నికముత్తమమ్ |
శశంస బ్రాహ్మణాయాసౌ శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౮౯ ||

గార్హస్థధర్మం విప్రాయ ప్రత్యవాయజిహాసయా |
క్రమముక్త్యై య ఊచే స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౯౦ ||

త్రిపుంపర్యాప్తపాకేన భోజయామాస యో నృణామ్ |
సిద్ధశ్చతుఃసహస్రాణి శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౯౧ ||

అశ్వత్థసేవామాదిశ్య పుత్రౌ యోదాత్ఫలప్రదః |
చిత్రకృద్వృద్ధవంధ్యాయై శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౯౨ ||

కారయిత్వా శుష్కకాష్ఠసేవాం తద్వృక్షతాం నయన్ |
విప్రకుష్ఠం జహారాసౌ శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౯౩ ||

భజంతం కష్టతోఽప్యాహ సాయందేవం పరీక్ష్య యః |
గురుసేవావిధానం స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౯౪ ||

శివతోషకరీం కాశీయాత్రాం భక్తాయ యోఽవదత్ |
సవిధిం విహితాం త్వష్ట్రా శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౯౫ ||

కౌండిణ్యధర్మవిహితమనంతవ్రతమాహ యః |
కారయామాస తద్యోఽపి శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౯౬ ||

శ్రీశైలం తంతుకాయాసౌ యోగగత్యా వ్యదర్శయత్ |
శివరాత్రివ్రతాహే స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౯౭ ||

జ్ఞాపయిత్వాప్యమర్త్యత్వం స్వస్య దృష్ట్యా చకార యః |
వికుష్ఠం నందిశర్మాణం శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౯౮ ||

నరకేసరిణే స్వప్నే స్వం కల్లేశ్వరలింగగమ్ |
దర్శయిత్వానుజగ్రాహ శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౯౯ ||

అష్టమూర్తిధరోఽప్యష్టగ్రామగో భక్తవత్సలః |
దీపావల్యుత్సవేఽభూత్ స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౧౦౦ ||

అపక్వం ఛేదయిత్వాపి క్షేత్రే శతగుణం తతః |
ధాన్యం శూద్రాయ యోఽదాత్ స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౧౦౧ ||

గాణగాపురకే క్షేత్రే యోఽష్టతీర్థాన్యదర్శయత్ |
భక్తేభ్యో భీమరథ్యాం స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౧౦౨ ||

పూర్వదత్తవరాయాదాద్రాజ్యం స్ఫోటకరుగ్ఘరః |
మ్లేచ్ఛాయ దృష్టిం చేష్టం స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౧౦౩ ||

శ్రీశైలయాత్రామిషేణ వరదః పుష్పపీఠగః |
కలౌ తిరోఽభవద్యః స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౧౦౪ ||

నిద్రా మాతృపురేఽస్య సహ్యశిఖరే పీఠం మిమంక్షాపురే
కాశ్యాఖ్యే కరహాటకేఽర్ఘ్యమవరే భిక్షాస్య కోలాపురే |
పాంచాలే భుజిరస్య విఠ్ఠలపురే పత్రం విచిత్రం పురే
గాంధర్వే యుజిరాచమః కురుపురే దూరే స్మృతో నాంతరే || ౧౦౫ ||

అమలకమలవక్త్రః పద్మపత్రాభనేత్రః
పరవిరతికలత్రః సర్వథా యః స్వతంత్రః |
స చ పరమపవిత్రః సత్కమండల్వమత్రః
పరమరుచిరగాత్రో యోఽనసూయాత్రిపుత్రః || ౧౦౬ ||

నమస్తే సమస్తేష్టదాత్రే విధాత్రే
నమస్తే సమస్తేడితాఘౌఘహర్త్రే |
నమస్తే సమస్తేంగితజ్ఞాయ భర్త్రే
నమస్తే సమస్తేష్టకర్త్రేఽకహర్త్రే || ౧౦౭ ||

నమో నమస్తేఽస్తు పురాంతకాయ
నమో నమస్తేఽస్త్వసురాంతకాయ |
నమో నమస్తేఽస్తు ఖలాంతకాయ
దత్తాయ భక్తార్తివినాశకాయ || ౧౦౮ ||

శ్రీదత్తదేవేశ్వర మే ప్రసీద
శ్రీదత్తసర్వేశ్వర మే ప్రసీద |
ప్రసీద యోగేశ్వర దేహి యోగం
త్వదీయభక్తేః కురు మా వియోగమ్ || ౧౦౯ ||

శ్రీదత్తో జయతీహ దత్తమనిశం ధ్యాయామి దత్తేన మే
హృచ్ఛుద్ధిర్విహితా తతోఽస్తు సతతం దత్తాయ తుభ్యం నమః |
దత్తాన్నాస్తి పరాయణం శ్రుతిమతం దత్తస్య దాసోఽస్మ్యహం
శ్రీదత్తే పరభక్తిరస్తు మమ భో దత్త ప్రసీదేశ్వర || ౧౧౦ ||

ఇతి శ్రీపరమహంసపరివ్రాజకాచార్య శ్రీవాసుదేవానందసరస్వతీ విరచితం శ్రీ దత్త భావసుధారస స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed