Sri Datta Vedapada Stuti – ಶ್ರೀ ದತ್ತ ವೇದಪಾದ ಸ್ತುತಿಃ


ಅಗ್ನಿಮೀಲೇ ಪರಂ ದೇವಂ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ತ್ವಾಂ ತ್ರ್ಯಧೀಶ್ವರಮ್ |
ಸ್ತೋಮೋಽಯಮಗ್ರಿಯೋಽರ್ಥ್ಯಸ್ತೇ ಹೃದಿಸ್ಪೃಗಸ್ತು ಶಂತಮಃ || ೧ ||

ಅಯಂ ದೇವಾಯ ದೂರಾಯ ಗಿರಾಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸಾತ್ವತಾಮ್ |
ಸ್ತೋಮೋಽಸ್ತ್ವನೇನ ವಿಂದೇಯಂ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಮ್ || ೨ ||

ಏತಾ ಯಾ ಲೌಕಿಕಾಃ ಸಂತು ಹೀನಾ ವಾಚೋಽಪಿ ನಃ ಪ್ರಿಯಾಃ |
ಬಾಲಸ್ಯೇವ ಪಿತುಷ್ಟೇ ತ್ವಂ ಸ ನೋ ಮೃಳ ಮಹಾಂ ಅಸಿ || ೩ ||

ಅಯಂ ವಾಂ ನಾತ್ಮನೋಸ್ತತ್ತ್ವಮಧಿಗಮ್ಯಾಸ್ತಿ ದುರ್ಮನಾಃ |
ಹೃದ್ರೋಗಂ ಮಮ ಸೂರ್ಯ ತ್ವಂ ಹರಿಮಾಣಂ ಚ ನಾಶಯ || ೪ ||

ಪ್ರಮನ್ಮಹೇಽಸ್ಮಾನ್ವಿದ್ಧೀತಿ ಸ್ತೋತಾರಸ್ತೇ ವಯಂ ನಮಃ |
ಭಗವೋ ದೇವ ತೇ ಸ್ತೋಮಮಾರೇ ಅಸ್ಮೇ ಚ ಶೃಣ್ವತೇ || ೫ ||

ಇಂದ್ರೋ ಮದಾಯ ಯಾತೀಹ ಸತ್ವರಂ ಸೋಮಿನೋ ಯಥಾ |
ಸ್ತೋತೄನೇಹಿ ತಥಾಽಸ್ಮಾಂಸ್ತೇ ಮಾಧ್ವೀರ್ಗಾವೋ ಭವಂತು ನಃ || ೬ ||

ದ್ವೇ ವಿರೂಪೇಽತ್ರ ಮಾಯಾಯಾಸ್ತೇಽತ್ರ ಮಗ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಪೀಡಿತಃ |
ಮಾಭಿತಃ ಸಂತಪಂತೀಹ ಸಪತ್ನೀರಿವ ಪರ್ಶವಃ || ೭ ||

ಇದಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಮಪಿ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಜನ್ಮ ಗಂತಾಽಧ ಏವ ತತ್ |
ಕುರು ಪ್ರಸಾದಂ ಜ್ಞಾತ್ವೈತತ್ತೇನಾಹಂ ಭೂರಿ ಚಾಕನ || ೮ ||

ಪ್ರವಸ್ತುಜ್ಞಾನಾಜ್ಜಹಾತಿ ನಿಷ್ಕಾಮಶ್ಚೇನ್ಮೃತಿಂ ತ್ವಹಮ್ |
ನ ತಾದೃಶೋಽತಃ ಕಾಮಾದಿ ಸರ್ವಂ ರಕ್ಷೋ ನಿಬರ್ಹಯ || ೯ ||

ಸುಷುಮಾಮೂರ್ಧಿಯಃ ಸ್ತೋಮೈರಾಗಚ್ಛೈತೇ ವಯಂ ವಿಭೋ |
ತ್ವದಂಶಾಸ್ತ್ವಂ ಪತಿರ್ನೋಽಸಿ ದೇವೋ ದೇವೇಷು ಮೇಧಿರಃ || ೧೦ ||

ವಸೂ ರೂಪಂ ರೂಪಮಿಹ ಪ್ರತಿರೂಪೋಽಸಿ ನೋ ಪೃಥಕ್ |
ಏತಾನಿ ಭೂತಾನಿ ವಿದುರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಯೇ ಮನೀಷಿಣಃ || ೧೧ ||

ತಂ ನು ತ್ವಾಂ ಕಿಂ ಬ್ರುವೇಽಲ್ಪಜ್ಞೋ ಭಗವಂತಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಭೋಃ |
ಓಷಮಾಗಹಿ ಮಾಂ ತ್ವಂ ಚೇತ್ಸಖಾ ಸನ್ನತಿಮನ್ಯಸೇ || ೧೨ ||

ತಾ ವಾಸನಾ ಘ್ನಂತಿ ಯಥಾ ವೃಶ್ಚಿಕಸ್ಯಾರಸಂ ವಿಷಮ್ |
ಅತೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಭೂಯಿಷ್ಠಾಂ ನಮ ಉಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮ ತೇ || ೧೩ ||

ನಿ ಹೋತಾ ಸೀದಸಿ ವಿಭೋ ಯಸ್ತ್ವಂ ಯಷ್ಟುರ್ಗೃಹೇ ಪ್ರಿಯ |
ತಂ ತ್ವಾ ಹ್ವಯೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ || ೧೪ ||

ಸೇಮಾವಿಡ್ಢಿ ಪ್ರಭೃತಿಮೀಶಿಷೇ ಯೋಽವ ಮಾನಿಶಮ್ |
ತ್ವಂ ವಿಶ್ವೇಷಾಂ ಯದೀಶಾನೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವೇಷಿ ಮೇ ಹವಮ್ || ೧೫ ||

ಮಂದಃ ಸ್ವಕೋಽಯಂ ದೀನೋಽಜ್ಞ ಇತಿ ವಿದ್ವಾನ್ಭವಾನ್ಪ್ರಭುಃ |
ಇಂದ್ರ ಆಶಾಭ್ಯಃ ಪರಿ ಮಾಂ ಸರ್ವಾಭ್ಯೋ ಅಭಯಂ ಕರತ್ || ೧೬ ||

ಪ್ರ ಯ ಆರೂಪಿತಾಂ ಭ್ರಾಂತಿಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾಜ್ಜಹಾತಿ ಸಃ |
ವಿಮುಚ್ಯತೇ ತದ್ವಿಪ್ರಾಸ್ತ್ವಾಂ ಜಾಗೃವಾಂಸಃ ಸಮಿಂಧತೇ || ೧೭ ||

ಇಚ್ಛಂತಿ ದೇವಾ ಅಪಿ ತೇ ಪ್ರಸಾದಾಯ ನೃಜನ್ಮ ತತ್ |
ವಿದ್ವಾನ್ನಾಮಾನಿ ತೇ ದತ್ತ ವಿಶ್ವಾಭಿರ್ಗೀರ್ಭಿರೀಮಹೇ || ೧೮ ||

ಇಂದ್ರ ತ್ವಾ ಭಜತಃ ಸೂರೇರ್ದುರ್ಲಭಂ ಕಿಂ ತರಾಮಿ ತತ್ |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕ್ಲೇಶಾದಿ ತೇ ನಾವಾ ಗಂಭೀರಾಂ ಉದಧೀರಿವ || ೧೯ ||

ನ ತಾ ರೋದ್ಧುಂ ಧಿಯಃ ಶಕ್ತಾ ಯೋಗೇನಾಪಿ ತತಃ ಸದಾ |
ತ್ರಾತಾರಂ ಧೀಮಹೀಶ ತ್ವಾಂ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೨೦ ||

ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ದತ್ತ್ವಾಽನ್ನಂ ವಿಧಿಲಬ್ಧಂ ಸದೈವ ತೇ |
ಭವಾಮೋ ಭಜನೇ ಸಕ್ತಾ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಶೃಣುಧೀ ಹವಮ್ || ೨೧ ||

ಏವಾ ತ್ವಾಮಿಂದ್ರ ವಿಪ್ರಾಸೋ ಜಾಗೃವಾಂಸೋ ವಿಪನ್ಯವಃ |
ಸ್ತುವಂತ್ಯೇಭ್ಯೋ ಹಿ ತೇ ಕೋಽಪಿ ನ ಜ್ಯಾಯಾಂ ಅಸ್ತಿ ವೃತ್ರಹನ್ || ೨೨ ||

ಪ್ರಋಭುಭ್ಯೋ ಗೃಣದ್ಭ್ಯಸ್ತೇ ಮರ್ತ್ಯೇಭ್ಯೋಽಪ್ಯಮೃತತ್ವಮಿತ್ |
ದತ್ತಂ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ತವ ಮನೋರಥ ಆಯಾತು ಪಾಜಸಾ || ೨೩ ||

ಇತಮುತ್ಯದಿಷಂ ಶ್ರೇಯೋ ಯಜ್ಜಗ್ಧ್ವಾ ಪರಿತೃಪ್ಯತಿ |
ಸಾಧುಸ್ತದ್ಭಜನಂ ತೇಽಸ್ಮೇ ಇಷಂ ಸ್ತೋತೃಭ್ಯ ಆಭರ || ೨೪ ||

ತ್ವಾಮಗ್ನೇ ಮಾಯಿನಂ ಮಾಯಾಂ ಜೇತಾರಮಪರಾಜಿತಮ್ |
ಹಿತ್ವಾ ಕಂ ಶರಣಂ ಯಾಮಃ ಸ ನೋ ಬೋಧಿ ಶ್ರುಧೀ ಹವಮ್ || ೨೫ ||

ಮಹೀ ಮಹೇಶೋಽಜ್ಞಾನೇನ ಭವಾನವತು ಮಾವೃತಮ್ |
ಯಥಾ ವೈ ಸೂರ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಭಾನುಸ್ತಮಸಾವಿಧ್ಯದಾಸುರಃ || ೨೬ ||

ಪ್ರಯುಂಜತೀ ಯದಾತ್ಮಾನಂ ಮನೀಷಾ ಮನಸಾ ಸಹ |
ತದೈವ ಭವತೈಕಾಂತಂ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇಮಹಿ || ೨೭ ||

ಋತಸ್ಯ ಗೋಪಾಸ್ತ್ವಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಶಂ ಯುಂಜತೇ ಧಿಯಃ |
ಭೀತಾಯ ನಾಧಮಾನಾಯ ಋಷಯೇ ಸಪ್ತವಧ್ರಯೇ || ೨೮ ||

ತ್ವಂ ಹಿ ಪಾತಾಸಿ ನೋ ದತ್ತ ಪರಿಬಾಧಸ್ವ ದುಷ್ಕೃತಮ್ |
ಕಾಮಾದೀನ್ಯಸ್ಯ ಬೀಜಾನಿ ಜಹಿ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಸುಕ್ರತೋ || ೨೯ ||

ಪಿಬಾ ಸೋಮಮಿತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಯಷ್ಟುರ್ಹೂತಿಂ ಶುಭಂ ದ್ರವತ್ |
ಆಯಾಸಿ ಪುರುರೂಪ ತ್ವಾಮಾಸು ಗೋಷೂಪಪೃಚ್ಯತಾಮ್ || ೩೦ ||

ಇಂದ್ರಂ ವೋತಾನ್ಯಂ ನ ಪೃಥಙ್ಮನ್ಯೇ ಮಾಯಾಭಿರಿದ್ಭವಾನ್ |
ಪುರುರೂಪ ಇತೀಕ್ಷೇ ತ್ವಮಮಿತ್ರಾಂ ಸುಷಹಾನ್ಕೃಧಿ || ೩೧ ||

ಯಜ್ಞಾ ಯಜ್ಞಾಧೀಶ ಸರ್ವೇ ತ್ವನ್ಮಯಾ ಅಪಿ ತೇಷು ನಃ |
ಜಪಯಜ್ಞೋ ಮತಸ್ತೇನ ಸಮು ಪೂಷ್ಣಾ ಗಮೇಮಹಿ || ೩೨ ||

ಸ್ತುಷೇ ನರಾಪ್ಯಂ ತುಷ್ಟಃ ಸನ್ನಥೋ ಯಸ್ಯಾ ಅಯೋಮುಖಮ್ |
ಮಾಯಾಂ ಜಿತ್ವಾ ಭವಾಂತಾಂ ಮೇ ವಿಶ್ವಾಹಾ ಶರ್ಮ ಯಚ್ಛತು || ೩೩ ||

ಜುಷಸ್ವ ಸ್ತೋಮಮೀಶೈತೇ ಪ್ರಿಯಾಸಃ ಸಂತು ಸೂರಯಃ |
ವಯಂ ಸ್ತೋಮಪ್ರಿಯಾನೇನ ಯಚ್ಛಾ ನಃ ಶರ್ಮ ದೀರ್ಘಶ್ರುತ್ || ೩೪ ||

ಉಗ್ರೋ ಜಜ್ಞೇ ಮೃತ್ಯುರಯಮದುಗ್ಧಾ ಇವ ಧೇನವಃ |
ಧಿಯೋ ಮೇಽನೇನೇದೃಗೀಶ ನ ಜಾತೋ ನ ಜನಿಷ್ಯತೇ || ೩೫ ||

ಪ್ರಬ್ರಹ್ಮೈಹೀದಮಾಕರ್ಣ್ಯೋರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾತ್ |
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪ್ರಮಾದಾಖ್ಯಾನ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಽಮೃತಾತ್ || ೩೬ ||

ಯದದ್ಯ ವರ್ಷ್ಮ ತೇನೈವ ಪಶ್ಯೇಮ ಶರದಃ ಶತಮ್ |
ಸ್ತೋತ್ರಾಯ ತೇ ಹತೇ ಮೃತ್ಯೌ ಜೀವೇಮ ಶರದಃ ಶತಮ್ || ೩೭ ||

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತಮಂ ಮಹೇಶಂ ತ್ವಾಂ ಮನಾಮಹ ಇಹಾಗಹಿ |
ಮೃಳಾ ಸುಕ್ಷತ್ರ ಮೃಲಯ ಮಾ ನೋ ದುಃಶಂಸ ಈಶತ || ೩೮ ||

ತಿಸ್ರೋ ವಾಚಸ್ತೇಽತ್ರ ವರಾಂ ಕ ಈಶಾನಂ ನ ಯಾಚಿಷತ್ |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗೃಣೀಮಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತ್ರೈಸ್ತೇಭಿರ್ನಸ್ತೂಯಮಾಗಹಿ || ೩೯ ||

ದೂರಾದ್ವಿಹಾಯ ಸರ್ವಂ ತ್ವಾಮೃಷಯೋ ಯೇ ಚ ತುಷ್ಟುವುಃ |
ಮರ್ತಾ ಅಮರ್ತ್ಯಸ್ಯ ತೇ ತದ್ಭೂರಿ ನಾಮ ಮನಾಮಹೇ || ೪೦ ||

ಯ ಇಂದ್ರ ತ್ವಂ ಯೋ ನಮಸಾ ಸ್ವಧ್ವರೋ ಹೀತಿ ಸಂಸ್ತುತಃ |
ಇಂದ್ರೋ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಋಷಿರಿತ್ಯುಪ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ನಃ ಶೃಣು || ೪೧ ||

ವಯಮು ತ್ವಾ ವರಂ ದೇವಮಸ್ಮಭ್ಯಂ ಶರ್ಮ ಸಪ್ರಥಃ |
ಮನಾಮಹೇ ಪೃಣಂತಂ ತದಭಿತ್ವಾಮಿಂದ್ರ ನೋನುಮಃ || ೪೨ ||

ಪ್ರಕೃತಾನ್ಯಪಿ ಸೂಕ್ತಾನಿ ಶೃಣ್ವಂತಂ ಜಾತವೇದಸಮ್ |
ತ್ವಾಂ ಗೃಣಂತಿ ನ ಕೇ ತ್ವಂ ಹಿ ಯೇಷಾಮಿಂದ್ರೋ ಯುವಾ ಸಖಾ || ೪೩ ||

ತ್ವಾವತಃ ಪಾಹಿ ನೋ ಮರ್ತ್ಯಾನ್ಯತ ಇಂದ್ರ ಭಯಾಮಹೇ |
ಆದಿಶ್ಯ ಪದಭಕ್ತಿಂ ತೇ ತತೋ ನೋ ಅಭಯಂ ಕೃಧಿ || ೪೪ ||

ಆ ತ್ವಾ ರಥಂ ನ ತುರಗೈಃ ಸ್ತೋತ್ರೈಸ್ತ್ವಾ ವರ್ತಯಾಮಸಿ |
ಸ ತ್ವಂ ನ ಇಂದ್ರ ಮೃಲಯ ಯಸ್ಯ ತೇ ಸ್ವಾದು ಸಖ್ಯಮಿತ್ || ೪೫ ||

ಆ ಪ್ರಬೋಧಂ ಭವೋಽಬೋಧಃ ಸ್ವಪ್ನವದ್ದುಃಖದೋಽಶುಚಿಃ |
ಪತಿತಾನ್ ದುಃಖಿತಾನ್ನೄನ್ನಃ ಪಾಹಿ ತ್ವಂ ಶೃಣುಧೀ ಗಿರಃ || ೪೬ ||

ಇಂದ್ರಾಯ ಸಾಮ ತೇ ಗಾತುಂ ನ ಕ್ಷಮೋ ನಾಮ ತೇ ಗೃಣೇ |
ಬಣ್ಮಹಾಂಅಸಿ ಸೂರ್ಯ ತ್ವಂ ಸತ್ರಾದೇವ ಮಹಾಂಅಸಿ || ೪೭ ||

ಸೋಮಃ ಪುನಾನೋಂತಾರಾಮೋ ಮಯಾ ತ್ವಂ ನಾಧಿಲಕ್ಷಿತಃ |
ಈಕ್ಷೇ ತುಚ್ಛಾನ್ಬಹಿರ್ಭೋಗಾನ್ಯೋಷಾ ಜಾರಮಿವ ಪ್ರಿಯಮ್ || ೪೮ ||

ಪ್ರಣ ಇಂದೋರಪಿ ಸ್ಮರಂ ರೂಪಂ ತೇ ದರ್ಶಯಾಮಲಮ್ |
ನೄನ್ ಸ್ತೋತೄನ್ ಪಾಹ್ಯಂಹಸೋ ನೋ ಜಹಿ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಸುಕ್ರತೋ || ೪೯ ||

ಹಿನ್ವಂತಿ ದ್ವೈತಮಸ್ತ್ಯಸ್ಮಾದ್ಭಯಂ ವಿಂದತಿ ಮಾಮಿಹ |
ಯದಂತಿ ದೂರಕೇ ಯಚ್ಚ ಪವಮಾನ ವಿ ತಜ್ಜಹಿ || ೫೦ ||

ಧರ್ತಾ ಕಾರಕಶಕ್ತೀನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ತ್ವಮಿಹೈಕ ಇತ್ |
ಯಶೋಽತ್ರೇದಂ ಪವಿತ್ರಂ ತೇ ವಿತತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ || ೫೧ ||

ಅಸರ್ಜಿ ಭವತಾ ವಿಶ್ವಮನಿತ್ಯಮವಶಂ ಬೃಹತ್ |
ತ್ವಂ ಸಂಸ್ಮರ ಜ್ಞ ಶರಣ ವತ್ಸಂ ಜಾತಂ ನ ಧೇನವಃ || ೫೨ ||

ಪುರೋಜಿತೀಶ ಭೋ ಭೂಮನ್ ತತ್ರ ಮಾಮಮೃತಂ ಕೃಧಿ |
ಯತ್ರಾನಂದಾಶ್ಚ ಮೋದಾಶ್ಚ ಮುದಃ ಪ್ರಮುದ ಆಸತೇ || ೫೩ ||

ಅಯಂ ಸ ಇತಿ ವಿದ್ವಾಂತ್ಸನ್ಯಮಾಯ ಘೃತವದ್ಧವಿಃ |
ಕುತೋ ಜುಹೋಮ್ಯತೋಽದೇವಾ ಯಮಾಯ ಜುಹುತಾ ಹವಿಃ || ೫೪ ||

ನಿವರ್ತಧ್ವಮಿತೋ ದೇವಾ ಭದ್ರಂ ನೋ ಅಪಿ ವಾತಯ |
ಮನೋ ಹರೇ ಮಾಂ ಪಾಹ್ಯಾರ್ತಂ ಪಿತಾ ಪುತ್ರಮಿವ ಪ್ರಿಯಮ್ || ೫೫ ||

ಪ್ರಮಾ ಪ್ರಮಾತಾ ಪ್ರಮೇಯಂ ತ್ರಿಪುಟೀಹ ನ ವಿದ್ಯತೇ |
ರೂಪಂ ತೇಽವಿಕೃತಂ ಸತ್ತ್ವಂ ಮಧುಮನ್ಮೇ ಪರಾಯಣಮ್ || ೫೬ ||

ಪ್ರಹೋತಾರೋಽತ್ರೈವ ಮನೋನ್ವಾಹುವಾಮಹ ಇತ್ಯತಃ |
ಗಮಾದಿ ಮನಸೋ ನಾಸ್ಯ ಯೋ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಪ್ರಸಾಧನಃ || ೫೭ ||

ಯೇ ಯಜ್ಞೇನಾರ್ಚಂತ್ಯನೇನ ಸರ್ವೇ ನಂದಂತಿ ತೇ ತ್ವಯಾ |
ನಾನ್ಯೇಽತಸ್ತ್ವತ್ಪ್ರಿಯಾ ಏವ ವಿರೂಪಾಸೋ ದಿವಸ್ಪರಿ || ೫೮ ||

ದೇವಾನಾಂ ನು ವಶೇ ಯೋಽಸ್ಯ ಸುಮಂಗಲೀರಿಯಂ ವಧೂಃ |
ಸ್ನೇಹೇಷು ತ್ವಚ್ಯುತೋ ಭೋಗೀ ಪತಿರ್ಬಂಧೇಷು ಬಧ್ಯತೇ || ೫೯ ||

ವಿಹಿತಂ ಸರ್ವಮಿತ್ತೇ ತ್ವಮತೋ ಜ್ಯಾಯಾಂಶ್ಚ ಪೂರುಷಃ |
ಪಾದೋಽಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾ ಭೂತಾನಿ ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂ ದಿವಿ || ೬೦ ||

ಹಯೇ ಜಾಯೇ ಇತಿ ವದನ್ಯಾ ಸಾಲಾವೃಕಹೃತ್ಸಮಾ |
ತನ್ಮಯೋ ನ ಸ ವೇದಾಮುಮಾತ್ಮಾನಂ ತವ ಪೂರುಷ || ೬೧ ||

ಉಭಾ ಉಪಾಧಿತೋಽತ್ರೈಕಃ ಪಾಕೇನ ಮನಸಾನ್ವಿತಃ |
ತ್ವಾಂ ಯದೀಕ್ಷೇತ ತಂ ಮಾತಾ ರೇಹ್ಲಿ ಸ ಉ ರೇಹ್ಲಿ ಮಾತರಮ್ || ೬೨ ||

ತದಿದಾತ್ಮನ್ಹೃದಿ ವಪುಃ ಪಶ್ಯಂತಸ್ತೇ ಮನೀಷಯಾ |
ಮುನಯೋ ವಾತರಶನಾಃ ಪಿಶಂಗಾ ವಸತೇಽಮಲಾಃ || ೬೩ ||

ತ್ಯಂ ಚಿನ್ಮಯಂ ಬುಧಾ ರೂಪಂ ಸಂಜಾನಾನಾ ಉಪಾಸತೇ |
ಯೋ ಅಸ್ಯ ಪಾರೇ ರಜಸಃ ಸ ನಃ ಪರ್ಷದತಿ ದ್ವಿಷಃ || ೬೪ ||

ಇಷೇ ತ್ವೋರ್ಜೇ ಚೌದನೇನ ನಿತ್ಯಹೋಮೇಽಪಿ ಗವ್ಯತಃ |
ಯಜಂತ್ಯಹಂ ತ್ವಕಾಮಸ್ತ್ವಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯ ಕರ್ಮಣೇ || ೬೫ ||

ಅಗ್ನ ಆಯಾಹೀತಿ ಗಾತುಂ ತ್ವಾಽಕ್ಷಮಃ ಸ್ತೌಮಿ ಕೇವಲಮ್ |
ನಿಷೀದ ಮೇ ಹೃದಿ ಯಥಾ ನಿಹೋತಾ ಸತ್ಸಿ ಬರ್ಹಿಷಿ || ೬೬ ||

ಶಂ ನೋ ದೇವೀಃ ಪ್ರಸಾದಾತ್ತೇ ಸಂತು ಧೀವೃತ್ತಯೋಽನಿಶಮ್ |
ಆತ್ಮಪ್ರವಾಹಾಃ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾಚ್ಛಂಯೋರಭಿಸ್ರವಂತು ನಃ || ೬೭ ||

ಜ್ಞಾತೇಽಸ್ಮಿನ್ಪಾಶಮುಕ್ತಿಃ ಸಕಲವಿದಿತಿ ತತ್ಸ್ಯಾದನಿರ್ದೇಶ್ಯಮೇಕಂ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಚಾತೀಂದ್ರಿಯಂ ಸತ್ತದಯಮಿತಿ ಗಿರಾ ಶಾಬ್ದನಿರ್ದೇಶ್ಯಮೇವ |
ವಾಕ್ಯೈಸ್ತತ್ತ್ವಂ ವಿರೋಧೇಽಪಿ ಸತಿ ಸುಮತಿಭಿಃ ಸೋಽಯಮಿತ್ಯಾದಿವತ್ತ-
-ದ್ಭಾಗತ್ಯಾಗೇನ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ವರಗುರುಕೃಪಯಾ ಲಭ್ಯಮೈಕ್ಯಂ ಹಿ ತಜ್ಜ್ಞೈಃ || ೬೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀದತ್ತಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ವೇದಪಾದ ಸ್ತುತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದತ್ತತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed