Sri Datta Navaratna Malika – ಶ್ರೀ ದತ್ತ ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ


ವಿತ್ತತರ್ಷರಹಿತೈರ್ಮನುಜಾನಾಂ
ಸತ್ತಮೈರನಿಶಸೇವ್ಯಪದಾಬ್ಜಮ್ |
ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಮಭಿಲಿಪ್ಸುರಹಂ ದ್ರಾಕ್
ದತ್ತದೇವಮನಿಶಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೧ ||

ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಗುರುಮತ್ರಿತನೂಜಂ
ಪಾದನಮ್ರಶಿರ ಆಹಿತಹಸ್ತಮ್ |
ಶ್ರೀದಮುಖ್ಯಹರಿದೀಶ್ವರಪೂಜ್ಯಂ
ದತ್ತದೇವಮನಿಶಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೨ ||

ನಾಕನಾಯಕಸಮರ್ಚಿತಪಾದಂ
ಪಾಕಚಂದ್ರಧರ ಮೌಲ್ಯವತಾರಮ್ |
ಕೋಕಬಂಧುಸಮವೇಕ್ಷ್ಯಮಹಸ್ಕಂ
ದತ್ತದೇವಮನಿಶಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೩ ||

ಮೂಕಪಂಗು ಬಧಿರಾದಿಮಲೋಕಾನ್
ಲೋಕತಸ್ತದಿತರಾನ್ವಿದಧಾನಮ್ |
ಏಕವಸ್ತುಪರಿಬೋಧಯಿತಾರಂ
ದತ್ತದೇವಮನಿಶಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೪ ||

ಯೋಗದಾನತ ಇಹೈವ ಹರಂತಂ
ರೋಗಮಾಶು ನಮತಾಂ ಭವಸಂಜ್ಞಮ್ |
ರಾಗಮೋಹಮುಖ ವೈರಿನಿವೃತ್ತ್ಯೈ
ದತ್ತದೇವಮನಿಶಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೫ ||

ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಮುನಯೇ ತ್ರಿಪುರಾಯಾಃ
ಜ್ಞಾನಖಂಡಮವಬೋಧಿತವಂತಮ್ |
ಜಾಮಿತಾವಿದಲನಂ ನತಪಂಕ್ತೇಃ
ದತ್ತದೇವಮನಿಶಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೬ ||

ತಾರಕಂ ಭವಮಹಾಜಲರಾಶೇಃ
ಪೂರಕಂ ಪದನತೇಪ್ಸಿತರಾಶೇಃ |
ವಾರಕಂ ಕಲಿಮುಖೋತ್ಥಭಯಾನಾಂ
ದತ್ತದೇವಮನಿಶಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೭ ||

ಸತ್ಯವಿತ್ಸುಖನಿರಂತರಸಕ್ತಂ
ಸ್ವಾಂತಮಾನತಜನಂ ವಿದಧಾನಮ್ |
ಶ್ರಾಂತಲೋಕತತಿತೋಷಣಚಂದ್ರಂ
ದತ್ತದೇವಮನಿಶಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೮ ||

ರಕ್ಷಣಾಯ ಜಗತೋ ಧೃತದೇಹಂ
ಶಿಕ್ಷಣಾಯ ಚ ದುರಧ್ವಗತಾನಾಮ್ |
ಋಕ್ಷರಾಜಪರಿಭಾವಿನಿಟಾಲಂ
ದತ್ತದೇವಮನಿಶಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೯ ||

ನವರತ್ನಮಾಲಿಕೇಯಂ
ಗ್ರಥಿತಾ ಭಕ್ತೇನ ಕೇನಚಿದ್ಯತಿನಾ |
ಗುರುವರಚರಣಾಬ್ಜಯುಗೇ
ತನ್ಮೋದಾಯಾರ್ಪಿತಾ ಚಿರಂ ಜೀಯಾತ್ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಪಾದೈಃ ವಿರಚಿತಾ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದತ್ತತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: