Sri Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram 1 – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 1


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾ ಋಷಯಃ, ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ದೇವತಾ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ನಾಮಪರಾಯಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ದ್ರಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ರೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ರೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ರೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ರಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ದ್ರಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ದ್ರೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ದ್ರೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ದ್ರೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ದ್ರಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ದಿಗಂಬರಂ ಭಸ್ಮವಿಲೇಪಿತಾಂಗಂ
ಚಕ್ರಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಡಮರುಂ ಗದಾಂ ಚ |
ಪದ್ಮಾನನಂ ಯೋಗಿಮುನೀಂದ್ರ ವಂದ್ಯಂ
ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ತಂ ದತ್ತಮಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯೈ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾಃ |
ಓಂ ಲಂ ಪೃಥಿವೀತತ್ತ್ವಾತ್ಮನೇ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ಗಂಧಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಓಂ ಹಂ ಆಕಾಶತತ್ತ್ವಾತ್ಮನೇ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಓಂ ಯಂ ವಾಯುತತ್ತ್ವಾತ್ಮನೇ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಓಂ ರಂ ವಹ್ನಿತತ್ತ್ವಾತ್ಮನೇ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ದೀಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಓಂ ವಂ ಅಮೃತತತ್ತ್ವಾತ್ಮನೇ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ಅಮೃತನೈವೇದ್ಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಓಂ ಸಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾತ್ಮನೇ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
ಅನಸೂಯಾಸುತೋ ದತ್ತೋ ಹ್ಯತ್ರಿಪುತ್ರೋ ಮಹಾಮುನಿಃ |
ಯೋಗೀಂದ್ರಃ ಪುಣ್ಯಪುರುಷೋ ದೇವೇಶೋ ಜಗದೀಶ್ವರಃ || ೧ ||

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾನಂದೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ |
ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರ್ವಿಕಾರೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಂಜನಃ || ೨ ||

ಗುಣಾತ್ಮಕೋ ಗುಣಾತೀತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕಃ |
ನಾನಾರೂಪಧರೋ ನಿತ್ಯಃ ಶಾಂತೋ ದಾಂತಃ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ || ೩ ||

ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯೋ ಭವಹರೋ ಭಗವಾನ್ಭವನಾಶನಃ |
ಆದಿದೇವೋ ಮಹಾದೇವಃ ಸರ್ವೇಶೋ ಭುವನೇಶ್ವರಃ || ೪ ||

ವೇದಾಂತವೇದ್ಯೋ ವರದೋ ವಿಶ್ವರೂಪೋಽವ್ಯಯೋ ಹರಿಃ |
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಃ ಸರ್ವೇಶೋ ಯೋಗೀಶೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ || ೫ ||

ದಿಗಂಬರೋ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿರ್ದಿವ್ಯಭೂತಿವಿಭೂಷಣಃ |
ಅನಾದಿಸಿದ್ಧಃ ಸುಲಭೋ ಭಕ್ತವಾಂಛಿತದಾಯಕಃ || ೬ ||

ಏಕೋಽನೇಕೋ ಹ್ಯದ್ವಿತೀಯೋ ನಿಗಮಾಗಮಪಂಡಿತಃ |
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತಾ ಚ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯವರಪ್ರದಃ || ೭ ||

ಶಾಶ್ವತಾಂಗೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ |
ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸದಾತುಷ್ಟಃ ಸರ್ವಮಂಗಳದಾಯಕಃ || ೮ ||

ನಿಷ್ಕಲಂಕೋ ನಿರಾಭಾಸೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ |
ಪುರುಷೋತ್ತಮೋ ಲೋಕನಾಥಃ ಪುರಾಣಪುರುಷೋಽನಘಃ || ೯ ||

ಅಪಾರಮಹಿಮಾಽನಂತೋ ಹ್ಯಾದ್ಯಂತರಹಿತಾಕೃತಿಃ |
ಸಂಸಾರವನದಾವಾಗ್ನಿರ್ಭವಸಾಗರತಾರಕಃ || ೧೦ ||

ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಃ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನೋಽಚ್ಯುತಃ |
ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಕರಸ್ತಾಪತ್ರಯನಿವಾರಣಃ || ೧೧ ||

ಲೋಕೇಶಃ ಸರ್ವಭೂತೇಶೋ ವ್ಯಾಪಕಃ ಕರುಣಾಮಯಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಂದಿತಪದೋ ಮುನಿವಂದ್ಯಃ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ || ೧೨ ||

ನಾಮರೂಪಕ್ರಿಯಾತೀತೋ ನಿಃಸ್ಪೃಹೋ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಃ |
ಮಾಯಾಧೀಶೋ ಮಹಾತ್ಮಾ ಚ ಮಹಾದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ || ೧೩ ||

ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಧರೋ ನಾಗಕುಂಡಲಭೂಷಣಃ |
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಂಪೂರ್ಣಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ || ೧೪ ||

ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಕರುಣಾಸಿಂಧುಃ ಸರ್ಪಹಾರಃ ಸದಾಶಿವಃ |
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿವಾಸಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಭವಬಂಧವಿಮೋಚನಃ |
ವಿಶ್ವಂಭರೋ ವಿಶ್ವನಾಥೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗತ್ಪ್ರಭುಃ || ೧೫ ||

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ ||

ನಿತ್ಯಂ ಪಠತಿ ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ |
ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟನಿವಾರಣಮ್ || ೧೬ ||

ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ನೃಣಾಂ ದತ್ತಸಾಯುಜ್ಯದಾಯಕಮ್ |
ಪಠಂತಿ ಯೇ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾರದಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದತ್ತತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed