Sri Dattatreya Hrudayam 2 – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೃದಯಂ 2


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೃದಯರಾಜ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಕಾಲಾಕರ್ಷಣ ಋಷಿಃ ಜಗತೀಚ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ದೇವತಾ ಆಂ ಬೀಜಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರೋಂ ಕೀಲಕಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||
ದ್ರಾಮಿತ್ಯಾದಿ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ ||

ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮುನಿವಂದಿತಾಯ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುರೂಪಕಾಯ |
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಭವಹರಣಾಯ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮನುತಲ್ಪಕಾಯ|| ೧ ||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ನೀಲಕಂಠೋ ಮಹಾದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ
ಹರಿಃ ಕೃಷ್ಣೋ ವಾಸುದೇವೋ ಮಾಧವೋ ಮಧುಸೂದನಃ |
ಜನಕಶ್ಚ ಶತಾನಂದೋ ವೇದವೇದ್ಯೋ ಪಿತಾಮಹಃ
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪೋ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ಗುರುಂ ನಮಃ || ೨ ||

ಪಂಚಾನನೋ ಮಹಾದೇವೋ ಗೌರೀಮಾನಸಭಾಸ್ಕರಃ
ಬ್ರಹ್ಮವಾದೋ ಸುಖಾಸೀನೋ ಸುರಲೋಕವರಪ್ರದಃ |
ವೇದಾನನೋ ವೇದರೂಪೋ ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗಪ್ರಕಾಶಕಃ
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪೋ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ಗುರುಂ ನಮಃ || ೩ ||

ಕರ್ಪೂರಗೌರವರ್ಣಾಂಗೋ ಶೈಲಜಾಮನೋರಂಜಕಃ
ಶ್ಯಾಮಾಭಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ಯೋ ಭಕ್ತವಾಂಛಿತದಾಯಕಃ |
ಪೀತರತ್ನಾಂಗವರ್ಣಾಂಗೋ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಲಾಪಕಃ
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪೋ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ಗುರುಂ ನಮಃ || ೪ ||

ತ್ರಿಪಂಚನಯನೋ ರುದ್ರೋ ಯೋ ಮಹಾಭೈರವಾಂತಕಃ
ದ್ವಿದಳಾಕ್ಷೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ಕೇಶವೋ ಮಾಧವೋ ಹರಿಃ |
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷೋ ವೇದಸಾರಂಗೋ ಶ್ರೀಸುತೋ ಯಜ್ಞಕಾರಣಃ
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪೋ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ಗುರುಂ ನಮಃ || ೫ ||

ದಿಗ್ಬಾಹುಮಂಡಿತದೇವೋ ಮೃಡಾನೀಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ
ಸುಮೂರ್ತಿಕೃತ್ಕಾರ್ತಿಕೇಯೋ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಸುರೇಶ್ವರಃ |
ವಸುಃ ಪಾಣಿಸ್ತಪಃ ಶಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಮಖಭೂಷಣಃ
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪೋ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ಗುರುಂ ನಮಃ || ೬ ||

ಗಂಗಾಧರೋ ಮಹೇಶಾನೋ ಶ್ರೀಪತಿರ್ಭವಭಂಜಕಃ
ವಾಗ್ದೇವಃ ಕಾಮಶಾಂತೋ ಯೋ ಸಾವಿತ್ರೀ ವಾಗ್ವಿಲಾಸಕಃ |
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೋ ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತಿರ್ವಿಶ್ವೇಶೋ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಃ
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪೋ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ಗುರುಂ ನಮಃ || ೭ ||

ನಾಗಪ್ರಿಯೋ ಭೂತನಾಥೋ ಜಗತ್ಸಂಹಾರಕಾರಕಃ
ಭುವನೇಶೋ ಭಯತ್ರಾತಾ ಮಾಧವೋ ಭೂತಪಾಲಕಃ |
ವಿಧಾತಾ ರಜರೂಪಶ್ಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಽಜಕಾರಕಃ
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪೋ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ಗುರುಂ ನಮಃ || ೮ ||

ಕೃದ್ಧಕೄರಪಿಶಾಚೇಶೋ ಶಾಂಭವೋ ಶುದ್ಧಮಾನಸಃ
ಶಾಂತೋ ದಾಂತೋ ಮಹಾಧೀರೋ ಗೋವಿಂದಸ್ತತ್ತ್ವಸಾಗರಃ |
ಅರ್ಧೂಸರ್ಧೂಮಹಾಭಾಗೋ ರಜೋರೂಪೋ ಮಹರ್ಷಿಕಃ
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪೋ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ಗುರುಂ ನಮಃ || ೯ ||

ಚರ್ಮಾಂಬರಧರೋ ದೇವೋ ಲೀಲಾತಾಂಡವಕೌಶಲಃ
ಪೀತಾಂಬರಪರೀಧಾನೋ ಮಾಯಾಚಕ್ರಾಂತರಾತ್ಮವಿತ್ |
ಕರ್ಮಾಂಗವಸ್ತ್ರಭೂಷೋ ಯೋ ಜಗತ್ಕಾರಣಕಾರ್ಯಧೃತ್
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪೋ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ಗುರುಂ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಕಪಾಲಮಾಲಾಂಶುಧರೋ ಭಸ್ಮಭೂಷೋ ಶುಭಪ್ರದಃ
ಶ್ರೀವತ್ಸಃ ಪ್ರೀತಿಕರೋ ಯೋಗವಾನ್ಯೋ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |
ಯಜ್ಞಸೂತ್ರೋತ್ತರೀಭೂಷೋ ವೇದಮಾರ್ಗಪ್ರಭಾಕರಃ
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪೋ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ಗುರುಂ ನಮಃ || ೧೧ ||

ತ್ರಿಶೂಲಪಾಣಿಃ ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಪ್ರಿಯಂಕರಃ
ಗದಾಪಾಣಿಶ್ಚಾರ್ವಂಗೋ ವಿಶ್ವತ್ರಾತಾ ಜಗತ್ಪತಿಃ |
ಕಮಂಡಲುಧರೋ ದೇವೋ ವಿಧಾತಾ ವಿಘ್ನನಾಶನಃ
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪೋ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ಗುರುಂ ನಮಃ || ೧೨ ||

ಶಿಲಾನಸೂನುವರದಶ್ಚಂಡಾಂಶುಶ್ಚಂಡವಿಕ್ರಮಃ
ಅರುಣೋ ವಿರಜೋ ಧಾತಾ ಭಕ್ತಿಮಾನಸಬೋಧಕಃ |
ಪದ್ಮಾಸನೋ ಪದ್ಮವೇತ್ತಾ ಹಂಸಮಾನಸಪಂಜರಃ
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪೋ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ಗುರುಂ ನಮಃ || ೧೩ ||

ಇತ್ಯೇವಂ ದತ್ತಹೃದಯಂ ಏಕಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ಲೋಕೇ ದತ್ತಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೪ ||

ಧನಕಾಮೇ ಪುತ್ರಕಾಮೇ ನಾನಾಕಾಮೇ ಅಹೇತುಕೇ |
ಪಠನಾತ್ಸಾಧಕೇಭ್ಯಶ್ಚ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಮ್ || ೧೫ ||

ಮಂತ್ರಮಾತ್ರಂ ಸಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ದಶದೋಷನಿವಾರಕಂ
ಸಿದ್ಧಮಂತ್ರೋ ಭವತ್ಯೇವಂ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ || ೧೬ ||

ಇದಂ ಹೃದಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ದುರ್ಲಭಮ್ |
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಪ್ರದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೭ ||

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಕಾನ್ ಶ್ಲೋಕಾನ್ ಜಪ್ತ್ವಾ ದ್ವಾದಶಸಂಖ್ಯಯಾ |
ತಸ್ಯ ದ್ವಾದಶಭಾಗೇನ ಜಪ್ತ್ವಾ ಚೈಕಪುರಶ್ಚರಮ್ || ೧೮ ||

ಸೂರ್ಯಸಂಖ್ಯಪುರಶ್ಚರ್ಯಾತ್ ಕೃತೋ ವೈ ಸಾಧಕೋತ್ತಮಃ |
ತಸ್ಯ ಪಾಠಪ್ರಭಾವೇನ ದತ್ತದರ್ಶನಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೯ ||

ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಶ್ಲೋಕಶ್ಲೋಕೇ ಕೃತ್ವಾ ಪಾಠಂ ವಿಚಕ್ಷಣಃ |
ತೇನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯತಾ ಶೀಘ್ರಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸ್ಯ ಜಾಯತೇ || ೨೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೃದಯಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದತ್ತತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed