Sri Dattatreya Hrudayam 2 – శ్రీ దత్తాత్రేయ హృదయం 2


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అస్య శ్రీదత్తాత్రేయ హృదయరాజ మహామంత్రస్య కాలాకర్షణ ఋషిః జగతీచ్ఛందః శ్రీదత్తాత్రేయో దేవతా ఆం బీజం హ్రీం శక్తిః క్రోం కీలకం శ్రీదత్తాత్రేయ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||
ద్రామిత్యాది షడంగన్యాసః ||

నమో నమః శ్రీమునివందితాయ
నమో నమః శ్రీగురురూపకాయ |
నమో నమః శ్రీభవహరణాయ
నమో నమః శ్రీమనుతల్పకాయ || ౧ ||

విశ్వేశ్వరో నీలకంఠో మహాదేవో మహేశ్వరః
హరిః కృష్ణో వాసుదేవో మాధవో మధుసూదనః |
జనకశ్చ శతానందో వేదవేద్యో పితామహః
త్రిమూర్తిరూపో భగవాన్ దత్తాత్రేయో గురుం నమః || ౨ ||

పంచాననో మహాదేవో గౌరీమానసభాస్కరః
బ్రహ్మవాదో సుఖాసీనో సురలోకవరప్రదః |
వేదాననో వేదరూపో ముక్తిమార్గప్రకాశకః
త్రిమూర్తిరూపో భగవాన్ దత్తాత్రేయో గురుం నమః || ౩ ||

కర్పూరగౌరవర్ణాంగో శైలజామనోరంజకః
శ్యామాభః శ్రీనివాసో యో భక్తవాంఛితదాయకః |
పీతరత్నాంగవర్ణాంగో గాయత్ర్యాత్మప్రలాపకః
త్రిమూర్తిరూపో భగవాన్ దత్తాత్రేయో గురుం నమః || ౪ ||

త్రిపంచనయనో రుద్రో యో మహాభైరవాంతకః
ద్విదళాక్షో మహాకాయో కేశవో మాధవో హరిః |
అష్టాక్షో వేదసారంగో శ్రీసుతో యజ్ఞకారణః
త్రిమూర్తిరూపో భగవాన్ దత్తాత్రేయో గురుం నమః || ౫ ||

దిగ్బాహుమండితదేవో మృడానీప్రాణవల్లభః
సుమూర్తికృత్కార్తికేయో హృషీకేశః సురేశ్వరః |
వసుః పాణిస్తపః శాంతో బ్రహ్మణ్యో మఖభూషణః
త్రిమూర్తిరూపో భగవాన్ దత్తాత్రేయో గురుం నమః || ౬ ||

గంగాధరో మహేశానో శ్రీపతిర్భవభంజకః
వాగ్దేవః కామశాంతో యో సావిత్రీ వాగ్విలాసకః |
బ్రహ్మరూపో విష్ణుశక్తిర్విశ్వేశో త్రిపురాంతకః
త్రిమూర్తిరూపో భగవాన్ దత్తాత్రేయో గురుం నమః || ౭ ||

నాగప్రియో భూతనాథో జగత్సంహారకారకః
భువనేశో భయత్రాతా మాధవో భూతపాలకః |
విధాతా రజరూపశ్చ బ్రాహ్మణోఽజకారకః
త్రిమూర్తిరూపో భగవాన్ దత్తాత్రేయో గురుం నమః || ౮ ||

కృద్ధకౄరపిశాచేశో శాంభవో శుద్ధమానసః
శాంతో దాంతో మహాధీరో గోవిందస్తత్త్వసాగరః |
అర్ధూసర్ధూమహాభాగో రజోరూపో మహర్షికః
త్రిమూర్తిరూపో భగవాన్ దత్తాత్రేయో గురుం నమః || ౯ ||

చర్మాంబరధరో దేవో లీలాతాండవకౌశలః
పీతాంబరపరీధానో మాయాచక్రాంతరాత్మవిత్ |
కర్మాంగవస్త్రభూషో యో జగత్కారణకార్యధృత్
త్రిమూర్తిరూపో భగవాన్ దత్తాత్రేయో గురుం నమః || ౧౦ ||

కపాలమాలాంశుధరో భస్మభూషో శుభప్రదః
శ్రీవత్సః ప్రీతికరో యోగవాన్యో పురుషోత్తమః |
యజ్ఞసూత్రోత్తరీభూషో వేదమార్గప్రభాకరః
త్రిమూర్తిరూపో భగవాన్ దత్తాత్రేయో గురుం నమః || ౧౧ ||

త్రిశూలపాణిః సర్వజ్ఞో జ్ఞానేంద్రియప్రియంకరః
గదాపాణిశ్చార్వంగో విశ్వత్రాతా జగత్పతిః |
కమండలుధరో దేవో విధాతా విఘ్ననాశనః
త్రిమూర్తిరూపో భగవాన్ దత్తాత్రేయో గురుం నమః || ౧౨ ||

శిలానసూనువరదశ్చండాంశుశ్చండవిక్రమః
అరుణో విరజో ధాతా భక్తిమానసబోధకః |
పద్మాసనో పద్మవేత్తా హంసమానసపంజరః
త్రిమూర్తిరూపో భగవాన్ దత్తాత్రేయో గురుం నమః || ౧౩ ||

ఇత్యేవం దత్తహృదయం ఏకభక్త్యా పఠేన్నరః |
భుక్తిముక్తిప్రదం లోకే దత్తసాయుజ్యమాప్నుయాత్ || ౧౪ ||

ధనకామే పుత్రకామే నానాకామే అహేతుకే |
పఠనాత్సాధకేభ్యశ్చ సర్వకామఫలప్రదమ్ || ౧౫ ||

మంత్రమాత్రం సముచ్చార్య దశదోషనివారకం
సిద్ధమంత్రో భవత్యేవం నాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౬ ||

ఇదం హృదయమాహాత్మ్యం త్రిషు లోకేషు దుర్లభమ్ |
సాక్షాత్కారప్రదం స్తోత్రం సత్యం సత్యం వదామ్యహమ్ || ౧౭ ||

చతుర్వింశతికాన్ శ్లోకాన్ జప్త్వా ద్వాదశసంఖ్యయా |
తస్య ద్వాదశభాగేన జప్త్వా చైకపురశ్చరమ్ || ౧౮ ||

సూర్యసంఖ్యపురశ్చర్యాత్ కృతో వై సాధకోత్తమః |
తస్య పాఠప్రభావేన దత్తదర్శనమాప్నుయాత్ || ౧౯ ||

ప్రత్యేకం శ్లోకశ్లోకే కృత్వా పాఠం విచక్షణః |
తేన సాన్నిధ్యతా శీఘ్రం దత్తాత్రేయస్య జాయతే || ౨౦ ||

ఇతి శ్రీ దత్తాత్రేయ హృదయమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: