Sri Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram 2 – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 2


ಓಂಕಾರತತ್ತ್ವರೂಪಾಯ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ನಭೋಽತೀತಮಹಾಧಾಮ್ನೇ ಐಂದ್ರ್ಯರ್ಧ್ಯಾ ಓಜಸೇ ನಮಃ || ೧ ||

ನಷ್ಟಮತ್ಸರಗಮ್ಯಾಯಾಽಽಗಮ್ಯಾಚಾರಾತ್ಮವರ್ತ್ಮನೇ |
ಮೋಚಿತಾಮೇಧ್ಯಕೃತಯೇ ಹ್ರೀಂಬೀಜಶ್ರಾಣಿತಶ್ರಿತಃ || ೨ ||

ಮೋಹಾದಿವಿಭ್ರಮಾಂತಾಯ ಬಹುಕಾಯಧರಾಯ ಚ |
ಭಕ್ತದುರ್ವೈಭವಚ್ಛೇತ್ರೇ ಕ್ಲೀಂಬೀಜವರಜಾಪಿನೇ || ೩ ||

ಭವಹೇತುವಿನಾಶಾಯ ರಾಜಚ್ಛೋಣಾಧರಾಯ ಚ |
ಗತಿಪ್ರಕಂಪಿತಾಂಡಾಯ ಚಾರುವ್ಯಾಯತಬಾಹವೇ || ೪ ||

ಗತಗರ್ವಪ್ರಿಯಾಯಾಸ್ತು ಯಮಾದಿಯತಚೇತಸೇ |
ವಶಿತಾಜಾತವಶ್ಯಾಯ ಮುಂಡಿನೇ ಅನಸೂಯವೇ || ೫ ||

ವದದ್ವರೇಣ್ಯವಾಗ್ಜಾಲಾವಿಸ್ಪಷ್ಟವಿವಿಧಾತ್ಮನೇ |
ತಪೋಧನಪ್ರಸನ್ನಾಯೇಡಾಪತಿಸ್ತುತಕೀರ್ತಯೇ || ೬ ||

ತೇಜೋಮಣ್ಯಂತರಂಗಾಯಾದ್ಮರಸದ್ಮವಿಹಾಪಿನೇ |
ಆಂತರಸ್ಥಾನಸಂಸ್ಥಾಯಾಯೈಶ್ವರ್ಯಶ್ರೌತಗೀತಯೇ || ೭ ||

ವಾತಾದಿಭಯಯುಗ್ಭಾವಹೇತವೇ ಹೇತುಹೇತವೇ |
ಜಗದಾತ್ಮಾತ್ಮಭೂತಾಯ ವಿದ್ವಿಷತ್ಷಟ್ಕಘಾತಿನೇ || ೮ ||

ಸುರವರ್ಗೋದ್ಧೃತೇ ಭೂತ್ಯಾ ಅಸುರಾವಾಸಭೇದಿನೇ |
ನೇತ್ರೇ ಚ ನಯನಾಕ್ಷ್ಣೇ ಚಿಚ್ಚೇತನಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ || ೯ ||

ದೇವಾಧಿದೇವದೇವಾಯ ವಸುಧಾಸುರಪಾಲಿನೇ |
ಯಾಜಿನಾಮಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ದ್ರಾಂಬೀಜಜಪತುಷ್ಟಯೇ || ೧೦ ||

ವಾಸನಾವನದಾವಾಯ ಧೂಲಿಯುಗ್ದೇಹಮಾಲಿನೇ |
ಯತಿಸಂನ್ಯಾಸಿಗತಯೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೇತಿ ಸಂವಿದೇ || ೧೧ ||

ಯಜನಾಸ್ಯಭುಜೇಽಜಾಯ ತಾರಕಾವಾಸಗಾಮಿನೇ |
ಮಹಾಜವಾಸ್ಪೃಗ್ರೂಪಾಯಾತ್ತಾಕಾರಾಯ ವಿರೂಪಿಣೇ || ೧೨ ||

ನರಾಯ ಧೀಪ್ರದೀಪಾಯ ಯಶಸ್ವಿಯಶಸೇ ನಮಃ |
ಹಾರಿಣೇ ಚೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗಾಯಾತ್ರೇಸ್ತನೂಜಾಯ ಶಂಭವೇ || ೧೩ ||

ಮೋಚಿತಾಮರಸಂಘಾಯ ಧೀಮತಾಂ ಧೀಕರಾಯ ಚ |
ಬಲಿಷ್ಠವಿಪ್ರಲಭ್ಯಾಯ ಯಾಗಹೋಮಪ್ರಿಯಾಯ ಚ || ೧೪ ||

ಭಜನ್ಮಹಿಮವಿಖ್ಯಾತ್ರೇಽಮರಾರಿಮಹಿಮಚ್ಛಿದೇ |
ಲಾಭಾಯ ಮುಂಡಿಪೂಜ್ಯಾಯ ಯಮಿನೇ ಹೇಮಮಾಲಿನೇ || ೧೫ ||

ಗತೋಪಾಧಿವ್ಯಾಧಯೇ ಚ ಹಿರಣ್ಯಾಹಿತಕಾಂತಯೇ |
ಯತೀಂದ್ರಚರ್ಯಾಂ ದಧತೇ ನರಭಾವೌಷಧಾಯ ಚ || ೧೬ ||

ವರಿಷ್ಠಯೋಗಿಪೂಜ್ಯಾಯ ತಂತುಸಂತನ್ವತೇ ನಮಃ |
ಸ್ವಾತ್ಮಗಾಥಾಸುತೀರ್ಥಾಯ ಸುಶ್ರಿಯೇ ಷಟ್ಕರಾಯ ಚ || ೧೭ ||

ತೇಜೋಮಯೋತ್ತಮಾಂಗಾಯ ನೋದನಾನೋದ್ಯಕರ್ಮಣೇ |
ಹಾನ್ಯಾಪ್ತಿಮೃತಿವಿಜ್ಞಾತ್ರೇ ಓಂಕಾರಿತಸುಭಕ್ತಯೇ || ೧೮ ||

ರುಕ್ಷುಙ್ಮನಃಖೇದಹೃತೇ ದರ್ಶನಾವಿಷಯಾತ್ಮನೇ |
ರಾಂಕವಾತತವಸ್ತ್ರಾಯ ನರತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಿನೇ || ೧೯ ||

ದ್ರಾವಿತಪ್ರಣತಾಘಾಯಾತ್ತಸ್ವಜಿಷ್ಣುಸ್ವರಾಶಯೇ |
ರಾಜತ್ತ್ರ್ಯಾಸ್ಯೈಕರೂಪಾಯ ಮಸ್ಥಾಯ ಮಸುಬಂಧವೇ || ೨೦ ||

ಯತಯೇ ಚೋದನಾತೀತಪ್ರಚಾರಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಮಾನರೋಷವಿಹೀನಾಯ ಶಿಷ್ಯಸಂಸಿದ್ಧಿಕಾರಿಣೇ || ೨೧ ||

ಗಂತ್ರೇ ಪಾದವಿಹೀನಾಯ ಚೋದನಾಚೋದಿತಾತ್ಮನೇ |
ಯವೀಯಸೇಽಲರ್ಕದುಃಖವಾರಿಣೇಽಖಂಡಿತಾತ್ಮನೇ || ೨೨ ||

ಹ್ರೀಂಬೀಜಾಯಾರ್ಜುನೇಷ್ಠಾಯ ದರ್ಶನಾದರ್ಶಿತಾತ್ಮನೇ |
ನತಿಸಂತುಷ್ಟಚಿತ್ತಾಯ ಯತಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ || ೨೩ ||

ಇತ್ಯೇಷ ಸತ್ ಸ್ತವೋ ವೃತ್ತೋಽಯಾತ್ಕಂ ದೇಯಾತ್ಪ್ರಜಾಪಿನೇ |
ಮಸ್ಕರೀಶೋ ಮನುಸ್ಯೂತಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪದಪ್ರದಃ || ೨೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದತ್ತತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed