Narayaneeyam Dasakam 52 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವಿಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮಶಕಮ್

ದ್ವಿಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಮ್ (೫೨) – ವತ್ಸಸ್ತೇಯಂ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ವಶಮನಮ್ |

ಅನ್ಯಾವತಾರನಿಕರೇಷ್ವನಿರೀಕ್ಷಿತಂ ತೇ
ಭೂಮಾತಿರೇಕಮಭಿವೀಕ್ಷ್ಯ ತದಾಘಮೋಕ್ಷೇ |
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪರೀಕ್ಷಿತುಮನಾಃ ಸ ಪರೋಕ್ಷಭಾವಂ
ನಿನ್ಯೇಽಥ ವತ್ಸಕಗಣಾನ್ಪ್ರವಿತತ್ಯ ಮಾಯಾಮ್ || ೫೨-೧ ||

ವತ್ಸಾನವೀಕ್ಷ್ಯ ವಿವಶೇ ಪಶುಪೋತ್ಕರೇ ತಾ-
ನಾನೇತುಕಾಮ ಇವ ಧಾತೃಮತಾನುವರ್ತೀ |
ತ್ವಂ ಸಾಮಿಭುಕ್ತಕಬಲೋ ಗತವಾಂಸ್ತದಾನೀಂ
ಭುಕ್ತಾಂಸ್ತಿರೋಧಿತ ಸರೋಜಭವಃ ಕುಮಾರಾನ್ || ೫೨-೨ ||

ವತ್ಸಾಯಿತಸ್ತದನು ಗೋಪಗಣಾಯಿತಸ್ತ್ವಂ
ಶಿಕ್ಯಾದಿಭಾಣ್ಡಮುರಲೀಗವಲಾದಿರೂಪಃ |
ಪ್ರಾಗ್ವದ್ವಿಹೃತ್ಯ ವಿಪಿನೇಷು ಚಿರಾಯ ಸಾಯಂ
ತ್ವಂ ಮಾಯಯಾಥ ಬಹುಧಾ ವ್ರಜಮಾಯಯಾಥ || ೫೨-೩ ||

ತ್ವಾಮೇವ ಶಿಕ್ಯಗವಲಾದಿಮಯಂ ದಧಾನೋ
ಭೂಯಸ್ತ್ವಮೇವ ಪಶುವತ್ಸಕಬಾಲರೂಪಃ |
ಗೋರೂಪಿಣೀಭಿರಪಿ ಗೋಪವಧೂಮಯೀಭಿ-
ರಾಸಾದಿತೋಽಸಿ ಜನನೀಭಿರತಿಪ್ರಹರ್ಷಾತ್ || ೫೨-೪ ||

ಜೀವಂ ಹಿ ಕಞ್ಚಿದಭಿಮಾನವಶಾತ್ಸ್ವಕೀಯಂ
ಮತ್ವಾ ತನೂಜ ಇತಿ ರಾಗಭರಂ ವಹನ್ತ್ಯಃ |
ಆತ್ಮಾನಮೇವ ತು ಭವನ್ತಮವಾಪ್ಯ ಸೂನುಂ
ಪ್ರೀತಿಂ ಯಯುರ್ನ ಕಿಯತೀಂ ವನಿತಾಶ್ಚ ಗಾವಃ || ೫೨-೫ ||

ಏವಂ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವಿಜೃಂಭಿತಹರ್ಷಭಾರ-
ನಿಶ್ಶೇಷಗೋಪಗಣಲಾಲಿತಭೂರಿಮೂರ್ತಿಮ್ |
ತ್ವಾಮಗ್ರಜೋಽಪಿ ಬುಬುಧೇ ಕಿಲ ವತ್ಸರಾನ್ತೇ
ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೋರಪಿ ಮಹಾನ್ಯುವಯೋರ್ವಿಶೇಷಃ || ೫೨-೬ ||

ವರ್ಷಾವಧೌ ನವಪುರಾತನವತ್ಸಪಾಲಾನ್
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿವೇಕಮಸೃಣೇ ದ್ರುಹಿಣೇ ವಿಮೂಢೇ |
ಪ್ರಾದೀದೃಶಃ ಪ್ರತಿನವಾನ್ಮಕುಟಾಙ್ಗದಾದಿ
ಭೂಷಾಂಶ್ಚತುರ್ಭುಜಯುಜಃ ಸಜಲಾಂಬುದಾಭಾನ್ || ೫೨-೭ ||

ಪ್ರತ್ಯೇಕಮೇವ ಕಮಲಾಪರಿಲಾಲಿತಾಙ್ಗಾನ್
ಭೋಗೀನ್ದ್ರಭೋಗಶಯನಾನ್ನಯನಾಭಿರಾಮಾನ್ |
ಲೀಲಾನಿಮೀಲಿತದೃಶಃ ಸನಕಾದಿಯೋಗಿ-
ವ್ಯಾಸೇವಿತಾನ್ಕಮಲಭೂರ್ಭವತೋ ದದರ್ಶ || ೫೨-೮ ||

ನಾರಾಯಣಾಕೃತಿಮಸಙ್ಖ್ಯತಮಾಂ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ
ಸರ್ವತ್ರ ಸೇವಕಮಪಿ ಸ್ವಮವೇಕ್ಷ್ಯ ಧಾತಾ |
ಮಾಯಾನಿಮಗ್ನಹೃದಯೋ ವಿಮುಮೋಹ ಯಾವ-
ದೇಕೋ ಬಭೂವಿಥ ತದಾ ಕಬಲಾರ್ಧಪಾಣಿಃ || ೫೨-೯ ||

ನಶ್ಯನ್ಮದೇ ತದನು ವಿಶ್ವಪತಿಂ ಮುಹುಸ್ತ್ವಾಂ
ನತ್ವಾ ಚ ನೂತವತಿ ಧಾತರಿ ಧಾಮ ಯಾತೇ |
ಪೋತೈಃ ಸಮಂ ಪ್ರಮುದಿತೈಃ ಪ್ರವಿಶನ್ನಿಕೇತಂ
ವಾತಾಲಯಾಧಿಪ ವಿಭೋ ಪರಿಪಾಹಿ ರೋಗಾತ್ || ೫೨-೧೦ ||

ಇತಿ ದ್ವಿಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರಿಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed