Narayaneeyam Dasakam 20 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ವಿಂಶದಶಕಮ್


ವಿಂಶದಶಕಮ್ (೨೦) – ಋಷಭಯೋಗೀಶ್ವರಚರಿತಮ್

ಪ್ರಿಯವ್ರತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಪುತ್ರಭೂತಾ-
ದಾಗ್ನೀಧ್ರರಾಜಾದುದಿತೋ ಹಿ ನಾಭಿಃ |
ತ್ವಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾನಿಷ್ಟದಮಿಷ್ಟಿಮಧ್ಯೇ
ತವೈವ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ಕೃತಯಜ್ಞಕರ್ಮಾ || ೨೦-೧ ||

ಅಭಿಷ್ಟುತಸ್ತತ್ರ ಮುನೀಶ್ವರೈಸ್ತ್ವಂ
ರಾಜ್ಞಃ ಸ್ವತುಲ್ಯಂ ಸುತಮರ್ಥ್ಯಮಾನಃ |
ಸ್ವಯಂ ಜನಿಷ್ಯೇಽಹಮಿತಿ ಬ್ರುವಾಣ-
ಸ್ತಿರೋದಧಾ ಬರ್ಹಿಷಿ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ || ೨೦-೨ ||

ನಾಭಿಪ್ರಿಯಾಯಾಮಥ ಮೇರುದೇವ್ಯಾಂ
ತ್ವಮಂಶತೋಽಭೂರೃಷಭಾಭಿಧಾನಃ |
ಅಲೋಕಸಾಮಾನ್ಯಗುಣಪ್ರಭಾವ-
ಪ್ರಭಾವಿತಾಶೇಷಜನಪ್ರಮೋದಃ || ೨೦-೩ ||

ತ್ವಯಿ ತ್ರಿಲೋಕೀಭೃತಿ ರಾಜ್ಯಭಾರಂ
ನಿಧಾಯ ನಾಭಿಃ ಸಹ ಮೇರುದೇವ್ಯಾ |
ತಪೋವನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭವನ್ನಿಷೇವೀ
ಗತಃ ಕಿಲಾನನ್ದಪದಂ ಪದಂ ತೇ || ೨೦-೪ ||

ಇನ್ದ್ರಸ್ತ್ವದುತ್ಕರ್ಷಕೃತಾದಮರ್ಷಾ-
ದ್ವವರ್ಷ ನಾಸ್ಮಿನ್ನಜನಾಭವರ್ಷೇ |
ಯದಾ ತದಾ ತ್ವಂ ನಿಜಯೋಗಶಕ್ತ್ಯಾ
ಸ್ವವರ್ಷಮೇನದ್ವ್ಯದಧಾಃ ಸುವರ್ಷಮ್ || ೨೦-೫ ||

ಜಿತೇನ್ದ್ರದತ್ತಾಂ ಕಮನೀಂ ಜಯನ್ತೀ-
ಮಥೋದ್ವಹನ್ನಾತ್ಮರತಾಶಯೋಽಪಿ |
ಅಜೀಜನತ್ತತ್ರ ಶತಂ ತನೂಜಾ-
ನೇಷಾಂ ಕ್ಷಿತೀಶೋ ಭರತೋಽಗ್ರಜನ್ಮಾ || ೨೦-೬ ||

ನವಾಭವನ್ಯೋಗಿವರಾ ನವಾನ್ಯೇ
ತ್ವಪಾಲಯನ್ಭಾರತವರ್ಷಖಣ್ಡಾನ್ |
ಸೈಕಾ ತ್ವಶೀತಿಸ್ತವ ಶೇಷಪುತ್ರಾ-
ಸ್ತಪೋಬಲಾದ್ಭೂಸುರಭೂಯಮೀಯುಃ || ೨೦-೭ ||

ಉಕ್ತ್ವಾ ಸುತೇಭ್ಯೋಽಥ ಮುನೀನ್ದ್ರಮಧ್ಯೇ
ವಿರಕ್ತಿಭಕ್ತ್ಯನ್ವಿತಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗಮ್ |
ಸ್ವಯಂ ಗತಃ ಪಾರಮಹಂಸ್ಯವೃತ್ತಿ-
ಮಧಾ ಜಡೋನ್ಮತ್ತಪಿಶಾಚಚರ್ಯಾಮ್ || ೨೦-೮ ||

ಪರಾತ್ಮಭೂತೋಽಪಿ ಪರೋಪದೇಶಂ
ಕುರ್ವನ್ಭವಾನ್ಸರ್ವನಿರಸ್ಯಮಾನಃ |
ವಿಕಾರಹೀನೋ ವಿಚಚಾರ ಕೃತ್ಸ್ನಾಂ
ಮಹೀಮಹೀನಾತ್ಮರಸಾಭಿಲೀನಃ || ೨೦-೯ ||

ಶಯುವ್ರತಂ ಗೋಮೃಗಕಾಕಚರ್ಯಾಂ
ಚಿರಂ ಚರನ್ನಾಪ್ಯ ಪರಂ ಸ್ವರೂಪಮ್ |
ದವಾಹೃತಾಙ್ಗಃ ಕುಟಕಾಚಲೇ ತ್ವಂ
ತಾಪಾನ್ಮಮಾಪಾಕುರು ವಾತನಾಥ || ೨೦-೧೦ ||

ಇತಿ ವಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: