Narayaneeyam Dasakam 19 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕೋನವಿಂಶದಶಕಮ್


ಏಕೋನವಿಂಶದಶಕಮ್ (೧೯) – ಪ್ರಚೇತೃಣಾಂ ಚರಿತಮ್

ಪೃಥೋಸ್ತು ನಪ್ತಾ ಪೃಥುಧರ್ಮಕರ್ಮಠಃ
ಪ್ರಾಚೀನಬರ್ಹಿರ್ಯುವತೌ ಶತದ್ರುತೌ |
ಪ್ರಚೇತಸೋ ನಾಮ ಸುಚೇತಸಃ ಸುತಾ-
ನಜೀಜನತ್ತ್ವತ್ಕರುಣಾಙ್ಕುರಾನಿವ || ೧೯-೧ ||

ಪಿತುಃ ಸಿಸೃಕ್ಷಾನಿರತಸ್ಯ ಶಾಸನಾದ್-
ಭವತ್ತಪಸ್ಯಾಭಿರತಾ ದಶಾಪಿ ತೇ |
ಪಯೋನಿಧಿಂ ಪಶ್ಚಿಮಮೇತ್ಯ ತತ್ತಟೇ
ಸರೋವರಂ ಸನ್ದದೃಶುರ್ಮನೋಹರಮ್ || ೧೯-೨ ||

ತದಾ ಭವತ್ತೀರ್ಥಮಿದಂ ಸಮಾಗತೋ
ಭವೋ ಭವತ್ಸೇವಕದರ್ಶನಾದೃತಃ |
ಪ್ರಕಾಶಮಾಸಾದ್ಯ ಪುರಃ ಪ್ರಚೇತಸಾ-
ಮುಪಾದಿಶದ್ಭಕ್ತತಮಸ್ತವಸ್ತವಮ್ || ೧೯-೩ ||

ಸ್ತವಂ ಜಪನ್ತಸ್ತಮಮೀ ಜಲಾನ್ತರೇ
ಭವನ್ತಮಾಸೇವಿಷತಾಯುತಂ ಸಮಾಃ |
ಭವತ್ಸುಖಾಸ್ವಾದರಸಾದಮೀಷ್ವಿಯಾನ್
ಬಭೂವ ಕಾಲೋ ಧ್ರುವವನ್ನ ಶೀಘ್ರತಾ || ೧೯-೪ ||

ತಪೋಭಿರೇಷಾಮತಿಮಾತ್ರವರ್ಧಿಭಿಃ
ಸ ಯಜ್ಞಹಿಂಸಾನಿರತೋಽಪಿ ಪಾವಿತಃ |
ಪಿತಾಽಪಿ ತೇಷಾಂ ಗೃಹಯಾತನಾರದ-
ಪ್ರದರ್ಶಿತಾತ್ಮಾ ಭವದಾತ್ಮತಾಂ ಯಯೌ || ೧೯-೫ ||

ಕೃಪಾಬಲೇನೈವ ಪುರಃ ಪ್ರಚೇತಸಾಂ
ಪ್ರಕಾಶಮಾಗಾಃ ಪತಗೇನ್ದ್ರವಾಹನಃ |
ವಿರಾಜಿ ಚಕ್ರಾದಿವರಾಯುಧಾಂಶುಭಿ-
ರ್ಭುಜಾಭಿರಷ್ಟಾಭಿರುದಞ್ಚಿತದ್ಯುತಿಃ || ೧೯-೬ ||

ಪ್ರಚೇತಸಾಂ ತಾವದಯಾಚತಾಮಪಿ
ತ್ವಮೇವ ಕಾರುಣ್ಯಭರಾದ್ವರಾನದಾಃ |
ಭವದ್ವಿಚಿನ್ತಾಽಪಿ ಶಿವಾಯ ದೇಹಿನಾಂ
ಭವತ್ವಸೌ ರುದ್ರನುತಿಶ್ಚ ಕಾಮದಾ || ೧೯-೭ ||

ಅವಾಪ್ಯ ಕಾನ್ತಾಂ ತನಯಾಂ ಮಹೀರುಹಾಂ
ತಯಾ ರಮಧ್ವಂ ದಶಲಕ್ಷವತ್ಸರೀಮ್ |
ಸುತೋಽಸ್ತು ದಕ್ಷೋ ನನು ತತ್ಕ್ಷಣಾಚ್ಚ ಮಾಂ
ಪ್ರಯಾಸ್ಯಥೇತಿ ನ್ಯಗದೋ ಮುದೈವ ತಾನ್ || ೧೯-೮ ||

ತತಶ್ಚ ತೇ ಭೂತಲರೋಧಿನಸ್ತರೂನ್
ಕ್ರುಧಾ ದಹನ್ತೋ ದ್ರುಹಿಣೇನ ವಾರಿತಾಃ |
ದ್ರುಮೈಶ್ಚ ದತ್ತಾಂ ತನಯಾಮವಾಪ್ಯ ತಾಂ
ತ್ವದುಕ್ತಕಾಲಂ ಸುಖಿನೋಽಭಿರೇಮಿರೇ || ೧೯-೯ ||

ಅವಾಪ್ಯ ದಕ್ಷಂ ಚ ಸುತಂ ಕೃತಾಧ್ವರಾಃ
ಪ್ರಚೇತಸೋ ನಾರದಲಬ್ಧಯಾ ಧಿಯಾ |
ಅವಾಪುರಾನನ್ದಪದಂ ತಥಾವಿಧ-
ಸ್ತ್ವಮೀಶ ವಾತಾಲಯನಾಥ ಪಾಹಿಮಾಮ್ || ೧೯-೧೦ ||
[** ಅವಾಪರಾನನ್ದಪದಂ **]

ಇತಿ ಏಕೋನವಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed