Narayaneeyam Dasakam 4 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರ್ಥದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತೃತೀಯದಶಕಮ್

ಚತುರ್ಥದಶಕಮ್ (೪) – ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಃ ತಥಾ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಃ |

ಕಲ್ಯತಾಂ ಮಮ ಕುರುಷ್ವ ತಾವತೀಂ ಕಲ್ಯತೇ ಭವದುಪಾಸನಂ ಯಯಾ |
ಸ್ಪಷ್ಟಮಷ್ಟವಿಧಯೋಗಚರ್ಯಯಾ ಪುಷ್ಟಯಾಽಽಶು ತವ ತುಷ್ಟಿಮಾಪ್ನುಯಾಮ್ || ೪-೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ್ರುಢತಾದಿಭಿರ್ಯಮೈರಾಪ್ಲವಾದಿನಿಯಮೈಶ್ಚ ಪಾವಿತಾಃ |
ಕುರ್ಮಹೇ ದ್ರುಢಮಮೀ ಸುಖಾಸನಂ ಪಙ್ಕಜಾದ್ಯಮಪಿ ವಾ ಭವತ್ಪರಾಃ || ೪-೨ ||

[** ತಾರಮನ್ತ್ರಮನುಚಿನ್ತ್ಯ **]
ತಾರಮನ್ತರನುಚಿನ್ತ್ಯ ಸನ್ತತಂ ಪ್ರಾಣವಾಯುಮಭಿಯಮ್ಯ ನಿರ್ಮಲಾಃ |
ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ವಿಷಯಾದಥಾಪಹೃತ್ಯಾಸ್ಮಹೇ ಭವದುಪಾಸನೋನ್ಮುಖಾಃ || ೪-೩ ||

ಅಸ್ಫುಟೇ ವಪುಷಿ ತೇ ಪ್ರಯತ್ನತೋ ಧಾರಯೇಮ ಧಿಷಣಾಂ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ |
ತೇನ ಭಕ್ತಿರಸಮನ್ತರಾರ್ದ್ರತಾಮುದ್ವಹೇಮ ಭವದಙ್ಘ್ರಿಚಿನ್ತಕಾಃ || ೪-೪ ||

ವಿಸ್ಫುಟಾವಯವಭೇದಸುನ್ದರಂ ತ್ವದ್ವಪುಃ ಸುಚಿರಶೀಲನಾವಶಾತ್ |
ಅಶ್ರಮಂ ಮನಸಿ ಚಿನ್ತಯಾಮಹೇ ಧ್ಯಾನಯೋಗನಿರತಾಸ್ತ್ವದಾಶ್ರಯಾಃ || ೪-೫ ||

ಧ್ಯಾಯತಾಂ ಸಕಲಮೂರ್ತಿಮೀದೃಶೀಮುನ್ಮಿಷನ್ಮಧುರತಾಹೃತಾತ್ಮನಾಮ್ |
ಸಾನ್ದ್ರಮೋದರಸರೂಪಮಾನ್ತರಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಮಯಿ ತೇಽವಭಾಸತೇ || ೪-೬ ||

ತತ್ಸಮಾಸ್ವದನರೂಪಿಣೀಂ ಸ್ಥಿತಿಂ ತ್ವತ್ಸಮಾಧಿಮಯಿ ವಿಶ್ವನಾಯಕ |
ಆಶ್ರಿತಾಃ ಪುನರತಃ ಪರಿಚ್ಯುತಾವಾರಭೇಮಹಿ ಚ ಧಾರಣಾಧಿಕಮ್ || ೪-೭ ||

ಇತ್ಥಮಭ್ಯಸನನಿರ್ಭರೋಲ್ಲಸತ್ತ್ವತ್ಪರಾತ್ಮಸುಖಕಲ್ಪಿತೋತ್ಸವಾಃ |
ಮುಕ್ತಭಕ್ತಕುಲಮೌಲಿತಾಂ ಗತಾಃ ಸಞ್ಚರೇಮ ಶುಕನಾರದಾದಿವತ್ || ೪-೮ ||

ತ್ವತ್ಸಮಾಧಿವಿಜಯೇ ತು ಯಃ ಪುನರ್ಮಙ್ಕ್ಷು ಮೋಕ್ಷರಸಿಕಃ ಕ್ರಮೇಣ ವಾ |
ಯೋಗವಶ್ಯಮನಿಲಂ ಷಡಾಶ್ರಯೈರುನ್ನಯತ್ಯಜ ಸುಷುಮ್ನಯಾ ಶನೈಃ || ೪-೯ ||

ಲಿಙ್ಗದೇಹಮಪಿ ಸನ್ತ್ಯಜನ್ನಥೋ ಲೀಯತೇ ತ್ವಯಿ ಪರೇ ನಿರಾಗ್ರಹಃ |
ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಕುತುಕೀ ತು ಮೂರ್ಧತಃ ಸಾರ್ಧಮೇವ ಕರಣೈರ್ನಿರೀಯತೇ || ೪-೧೦ ||

ಅಗ್ನಿವಾಸರವಲರ್ಕ್ಷಪಕ್ಷಗೈರುತ್ತರಾಯಣಜುಷಾ ಚ ದೈವತೈಃ |
ಪ್ರಾಪಿತೋ ರವಿಪದಂ ಭವತ್ಪರೋ ಮೋದವಾನ್ ಧ್ರುವಪದಾನ್ತಮೀಯತೇ || ೪-೧೧ ||

ಆಸ್ಥಿತೋಽಥ ಮಹರಾಲಯೇ ಯದಾ ಶೇಷವಕ್ತ್ರದಹನೋಷ್ಮಣಾರ್ದ್ಯತೇ |
ಈಯತೇ ಭವದುಪಾಶ್ರಯಸ್ತದಾ ವೇಧಸಃ ಪದಮತಃ ಪುರೈವ ವಾ || ೪-೧೨ ||

ತತ್ರ ವಾ ತವ ಪದೇಽಥವಾ ವಸನ್ ಪ್ರಾಕೃತಪ್ರಲಯ ಏತಿ ಮುಕ್ತತಾಮ್ |
ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ಖಲು ಪುರಾಽಪಿ ಮುಚ್ಯತೇ ಸಂವಿಭಿದ್ಯ ಜಗದಣ್ಡಮೋಜಸಾ || ೪-೧೩ ||

ತಸ್ಯ ಚ ಕ್ಷಿತಿಪಯೋಮಹೋಽನಿಲದ್ಯೋಮಹತ್ಪ್ರಕೃತಿಸಪ್ತಕಾವೃತೀಃ |
ತತ್ತದಾತ್ಮಕತಯಾ ವಿಶನ್ ಸುಖೀ ಯಾತಿ ತೇ ಪದಮನಾವೃತಂ ವಿಭೋ || ೪-೧೪ ||

ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಮೀದೃಶೀಂ ವ್ರಜನ್ ವಿಚ್ಯುತಿಂ ನ ಭಜತೇ ಜಗತ್ಪತೇ |
ಸಚ್ಚಿದಾತ್ಮಕ ಭವದ್ಗುಣೋದಯಾನುಚ್ಚರನ್ತಮನಿಲೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೪-೧೫ ||

ಇತಿ ಚತುರ್ಥದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚಮದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed