Narayaneeyam Dasakam 4 – నారాయణీయం చతుర్థదశకమ్


చతుర్థదశకమ్ (౪) – యోగాభ్యాసః తథా యోగసిద్ధిః |

కల్యతాం మమ కురుష్వ తావతీం కల్యతే భవదుపాసనం యయా |
స్పష్టమష్టవిధయోగచర్యయా పుష్టయాఽఽశు తవ తుష్టిమాప్నుయామ్ || ౪-౧ ||

బ్రహ్మచర్యద్రుఢతాదిభిర్యమైరాప్లవాదినియమైశ్చ పావితాః |
కుర్మహే ద్రుఢమమీ సుఖాసనం పఙ్కజాద్యమపి వా భవత్పరాః || ౪-౨ ||

[** తారమన్త్రమనుచిన్త్య **]
తారమన్తరనుచిన్త్య సన్తతం ప్రాణవాయుమభియమ్య నిర్మలాః |
ఇన్ద్రియాణి విషయాదథాపహృత్యాస్మహే భవదుపాసనోన్ముఖాః || ౪-౩ ||

అస్ఫుటే వపుషి తే ప్రయత్నతో ధారయేమ ధిషణాం ముహుర్ముహుః |
తేన భక్తిరసమన్తరార్ద్రతాముద్వహేమ భవదఙ్ఘ్రిచిన్తకాః || ౪-౪ ||

విస్ఫుటావయవభేదసున్దరం త్వద్వపుః సుచిరశీలనావశాత్ |
అశ్రమం మనసి చిన్తయామహే ధ్యానయోగనిరతాస్త్వదాశ్రయాః || ౪-౫ ||

ధ్యాయతాం సకలమూర్తిమీదృశీమున్మిషన్మధురతాహృతాత్మనామ్ |
సాన్ద్రమోదరసరూపమాన్తరం బ్రహ్మరూపమయి తేఽవభాసతే || ౪-౬ ||

తత్సమాస్వదనరూపిణీం స్థితిం త్వత్సమాధిమయి విశ్వనాయక |
ఆశ్రితాః పునరతః పరిచ్యుతావారభేమహి చ ధారణాధికమ్ || ౪-౭ ||

ఇత్థమభ్యసననిర్భరోల్లసత్త్వత్పరాత్మసుఖకల్పితోత్సవాః |
ముక్తభక్తకులమౌలితాం గతాః సఞ్చరేమ శుకనారదాదివత్ || ౪-౮ ||

త్వత్సమాధివిజయే తు యః పునర్మఙ్క్షు మోక్షరసికః క్రమేణ వా |
యోగవశ్యమనిలం షడాశ్రయైరున్నయత్యజ సుషుమ్నయా శనైః || ౪-౯ ||

లిఙ్గదేహమపి సన్త్యజన్నథో లీయతే త్వయి పరే నిరాగ్రహః |
ఊర్ధ్వలోకకుతుకీ తు మూర్ధతః సార్ధమేవ కరణైర్నిరీయతే || ౪-౧౦ ||

అగ్నివాసరవలర్క్షపక్షగైరుత్తరాయణజుషా చ దైవతైః |
ప్రాపితో రవిపదం భవత్పరో మోదవాన్ ధ్రువపదాన్తమీయతే || ౪-౧౧ ||

ఆస్థితోఽథ మహరాలయే యదా శేషవక్త్రదహనోష్మణార్ద్యతే |
ఈయతే భవదుపాశ్రయస్తదా వేధసః పదమతః పురైవ వా || ౪-౧౨ ||

తత్ర వా తవ పదేఽథవా వసన్ ప్రాకృతప్రలయ ఏతి ముక్తతామ్ |
స్వేచ్ఛయా ఖలు పురాఽపి ముచ్యతే సంవిభిద్య జగదణ్డమోజసా || ౪-౧౩ ||

తస్య చ క్షితిపయోమహోఽనిలద్యోమహత్ప్రకృతిసప్తకావృతీః |
తత్తదాత్మకతయా విశన్ సుఖీ యాతి తే పదమనావృతం విభో || ౪-౧౪ ||

అర్చిరాదిగతిమీదృశీం వ్రజన్ విచ్యుతిం న భజతే జగత్పతే |
సచ్చిదాత్మక భవద్గుణోదయానుచ్చరన్తమనిలేశ పాహి మామ్ || ౪-౧౫ ||

ఇతి చతుర్థదశకం సమాప్తం |

నారాయణీయం పఞ్చమదశకమ్ >>


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed