Narayaneeyam Dasakam 5 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚಮದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರ್ಥದಶಕಮ್

ಪಞ್ಚಮದಶಕಮ್ (೫) – ವಿರಾಟ್ಪುರುಷೋತ್ಪತ್ತಿಃ

ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಮಿದಂ ನ ಕಿಞ್ಚಿದಭವತ್ಪ್ರಾಕ್ಪ್ರಾಕೃತಪ್ರಕ್ಷಯೇ
ಮಾಯಾಯಾಂ ಗುಣಸಾಮ್ಯರುದ್ಧವಿಕೃತೌ ತ್ವಯ್ಯಾಗತಾಯಾಂ ಲಯಮ್ |
ನೋ ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ತದಾಮೃತಂ ಚ ಸಮಭೂನ್ನಾಹ್ನೋ ನ ರಾತ್ರೇಃ ಸ್ಥಿತಿ-
ಸ್ತತ್ರೈಕಸ್ತ್ವಮಶಿಷ್ಯಥಾಃ ಕಿಲ ಪರಾನನ್ದಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನಾ || ೫-೧ ||

ಕಾಲಃ ಕರ್ಮ ಗುಣಾಶ್ಚ ಜೀವನಿವಹಾ ವಿಶ್ವಂ ಚ ಕಾರ್ಯಂ ವಿಭೋ
ಚಿಲ್ಲೀಲಾರತಿಮೇಯುಷಿ ತ್ವಯಿ ತದಾ ನಿರ್ಲೀನತಾಮಾಯಯುಃ |
ತೇಷಾಂ ನೈವ ವದನ್ತ್ಯಸತ್ವಮಯಿ ಭೋಃ ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮನಾ ತಿಷ್ಟತಾಂ
ನೋ ಚೇತ್ ಕಿಂ ಗಗನಪ್ರಸೂನಸದೃಶಾಂ ಭೂಯೋ ಭವೇತ್ಸಂಭವಃ || ೫-೨ ||

ಏವಂ ಚ ದ್ವಿಪರಾರ್ಧಕಾಲವಿಗತಾವೀಕ್ಷಾಂ ಸಿಸೃಕ್ಷಾತ್ಮಿಕಾಂ
ಬಿಭ್ರಾಣೇ ತ್ವಯಿ ಚುಕ್ಷುಭೇ ತ್ರಿಭುವನೀಭಾವಾಯ ಮಾಯಾ ಸ್ವಯಮ್ |
ಮಾಯಾತಃ ಖಲು ಕಾಲಶಕ್ತಿರಖಿಲಾದೃಷ್ಟಂ ಸ್ವಭಾವೋಽಪಿ ಚ
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂಯ ಗುಣಾನ್ವಿಕಾಸ್ಯ ವಿದಧುಸ್ತಸ್ಯಾಸ್ಸಹಾಯಕ್ರಿಯಾಮ್ || ೫-೩ ||

ಮಾಯಾಸನ್ನಿಹಿತೋಽಪ್ರವಿಷ್ಟವಪುಷಾ ಸಾಕ್ಷೀತಿ ಗೀತೋ ಭವಾನ್
ಭೇದೈಸ್ತಾಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬತೋ ವಿವಿಶಿವಾನ್ ಜೀವೋಽಪಿ ನೈವಾಪರಃ |
ಕಾಲಾದಿಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಽಥ ಭವತಾ ಸಞ್ಚೋದಿತಾ ಚ ಸ್ವಯಂ
ಮಾಯಾ ಸಾ ಖಲು ಬುದ್ಧಿತತ್ತ್ವಮಸೃಜದ್ಯೋಽಸೌ ಮಹಾನುಚ್ಯತೇ || ೫-೪ ||

ತತ್ರಾಸೌ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕೋಽಪಿ ಚ ಮಹಾನ್ ಸತ್ತ್ವಪ್ರಧಾನಃ ಸ್ವಯಂ
ಜೀವೇಽಸ್ಮಿನ್ ಖಲು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಮಹಮಿತ್ಯುದ್ಬೋಧನಿಷ್ಪಾದಕಃ |
ಚಕ್ರೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸವಿಕಲ್ಪಬೋಧಕಮಹನ್ತತ್ತ್ವಂ ಮಹಾನ್ ಖಲ್ವಸೌ
ಸಮ್ಪುಷ್ಟಂ ತ್ರಿಗುಣೈಸ್ತಮೋಽತಿಬಹುಲಂ ವಿಷ್ಣೋ ಭವತ್ಪ್ರೇರಣಾತ್ || ೫-೫ ||

ಸೋಽಹಂ ಚ ತ್ರಿಗುಣಕ್ರಮಾತ್ತ್ರಿವಿಧತಾಮಾಸಾದ್ಯ ವೈಕಾರಿಕೋ
ಭೂಯಸ್ತೈಜಸತಾಮಸಾವಿತಿ ಭವನ್ನಾದ್ಯೇನ ಸತ್ತ್ವಾತ್ಮನಾ |
ದೇವಾನಿನ್ದ್ರಿಯಮಾನಿನೋಽಕೃತ ದಿಶಾವಾತಾರ್ಕಪಾಶ್ಯಶ್ವಿನೋ
ವಹ್ನೀನ್ದ್ರಾಚ್ಯುತಮಿತ್ರಕಾನ್ ವಿಧುವಿಧಿಶ್ರೀರುದ್ರಶಾರೀರಕಾನ್ || ೫-೬ ||

ಭೂಮನ್ಮಾನಸಬುದ್ಧ್ಯಹಙ್ಕೃತಿಮಿಲಚ್ಚಿತ್ತಾಖ್ಯವೃತ್ಯನ್ವಿತಂ
ತಚ್ಚಾನ್ತಃಕರಣಂ ವಿಭೋ ತವ ಬಲಾತ್ಸತ್ತ್ವಾಂಶ ಏವಾಸೃಜತ್ |
ಜಾತಸ್ತೈಜಸತೋ ದಶೇನ್ದ್ರಿಯಗಣಸ್ತತ್ತಾಮಸಾಂಶಾತ್ಪುನ-
ಸ್ತನ್ಮಾತ್ರಂ ನಭಸೋ ಮರುತ್ಪುರಪತೇ ಶಬ್ದೋಽಜನಿ ತ್ವದ್ಬಲಾತ್ || ೫-೭ ||

ಶಬ್ದಾದ್ವ್ಯೋಮ ತತಃ ಸಸರ್ಜಿಥ ವಿಭೋ ಸ್ಪರ್ಶಂ ತತೋ ಮಾರುತಂ
ತಸ್ಮಾದ್ರೂಪಮತೋ ಮಹೋಽಥ ಚ ರಸಂ ತೋಯಂ ಚ ಗನ್ಧಂ ಮಹೀಮ್ |
ಏವಂ ಮಾಧವ ಪೂರ್ವಪೂರ್ವಕಲನಾದಾದ್ಯಾದ್ಯಧರ್ಮಾನ್ವಿತಂ
ಭೂತಗ್ರಾಮಮಿಮಂ ತ್ವಮೇವ ಭಗವನ್ ಪ್ರಾಕಾಶಯಸ್ತಾಮಸಾತ್ || ೫-೮ ||

ಏತೇ ಭೂತಗಣಾಸ್ತಥೇನ್ದ್ರಿಯಗಣಾ ದೇವಾಶ್ಚ ಜಾತಾ ಪೃಥಙ್-
ನೋ ಶೇಕುರ್ಭುವನಾಣ್ಡನಿರ್ಮಿತಿವಿಧೌ ದೇವೈರಮೀಭಿಸ್ತದಾ |
ತ್ವಂ ನಾನಾವಿಧಸೂಕ್ತಿಭಿರ್ನುತಗುಣಸ್ತತ್ತ್ವಾನ್ಯಮೂನ್ಯಾವಿಶಂ-
ಶ್ಚೇಷ್ಟಾಶಕ್ತಿಮುದೀರ್ಯ ತಾನಿ ಘಟಯನ್ ಹೈರಣ್ಯಮಣ್ಡಂ ವ್ಯಧಾಃ || ೫-೯ ||

ಅಣ್ಡಂ ತತ್ಖಲು ಪೂರ್ವಸೃಷ್ಟಸಲಿಲೇಽತಿಷ್ಠತ್ಸಹಸ್ರಂ ಸಮಾಃ
ನಿರ್ಭಿನ್ದನ್ನಕೃಥಾಶ್ಚತುರ್ದಶಜಗದ್ರೂಪಂ ವಿರಾಡಾಹ್ವಯಮ್ |
ಸಾಹಸ್ರೈಃ ಕರಪಾದಮೂರ್ಧನಿವಹೈರ್ನಿಶ್ಶೇಷಜೀವಾತ್ಮಕೋ
ನಿರ್ಭಾತೋಽಸಿ ಮರುತ್ಪುರಾಧಿಪ ಸ ಮಾಂ ತ್ರಾಯಸ್ವ ಸರ್ವಾಮಯಾತ್ || ೫-೧೦ ||

ಇತಿ ಪಞ್ಚಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಷ್ಠದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed