Narayaneeyam Dasakam 3 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತೃತೀಯದಶಕಮ್


ತೃತೀಯದಶಕಮ್ (೩) – ಉತ್ತಮಭಕ್ತಸ್ಯ ಗುಣಾಃ

ಪಠನ್ತೋ ನಾಮಾನಿ ಪ್ರಮದಭರಸಿನ್ಧೌ ನಿಪತಿತಾಃ
ಸ್ಮರನ್ತೋ ರೂಪಂ ತೇ ವರದ ಕಥಯನ್ತೋ ಗುಣಕಥಾಃ |
ಚರನ್ತೋ ಯೇ ಭಕ್ತಾಸ್ತ್ವಯಿ ಖಲು ರಮನ್ತೇ ಪರಮಮೂ-
ನಹಂ ಧನ್ಯಾನ್ಮನ್ಯೇ ಸಮಧಿಗತಸರ್ವಾಭಿಲಷಿತಾನ್ || ೩-೧ ||

ಗದಕ್ಲಿಷ್ಟಂ ಕಷ್ಟಂ ತವ ಚರಣಸೇವಾರಸಭರೇಽ-
ಪ್ಯನಾಸಕ್ತಂ ಚಿತ್ತಂ ಭವತಿ ಬತ ವಿಷ್ಣೋ ಕುರು ದಯಾಮ್ |
ಭವತ್ಪಾದಾಂಭೋಜಸ್ಮರಣರಸಿಕೋ ನಾಮನಿವಹಾ-
ನಹಂ ಗಾಯಂ ಗಾಯಂ ಕುಹಚನ ವಿವತ್ಸ್ಯಾಮಿ ವಿಜನೇ || ೩-೨ ||

ಕೃಪಾ ತೇ ಜಾತಾ ಚೇತ್ಕಿಮಿವ ನ ಹಿ ಲಭ್ಯಂ ತನುಭೃತಾಂ
ಮದೀಯಕ್ಲೇಶೌಘಪ್ರಶಮನದಶಾ ನಾಮ ಕಿಯತೀ |
ನ ಕೇ ಕೇ ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ನನಿಶಮಯಿ ಶೋಕಾಭಿರಹಿತಾ
ಭವದ್ಭಕ್ತಾ ಮುಕ್ತಾಃ ಸುಖಗತಿಮಸಕ್ತಾ ವಿದಧತೇ || ೩-೩ ||

ಮುನಿಪ್ರೌಢಾ ರೂಢಾ ಜಗತಿ ಖಲು ಗೂಢಾತ್ಮಗತಯೋ
ಭವತ್ಪಾದಾಂಭೋಜಸ್ಮರಣವಿರುಜೋ ನಾರದಮುಖಾಃ |
ಚರನ್ತೀಶ ಸ್ವೈರಂ ಸತತಪರಿನಿರ್ಭಾತಪರಚಿ-
ತ್ಸದಾನನ್ದಾದ್ವೈತಪ್ರಸರಪರಿಮಗ್ನಾಃ ಕಿಮಪರಮ್ || ೩-೪ ||

ಭವದ್ಭಕ್ತಿಃ ಸ್ಫೀತಾ ಭವತು ಮಮ ಸೈವ ಪ್ರಶಮಯೇ-
ದಶೇಷಕ್ಲೇಶೌಘಂ ನ ಖಲು ಹೃದಿ ಸನ್ದೇಹಕಣಿಕಾ |
ನ ಚೇದ್ವ್ಯಾಸಸ್ಯೋಕ್ತಿಸ್ತವ ಚ ವಚನಂ ನೈಗಮವಚೋ
ಭವೇನ್ಮಿಥ್ಯಾ ರಥ್ಯಾಪುರುಷವಚನಪ್ರಾಯಮಖಿಲಮ್ || ೩-೫ ||

ಭವದ್ಭಕ್ತಿಸ್ತಾವತ್ಪ್ರಮುಖಮಧುರಾ ತ್ವದ್ಗುಣರಸಾತ್
ಕಿಮಪ್ಯಾರೂಢಾ ಚೇದಖಿಲಪರಿತಾಪಪ್ರಶಮನೀ |
ಪುನಶ್ಚಾನ್ತೇ ಸ್ವಾನ್ತೇ ವಿಮಲಪರಿಬೋಧೋದಯಮಿಲ-
ನ್ಮಹಾನನ್ದಾದ್ವೈತಂ ದಿಶತಿ ಕಿಮತಃ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಮಪರಮ್ || ೩-೬ ||

ವಿಧೂಯ ಕ್ಲೇಶಾನ್ಮೇ ಕುರು ಚರಣಯುಗ್ಮಂ ಧೃತರಸಂ
ಭವತ್ಕ್ಷೇತ್ರಪ್ರಾಪ್ತೌ ಕರಮಪಿ ಚ ತೇ ಪೂಜನವಿಧೌ |
ಭವನ್ಮೂರ್ತ್ಯಾಲೋಕೇ ನಯನಮಥ ತೇ ಪಾದತುಲಸೀ-
ಪರಿಘ್ರಾಣೇ ಘ್ರಾಣಂ ಶ್ರವಣಮಪಿ ತೇ ಚಾರುಚರಿತೇ || ೩-೭ ||

ಪ್ರಭೂತಾಧಿವ್ಯಾಧಿಪ್ರಸಭಚಲಿತೇ ಮಾಮಕಹೃದಿ
ತ್ವದೀಯಂ ತದ್ರೂಪಂ ಪರಮಸುಖಚಿದ್ರೂಪಮುದಿಯಾತ್ | [** ಪರಮರಸ **]
ಉದಞ್ಚದ್ರೋಮಾಞ್ಚೋ ಗಲಿತಬಹುಹರ್ಷಾಶ್ರುನಿವಹೋ
ಯಥಾ ವಿಸ್ಮರ್ಯಾಸಂ ದುರುಪಶಮಪೀಡಾಪರಿಭವಾನ್ || ೩-೮ ||

ಮರುದ್ಗೇಹಾಧೀಶ ತ್ವಯಿ ಖಲು ಪರಾಞ್ಚೋಽಪಿ ಸುಖಿನೋ
ಭವತ್ಸ್ನೇಹೀ ಸೋಽಹಂ ಸುಬಹು ಪರಿತಪ್ಯೇ ಚ ಕಿಮಿದಮ್ |
ಅಕೀರ್ತಿಸ್ತೇ ಮಾ ಭೂದ್ವರದ ಗದಭಾರಂ ಪ್ರಶಮಯನ್
ಭವದ್ಭಕ್ತೋತ್ತಂಸಂ ಝಟಿತಿ ಕುರು ಮಾಂ ಕಂಸದಮನ || ೩-೯ ||

ಕಿಮುಕ್ತೈರ್ಭೂಯೋಭಿಸ್ತವ ಹಿ ಕರುಣಾ ಯಾವದುದಿಯಾ-
ದಹಂ ತಾವದ್ದೇವ ಪ್ರಹಿತವಿವಿಧಾರ್ತಪ್ರಲಪಿತಃ |
ಪುರಃ ಕ್ಲೃಪ್ತೇ ಪಾದೇ ವರದ ತವ ನೇಷ್ಯಾಮಿ ದಿವಸಾ-
ನ್ಯಥಾಶಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಂ ನತಿನುತಿನಿಷೇವಾ ವಿರಚಯನ್ || ೩-೧೦ ||

ಇತಿ ತೃತೀಯದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: