Narayaneeyam Dasakam 2 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವಿತೀಯದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪ್ರಥಮದಶಕಮ್

ದ್ವಿತೀಯದಶಕಮ್ (೨) – ಭಗವತಃ ಸ್ವರೂಪಮಾಧುರ್ಯಂ ತಥಾ ಭಕ್ತಿಮಹತ್ತ್ವಮ್

ಸೂರ್ಯಸ್ಪರ್ಧಿಕಿರೀಟಮೂರ್ಧ್ವತಿಲಕಪ್ರೋದ್ಭಾಸಿಫಾಲಾನ್ತರಂ
ಕಾರುಣ್ಯಾಕುಲನೇತ್ರಮಾರ್ದ್ರಹಸಿತೋಲ್ಲಾಸಂ ಸುನಾಸಾಪುಟಮ್ |
ಗಣ್ಡೋದ್ಯನ್ಮಕರಾಭಕುಣ್ಡಲಯುಗಂ ಕಣ್ಠೋಜ್ಜ್ವಲತ್ಕೌಸ್ತುಭಂ
ತ್ವದ್ರೂಪಂ ವನಮಾಲ್ಯಹಾರಪಟಲಶ್ರೀವತ್ಸದೀಪ್ರಂ ಭಜೇ || ೨-೧ ||

ಕೇಯೂರಾಙ್ಗದಕಙ್ಕಣೋತ್ತಮಮಹಾರತ್ನಾಙ್ಗುಲೀಯಾಙ್ಕಿತ-
ಶ್ರೀಮದ್ಬಾಹುಚತುಷ್ಕಸಙ್ಗತಗದಾಶಙ್ಖಾರಿಪಙ್ಕೇರುಹಾಮ್ |
ಕಾಞ್ಚಿತ್ಕಾಞ್ಚನಕಾಞ್ಚಿಲಾಞ್ಛಿತಲಸತ್ಪೀತಾಂಬರಾಲಂಬಿನೀ-
ಮಾಲಂಬೇ ವಿಮಲಾಂಬುಜದ್ಯುತಿಪದಾಂ ಮೂರ್ತಿಂ ತವಾರ್ತಿಚ್ಛಿದಮ್ || ೨-೨ ||

ಯತ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಹೀಯಸೋಽಪಿ ಮಹಿತಂ ಸಮ್ಮೋಹನಂ ಮೋಹನಾತ್
ಕಾನ್ತಂ ಕಾನ್ತಿನಿಧಾನತೋಽಪಿ ಮಧುರಂ ಮಾಧುರ್ಯಧುರ್ಯಾದಪಿ |
ಸೌನ್ದರ್ಯೋತ್ತರತೋಽಪಿ ಸುನ್ದರತರಂ ತ್ವದ್ರೂಪಮಾಶ್ಚರ್ಯತೋ-
ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಂ ಭುವನೇ ನ ಕಸ್ಯ ಕುತುಕಂ ಪುಷ್ಣಾತಿ ವಿಷ್ಣೋ ವಿಭೋ || ೨-೩ ||

ತತ್ತಾದೃಙ್ಮಧುರಾತ್ಮಕಂ ತವ ವಪುಃ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಮ್ಪನ್ಮಯೀ
ಸಾ ದೇವೀ ಪರಮೋತ್ಸುಕಾ ಚಿರತರಂ ನಾಽಸ್ತೇ ಸ್ವಭಕ್ತೇಷ್ವಪಿ |
ತೇನಾಸ್ಯಾ ಬತ ಕಷ್ಟಮಚ್ಯುತ ವಿಭೋ ತ್ವದ್ರೂಪಮಾನೋಜ್ಞಕ-
ಪ್ರೇಮಸ್ಥೈರ್ಯಮಯಾದಚಾಪಲಬಲಾಚ್ಚಾಪಲ್ಯವಾರ್ತೋದಭೂತ್ || ೨-೪ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತಾವಕರಾಮಣೀಯಕಹೃತೈವೇಯಂ ಪರೇಷ್ವಸ್ಥಿರೇ-
ತ್ಯಸ್ಮಿನ್ನನ್ಯದಪಿ ಪ್ರಮಾಣಮಧುನಾ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇ |
ಯೇ ತ್ವದ್ಧ್ಯಾನಗುಣಾನುಕೀರ್ತನರಸಾಸಕ್ತಾ ಹಿ ಭಕ್ತಾ ಜನಾ-
ಸ್ತೇಷ್ವೇಷಾ ವಸತಿ ಸ್ಥಿರೈವ ದಯಿತಪ್ರಸ್ತಾವದತ್ತಾದರಾ || ೨-೫ ||

ಏವಂಭೂತಮನೋಜ್ಞತಾನವಸುಧಾನಿಷ್ಯನ್ದಸನ್ದೋಹನಂ
ತ್ವದ್ರೂಪಂ ಪರಚಿದ್ರಸಾಯನಮಯಂ ಚೇತೋಹರಂ ಶೃಣ್ವತಾಮ್ |
ಸದ್ಯಃ ಪ್ರೇರಯತೇ ಮತಿಂ ಮದಯತೇ ರೋಮಾಞ್ಚಯತ್ಯಙ್ಗಕಂ
ವ್ಯಾಸಿಞ್ಚತ್ಯಪಿ ಶೀತಬಾಷ್ಪವಿಸರೈರಾನನ್ದಮೂರ್ಛೋದ್ಭವೈಃ || ೨-೬ ||

ಏವಂಭೂತತಯಾ ಹಿ ಭಕ್ತ್ಯಭಿಹಿತೋ ಯೋಗಸ್ಸ ಯೋಗದ್ವಯಾತ್
ಕರ್ಮಜ್ಞಾನಮಯಾದ್ಭೃಶೋತ್ತಮತರೋ ಯೋಗೀಶ್ವರೈರ್ಗೀಯತೇ |
ಸೌನ್ದರ್ಯೈಕರಸಾತ್ಮಕೇ ತ್ವಯಿ ಖಲು ಪ್ರೇಮಪ್ರಕರ್ಷಾತ್ಮಿಕಾ
ಭಕ್ತಿರ್ನಿಶ್ರಮಮೇವ ವಿಶ್ವಪುರುಷೈರ್ಲಭ್ಯಾ ರಮಾವಲ್ಲಭ || ೭ ||

ನಿಷ್ಕಾಮಂ ನಿಯತಸ್ವಧರ್ಮಚರಣಂ ಯತ್ಕರ್ಮಯೋಗಾಭಿಧಂ
ತದ್ದೂರೇತ್ಯಫಲಂ ಯದೌಪನಿಷದಜ್ಞಾನೋಪಲಭ್ಯಂ ಪುನಃ |
ತತ್ತ್ವವ್ಯಕ್ತತಯಾ ಸುದುರ್ಗಮತರಂ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ತಸ್ಮಾದ್ವಿಭೋ
ತ್ವತ್ಪ್ರೇಮಾತ್ಮಕಭಕ್ತಿರೇವ ಸತತಂ ಸ್ವಾದೀಯಸೀ ಶ್ರೇಯಸೀ || ೨-೮ ||

ಅತ್ಯಾಯಾಸಕರಾಣಿ ಕರ್ಮಪಟಲಾನ್ಯಾಚರ್ಯ ನಿರ್ಯನ್ಮಲಾ
ಬೋಧೇ ಭಕ್ತಿಪಥೇಽಥವಾಪ್ಯುಚಿತತಾಮಾಯಾನ್ತಿ ಕಿಂ ತಾವತಾ |
ಕ್ಲಿಷ್ಟ್ವಾ ತರ್ಕಪಥೇ ಪರಂ ತವ ವಪುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಖ್ಯಮನ್ಯೇ ಪುನ-
ಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ದ್ರತ್ವಮೃತೇ ವಿಚಿನ್ತ್ಯ ಬಹುಭಿಸ್ಸಿದ್ಧ್ಯನ್ತಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರೈಃ || ೨-೯ ||

ತ್ವದ್ಭಕ್ತಿಸ್ತು ಕಥಾರಸಾಮೃತಝರೀನಿರ್ಮಜ್ಜನೇನ ಸ್ವಯಂ
ಸಿದ್ಧ್ಯನ್ತೀ ವಿಮಲಪ್ರಬೋಧಪದವೀಮಕ್ಲೇಶತಸ್ತನ್ವತೀ |
ಸದ್ಯಸ್ಸಿದ್ಧಿಕರೀ ಜಯತ್ಯಯಿ ವಿಭೋ ಸೈವಾಸ್ತು ಮೇ ತ್ವತ್ಪದ-
ಪ್ರೇಮಪ್ರೌಢಿರಸಾರ್ದ್ರತಾ ದ್ರುತತರಂ ವಾತಾಲಯಾಧೀಶ್ವರ || ೨-೧೦ ||

ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತೃತೀಯದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed