Narayaneeyam Dasakam 1 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪ್ರಥಮದಶಕಮ್


ಪ್ರಥಮದಶಕಮ್ (೧) – ಭಗವತಃ ಸ್ವರೂಪಂ ತಥಾ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮ್

ಸಾನ್ದ್ರಾನನ್ದಾವಬೋಧಾತ್ಮಕಮನುಪಮಿತಂ ಕಾಲದೇಶಾವಧಿಭ್ಯಾಂ
ನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಂ ನಿಗಮಶತಸಹಸ್ರೇಣ ನಿರ್ಭಾಸ್ಯಮಾನಮ್ |
ಅಸ್ಪಷ್ಟಂ ದೃಷ್ಟಮಾತ್ರೇ ಪುನರುರುಪುರುಷಾರ್ಥಾತ್ಮಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ತ್ವಂ
ತತ್ತಾವದ್ಭಾತಿ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಗುರುಪವನಪುರೇ ಹನ್ತ ಭಾಗ್ಯಂ ಜನಾನಾಮ್ || ೧-೧ ||

ಏವಂದುರ್ಲಭ್ಯವಸ್ತುನ್ಯಪಿ ಸುಲಭತಯಾ ಹಸ್ತಲಬ್ಧೇ ಯದನ್ಯತ್
ತನ್ವಾ ವಾಚಾ ಧಿಯಾ ವಾ ಭಜತಿ ಬತ ಜನಃ ಕ್ಷುದ್ರತೈವ ಸ್ಫುಟೇಯಮ್ |
ಏತೇ ತಾವದ್ವಯಂ ತು ಸ್ಥಿರತರಮನಸಾ ವಿಶ್ವಪೀಡಾಪಹತ್ಯೈ
ನಿಶ್ಶೇಷಾತ್ಮಾನಮೇನಂ ಗುರುಪವನಪುರಾಧೀಶಮೇವಾಶ್ರಯಾಮಃ || ೧-೨ ||

ಸತ್ತ್ವಂ ಯತ್ತತ್ಪುರಾಭ್ಯಾಮಪರಿಕಲನತೋ ನಿರ್ಮಲಂ ತೇನ ತಾವತ್-
ಭೂತೈರ್ಭೂತೇನ್ದ್ರಿಯೈಸ್ತೇ ವಪುರಿತಿ ಬಹುಶಃ ಶ್ರೂಯತೇ ವ್ಯಾಸವಾಕ್ಯಮ್ |
ತತ್ಸ್ವಚ್ಛತ್ವಾದ್ಯದಚ್ಛಾದಿತಪರಸುಖಚಿದ್ಗರ್ಭನಿರ್ಭಾಸರೂಪಂ
ತಸ್ಮಿನ್ ಧನ್ಯಾ ರಮನ್ತೇ ಶ್ರುತಿಮತಿಮಧುರೇ ಸುಗ್ರಹೇ ವಿಗ್ರಹೇ ತೇ || ೧-೩ ||

ನಿಷ್ಕಮ್ಪೇ ನಿತ್ಯಪೂರ್ಣೇ ನಿರವಧಿಪರಮಾನನ್ದಪೀಯೂಷರೂಪೇ
ನಿರ್ಲೀನಾನೇಕಮುಕ್ತಾವಲಿಸುಭಗತಮೇ ನಿರ್ಮಲಬ್ರಹ್ಮಸಿನ್ಧೌ |
ಕಲ್ಲೋಲೋಲ್ಲಾಸತುಲ್ಯಂ ಖಲು ವಿಮಲತರಂ ಸತ್ತ್ವಮಾಹುಸ್ತದಾತ್ಮಾ
ಕಸ್ಮಾನ್ನೋ ನಿಷ್ಕಲಸ್ತ್ವಂ ಸಕಲ ಇತಿ ವಚಸ್ತ್ವತ್ಕಲಾಸ್ವೇವ ಭೂಮನ್ || ೧-೪ ||

ನಿರ್ವ್ಯಾಪಾರೋಽಪಿ ನಿಷ್ಕಾರಣಮಜ ಭಜಸೇ ಯತ್ಕ್ರಿಯಾಮೀಕ್ಷಣಾಖ್ಯಾಂ
ತೇನೈವೋದೇತಿ ಲೀನಾ ಪ್ರಕೃತಿರಸತಿಕಲ್ಪಾಽಪಿ ಕಲ್ಪಾದಿಕಾಲೇ |
ತಸ್ಯಾಃ ಸಂಶುದ್ಧಮಂಶಂ ಕಮಪಿ ತಮತಿರೋಧಾಯಕಂ ಸತ್ತ್ವರೂಪಂ
ಸ ತ್ವಂ ಧೃತ್ವಾ ದಧಾಸಿ ಸ್ವಮಹಿಮವಿಭವಾಕುಣ್ಠ ವೈಕುಣ್ಠ ರೂಪಮ್ || ೧-೫ ||

ತತ್ತೇ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರಧಾರಾಧರಲಲಿತಕಲಾಯಾವಲೀಕೇಲಿಕಾರಂ
ಲಾವಣ್ಯಸ್ಯೈಕಸಾರಂ ಸುಕೃತಿಜನದೃಶಾಂ ಪೂರ್ಣಪುಣ್ಯಾವತಾರಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿಶ್ಶಙ್ಕಲೀಲಾನಿಲಯನಮಮೃತಸ್ಯನ್ದಸನ್ದೋಹಮನ್ತಃ
ಸಿಞ್ಚತ್ಸಞ್ಚಿನ್ತಕಾನಾಂ ವಪುರನುಕಲಯೇ ಮಾರುತಾಗಾರನಾಥ || ೧-೬ ||

ಕಷ್ಟಾ ತೇ ಸೃಷ್ಟಿಚೇಷ್ಟಾ ಬಹುತರಭವಖೇದಾವಹಾ ಜೀವಭಾಜಾ-
ಮಿತ್ಯೇವಂ ಪೂರ್ವಮಾಲೋಚಿತಮಜಿತ ಮಯಾ ನೈವಮದ್ಯಾಭಿಜಾನೇ |
ನೋಚೇಜ್ಜೀವಾಃ ಕಥಂ ವಾ ಮಧುರತರಮಿದಂ ತ್ವದ್ವಪುಶ್ಚಿದ್ರಸಾರ್ದ್ರಂ
ನೇತ್ರೈಃ ಶ್ರೋತ್ರೈಶ್ಚ ಪೀತ್ವಾ ಪರಮರಸಸುಧಾಂಭೋಧಿಪೂರೇ ರಮೇರನ್ || ೧-೭ ||

ನಮ್ರಾಣಾಂ ಸನ್ನಿಧತ್ತೇ ಸತತಮಪಿ ಪುರಸ್ತೈರನಭ್ಯರ್ಥಿತಾನ-
ಪ್ಯರ್ಥಾನ್ ಕಾಮಾನಜಸ್ರಂ ವಿತರತಿ ಪರಮಾನನ್ದಸಾನ್ದ್ರಾಂ ಗತಿಂ ಚ |
ಇತ್ಥಂ ನಿಶ್ಶೇಷಲಭ್ಯೋ ನಿರವಧಿಕಫಲಃ ಪಾರಿಜಾತೋ ಹರೇ ತ್ವಂ
ಕ್ಷುದ್ರಂ ತಂ ಶಕ್ರವಾಟೀದ್ರುಮಮಭಿಲಷತಿ ವ್ಯರ್ಥಮರ್ಥಿವ್ರಜೋಽಯಮ್ || ೧-೮ ||

ಕಾರುಣ್ಯಾತ್ಕಾಮಮನ್ಯಂ ದದತಿ ಖಲು ಪರೇ ಸ್ವಾತ್ಮದಸ್ತ್ವಂ ವಿಶೇಷಾ-
ದೈಶ್ವರ್ಯಾದೀಶತೇಽನ್ಯೇ ಜಗತಿ ಪರಜನೇ ಸ್ವಾತ್ಮನೋಽಪೀಶ್ವರಸ್ತ್ವಮ್ |
ತ್ವಯ್ಯುಚ್ಚೈರಾರಮನ್ತಿ ಪ್ರತಿಪದಮಧುರೇ ಚೇತನಾಃ ಸ್ಫೀತಭಾಗ್ಯಾ-
ಸ್ತ್ವಂ ಚಾತ್ಮಾರಾಮ ಏವೇತ್ಯತುಲಗುಣಗಣಾಧಾರ ಶೌರೇ ನಮಸ್ತೇ || ೧-೯ ||

ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಶಙ್ಕರಾದೀಶ್ವರವಿನಿಯಮನಂ ವಿಶ್ವತೇಜೋಹರಾಣಾಂ
ತೇಜಸ್ಸಂಹಾರಿ ವೀರ್ಯಂ ವಿಮಲಮಪಿ ಯಶೋ ನಿಸ್ಪೃಹೈಶ್ಚೋಪಗೀತಮ್ |
ಅಙ್ಗಾಸಙ್ಗಾ ಸದಾ ಶ್ರೀರಖಿಲವಿದಸಿ ನ ಕ್ವಾಪಿ ತೇ ಸಙ್ಗವಾರ್ತಾ
ತದ್ವಾತಾಗಾರವಾಸಿನ್ ಮುರಹರ ಭಗವಚ್ಛಬ್ದಮುಖ್ಯಾಶ್ರಯೋಽಸಿ || ೧-೧೦ ||

ಇತಿ ಪ್ರಥಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವಿತೀಯದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Narayaneeyam Dasakam 1 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪ್ರಥಮದಶಕಮ್

  1. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು.ಶ್ರೀ ರಾಮೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ, ಪಂಕಾಜಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಅನುವಾದಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಯನೀಯಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed