Narayaneeyam Dasakam 1 – నారాయణీయం ప్రథమదశకమ్

ప్రథమదశకమ్ (౧) – భగవతః స్వరూపం తథా మాహాత్మ్యమ్

సాన్ద్రానన్దావబోధాత్మకమనుపమితం కాలదేశావధిభ్యాం
నిర్ముక్తం నిత్యముక్తం నిగమశతసహస్రేణ నిర్భాస్యమానమ్ |
అస్పష్టం దృష్టమాత్రే పునరురుపురుషార్థాత్మకం బ్రహ్మ తత్త్వం
తత్తావద్భాతి సాక్షాద్గురుపవనపురే హన్త భాగ్యం జనానామ్ || ౧-౧ ||

ఏవందుర్లభ్యవస్తున్యపి సులభతయా హస్తలబ్ధే యదన్యత్
తన్వా వాచా ధియా వా భజతి బత జనః క్షుద్రతైవ స్ఫుటేయమ్ |
ఏతే తావద్వయం తు స్థిరతరమనసా విశ్వపీడాపహత్యై
నిశ్శేషాత్మానమేనం గురుపవనపురాధీశమేవాశ్రయామః || ౧-౨ ||

సత్త్వం యత్తత్పురాభ్యామపరికలనతో నిర్మలం తేన తావత్-
భూతైర్భూతేన్ద్రియైస్తే వపురితి బహుశః శ్రూయతే వ్యాసవాక్యమ్ |
తత్స్వచ్ఛత్వాద్యదచ్ఛాదితపరసుఖచిద్గర్భనిర్భాసరూపం
తస్మిన్ ధన్యా రమన్తే శ్రుతిమతిమధురే సుగ్రహే విగ్రహే తే || ౧-౩ ||

నిష్కమ్పే నిత్యపూర్ణే నిరవధిపరమానన్దపీయూషరూపే
నిర్లీనానేకముక్తావలిసుభగతమే నిర్మలబ్రహ్మసిన్ధౌ |
కల్లోలోల్లాసతుల్యం ఖలు విమలతరం సత్త్వమాహుస్తదాత్మా
కస్మాన్నో నిష్కలస్త్వం సకల ఇతి వచస్త్వత్కలాస్వేవ భూమన్ || ౧-౪ ||

నిర్వ్యాపారోఽపి నిష్కారణమజ భజసే యత్క్రియామీక్షణాఖ్యాం
తేనైవోదేతి లీనా ప్రకృతిరసతికల్పాఽపి కల్పాదికాలే |
తస్యాః సంశుద్ధమంశం కమపి తమతిరోధాయకం సత్త్వరూపం
స త్వం ధృత్వా దధాసి స్వమహిమవిభవాకుణ్ఠ వైకుణ్ఠ రూపమ్ || ౧-౫ ||

తత్తే ప్రత్యగ్రధారాధరలలితకలాయావలీకేలికారం
లావణ్యస్యైకసారం సుకృతిజనదృశాం పూర్ణపుణ్యావతారమ్ |
లక్ష్మీనిశ్శఙ్కలీలానిలయనమమృతస్యన్దసన్దోహమన్తః
సిఞ్చత్సఞ్చిన్తకానాం వపురనుకలయే మారుతాగారనాథ || ౧-౬ ||

కష్టా తే సృష్టిచేష్టా బహుతరభవఖేదావహా జీవభాజా-
మిత్యేవం పూర్వమాలోచితమజిత మయా నైవమద్యాభిజానే |
నోచేజ్జీవాః కథం వా మధురతరమిదం త్వద్వపుశ్చిద్రసార్ద్రం
నేత్రైః శ్రోత్రైశ్చ పీత్వా పరమరససుధాంభోధిపూరే రమేరన్ || ౧-౭ ||

నమ్రాణాం సన్నిధత్తే సతతమపి పురస్తైరనభ్యర్థితాన-
ప్యర్థాన్ కామానజస్రం వితరతి పరమానన్దసాన్ద్రాం గతిం చ |
ఇత్థం నిశ్శేషలభ్యో నిరవధికఫలః పారిజాతో హరే త్వం
క్షుద్రం తం శక్రవాటీద్రుమమభిలషతి వ్యర్థమర్థివ్రజోఽయమ్ || ౧-౮ ||

కారుణ్యాత్కామమన్యం దదతి ఖలు పరే స్వాత్మదస్త్వం విశేషా-
దైశ్వర్యాదీశతేఽన్యే జగతి పరజనే స్వాత్మనోఽపీశ్వరస్త్వమ్ |
త్వయ్యుచ్చైరారమన్తి ప్రతిపదమధురే చేతనాః స్ఫీతభాగ్యా-
స్త్వం చాత్మారామ ఏవేత్యతులగుణగణాధార శౌరే నమస్తే || ౧-౯ ||

ఐశ్వర్యం శఙ్కరాదీశ్వరవినియమనం విశ్వతేజోహరాణాం
తేజస్సంహారి వీర్యం విమలమపి యశో నిస్పృహైశ్చోపగీతమ్ |
అఙ్గాసఙ్గా సదా శ్రీరఖిలవిదసి న క్వాపి తే సఙ్గవార్తా
తద్వాతాగారవాసిన్ మురహర భగవచ్ఛబ్దముఖ్యాశ్రయోఽసి || ౧-౧౦ ||

ఇతి ప్రథమదశకం సమాప్తమ్ |

నారాయణీయం – ద్వితీయదశకమ్ >>


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: "శ్రీగణేశ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము..

Facebook Comments

You may also like...

20 వ్యాఖ్యలు

 1. శివనాగరాజశర్మ అంటున్నారు:

  చాలా బావుంది. పరిణితి చెందిన తరువాత మరింత ప్రయోజనం కరమైనది. ధన్యవాదాలు..

 2. Ramachandran అంటున్నారు:

  Thanks. Great job of uploading Narayaneeyam. People like us never forget your efforts

 3. ఎం.శ్రీకాంత్ అంటున్నారు:

  చాలా ధన్యవాదాలు మీకు?
  బ్రహ్మణోత్తములదరికి చాలా ఉపయోగ కరమైన గ్రంధం? అన్ని రకాల హోమాలకి సOబందించిన
  సుస్వరాలతో కూడిన గ్రంధాని ఆనుగ్రహించగలరు?

 4. Srinivasamurthy అంటున్నారు:

  Chala bagundi

 5. sita raja అంటున్నారు:

  చాలా బాగున్నది. మీ కృషికి ధన్యవాదాలు,

 6. శ్రీ శర్మ అంటున్నారు:

  చాలా బాగుంది అందరికి ఉపయుక్తకరమైన గ్రంధం
  ఇంకా జ్యోతిష్యం కి సంబంధించిన విషయాలు పెడితే ఇంకా బాగుంటుంది
  ధన్యవాదాలు

 7. Sravan అంటున్నారు:

  Can I get a book of this Narayaneeyam.? Please help me.
  My dad need this book. Reading a book is much easy for him

 8. Nagakumari అంటున్నారు:

  Chalabaundi nanu every day puja mantras read chastanu thanks for everything ?????

 9. Vasanth అంటున్నారు:

  Nice…. I want vachanam

 10. [email protected] అంటున్నారు:

  Narayni ki ardham chppagalaru

 11. Ramamohanarao అంటున్నారు:

  భాగవతం సారాన్ని నారాయణీయం లో నిక్షిప్తం చేశారు. తాత్పర్యం అర్ధంకాకున్నా, గురువాయూర్ స్వామి కటాక్షం పొందిన వారి వాక్కు నుంచి వెలువడిన శ్లోకాలను చదవడం అదృష్టం గా భావిస్తాను

 12. SRI అంటున్నారు:

  Chaala bagundi . Dhanyavadamulu?
  Deeniki bhavam kuda ponduparachagalaru.?

 13. శ్రీనివాస్ జాడ అంటున్నారు:

  చాలా బాగుంది నారాయనీయం శ్లోకం తో పాటు తాత్పర్యం పెడితే ఇంకా బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం

 14. సోమశేఖర్.హోతా అంటున్నారు:

  మీగ్రంధాల్ని చదువుతూ ఉంటాను ఎంతో అనుభూతి కలుగు తుంది
  సరళ తెలుగులో ఉన్నట్లయితే చాలామందికి
  ఉపయుక్తకరము
  ధన్యవాదములు

 15. Narasimham అంటున్నారు:

  Please post the meanings also as soon as possible.

 16. కొండూరు రామకృష్ణ అంటున్నారు:

  చాలా బాగుంది. అర్ధం తెలిసి చదివితే మరింత బాగుండేది.

 17. lakshmi అంటున్నారు:

  please post meaning also .Feels good if you know the meanig while chanting slokas

 18. suresh అంటున్నారు:

  Great job thanks?????

 19. Purini Brahmaiah అంటున్నారు:

  Chala Bagudi

 20. Sireesh Chandra అంటున్నారు:

  Narayaneeyam Andaru parayana cheyadagina pustakam. Excellent book

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed
%d bloggers like this: