Narayaneeyam Dasakam 1 – నారాయణీయం ప్రథమదశకమ్


ప్రథమదశకమ్ (౧) – భగవతః స్వరూపం తథా మాహాత్మ్యమ్

సాన్ద్రానన్దావబోధాత్మకమనుపమితం కాలదేశావధిభ్యాం
నిర్ముక్తం నిత్యముక్తం నిగమశతసహస్రేణ నిర్భాస్యమానమ్ |
అస్పష్టం దృష్టమాత్రే పునరురుపురుషార్థాత్మకం బ్రహ్మ తత్త్వం
తత్తావద్భాతి సాక్షాద్గురుపవనపురే హన్త భాగ్యం జనానామ్ || ౧-౧ ||

ఏవందుర్లభ్యవస్తున్యపి సులభతయా హస్తలబ్ధే యదన్యత్
తన్వా వాచా ధియా వా భజతి బత జనః క్షుద్రతైవ స్ఫుటేయమ్ |
ఏతే తావద్వయం తు స్థిరతరమనసా విశ్వపీడాపహత్యై
నిశ్శేషాత్మానమేనం గురుపవనపురాధీశమేవాశ్రయామః || ౧-౨ ||

సత్త్వం యత్తత్పురాభ్యామపరికలనతో నిర్మలం తేన తావత్-
భూతైర్భూతేన్ద్రియైస్తే వపురితి బహుశః శ్రూయతే వ్యాసవాక్యమ్ |
తత్స్వచ్ఛత్వాద్యదచ్ఛాదితపరసుఖచిద్గర్భనిర్భాసరూపం
తస్మిన్ ధన్యా రమన్తే శ్రుతిమతిమధురే సుగ్రహే విగ్రహే తే || ౧-౩ ||

నిష్కమ్పే నిత్యపూర్ణే నిరవధిపరమానన్దపీయూషరూపే
నిర్లీనానేకముక్తావలిసుభగతమే నిర్మలబ్రహ్మసిన్ధౌ |
కల్లోలోల్లాసతుల్యం ఖలు విమలతరం సత్త్వమాహుస్తదాత్మా
కస్మాన్నో నిష్కలస్త్వం సకల ఇతి వచస్త్వత్కలాస్వేవ భూమన్ || ౧-౪ ||

నిర్వ్యాపారోఽపి నిష్కారణమజ భజసే యత్క్రియామీక్షణాఖ్యాం
తేనైవోదేతి లీనా ప్రకృతిరసతికల్పాఽపి కల్పాదికాలే |
తస్యాః సంశుద్ధమంశం కమపి తమతిరోధాయకం సత్త్వరూపం
స త్వం ధృత్వా దధాసి స్వమహిమవిభవాకుణ్ఠ వైకుణ్ఠ రూపమ్ || ౧-౫ ||

తత్తే ప్రత్యగ్రధారాధరలలితకలాయావలీకేలికారం
లావణ్యస్యైకసారం సుకృతిజనదృశాం పూర్ణపుణ్యావతారమ్ |
లక్ష్మీనిశ్శఙ్కలీలానిలయనమమృతస్యన్దసన్దోహమన్తః
సిఞ్చత్సఞ్చిన్తకానాం వపురనుకలయే మారుతాగారనాథ || ౧-౬ ||

కష్టా తే సృష్టిచేష్టా బహుతరభవఖేదావహా జీవభాజా-
మిత్యేవం పూర్వమాలోచితమజిత మయా నైవమద్యాభిజానే |
నోచేజ్జీవాః కథం వా మధురతరమిదం త్వద్వపుశ్చిద్రసార్ద్రం
నేత్రైః శ్రోత్రైశ్చ పీత్వా పరమరససుధాంభోధిపూరే రమేరన్ || ౧-౭ ||

నమ్రాణాం సన్నిధత్తే సతతమపి పురస్తైరనభ్యర్థితాన-
ప్యర్థాన్ కామానజస్రం వితరతి పరమానన్దసాన్ద్రాం గతిం చ |
ఇత్థం నిశ్శేషలభ్యో నిరవధికఫలః పారిజాతో హరే త్వం
క్షుద్రం తం శక్రవాటీద్రుమమభిలషతి వ్యర్థమర్థివ్రజోఽయమ్ || ౧-౮ ||

కారుణ్యాత్కామమన్యం దదతి ఖలు పరే స్వాత్మదస్త్వం విశేషా-
దైశ్వర్యాదీశతేఽన్యే జగతి పరజనే స్వాత్మనోఽపీశ్వరస్త్వమ్ |
త్వయ్యుచ్చైరారమన్తి ప్రతిపదమధురే చేతనాః స్ఫీతభాగ్యా-
స్త్వం చాత్మారామ ఏవేత్యతులగుణగణాధార శౌరే నమస్తే || ౧-౯ ||

ఐశ్వర్యం శఙ్కరాదీశ్వరవినియమనం విశ్వతేజోహరాణాం
తేజస్సంహారి వీర్యం విమలమపి యశో నిస్పృహైశ్చోపగీతమ్ |
అఙ్గాసఙ్గా సదా శ్రీరఖిలవిదసి న క్వాపి తే సఙ్గవార్తా
తద్వాతాగారవాసిన్ మురహర భగవచ్ఛబ్దముఖ్యాశ్రయోఽసి || ౧-౧౦ ||

ఇతి ప్రథమదశకం సమాప్తమ్ |

నారాయణీయం – ద్వితీయదశకమ్ >>


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

22 thoughts on “Narayaneeyam Dasakam 1 – నారాయణీయం ప్రథమదశకమ్

 1. చాలా బావుంది. పరిణితి చెందిన తరువాత మరింత ప్రయోజనం కరమైనది. ధన్యవాదాలు..

 2. చాలా ధన్యవాదాలు మీకు?
  బ్రహ్మణోత్తములదరికి చాలా ఉపయోగ కరమైన గ్రంధం? అన్ని రకాల హోమాలకి సOబందించిన
  సుస్వరాలతో కూడిన గ్రంధాని ఆనుగ్రహించగలరు?

 3. చాలా బాగుంది అందరికి ఉపయుక్తకరమైన గ్రంధం
  ఇంకా జ్యోతిష్యం కి సంబంధించిన విషయాలు పెడితే ఇంకా బాగుంటుంది
  ధన్యవాదాలు

 4. భాగవతం సారాన్ని నారాయణీయం లో నిక్షిప్తం చేశారు. తాత్పర్యం అర్ధంకాకున్నా, గురువాయూర్ స్వామి కటాక్షం పొందిన వారి వాక్కు నుంచి వెలువడిన శ్లోకాలను చదవడం అదృష్టం గా భావిస్తాను

 5. చాలా బాగుంది నారాయనీయం శ్లోకం తో పాటు తాత్పర్యం పెడితే ఇంకా బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం

 6. మీగ్రంధాల్ని చదువుతూ ఉంటాను ఎంతో అనుభూతి కలుగు తుంది
  సరళ తెలుగులో ఉన్నట్లయితే చాలామందికి
  ఉపయుక్తకరము
  ధన్యవాదములు

 7. చాలా బాగుంది. అర్ధం తెలిసి చదివితే మరింత బాగుండేది.

 8. 👏👏👏Veda Vyaasa virachitha ashtaadasa puraanaalalo okataina Bhaagavatha Puraana saaraamsamunu, Kerala pramukha Samskruta Kavi Sri Melpatthur Narayana Bhattar gaaru, 18000 slokaalanu Thanadaina saililo 1035 slokaalalo 100 dasakaalugaa bahuchakkagaa varninchinaaru. Dhanyavaadamulu. 👏

స్పందించండి

error: Not allowed