Narayaneeyam Dasakam 16 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷೋಡಶದಶಕಮ್


ಷೋಡಶದಶಕಮ್ (೧೬) – ನರನಾರಾಯಣಾವತಾರಂ ತಥಾ ದಕ್ಷಯಾಗಃ

ದಕ್ಷೋ ವಿರಿಞ್ಚತನಯೋಽಥ ಮನೋಸ್ತನೂಜಾಂ
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪ್ರಸೂತಿಮಿಹ ಷೋಡಶ ಚಾಪ ಕನ್ಯಾಃ |
ಧರ್ಮೇ ತ್ರಯೋದಶ ದದೌ ಪಿತೃಷು ಸ್ವಧಾಂ ಚ
ಸ್ವಾಹಾಂ ಹವಿರ್ಭುಜಿ ಸತೀಂ ಗಿರಿಶೇ ತ್ವದಂಶೇ || ೧೬-೧ ||

ಮೂರ್ತಿರ್ಹಿ ಧರ್ಮಗೃಹಿಣೀ ಸುಷುವೇ ಭವನ್ತಂ
ನಾರಾಯಣಂ ನರಸಖಂ ಮಹಿತಾನುಭಾವಮ್ |
ಯಜ್ಜನ್ಮನಿ ಪ್ರಮುದಿತಾಃ ಕೃತತೂರ್ಯಘೋಷಾಃ
ಪುಷ್ಪೋತ್ಕರಾನ್ಪ್ರವವೃಷುರ್ನುನುವುಃ ಸುರೌಘಾಃ || ೧೬-೨ ||

ದೈತ್ಯಂ ಸಹಸ್ರಕವಚಂ ಕವಚೈಃ ಪರೀತಂ
ಸಾಹಸ್ರವತ್ಸರತಪಸ್ಸಮರಾಭಿಲವ್ಯೈಃ |
ಪರ್ಯಾಯನಿರ್ಮಿತತಪಸ್ಸಮರೌ ಭವನ್ತೌ
ಶಿಷ್ಟೈಕಕಙ್ಕಟಮಮುಂ ನ್ಯಹತಾಂ ಸಲೀಲಮ್ || ೧೬-೩ ||

ಅನ್ವಾಚರನ್ನುಪದಿಶನ್ನಪಿ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮಂ
ತ್ವಂ ಭ್ರಾತೃಮಾನ್ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಮಧ್ಯವಾತ್ಸೀಃ |
ಶಕ್ರೋಽಥ ತೇ ಶಮತಪೋಬಲನಿಸ್ಸಹಾತ್ಮಾ
ದಿವ್ಯಾಙ್ಗನಾಪರಿವೃತಂ ಪ್ರಜಿಘಾಯ ಮಾರಮ್ || ೧೬-೪ ||

ಕಾಮೋ ವಸನ್ತಮಲಯಾನಿಲಬನ್ಧುಶಾಲೀ
ಕಾನ್ತಾಕಟಾಕ್ಷವಿಶಿಖೈರ್ವಿಕಸದ್ವಿಲಾಸೈಃ |
ವಿಧ್ಯನ್ಮುಹುರ್ಮುಹುರಕಮ್ಪಮುದೀಕ್ಷ್ಯ ಚ ತ್ವಾಂ
ಭೀತಸ್ತ್ವಯಾಥ ಜಗದೇ ಮೃದುಹಾಸಭಾಜಾ || ೧೬-೫ ||

ಭೀತ್ಯಾಲಮಙ್ಗಜ ವಸನ್ತ ಸುರಾಙ್ಗನಾ ವೋ
ಮನ್ಮಾನಸನ್ತ್ವಿಹ ಜುಷುಧ್ವಮಿತಿ ಬ್ರುವಾಣಃ |
ತ್ವಂ ವಿಸ್ಮಯೇನ ಪರಿತಃ ಸ್ತುವತಾಮಥೈಷಾಂ
ಪ್ರಾದರ್ಶಯಃ ಸ್ವಪರಿಚಾರಕಕಾತರಾಕ್ಷೀಃ || ೧೬-೬ ||

ಸಮ್ಮೋಹನಾಯ ಮಿಲಿತಾ ಮದನಾದಯಸ್ತೇ
ತ್ವದ್ದಾಸಿಕಾಪರಿಮಲೈಃ ಕಿಲ ಮೋಹಮಾಪುಃ |
ದತ್ತಾಂ ತ್ವಯಾ ಚ ಜಗೃಹುಸ್ತ್ರಪಯೈವ ಸರ್ವ-
ಸ್ವರ್ವಾಸಿಗರ್ವಶಮನೀಂ ಪುನರುರ್ವಶೀಂ ತಾಮ್ || ೧೬-೭ ||

ದೃಷ್ಟ್ವೋರ್ವಶೀಂ ತವ ಕಥಾಂ ಚ ನಿಶಮ್ಯ ಶಕ್ರಃ
ಪರ್ಯಾಕುಲೋಽಜನಿ ಭವನ್ಮಹಿಮಾವಮರ್ಶಾತ್ |
ಏವಂ ಪ್ರಶಾನ್ತರಮಣೀಯತರಾವತಾರಾ-
ತ್ತ್ವತ್ತೋಽಧಿಕೋ ವರದ ಕೃಷ್ಣತನುಸ್ತ್ವಮೇವ || ೧೬-೮ ||

ದಕ್ಷಸ್ತು ಧಾತುರತಿಲಾಲನಯಾ ರಜೋಽನ್ಧೋ
ನಾತ್ಯಾದೃತಸ್ತ್ವಯಿ ಚ ಕಷ್ಟಮಶಾನ್ತಿರಾಸೀತ್ |
ಯೇನ ವ್ಯರುನ್ಧ ಸ ಭವತ್ತನುಮೇವ ಶರ್ವಂ
ಯಜ್ಞೇ ಚ ವೈರಪಿಶುನೇ ಸ್ವಸುತಾಂ ವ್ಯಮಾನೀತ್ || ೧೬-೯ ||

ಕ್ರುದ್ಧೇ ಶಮರ್ದಿತಮಖಃ ಸ ತು ಕೃತ್ತಶೀರ್ಷೋ
ದೇವಪ್ರಸಾದಿತಹರಾದಥ ಲಬ್ಧಜೀವಃ |
ತ್ವತ್ಪೂರಿತಕ್ರತುವರಃ ಪುನರಾಪ ಶಾನ್ತಿಂ
ಸ ತ್ವಂ ಪ್ರಶಾನ್ತಿಕರ ಪಾಹಿ ಮರುತ್ಪುರೇಶ || ೧೬-೧೦ ||

ಇತಿ ಷೋಡಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: